8 Kasım 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28461

YÖNETMELİK

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfında Arapça eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yürütülen Arapça Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretim programında uygulanacak esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bir akademik yıl: İki yarıyılı,

b) Dekan: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanını,

c) Dekanlık: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığını,

ç) Fakülte: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,

d) Genel sınav: İsteyen öğrenciler için bir yarıyılın ve tüm öğrenciler için bir akademik yılın veya yaz öğretimi programının sonunda yapılan sınavı,

e) Hazırlık Sınıfı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Arapça Hazırlık Sınıfını,

f) Rektör/Rektörlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,

g) Senato: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Seviye tespit sınavı: Akademik yılbaşında uygulanan Arapça hazırlık eğitimi muafiyet ve seviye belirleme sınavını,

h) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

ı) Yaz Okulu: Arapça Hazırlık Sınıfı destek programını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; Arapça’nın temel kurallarını, sözlü ve yazılı anlama, anlatma yöntemlerini öğretmek, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek, akademik ve sosyal yaşam için gereken dil iletişimini sağlama yeterliğini kazandırmaktır.

Hazırlık sınıfında eğitim ve öğretimin kapsamı

MADDE 6 – (1) Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim, zorunlu olarak bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde yürütülür.

Seviye tespit sınavı

MADDE 7 – (1) Arapça seviye tespit sınavı; öğretim yılı başında İlahiyat Fakültesine kaydolan öğrencilerin, Arapça’daki seviyelerini tespit etmek amacıyla yapılır. Hazırlık Sınıfı öğretimine tabi olan öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında, İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Bu sınav, ilgili yabancı dilde, öğrencilerin dil bilgi ve beceri düzeylerini belirlemek amacıyla yapılır. Hazırlık Sınıfından muafiyet için, yabancı dil seviye tespit sınavından 100 tam puan üzerinden en az 65 puan almak gerekir.

(2) Aşağıdaki koşullardan birine sahip öğrenciler Arapça Hazırlık Sınıfından muaftırlar:

a) Fakülte tarafından yapılan muafiyet sınavında başarılı olmak,

b) Senato tarafından eşdeğer kabul edilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 60 puanı son üç yıl içinde almış olduğunu belgelemek,

c) Daha önce Türkiye’de başka bir üniversiteye bağlı ilahiyat fakültesinin Arapça zorunlu hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış veya herhangi bir ilahiyat fakültesinin yaptığı Arapça yeterlilik sınavında en az 65 puan almış olmak.

Akademik takvim

MADDE 8 – (1) Hazırlık Sınıfı öğretimi, yaz öğretimi uygulaması saklı kalmak kaydıyla, akademik yıl esasına göre yapılır. Hazırlık Sınıfı öğretim takvimi, İlahiyat Fakültesinin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve ilân edilir.

Hazırlık sınıfı seviye grupları

MADDE 9 – (1) Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin Arapça öğrenimine hangi seviyeden başlayacakları, seviye tespit sınavı sonuçlarına göre İlahiyat Fakültesi tarafından belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 10 – (1) Öğrencinin devam zorunluluğu, akademik yıl esasına göre belirlenir. Bir yıllık toplam ders saati üzerinden en az % 80 oranında devam şartı aranır. Devamsızlığı toplam ders saatinin % 20’sini geçen öğrencilerin yarıyıl başarı notu 0 (sıfır) olarak hesaplanır.

Hazırlık sınıfı sınavları ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) İlahiyat Fakültesinin kararıyla en az iki ara sınav, konulara göre belirlenecek sayıda da kısa süreli sınavlar yapılır. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her yarıyılın başarı notu, ara sınavların ortalamasının % 60’ı ve kısa süreli sınavların ortalamasının % 40’ının toplamından oluşur. Hazırlık Sınıfı genel başarı notunun belirlenmesinde birinci yarıyılın başarı notunun katkısı % 45, ikinci yarıyılın başarı notunun katkısı % 55’tir.

(2) Ara sınavlar; öğrencilerin sınıf içi çalışmalarla edindikleri bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olarak ve genel sınava hazırlık amacıyla yapılır.

(3) Kısa süreli sınavlar; sınıf içi çalışmaları günü gününe takip etmeyi teşvik edici nitelikte ve izlemeye yönelik olarak haberli ya da habersiz yapılır.

Hazırlık sınıfında başarılı sayılma

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin yılsonu başarı notu, iki yarıyılın başarı not ortalamasının % 40’ıyla genel sınavdan aldığı notun % 60’ının toplamından oluşur. Öğrencinin Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için, yılsonu başarı notunun 100 üzerinden 60 ve üzeri olması gerekir. Yarıyıl başarı notu 0 (sıfır) olan öğrencilerin başarılı sayılmaları için, yılsonu genel sınavdan 100 üzerinden en az 65 veya üzeri puan almaları gerekir.

Mazeretler

MADDE 13 – (1) Devamsızlık süresini aşmamak koşuluyla, öğrencinin haklı ve geçerli mazereti nedeniyle katılmadığı ara sınavlarını telafi etmek üzere mazeret sınavları yapılabilir. Öğrencinin sağlık mazeretini sağlık raporu ile diğer mazeretlerini ise belgeleriyle birlikte İlahiyat Fakültesine mazeretlerinin bitimini izleyen üç iş günü içinde bildirmesi gerekir. Mazeretlerini belgelendirmeyen öğrencilerin ilgili sınavdan başarısız oldukları kabul edilir. Mazeret sınav tarihleri genel bir duyuruyla öğrencilere önceden ilan edilir. Kısa süreli sınavlara, genel sınava ve akademik yılbaşında yapılan seviye tespit sınavlarına katılmayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilmez.

(2) Sağlık raporları hakkında, 23/8/1993 tarihli ve 21677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 14 – (1) Genel sınavda maddi hata olduğunu düşünen öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç gün içinde bir dilekçeyle İlahiyat Fakültesi Dekanlığına başvurur. Öğrenci dilekçeleri, İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından kurulan komisyonda incelenir ve bir hafta içinde sonuçlandırılır.

Hazırlık sınıfı öğretimi süresi

MADDE 15 – (1) Hazırlık Sınıfı öğretimi süresi iki yarıyıldır. Öğrenciler, düzeylerine göre haftada en az 24 saat Arapça yabancı dil dersi öğrenimi görürler. Hazırlık Sınıfında geçirilen süre, öğrencinin lisans öğrenim programlarında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.

Yaz dönemi eğitim ve öğretimi

MADDE 16 – (1) Hazırlık Sınıfı yaz öğretimi, 13/5/2008 tarihli ve 26875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Kayıtsız öğrenci

MADDE 17 – (1) Hazırlık sınıfı derslerine kayıtsız öğrenci kabul edilmez.

Kayıt dondurma ve disiplin işlemleri

MADDE 18 – (1) İlahiyat Fakültesi, Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin eğitim-öğretiminden sorumlu olup disiplin ve izinli sayılma ve/veya kayıt dondurma işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Öğrencilik statüsü

MADDE 19 – (1) Hazırlık Sınıfında okuyan öğrencilerin tüm öğrencilik işlemleri İlahiyat Fakültesi Dekanlığınca yapılır.

İlişik kesme

MADDE 20 – (1) Hazırlık Sınıfında ilişik kesme, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.