31 Ekim 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28453

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

RKETLERDE YAPI DEKL VE AYN SERMAYE KONULMASINDA

SCLLER ARASI BRLNE LKN TEBL

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; birleme, blnme ve tr deitirme gibi yap deiiklikleri ile ayni sermaye konulmas veya ticari iletmelerin devralnmas sonucunda, tapu ve gemi sicili ile fikr mlkiyete ilikin sicillerde ve benzeri sicillerde kaytl bulunan mal ve haklarn sahipliklerinde meydana gelen deiikliklerin ilgili sicillere bildirilmesini ve sicil kaytlar ile belgelerindeki gerekli deiikliklerin yaplmasna ilikin usul ve esaslar dzenlemek, bavuruda bulunacak kiiler ve gerekli belgeleri belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayl Trk Ticaret Kanununun Yrrl ve Uygulama ekli Hakknda Kanunun 17 nci maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununun 210 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

b) lgili siciller: Tapu ve gemi sicilini, fikr mlkiyete ilikin sicilleri ve benzeri sicilleri,

c) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununu,

) Mdrlkler: Ticaret sicili mdrlklerini,

d) irket szlemesi: Anonim ve sermayesi paylara blnm komandit irketlerde esas szlemeyi; kollektif, komandit ve limited irketlerde irket szlemesini ve kooperatiflerde ana szlemeyi,

ifade eder.

Mdrlklerin ve ilgili sicilleri tutan kurumlarn bildirim ykmllkleri

MADDE 4 (1) Ticaret irketlerinin Kanun hkmlerine gre birlemelerinde devralan irketin, blnmelerinde ise blnen irket dndaki blnmeye katlan dier irketlerin kaytl olduu mdrlkler tarafndan; devrolunan veya blnen irketin malvarlna dahil olan tapu, gemi ve fikri mlkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kaytl bulunan mal ve haklarn, devralan irketlerin adna tescilinin gecikmeksizin yaplmas amacyla, birleme veya blnme kararnn tescili ile e zamanl olarak ilgili sicillere 5 inci maddede dzenlenen hususlar bildirilir.

(2) Ticaret irketlerinin Kanun hkmlerine gre tr deitirmelerinde, tr deitiren irketin malvarlna dahil olan tapu, gemi ve fikri mlkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kaytl bulunan mal ve haklarn yeni tr adna tescilinin gecikmeksizin yaplmas amacyla, tescili yapan mdrlk tarafndan yeni trn tescili ile e zamanl olarak ilgili sicillere 5 inci maddede dzenlenen hususlar bildirilir.

(3) Kanun hkmlerine gre ticari iletmenin devrinde devredilen ticari iletmeye srekli olarak zglenmi bulunan malvarlna dahil olan; tapu, gemi ve fikri mlkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kaytl bulunan mal ve haklarn devralan adna tescilinin gecikmeksizin yaplmas amacyla, tescili yapan mdrlk tarafndan ticari iletmenin devrinin tescili ile e zamanl olarak ilgili sicillere 5 inci maddede dzenlenen hususlar bildirilir.

(4) Kanun hkmlerine gre bir ticaret irketinin bir ticari iletmeye dntrlmesi halinde, irketin malvarlna dahil olan; tapu, gemi ve fikri mlkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kaytl bulunan mal ve haklarn ticari iletme iletecek kii veya kiiler adna tescilinin gecikmeksizin yaplmas amacyla, tescili yapan mdrlk tarafndan ticari iletmenin tescili ile e zamanl olarak ilgili sicillere 5 inci maddede dzenlenen hususlar bildirilir.

(5) Kanunun 128 inci maddesine gre bir ticaret irketine ayni sermaye olarak konulan ve tapu, gemi ve fikri mlkiyet ile benzeri sicillerde kaytl bulunan mal ve haklarn irket adna tescilinin gecikmeksizin yaplmas amacyla; tescili yapan mdrlk tarafndan irketin tescili ile e zamanl olarak ilgili sicillere 5 inci maddede dzenlenen hususlar bildirilir.

(6) Kanuna uygun olarak yaplm bir ticaret irketi szlemesinde; ayni sermaye olarak konulan mal ve haklarn ilgili sicillere irkete ayni sermaye olarak konulduklarn belirten bir erh verilerek belirgin duruma getirilmesine ramen, ilgili mdrlke tescil edilinceye kadar sz konusu mal ve haklarn bakasna devredilmesi veya zerinde ayni bir snrlama getirilmesi halinde ilgili sicilleri tutan kurumlar durumu derhal ilgili mdrle bildirir. Bildirim zerine, mdrlk bu hususu gereke olarak belirterek tescil talebini reddeder.

Bildirilecek hususlar ve bildirimin ekli

MADDE 5 (1) Mdrlklerce ilgili sicillere 4 nc madde uyarnca yaplacak bildirimlerde, bildirime konu olan ilem aka belirtilmek suretiyle aadaki hususlar yer alr:

a) Mlkiyet deiikliine konu olan mal ve haklarn ilgili sicillerdeki kaytlarna ilikin bilgileri,

b) Ayni sermaye konulmas sonucu mlkiyet deiikliine konu olan mal ve haklarn mahkemece atanan bilirkii tarafndan tespit edilmi deeri; birleme, blnme ve tr deiikliinde ise mlkiyet deiikliine konu olan mal ve haklarn yeminli mali mavir veya serbest muhasebeci mali mavir, denetime tabi irketlerde ise deneti tarafndan tespit edilmi deeri,

c) Sermaye irketlerinin kuruluu srasnda bir ticari iletmenin ve/veya baz ayni varlklarn devralnmas halinde, mlkiyet deiikliine konu olan mal ve haklarn mahkemece atanan bilirkii tarafndan tespit edilmi deeri,

) Ticari iletmelerin bir ticaret irketine devrolmak suretiyle birlemeleri ile ticaret irketlerinin birleme ve blnmelerinde, mal ve haklar devralan irketlerin unvan, adresi, ticaret sicil numaras, ortaklk yaps, irketi temsile yetkili olanlarn ad, soyad ve T.C. kimlik numaras ile devrolunan ve blnen irketlerin unvan ve ticaret sicili numaras,

d) Bir ticaret irketinin kuruluunda ayni sermaye konulmas durumunda irketin kuruluunun tescil edildii, irketin unvan, adresi, ticaret sicili numaras, ortaklk yaps ile irketi temsile yetkili olanlarn ad, soyad ve T.C. kimlik numaras,

e) Bir ticaret irketine sermaye artrmnda ayni sermaye konulmas halinde sermaye artrmnn tescil edildii, irketin unvan, adresi, ticaret sicili numaras, ortaklk yaps ile irketi temsile yetkili olanlarn ad, soyad ve T.C. kimlik numaras,

f) Bir ticaret irketinin tr deitirmesi durumunda yeni trn tescil edildii, eski ve yeni trn unvan ile yeni trn adresi, ticaret sicili numaras, ortaklk yaps, irketi temsile yetkili olanlarn ad, soyad ve T.C. kimlik numaras,

g) Bir ticaret irketinin bir ticari iletmeye dnmesi halinde, ticari iletmenin tescil edildii, ticari iletmeyi ileteceklerin ad ve soyad, vatandal, ticari iletmenin adresi ve faaliyet konusu ile ticari iletmeye dnen irketin unvan ve ticaret sicili numaras,

) Bir ticari iletmenin bir ticaret irketine dnmesi halinde, ticaret irketinin tescil edildii, irketin unvan, adresi, ticaret sicili numaras, ortaklk yaps ile irketi temsile yetkili olanlarn ad, soyad ve T.C. kimlik numaras,

(2) Birinci fkra gereince yaplacak bildirimlere yeni hak sahibi irketin irket szlemesi ile deerlemeye ilikin raporlarn birer rnei eklenir.

(3) Bildirimler yazl ekilde yaplr. Mdrlkler ve ilgili siciller tarafndan gvenli elektronik iletiim alt yaps ile karlkl entegrasyonun salanmas durumunda, bildirimler elektronik ortam zerinden de yaplabilir.

Bildirim zerine ilgili sicillerde yaplacak ilemler

MADDE 6 (1) Mdrlklerin bildirimini alan ilgili sicili tutan kurum tarafndan, kendi kaytlarnda resen ilem yaplabilmesine imkan tanyan durumlarda mal ve haklar yeni sahipleri adna tescil edilir. Resen tescilin mmkn olmad durumlarda ise; ilgili sicil memurluunca bildirimin alnd anda kendi kaytlarna, mal ve haklarn geiinin dayana olan ilemin Kanun hkmlerine gre tamamlandna ilikin erh konulur ve ilgililerin bavurusu zerine gerekli har ve giderler alndktan sonra, mal ve haklarn yeni sahipleri adna tescili yaplr.

(2) lgili sicillerde; mdrlkler tarafndan bildirilen mal ve haklar zerinde, ilgili sicili tutan kurumlarn bildirimi ald andan itibaren, eski hak sahiplerinin, yeni hak sahipleri aleyhine sonu douracak taleplerine ilikin ilem yaplamaz.

Yrrlk

MADDE 7 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 8 (1) Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.