13 Kasım 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28466

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2012/49)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/72)

MADDE 1 – 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2012/49)’nin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi, üçüncü fıkrasının (b) bendi ve yedinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden; yıllık beş baştan fazla sayıda destekleme şartlarını karşılayan erkek sığır kestirenler, kırmızı et üretici birliklerinin kurulu olduğu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde ve yıllık en fazla beş baş kesim yaptıranlar il/ilçe müdürlüklerine, ekinde 3 üncü fıkrada belirtilen belgeler bulunan dilekçe ile müracaat eder. 2012 yılı içinde yapılan kesimler için son başvuru tarihi 28/2/2013’tür

“b) Aşağıdaki belgelerden biri;

- Mezbaha kesim ücreti faturasının aslı,

- Kesilecek sığırın veya bunun karkasının alım satımına dair faturanın nüshası ya da mal müdürlükleri, vergi daireleri, noter ya da il/ilçe müdürlüğü onaylı fatura dip koçan fotokopisi,

- Müstahsil makbuzunun aslı veya mal müdürlükleri, vergi daireleri, noter ya da il/ilçe müdürlüğü onaylı dip koçan fotokopisi,”

 “ç) Sığırlar, kesim tarihten itibaren geriye dönük olarak besi süresinin son 90 gününü Türkvet kayıtlarına göre müracaatçının işletmesinde veya eşine ait işletmede tamamlamış olmalıdır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.