8 Kasım 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28461

YÖNETMELİK

Erzincan Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/4/2012 tarihli ve 28278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri ile o yıl için belirlenen yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın öğrenim ücreti alınır.”

“(3) İlk yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesi işlemi bütünleme sınav sonuçları da dikkate alınarak yapılır.”

“(4) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre her bir yarıyıl için belirlenen en az kredi toplamını sağlayamayan, azami öğrenim süresini dolduran, başarısız olması sebebiyle yarıyıl tekrarı yapan, herhangi bir değişim programı ile veya özel öğrenci statüsünde gelen öğrenciler ilk yüzde on değerlendirmesinde dikkate alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası ile altıncı fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

“(1) Sınavlar kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet ve mezuniyet GANO baraj sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.”

“c) Yarıyıl sonu sınavı: Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenci bu sınavlara girebilir.

ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girmeyi hak eden öğrenci başarısızlık sebebiyle veya not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

d) Tek ders sınavı: Sınava girme şartlarını yerine getirerek bir dersten FF veya FD alarak başarısız olduğundan dolayı, mezun olamayan öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere tek derse kaldığı sınav yarıyıl sonunda ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları hâlinde ilgili birim kararı ile bu tek dersin sınavına tek derse kaldığı anlaşılan yarıyıl sonu veya yaz okulu sınavları sonunda girerler. Tek ders sınavı hakkı bir kez kullanılır. Tek ders sınavında FF veya FD notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu derse kayıt yaptırmaları kaydıyla derse devam etmeksizin akademik takvimde belirtilen güz ve bahar yarıyıl sonu sınav dönemlerinde bu dersin sınavına girebilirler. Ancak başarısız olunan tek ders tamamen uygulamalı veya teorik ve uygulama kısım notları ayrı ayrı olarak verilen ders ise dersin bulunduğu yarıyılda derse devam etmek zorunludur. Tek ders sınavında veya sonraki yarıyılda yapılan sınavlarda alınan not, yıl içi notu dikkate alınmadan, Alt Limit (AL)’in altında olmamak kaydı ile ilgili öğretim elemanı tarafından harfli nota dönüştürülür.

e) Mazeret sınavı: Ara sınav ve bütünleme sınavlarına haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenci için açılan sınavdır. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencinin sınav tarihleri ilgili yönetim kurulunca belirlenir. Öğrenci, mazeretli kabul edildiği süre içinde sınavlara giremez, girdiği sınav var ise geçersiz sayılır.

f) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciye, ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

g) Mezuniyet GANO baraj sınavı: GANO’ları 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere, son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır. Bu sınavlar, takip eden yarıyıl başlangıcındaki ders kayıt haftasından önce yapılmalıdır. Bu sınavlara girmeyen öğrenci için mazeret sınavı açılmaz.”

“ğ) Sınav süreleri ara sınavlar için bir ders saati, yarıyıl sonu sınavları için iki ders saatidir. Ancak dersin veya sınavın niteliğine göre yukarıda belirtilen süreler dışında belirlenecek sınavın süresi ve nasıl yapılacağı yarıyıl başında ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çektiği sonradan anlaşılan ya da kopya çekilmesine yardım eden öğrenci o dersten başarısız sayılır. Bu öğrenciye, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Bütünleme sınavından alınan not, yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Bütünleme sınavı sonucu elde edilen başarı notu, dersin ait olduğu yarıyıldaki en son notlar ile karşılaştırılarak harf notuna dönüştürülür.

(3) İlgili yönetim kurulunca gerekli görülürse, gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun yeniden değerlendirilmesine veya sınavın yeniden yapılmasına karar verilebilir.

(4) Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

(5) Harfle ilan edilen başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Sözel                        Harf Notu           Ağırlık Katsayısı

Pekiyi                            AA                          4,00

İyi-Pekiyi                      BA                          3,50

İyi                                  BB                           3,00

Orta-İyi                         CB                           2,50

Orta                               CC                           2,00

Zayıf-Orta                     DC                          1,50

Zayıf                             DD                          1,00

Başarısız                        FD                           0,50

Başarısız                        FF                           0,00

Muaf                              M                              -

Geçer                              G                              -

Kalır                                K                               -

Devamsız                      DZ                             -      ”

“(6) Bunlardan;

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin şartlı olarak başarıldığını belirtir. FD ve FF notu ise, başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar.

c) M notu; öğrencinin bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

ç) G notu, sadece başarılı veya başarısız olarak değerlendirilecek, GANO’ya katılmayan çalışmalarda başarılı anlamında kullanılır.

d) K notu, sadece başarılı veya başarısız olarak değerlendirilecek, GANO’ya katılmayan çalışmalarda başarısız anlamında kullanılır.

e) Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, GANO’nun hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

f) DZ notu, GANO hesabında FF notu işlemi görür. DZ ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda tekrar alınır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/4/2012

28278

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/6/2012

28329