13 Kasım 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28466

YÖNETMELİK

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik programlardan oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday değerlendirme jürisi: Her akademik yarıyıl öncesi ilgili programlara kabul edilecek öğrencilerin giriş sınavını yapmak ve adaylar arasındaki bilimsel sıralamayı belirlemek üzere ilgili anabilim dalı kurulunun önerisini de dikkate alarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kurulan; ilgili anabilim dalının, yoksa yakın anabilim dallarının öğretim üyeleri arasından her anabilim dalı veya program için en az beş asil ve iki yedek öğretim üyesi ve/veya gerektiğinde doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlisinden oluşan komisyonu,

b) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

c) Alan içi-dışı: Öğrencinin mezun olduğu lisans veya yüksek lisans programı alan içini, bunların dışında kalan bütün programlar alan dışını,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Anabilim dalı koordinatörü: Anabilim dalı başkanının gerek duyması halinde lisansüstü eğitim ve öğretim işlemlerinde yardımcı olmak üzere anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanan öğretim üyesini,

e) Anabilim dalı kurulu : Anabilim veya anasanat dalının bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim veya ana sanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Azami öğrenim süresi: Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç yüksek lisans öğreniminde 3 yıl, doktora öğreniminde ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 9 yıllık süreyi,

g) Bütünleşik doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü programını,

ğ) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, dönem projesi, yüksek lisans tezi, doktora tezi, sanatta yeterlik tezi ve uygulaması gibi tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyeleri, doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerini,

h) Doktora yeterlik/sanatta yeterlik komitesi: Anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kurulan, üç yıl süreyle görev yapan, Üniversitenin öğretim üyeleri içinden seçilen beş üyeden oluşan ve yeterlik sınavlarını düzenleyip yürüten jüriyi kuran komiteyi,

ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı,

i) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

j) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: İlgili anabilim/anasnat dalı başkanını,

k) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan ilgili kurulu,

l) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl süreyle seçilen üç öğretim üyesinden oluşan ilgili kurulu,

m) Enstitü: Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan ilgili enstitüyü,

n) Eş danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışmanı,

o) Giriş sınavı: Öğrencinin başvuru bilgilerinin ve başvurduğu program için gerekli bilgi altyapısına sahip olup olmadığı gibi konuların incelendiği ve esasları senatoca belirlenen değerlendirme sistemini,

ö) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya laboratuar saatinin yarısının toplamını,

p) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,

r) Seçmeli ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilebilecek dersleri,

s) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları lisansüstü tezine yönelik bir konunun incelenmesine dayanan ve öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uygulanan bir dersi,

ş) Senato: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunu,

t) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,

u) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

ü) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,

v) Uzmanlık alan dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanları tarafından bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması ile tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan dersi,

y) Zorunlu ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başarması gereken dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar ile ilgili Genel Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretimi; aşağıda tanımlanan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinde yapılır:

a) Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, sanat ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programları tezli veya tezsiz olabilir. Tezli yüksek lisans programları sadece birinci öğretim, tezsiz yüksek lisans programları ise birinci veya ikinci öğretim şeklinde açılabilir. ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış ve mesai saatleri dışında yapılan, katkı payı anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenen öğretim programlarıdır.

b) Doktora programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve özgün sonuçlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği ve becerisi kazandırmayı amaçlar.

c) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, ön yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tezi ve tez ile bağlantılı sunum/uygulama performans çalışmalarından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, uygulama/performans yeteneklerini ve yaratıcılığını geliştirme, özgün bir sanat eserini ve/veya uygulama/performansını ortaya çıkartma ve bunu metin ile birleştirme becerisini kazandırmayı amaçlar.

(2) Lisansüstü uzaktan öğretim programı; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretim programıdır. Lisansüstü uzaktan öğretim programı, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür. Uzaktan öğretim, birinci öğretim veya ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı biçiminde yürütülür. Bir yüksek lisans programında bu seçeneklerden hangisinin uygulanacağına, anabilim dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile karar verilir.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtildiği çerçevede Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programlar, yurtiçi ve yurtdışı ortak lisansüstü programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların Senato tarafından hazırlanan uygulama usul ve esasları, Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur.

Lisansüstü programların yürütülmesi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yürütülür. Lisansüstü programlarının düzenli yürütülmesi ve öğretim kalitesinin sürekli iyileştirilmesi enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı sorumluluğundadır.

(2) Öğrenci, sorunları için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurur. Karar enstitü yönetim kurulunca verilir. Enstitü yönetim kurulu kararına itirazlar, Üniversite Yönetim Kurulunda sonuçlandırılır.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Lisansüstü öğretimi, dil eğitimi verilen programlar hariç Türkçe, Türkçe-İngilizce veya İngilizce dillerinde yapılır. Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30'unu İngilizce verilen derslerden almak zorundadırlar. Değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde alınan dersler, İngilizce ders kapsamında değerlendirilir. Derslerin tümü İngilizce verilmeyen programlar Türkçe program statüsünde kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Öğrenci Kabulü

Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi

MADDE 9 – (1) Alan içi ve alan dışı olmak üzere düzenlenen lisansüstü programlarının öğrenci kontenjanları anabilim dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Rektörlüğe bildirilir.

(2) Lisansüstü programlarına başvuru yapılan güz dönemlerinde, bir önceki bahar döneminde yapılan derecelendirme sonucunda, öğrenim gördükleri birinci ve ikinci öğretim birlikte değerlendirildiğinde lisans programını birinci, ikinci veya üçüncü olarak bitiren Yıldız Teknik Üniversitesi mezunları, mezun oldukları bölüme ait herhangi bir yükseklisans programına, programın istediği asgari şartları sağlamaları durumunda kontenjan dışı kabul edilirler.

(3) Yurt içi veya yurt dışı diğer üniversitelerle yapılan protokoller veya devletlerarası anlaşmalar çerçevesinde lisansüstü programlara müracaat edecek adayların durumları kontenjan dışı olarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değerlendirilir.

(4) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine alınan araştırma görevlileri; ilgili üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile lisansüstü eğitim yapmak amacıyla enstitü yönetim kurulu kararı ile sınavsız olarak enstitü programlarına kabul edilirler.

Lisansüstü programlara başvuru esasları

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programlarına herhangi bir lisans diplomasına; doktora/sanatta yeterlik programlarına herhangi bir yüksek lisans diplomasına; bütünleşik doktora programlarına ise lisans ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) en az 3.00 olan ve herhangi bir lisans diplomasına sahip adaylar başvurabilir.

(2) Başvurduğu yarıyılda lisans ve/veya yüksek lisans diploması olmayan bir aday kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı, o yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belgenin aslını başvuru esnasında vermek zorundadır.

(3) Lisansüstü programlara başvuru esasları Senato tarafından belirlenir.

(4) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Tezli/Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için;

1) Anadili Türkçe olmayan veya eğitim dili Türkçe olan lisans programlarından mezun olmayan adayların eğitim dili Türkçe olan tezli programlara müracaatları durumunda Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu veya Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin açtığı İngilizce, Almanca, Fransızca yeterlik sınavlarından birine girmiş ve Senato tarafından kabul edilen bir puan almış olmaları gerekir. Aday; yabancı dil yeterlik sınavı yerine eşdeğer ulusal veya uluslararası bir sınava da girebilir. Eşdeğer sınavların neler olduğu, bu sınavlarda istenen başarı notu ve geçerlilik süreleri Senato tarafından belirlenir. Ancak Türkçe tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil belgesi aranmaz.

2) Anadili İngilizce olan veya eğitim dili İngilizce olan lisans programlarından mezun olan adaylardan eğitim dili Türkçe olan programlara müracaatları durumunda yabancı dil belgesi aranmaz. Ancak yabancı uyruklu adaylardan Türkçe yeterlik belgesi aranır.

3) Anadili İngilizce veya eğitim dili İngilizce olan lisans programlarından mezun adayların eğitim dili İngilizce olan programlara müracaatları durumunda yabancı dil belgesi aranmaz. Diğer adayların ÜDS’den en az 60 puan veya Senato tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

4) Adayların başvurduğu tezli programın puan türünden olmak üzere en az 55 veya Senato tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Tezsiz programlar için ALES puan koşulu Senato tarafından belirlenir.

b) Doktora/Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için;

1) Anadili Türkçe olmayan veya eğitim dili Türkçe olan lisans programlarından mezun olmayan adayların eğitim dili Türkçe olan programlara müracaatları durumunda ÜDS’den en az 55 puan veya Senato tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

2) Anadili İngilizce veya eğitim dili İngilizce olan lisans programlarından mezun olan adaylardan eğitim dili Türkçe olan programlara müracaatları durumunda yabancı dil belgesi aranmaz. Ancak yabancı uyruklu adaylardan Türkçe yeterlik belgesi aranır.

3) Anadili İngilizce veya eğitim dili İngilizce olan lisans programlarından mezun olan adayların eğitim dili İngilizce olan programlara müracaatları durumunda yabancı dil belgesi aranmaz. Diğer adayların ÜDS’den en az 60 puan veya Senato tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

4) Başvurduğu programın puan türünden olmak üzere doktora/sanatta yeterlik programları için en az 55, bütünleşik doktora programları için en az 80 veya Senato tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Sanatta yeterlik programları için ALES şartı aranmayabilir, bunun yerine/buna ilaveten anasanat dalına sunulan dosya çalışması değerlendirilebilir.

İlan

MADDE 11 – (1) Öğrenci alacak yüksek lisans ve doktora programları, son başvuru tarihi, giriş sınavı tarihi, program kontenjanları, başvuru ve kayıt sırasında istenilecek belgeler, her yarıyıl için enstitü web sayfasında ilan edilerek duyurulur.

Programlara başvuru

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programına giriş sınavı için başvuru, lisansüstü öğrenci kabul ilanında belirtilen usul ve şartlara uygun olarak, son başvuru tarihine kadar enstitü müdürlüğüne yapılır.

(2) Bir aday yüksek lisans için en fazla iki, doktora için ise sadece bir programa başvuru yapabilir.

Değerlendirme

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarında ise genel başarı notu anabilim dalı kurulunun talep etmesi durumunda enstitü yönetim kurulu kararı ile ALES puanının %100’ü dikkate alınarak da hesaplanabilir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında genel başarı notunun hesap ilkeleri senato esasları ile belirlenir.

(4) Mezuniyet öncesi müracaat eden adayların genel başarı notu hesaplanırken güncel AGNO değeri dikkate alınır.

(5) Bu hesaplamalar sonucu adaylar, alan içi ve alan dışı olmak üzere iki farklı liste halinde sıralanır.

(6) Bir adayın lisansüstü giriş sınavında başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun yüksek lisans programları için en az 60, doktora programları için ise en az 70 olması gerekir. Giriş sınavına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

(7) Lisansüstü programlara giriş sınavı sonuçları öğrenci otomasyon sistemine giriş yapılarak, ilgili evraklarla birlikte anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne iletilir. Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin asıl ve yedek listeleri, yönetim kurulu kararıyla kesinleştikten sonra enstitü web sayfasında ilan edilir.

(8) Alan dışı kontenjandan kazanan adaylar için aday değerlendirme jürisi tarafından gerek duyulması halinde adaya özel bilimsel hazırlık programı belirlenerek anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne iletilir. Fakat alan içi kontenjandan kazanan adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

(9) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru ve kabul esasları senatoca belirlenir.

Kayıt işlemleri

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programları kazanan ve mezuniyetini belgeleyen adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerle enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen, birinci dereceden yakını veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla başvurmayan, istenilen belgeleri eksik olan veya enstitü yönetim kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar kayıt haklarını kaybederler. Lisansüstü programları kazanan adaylar sadece bir programa kayıt yaptırabilir.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla aday değerlendirme jürisinin önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile; alan dışı olarak lisansüstü programına kabul edilen her bir adaya lisans derslerinden oluşan özel bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılmaz. Bu derslerden alınan notlar lisansüstü AGNO hesabına dahil edilmez.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin sayısı en az 4, en fazla 10 olmak zorundadır.

(4) Bilimsel hazırlık programındaki bir yüksek lisans öğrencisi bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra lisansüstü programından ders alamaz. Ancak bir doktora öğrencisinin bilimsel hazırlık derslerinin içinde lisansüstü dersi de olabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir öğretim yılıdır. Bu programda geçirilen bir yıllık süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/anasanat programı sürelerine dahil edilmez.

(6) Bir öğretim yılı içinde gerekli AGNO’yu sağlayamayan bilimsel hazırlık öğrencisi yeterli AGNO’yu sağlayıncaya kadar aldığı bilimsel hazırlık derslerini tekrarlar. Bu süre öğrencinin azami lisansüstü öğrenim süresinden sayılır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Misafir öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Statüsü 16 ncı maddede belirtilenler dışında kalan ve belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler misafir öğrenci olarak kabul edilebilir. Misafir öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Misafir öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir. Yatay geçiş ile kabul edilen öğrencilerin ders saydırma işlemi 24 üncü madde hükümlerine göre yürütülür.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Derslerin açılması ve ders görevlendirilmeleri

MADDE 20 – (1) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek üniversite öğretim elemanları; ilke olarak anabilim dalı kurulu tarafından belirlenerek, enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. Bu karardan sonra oluşabilecek değişiklikler anabilim dalı kurulunun gerekçeli kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile sonuçlandırılır.

(2) Lisansüstü düzeyindeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Bu dersler anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü ve rektörün onayı ile öğretim görevlisi olarak atanan alanında deneyimli uzman kişiler tarafından da verilebilir.

Danışman atanması

MADDE 21 – (1) Enstitüde kayıtlı her öğrenciye en geç birinci yarıyılı sonuna kadar öğrenci ve danışmanının isteği, anabilim dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez konusu ile birlikte danışman atanmak zorundadır. Aksi halde bu öğrencilere danışman atanıncaya kadar anabilim dalı başkanları geçici danışman olarak atanır.

(2) Yüksek lisans öğrencileri için danışman, öğrencinin ve ilgili öğretim üyesinin önerisi, anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile üniversitede görev yapan öğretim üyeleri veya doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Doktora öğrencileri için danışman, öğrencinin ve ilgili öğretim üyesinin önerisi, Anabilim Dalı Başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından seçilir.

(4) Danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim elemanları veya yüksek öğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlar da eş danışman olarak atanabilir.

(5) Danışman veya tez konusu değişikliği, öğrencinin ve danışmanın önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışman atanıncaya kadar anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(7) Danışman atamaları enstitü yönetim kurulunun yapacağı her ayın ilk haftasında gerçekleştirilir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yönelik olan uzmanlık alan dersleri anabilim dalının diğer lisansüstü dersleri ile aynı usulde ancak kredisiz olarak açılır.

(2) Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim kurulunca tez danışmanının atandığı tarih itibariyle başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Ancak danışmanın güz ve bahar yarıyıllarında uzmanlık alan dersi açabilmesi için danışman atama tarihini takip eden ders kayıt dönemlerinde en az bir öğrenci danışmanına ait uzmanlık alan dersini seçmek zorundadır.

(3) Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri ilk danışman tarafından açılır.

Derse kayıt

MADDE 23 – (1) Öğrenciler her akademik yarıyıl/dönem başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme yapılmadığında geçen süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Kayıt süresi sonunda, bir derse sistemde kayıtlı öğrenci sayısı beşten az ise ders o dönem için kapatılır.

(3) Yüksek lisans öğrencisi, en çok üç dersini lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ile lisans derslerinden seçebilir.

(4) Lisansüstü öğrenciler farklı üniversitelerden anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile en fazla 4 ders alabilir.

Ders saydırma

MADDE 24 – (1) Öğrenci en fazla 4 seçmeli ders için ders saydırma yapabilir. Ders saydırma işlemi ders kayıt haftasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Öğrenci not çizelgesine sadece alınan en son ders işlenir.

(2) Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır. Bu işlem anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından kurulan programda görevli üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyonun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

(3) İkinci öğretim lisansüstü programlarında ilgili programda tanımlı derslerin dışında ders saydırma işlemi yapılmaz.

Sınav ve değerlendirme

MADDE 25 – (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretim üyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariç başarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

(4) Yarıyıl içi sınavına giremeyen ve mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci yarıyılın son haftası içinde yapılacak yarıyıl içi mazeret sınavına girebilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(5) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

          Yüzlük Değer        Başarı Notu        Sayısal Değer

               90-100                    AA                       4.00

                80-89                     BA                       3.50

                70-79                     BB                       3.00

                60-69                     CB                       2.50

                50-59                     CC                       2.00

                40-49                     DC                       1.50

                30-39                     DD                       1.00

                20-29                     FD                       0.50

                 0-19                      FF                       0.00

             Devamsız                  F0                       0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır.

(6) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; bilimsel hazırlık ve yüksek lisans programlarında en az CB (2.50), doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise en az BB (3.00) olması gerekir.

(7) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), her dersten alınan başarı notunun sayısal değerinin o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç, virgülden sonra üçüncü hane yuvarlatılarak iki hane ile belirtilir.

(8) AGNO, saydırma işleminde kullanılan başarısız dersler hariç alınan tüm dersler dikkate alınarak hesaplanır.

(9) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun; bilimsel hazırlık ve yüksek lisans programlarında en az 2.50, doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 3.00 olması gerekir. AGNO’su bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak koşuluyla, başarı notları bu değerlerin altında kalan derslerden yeteri kadarını tekrarlar ve/veya yeni ders alabilirler. AGNO hesabında, tekrar edilen derslerden son alınan not geçerlidir. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine işlenir.

(10) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(11) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 26 – (1) Öğrenci, yarıyıl içi sınavı veya diğer değerlendirme sonuçlarının ve yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilan edilmesinden başlayarak bir hafta içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına bir dilekçeyle başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, maddi bir hata yapılıp yapılmadığının saptanması için sınav kağıdını, üç kişilik bir komisyona inceletir. Komisyon raporu enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Disiplin

MADDE 27 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 28 – (1) Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli nedenlere dayalı olarak enstitü yönetim kurulu tarafından verilen izinler, kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz.

(2) İzin ve hakların saklı tutulması konusundaki esaslar senato tarafından belirlenir.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 29 – (1) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek isteğini yazılı olarak beyan etmesi veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması durumunda enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.

Tez yazım

MADDE 30 – (1) Tez/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar; senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzu ve proje yazım kılavuzunda belirtilir.

(2) Tezler, esasları Senatoca belirlenen çerçevede Türkçe veya İngilizce yazılır.

Katkı payı ödeme

MADDE 31 – (1) Lisansüstü öğrencileri her akademik yıl öğrenimlerine devam edebilmek için akademik takvimde belirtilen tarihlerde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek zorundadır.

(2) Akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenimini azami süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet için yayın koşulu

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından üretilmiş ve ulusal/uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış olması veya ulusal/uluslararası dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin/bildirisinin bulunması veya ulusal/uluslararası bir projede yer alması mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır.

(2) Doktora/Sanatta yeterlik öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından üretilmiş ve uluslararası herhangi bir indeks kapsamındaki dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır.

(3) İlk iki fıkradaki mezuniyet için yayın koşulu gerektiğinde Senato tarafından artırılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Ders yükü

MADDE 34 – (1) Bu program; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Kayıt yapılmayan yarıyılda mezuniyet işlemi yapılmaz.

Tezsiz yüksek lisans programına geçiş

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programına kabul edilmiş bir öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile aynı anabilim dalındaki birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Fakat öğrencinin mezun olabilmesi için programların mezuniyet şartlarını sağlaması gerekir.

Süre

MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programını tüm öğrencilik haklarına sahip olarak tamamlama süresi kayıt tarihinden itibaren azami 3 yıldır. Bu sürenin aşılması durumunda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüsü devam eder.

Yüksek lisans tezi ve sonuçlanması

MADDE 37 – (1) 31 inci maddenin birinci fıkrasındaki yayın şartını sağlayan öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri enstitü anabilim/anasanat dalı dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişiden oluşur. Eş danışmanın tez jürisinde bulunması durumunda, jüri, öğrencinin danışmanı ve eş danışmanı, en az ikisi enstitü anabilim/anasanat dalı dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur. En fazla bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir.

(3) Jüri üyeleri, tezi bilimsel ve biçimsel yönden, tez ile birlikte sunulan yayınları ise tez çalışmasından üretilip üretilmediği açısından inceleyerek gerekli kişisel raporlarını hazırlar. Jüri üyesi olumsuz olması durumunda raporunu sınavdan önce enstitüye teslim eder. Olumsuz rapor sayısının salt çoğunluğu sağlaması durumunda öğrenci tez sınavına alınmaz.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunması herkese açıktır ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay süre verilir. Üç aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapmayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla iki ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavlarında tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci, enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tez danışmanını ve/veya tez konusunu değiştirmek zorundadır.

Yüksek lisans diploması

MADDE 38 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra Senatonun belirlediği tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve ciltlenmiş bir kopya yüksek lisans tezini ve tezin iki elektronik kopyasını ilgili formlarla birlikte enstitüye teslim eder.

(2) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye Senatoca uygun görülen yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin mesleki konulardaki bilgisini artırmak ve öğrenilmiş bilgisinin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Ders yükü

MADDE 40 – (1) Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ve bir dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.

Süre

MADDE 41 – (1) Programa kayıtlı öğrencilerin azami öğrenim süresi 3 yıldır. Bu sürenin aşılması durumunda ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüsü devam eder.

Dönem projesi ve sonuçlanması

MADDE 42 – (1) Öğrenci mezun olacağı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda proje raporunu danışmanına teslim etmek zorundadır. Projesi reddedilen öğrenci, enstitü anabilim/anasanat dalının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışmanını değiştirebilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 43 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciye Senatoca uygun görülen yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın yürürlükteki adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini taşıması gerekir.

Ders yükü

MADDE 45 – (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise toplam 45 krediden az olmamak koşuluyla en az on beş adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Yüksek lisans programına geçiş

MADDE 46 – (1) Doktora programına kabul edilmiş bir öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile aynı anabilim dalındaki tezli veya birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Süre

MADDE 47 – (1) Doktora programının azami öğrenim süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 9 yıldır. Bu sürenin aşılması durumunda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bulunduğu anabilim dalındaki temel konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Kredilerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenci, yeterlik sınavına girmek için başvurabilir. Öğrenci, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi danışmanının uygun görüşüyle akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde enstitü müdürlüğüne verir.

(3) Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve üniversitede tam zamanlı görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi, sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürilerini kurar.

(4) Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci yeterlik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrenci, yeterlik sınav jürisinin belirlediği en az 12 kredilik dersi enstitü yönetim kurulu kararı ile alır ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olacak şekilde tamamlayarak iki yeterlik sınav hakkı daha kazanır. Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.

(6) Yeterlik sınavı; yazılı bilim sınavı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılır.

Tez izleme komitesi

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez çalışması tek danışmanlı olarak yapılacak ise; tez izleme komitesi biri öğrencinin tez danışmanı, biri Üniversite içinden, biri de başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez çalışması bir eş danışman ile birlikte yapılacak ise; tez izleme komitesi öğrencinin danışmanı ve eş danışmanını kapsayacak şekilde üçü Üniversite içinden, ikisi de başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan öğretim üyelerinden olmak üzere beş kişiden oluşur.

(4) Danışmanın önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip en fazla bir uzman tez izleme komitesinde yer alabilir.

(5) Enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini yazılı olarak tez izleme komitesine sunar ve takip eden bir ay içerisinde komite önünde sözlü olarak savunur.

(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul veya ret kararı verir ve karar bir tutanak ile üç gün içinde anabilim dalı başkanlığının aracılığı ile enstitüye iletilir.

(3) Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen, savunma yapmayan veya tez önerisi reddedilen öğrenci, tez önerisi savunmasından başarısız sayılır. Bu durumda öğrencinin talebi, anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışman ve/veya tez konusu değiştirilebilir. Ancak danışman değişikliği tez konusu değişikliğini gerektirir. Tez konusu değişikliğinde anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez izleme komitesi değiştirilebilir.

(4) Programa aynı danışmanla fakat yeni bir tez konusu ile devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanını ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde yeniden tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenciye 3 üncü fıkradaki hükümler tekrar uygulanır.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 51 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, yılda iki kez (Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık ayları arasında) toplanmak zorundadır.

(2) Öğrenci, toplantı tarihinden en az 15 gün önce komite üyelerine tez çalışmasının gelişimi ile ilgili yazılı bir rapor sunar ve bu raporu tez izleme komitesi toplantılarında sözlü olarak savunur. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve bir tutanakla anabilim dalı başkanlığının aracılığı ile enstitü müdürlüğüne iletilir. Başarısız olan öğrenciyle ilgili tez izleme komitesi toplanmaya devam eder.

(3) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin, enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez konusu ve öğrencinin talep etmesi durumunda tez danışmanı değiştirilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 52 – (1) Öğrenci, Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzu esaslarına uygun şekilde hazırladığı tezini ve tezden üretilmiş yayınlarını danışmanının uygun görüşü üzerine enstitüye teslim eder.

(2) Doktora tez jürisi, enstitü anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan ve diğer iki jüri üyesinden en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. En çok bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. Enstitü yönetim kurulu, ayrıca birisi Üniversiteden, diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer.

(3) Eş danışmanın tez jürisinde bulunması durumunda jüri, en az üçü Üniversite dışından olmak üzere yedi üyeden oluşur. Eş danışmanın tez jürisinde bulunmaması durumunda ise jüri, ikinci fıkra hükümlerine göre oluşur.

(4) Enstitü tezi, tezden üretilen yayınları, ilgili formları öğrenci aracılığı ile jüri üyelerine iletir.

(5) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler. Mazereti kabul edilen jüri üyesinin yerine uygun bir yedek üye görevlendirilir.

(6) Doktora tez savunma sınavının ne zaman yapılacağı danışmanın önerisi gözetilerek enstitü müdürlüğünce belirlenir ve jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(7) Jüri üyeleri, tezi bilimsel ve biçimsel yönden, tez ile birlikte sunulan yayınları ise tez çalışmasından üretilip üretilmediği açısından inceleyerek gerekli kişisel raporlarını hazırlar ve tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitülerin sınav salonunda öğrenciyi tez savunma sınavına almak için toplanır. Toplantının ilk bölümünde öğrencinin yayın(lar)ının tez çalışmasından üretilip üretilmediğinin tespiti yapılır. Yayınların tez çalışmasından üretilmediğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda öğrenci tez savunma sınavına alınmaz ve bu durum bir tutanakla enstitü müdürlüğüne iletilir. Öğrencinin yayın koşulunu sağladığını beyan etmesi durumunda yeni bir jüri kurulmaksızın bu maddenin ilgili fıkralarındaki hükümler yeniden uygulanır.

(8) Yayınların tez çalışmasından üretildiğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda öğrenci tez savunma sınavına alınır ve tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan toplantının ikinci bölümüne geçilir. Tez savunma sınavı herkese açıktır.

(9) Tez savunma sınavından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bunu bir tutanakla belgeler. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyesi(leri) tarafından görüşleri içeren gerekçeli bir rapor hazırlanır.

(10) Jüri tarafından hazırlanan kişisel raporlar ve ortak tutanak, tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.

(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. 6 aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla 3 ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavlarında tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci, enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tez danışmanını ve/veya tez konusunu değiştirmek zorundadır. Bu durumda süreç 49 uncu madde hükümlerine göre tekrar başlatılır.

Doktora diploması

MADDE 53 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve ciltlenmiş bir kopya doktora tezini ve tezin iki elektronik kopyasını ilgili formlarla birlikte enstitüye teslim eder. Öğrencinin mezuniyetine karar verilmesi için, doktora tezinin bu fıkra hükümlerinde belirtilen şekilde teslim edilmesi gerekir.

(2) Öğrencinin, diplomaya hak kazandığı tarih, öğrencinin enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verildiği tarihtir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün sanat yapıtları geliştiren, temel eserler üzerinden uygulama ve araştırma yapabilen; yeni kavramları çağdaş sanat yöntemleri ile sorgulayarak kuramsal düzlemde irdeleyen akademisyen ve sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sanatta yeterlik eğitimi sonucunda ortaya çıkan sanatta yeterlik tezi ve sunulan performans, sergi, proje ya da benzeri uygulama içeren çalışmanın; uygulama teknikleri, yöntemleri ya da kuramsal açıdan sanat alanına yenilik getirmesi beklenmektedir.

Ders yükü

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, ön yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tezi ve tez ile bağlantılı sunum/uygulama performans çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise toplam 45 krediden az olmamak koşuluyla on beş adet ders, bir seminer dersi, ön yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tezi ve tez ile bağlantılı sunum/uygulama performans çalışmalarından oluşur.

Yüksek lisans programına geçiş

MADDE 56 – (1) Sanatta Yeterlik programına kabul edilmiş bir öğrenci enstitü yönetim kurulu kararı ile aynı anabilim dalındaki tezli veya birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Süre

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik programının azami öğrenim süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 9 yıldır. Bu sürenin aşılması durumunda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Ön yeterlik sınavı

MADDE 58 – (1) Ön yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bulunduğu anasanat dalındaki temel konularda yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Ön yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Kredilerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenci, ön yeterlik sınavı için başvurabilir. Öğrenci, ön yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi danışmanının uygun görüşüyle akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde enstitü müdürlüğüne verir.

(3) Enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve üniversitede tam zamanlı görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan sanatta yeterlik komitesi, sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürilerini kurar.

(4) Ön yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci yeterlik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.

(5) Ön yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Ön yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrenci, ön yeterlik sınav jürisinin belirlediği en az 12 kredilik dersi enstitü yönetim kurulu kararı ile alır ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olacak şekilde tamamlayarak iki ön yeterlik sınav hakkı daha kazanır. Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.

(6) Sanatta ön yeterlik sınavı; yazılı bilim sınavı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılır.

Tez izleme komitesi

MADDE 59 – (1) Ön yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi, enstitü anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez çalışması tek danışmanlı olarak yapılacak ise; tez izleme komitesi biri öğrencinin tez danışmanı, biri Üniversite içinden, biri de başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez çalışması bir eş danışman ile birlikte yapılacak ise; tez izleme komitesi öğrencinin danışmanı ve eş danışmanını kapsayacak şekilde üçü Üniversite içinden, ikisi de başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan öğretim üyelerinden olmak üzere beş kişiden oluşur.

(4) Danışmanın önerisi, enstitü anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip en fazla bir uzman tez izleme komitesinde yer alabilir.

(5) Enstitü anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 60 – (1) Sanatta ön yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını ve ilgili sunumları kapsayan tez önerisini yazılı olarak tez izleme komitesine sunar ve takip eden bir ay içerisinde komite önünde sözlü olarak savunur.

(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul veya ret kararı verir ve karar bir tutanak ile üç gün içinde anabilim dalı başkanlığının aracılığı ile enstitüye iletilir. Bu tutanakta sanatta yeterlik tezi bağlamında yapılacak sunum, performans, sergi ve benzeri uygulamalar ile ilgili sürelere, ilgili eser seçimlerine ve sunumun gerektirdiği diğer özelliklere de yer verilir.

(3) Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen, savunma yapmayan veya tez önerisi reddedilen öğrenci, tez önerisi savunmasından başarısız sayılır. Bu durumda öğrencinin talebi, anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışman ve/veya tez konusu değiştirilebilir. Ancak danışman değişikliği tez konusu değişikliğini gerektirir. Tez konusu değişikliğinde anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez izleme komitesi değiştirilebilir.

(4) Programa aynı danışmanla fakat yeni bir tez konusu ile devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanını ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde yeniden tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenciye 3 üncü fıkradaki hükümler tekrar uygulanır.

Sanatta yeterlik tezinin izlenmesi

MADDE 61 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, yılda iki kez Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık ayları arasında olmak üzere toplanmak zorundadır.

(2) Öğrenci, toplantı tarihinden en az 15 gün önce komite üyelerine tez çalışmasının gelişimi ile ilgili yazılı bir rapor sunar ve bu raporu tez izleme komitesi toplantılarında sözlü olarak savunur. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve bir tutanakla anasanat dalı başkanlığının aracılığı ile enstitü müdürlüğüne iletilir. Başarısız olan öğrenciyle ilgili tez izleme komitesi toplanmaya devam eder.

(3) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin, enstitü anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez konusu ve öğrencinin talep etmesi durumunda tez danışmanı değiştirilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması

MADDE 62 – (1) Öğrenci, Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzu esaslarına uygun şekilde hazırladığı tezini ve tezden üretilmiş yayınlarını danışmanının uygun görüşü üzerine enstitüye teslim eder.

(2) Sanatta yeterlik tez jürisi, enstitü anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan ve diğer iki jüri üyesinden en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. En çok bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. Enstitü yönetim kurulu, ayrıca birisi Üniversiteden, diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer.

(3) Eş danışmanın tez jürisinde bulunması durumunda jüri, en az üçü Üniversite dışından olmak üzere yedi üyeden oluşur. Eş danışmanın tez jürisinde bulunmaması durumunda ise jüri, ikinci fıkra hükümlerine göre oluşur.

(4) Enstitü tezi, tezden üretilen yayınları, ilgili formları öğrenci aracılığı ile jüri üyelerine iletir.

(5) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler. Mazereti kabul edilen jüri üyesinin yerine uygun bir yedek üye görevlendirilir.

(6) Sanatta yeterlik tez savunma sınavının ne zaman yapılacağı danışmanın önerisi gözetilerek enstitü müdürlüğünce belirlenir ve jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(7) Jüri üyeleri, tezi bilimsel ve biçimsel yönden, tez ile birlikte sunulan yayınları ise tez çalışmasından üretilip üretilmediği açısından inceleyerek gerekli kişisel raporlarını hazırlar ve tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitünün sınav salonunda öğrenciyi tez savunma sınavına almak için toplanır. Toplantının ilk bölümünde öğrencinin yayınlarının tez çalışmasından üretilip üretilmediğinin tespiti yapılır. Yayınların tez çalışmasından üretilmediğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda öğrenci tez savunma sınavına alınmaz ve bu durum bir tutanakla enstitü müdürlüğüne iletilir.

Öğrencinin yayın koşulunu sağladığını beyan etmesi durumunda yeni bir jüri kurulmaksızın bu maddenin ilgili fıkralarındaki hükümler yeniden uygulanır.

(8) Yayınların tez çalışmasından üretildiğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda öğrenci tez savunma sınavına alınır ve tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan toplantının ikinci bölümüne geçilir. Tez savunma sınavı herkese açıktır.

(9) Tez savunma sınavından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bunu bir tutanakla belgeler. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyesi(leri) tarafından görüşleri içeren gerekçeli bir rapor hazırlanır.

(10) Jüri tarafından hazırlanan kişisel raporlar ve ortak tutanak, tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye iletilir.

(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. 6 aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla 3 ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavlarında tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci, enstitü anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tez danışmanını ve/veya tez konusunu değiştirmek zorundadır. Bu durumda süreç 59 uncu madde hükümlerine göre tekrar başlatılır.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 63 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve ciltlenmiş bir kopya sanatta yeterlik tezini ve tezin iki elektronik kopyasını ilgili formlarla birlikte enstitüye teslim eder. Öğrencinin mezuniyetine karar verilmesi için, sanatta yeterlik tezinin bu fıkra hükümlerinde belirtilen şekilde teslim edilmesi gerekir.

(2) Öğrencinin, diplomaya hak kazandığı tarih, öğrencinin enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verildiği tarihtir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve enstitü kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 65 – (1) 4/8/2005 tarihli ve 25896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından önce enstitüye kayıt yaptıran öğrencilere 32 nci madde hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.