8 Kasım 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28461

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN

DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri” ibareleri “Gıda, Tarım ve Hayvancılık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Başkanlık: Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Teknik Komitesi; Bakanlığın yayımdan sorumlu birimin bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığından ilgili daire başkanı ve ilgili daire başkanlığından bir temsilci, Bakanlık hizmet birimlerinden Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Başkanlığından en az daire başkanı düzeyinde olmak üzere birer temsilci, Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcisi, tarımsal amaçlı kooperatif merkez birliklerinin, yetiştirici birlikleri merkez birliklerinin, üretici birlikleri merkez birliklerinin her birinden üye sayısı en fazla olanlardan birer temsilci, Ankara’da bulunan ziraat ve veteriner fakültelerinden birer temsilci, üye sayısı en fazla olan iki meslek odasından birer temsilci, üye sayısı en fazla olan meslek derneği temsilcisi olmak üzere toplam yirmi bir kişiden oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Merkez Teknik Komitesi altı ayda bir olağan, komite başkanının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır. Başkanın katılamadığı hallerde, toplantıya Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı başkanlık eder.

b) Komitenin sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür.

c) Toplantı gündemi Başkanlık tarafından katılımcıların önerileri alınarak oluşturulur. Komite Başkanının onayını müteakip toplantıdan en az on beş gün önce üyelere bildirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) İl Teknik Komitesinin çalışma usulü aşağıda belirtilmiştir.

a) Komite dört ayda bir olağan, komite başkanının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır. Başkanın katılamadığı hallerde toplantıya ilgili Şube Müdürü Başkanlık eder.

b) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayan komisyon üyelerinin üyeliği düşer ve ilgili kurumca yerlerine yenileri görevlendirilir.

c) Komitenin sekretarya hizmetleri ilgili Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

ç) Toplantı gündemi il müdürlüğü tarafından katılımcıların önerileri alınarak oluşturulur, komite başkanının onayını müteakip toplantıdan en az on beş gün önce üyelere bildirilir.

d) Merkez Teknik Komitesinin önerileri öncelikli olarak gündeme alınır.

e) Komite, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Kararlar on gün içerisinde Bakanlığa gönderilir. Alınan kararlar il sekretaryası tarafından ilgili birimlere ulaştırılır.

f) İl Teknik Komitesinde, aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılacak görüşme ve oylamaya, hakkında karar alınacak kuruluşun temsilcisi katılamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g) Bakanlıkça tarımsal yayım ve danışmanlık konularında verilen görevleri yerine getirmek.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanı tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlığa yapılır. Bakanlık 30 gün içinde itirazı sonuçlandırarak ilgiliye tebliğ eder.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin, birinci fıkrasının, (c), (ç) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

“c) Kamu görevlerinden ayrılan kişilere önceden sahip oldukları tarım yayımcısı sertifikasına karşılık gelen tarım danışmanı sertifikası, kamuda görev alan kişilere, önceden sahip oldukları tarım danışmanı sertifikasına karşılık gelen tarım yayımcısı sertifikası verilir.

ç) Sınavda başarılı olanlara mezun olduğu bölümde sertifika verilir. Mezuniyet belgelerinde bölüm belirtilmeyen kişiler için ise, sertifika bölümü çalıştığı alan veya transkriptleri esas alınarak Başkanlıkça belirlenir. Mezun olduğu fakültenin başka bir bölümünde en az beş yıl süreyle bilfiil çalıştığını belgelendirenlerin talep etmesi ve Başkanlıkça da uygun görülmesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere çalıştığı bölümde sertifika verilir. Ancak bu kişilerin tekrar mezun oldukları bölümde sertifika alma hakkı saklıdır. Her bir kişi sadece bir bölüme ait sertifika alabilir.”

“ğ) Talep etmeleri halinde tarım politikası ve yayım anabilim dalında veya tarımsal yayım konusunda doktora ve üzeri akademik kariyere sahip kişiler, tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi eğitici belgesine sahip kişiler ile tarımla ilgili lisans mezunu olup Bakanlık il müdürlüklerinde en az on yıl süre ile asaleten il müdürlüğü, çiftçi eğitim ve yayım şube müdürlüğü/koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü yapmış olduğunu belgelendirenlere sınava katılmaksızın bu Yönetmeliğin Ek-5’inde örneği yer alan ve eğitimlerine ve bölümlerine uygun “Tarım Yayımcısı/Danışmanı Sertifikası” verilir.

h) Tarımla ilgili lisans mezunu olup, tarımla ilgili lisansüstü eğitimini tamamlayanlara sınavda başarılı olmaları koşuluyla, talep etmeleri ve Başkanlıkça uygun görülmesi halinde lisans üstü eğitimini tamamladığı bölümde sertifika verilir.

ı) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında tarım yayımcısı/danışmanı sertifikası verilen kişilerin sertifika almak için gerekli koşulları taşımadığının sonradan ortaya çıkması durumunda verilen sertifika iptal edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Süresi bitiminde vize ettirilmeyen sertifikalar geçerliliğini kaybeder. Sertifikasını vize ettirmeyen kişiler yeniden sertifika almak istediğinde sınava girmek zorundadır.”

“(4) Tarım danışmanı/tarım yayımcısı sertifikalarının vize işlemi bulundukları il müdürlüklerince, Bakanlık merkez teşkilatında çalışanların tarım yayımcısı sertifikaları ile tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi eğitici belgelerinin vize işlemi ise Başkanlık tarafından yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi sahibi kişi ve kuruluşlardan üç yıl süreyle tarımsal danışmanlık hizmeti yapmayanların, danışmanlık hizmeti sunmaktan vazgeçenlerin ve bu Yönetmelik hükümlerine uymayanların tarımsal danışmanlık yetki belgeleri iptal edilir. Bu kişi ve kuruluşlardan 3 yıl süreyle tarımsal danışmanlık hizmeti yapmayanlar ve danışmanlık hizmeti sunmaktan vazgeçenler 1 yıl süreyle; 28 inci madde kapsamında ceza alanlar ise 5 yıl süreyle tarımsal danışmanlık yetki belgesi talebinde bulunamazlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (j) ve (k) bentleri eklenmiştir.

“e) İşletmelerin ekonomik analizleri, gelişim planlamaları, iş ve sermaye verimliliğinin iyileştirilmesi ve aile işletmelerine özgü sorunlar, ev ekonomisi, mekanizasyon ve bitkisel çoğaltım materyalleri ve tohumluk üretimi konularında yayım/danışmanlık yapmak,”

“ j)  Güvenilir gıda arzına yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunmak,

k) Bakanlık tarafından tarımsal danışmanlık hizmetinin yürütülmesi ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Merkezde Bakanlığın yayımla ilgili birimlerinde, il ve ilçelerde yayım ile ilgili görevlerde tarım yayımcıları görev yapar. Ancak bu özellikte personel bulunmadığı durumda yetkili birim amirinin onayı ile diğer personel görevlendirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlıkça yayımlanan, genelge, yönerge ve teknik talimat hükümlerine aykırı olarak, meslek disiplinini bozucu hareketlerde bulunmak.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e) ve (f) bentleri eklenmiştir.

“e) Sahip olunmayan unvanları ve yetkileri kullanmak,

f) Tarımsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili resmi kurumlara gerçeğe aykırı beyanda bulunmak.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Cezalar İl Teknik Komitesi ve Başkanlık tarafından verilir.

(2) İl Teknik Komiteleri tarafından verilen cezalara itiraz mercii Merkez Teknik Komitesidir. Merkez Teknik Komitesinin ve Başkanlığın aldığı kararlar kesindir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Bilgilendirme faaliyetleri Bakanlık talimatlarına uygun olarak yapılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş sürecinde sertifikaların uyumu

GEÇİCİ MADDE 5 – 1/11/2012 tarihinden önce verilen tarım yayımcısı/danışmanı sertifikalarından bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayanlar, takip eden ilk vize işlemi sırasında bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Aksi durumda sertifikalar vize edilemez.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-4, EK-5, EK-6 ekteki şekilde değiştirilmiş ve EK-3 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik 1/11/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/9/2006

26283

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/3/2009

27166

2-

31/3/2010

27538

 

 

Ekleri için tıklayınız.