8 Kasım 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28461

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 2,00 genel not ortalamasını tutturamadığı için dördüncü dönem sonunda sene kaybeden veya son sınıfta mezun olamayan ön lisans ve lisans öğrencilerine; akademik takvimde ilan edilen tarihte başvurmaları halinde, izleyen yarıyıl başlamadan önce bir defaya mahsus olmak üzere ortalamalarını yükseltmeleri için seçecekleri FF üzerinde not aldıkları en çok üç dersten birer sınav hakkı verilir. Ancak öğrenci, sınavı bir dönemlik uygulama ile verilebilen (Proje, laboratuvar ve benzeri.) dersleri seçemez. Bu sınavlardan alınan notlar, derslerin son sayısal başarı notları olarak kaydedilir. Bu sınavlar sonucu bir dersten FF alan öğrenciler, bu dersi ilk kez alıyormuş gibi derse kaydedilirler ve devam koşulu dahil kaydoldukları bu dersin her türlü yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadırlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/6/2012

28331

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2012

28407