8 Kasım 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28461

YÖNETMELİK

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESİNDEKİ

KURUM PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumlarda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumlarda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11/10/2011 tarihli ve 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta veya grup içinde alt gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanını,

ç) Başkanlık: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığını,

d) Başkan Yardımcısı: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcıları ile Kurum Başkan Yardımcılarını,

e) Görev grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

f) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

g) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

ğ) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

h) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

ı) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

j) Kurum: Yüksek Kurum bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezini,

k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

l) Uzman: Mesleğe özel yarışma sınavı ile girerek üç yıl süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucu atanmış olup 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A) bendinin (11) numaralı alt bendinde sayılanlar dışında kalan ve kurumda bulunan diğer uzmanları,

m) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

n) Yüksek Kurum: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) İdari İşler Müdürü, Strateji Geliştirme Müdürü,

2) Şef,

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri,

c) Araştırma Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı,

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici,

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat Saymanı, Sayman,

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satın Alma Memuru, Sekreter, Veznedar, Daktilograf, Tahsildar, Muhasebeci, Kameraman, Şoför,

e) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Kaloriferci, Dağıtıcı, Hizmetli, Bekçi.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kütüphaneci, Mütercim, Programcı, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, Desinatör.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar şunlardır:

a) İdari İşler Müdürü ve Strateji Geliştirme Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan hizmet süresine sahip olmak,

3) Uzman, sayman, ayniyat saymanı veya şef unvanını kazanmış olup, Yüksek Kurum veya bünyesindeki kurumlarda en az iki yıl çalışmış olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla Yüksek Kurum veya bünyesindeki kurumlarda Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satın Alma Memuru, Sekreter, Veznedar, Daktilograf, Tahsildar, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Şoför unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) İki yılı Yüksek Kurum ve bünyesindeki kurumlarda olmak üzere en az beş yıl Avukat olarak çalışmış olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan hizmet süresine sahip olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla Yüksek Kurum veya bünyesindeki kurumlarda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam beş yıl hizmet süresine sahip olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

d) Sayman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde yer alan hizmet süresine sahip olmak ve ilan tarihi itibarıyla toplam hizmetinin son iki yılını Yüksek Kurum veya bünyesindeki kurumlarda geçirmiş olmak,

3) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

e) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılı Yüksek Kurum veya bünyesindeki kurumlarda Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satın Alma Memuru, Sekreter, Veznedar, Daktilograf, Tahsildar, Muhasebeci, Kameraman veya Şoför unvanlarında çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelendirmek,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılı Yüksek Kurum veya bünyesindeki kurumlarda programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

4) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

g) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) İki yılı Yüksek Kurum veya bünyesindeki kurumlarda olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Millî Eğitim Bakanlığından onaylı en az 90 saatlik bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ğ) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) İki yılı Yüksek Kurum veya bünyesindeki kurumlarda olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Millî Eğitim Bakanlığından onaylı en az 90 saatlik bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

h) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satın Alma Memuru, Sekreter, Veznedar, Daktilograf, Tahsildar, Kameraman ve Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılını Yüksek Kurum ve bünyesindeki kurumlarda yardımcı hizmetler sınıfında çalışmış olmak kaydıyla en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla son iki yılını Yüksek Kurum ve bünyesindeki kurumlarda yardımcı hizmetler sınıfında çalışmış olmak kaydıyla en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 7 – (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (E) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik veya tercümanlık bölümünden mezun olmak,

2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelendirmek,

3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılarak en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

4) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ç) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) Mesleki veya teknik eğitim öğretim veren yüksekokullardan mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

f) Desinatör kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki ve teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki eğitim konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan eğitim konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saatlik görevde yükselme eğitim programına katılmaları şarttır. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

(2) Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

Boş kadroların ilanı

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro sınavlarından en az kırk beş gün önce kurum personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.

(2) Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Başkanlıkça duyurulur.

(3) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde ise başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin eki Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

(4) Puanların eşit olması hâlinde sırasıyla dikkate alınmak üzere;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(5) Eğitime katılan ancak sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

(6) Görevde yükselme eğitimi programları, Başkanlık tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum veya kuruluşlarıyla müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Atama yapılacak görevin niteliğine göre Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumları ilgilendiren konular.

(2) Görevde yükselmeye ilişkin sekretarya, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Görevde yükselme sınavı

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Başkanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(2) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren 1 ay içinde sınavın yapılması için Başkanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine başvurulur.

(3) Bu sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanmış bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Bu sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle kazanılan görevlere atanabilirler.

Sınav kurulu

MADDE 14 – (1) Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı dâhil 5 üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Başkanlık, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 11 inci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 11 inci maddede öngörülen, Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesini sağlamak,

b) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

c) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 16 – (1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Atanma

MADDE 17 – (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre boş kadrolara 3 ay içinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması hâlinde atanacak personel Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması veya atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara veya başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Personelin, aynı ana görev grubuna dâhil olmak, atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak ve kendi alt görev grubu içinde kalmak şartıyla sınava girmeksizin diğer görevlere atanması mümkündür.

b) Alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Yüksek Kurum ve Kurumlarda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 19 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte sayılan unvanları kazanmış olanlar, Yüksek Kurum ve Kurumlardaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara; atanacakları unvan için bu Yönetmelikte öngörülen Yüksek Kurum ve Kurumlarda belli bir süre çalışmış olma ve sınavda başarılı olma dışındaki şartları taşımaları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması hâlinde öğrenim durumu ve kazandığı unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atamalar

MADDE 20 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Özürlülerin eğitim ve sınavları

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ve sınavlarının özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır.

Kazanılmış haklar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 30/6/2001 tarihli ve 24448 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı yürütür.