8 Kasım 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28461

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Üniversitedeki idari birimlerin görevleri; 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. Üniversitenin idari birimleri şunlardır:

a) Genel Sekreterlik,

b) Fakülte Sekreterliği,

c) Enstitü Sekreterliği,

ç) Bilgi İşlem Müdürlüğü,

d) Personel Müdürlüğü,

e) Öğrenci İşleri Müdürlüğü,

f) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü,

g) Sağlık ve Spor Müdürlüğü,

ğ) İdari İşler Müdürlüğü,

h) Satın Alma Müdürlüğü,

ı) Mali İşler Müdürlüğü,

i) Basın, Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,

j) Hukuk Müşavirliği.

(2) İdari birimlerin görevleri ve çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/4/2011

27901