22 Ekim 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28449

YÖNETMELİK

Uluslararası Antalya Üniversitesinden:

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İNGİLİZCE DİL EĞİTİM PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uluslararası Antalya Üniversitesine bağlı lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyelerini Üniversitedeki dersleri takip edebilecek düzeye getirmek için yürütülen eğitim-öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uluslararası Antalya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunca yürütülen İngilizce Dil Eğitim Programı eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: Güz, bahar ve yaz dönemlerinden oluşan üç dönemi,

b) Dil muafiyet belgesi: Uluslararası Antalya Üniversitesi tarafından belirlenen sınav merkezlerinden, eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu gösteren belgeyi,

c) Düzey belirleme sınavı: İngilizce Dil Eğitim Programı İngilizce Hazırlık Sınıfında eğitim görecek öğrencilerin düzeylerini belirleyen sınavı,

ç) IELTS: International English Language Testing System Sınavını,

d) İngilizce Dil Eğitim Programı: Uluslararası Antalya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Dil Eğitim Programını,

e) İngilizce Dil Eğitim Programı İngilizce Hazırlık Sınıfı: Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfını,

f) İngilizce yeterlik sınavı (İYS): Uluslararası Antalya Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,

g) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

ğ) Rektör: Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörünü,

h) Rektörlük: Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünü,

ı) Senato: Uluslararası Antalya Üniversitesi Senatosunu,

i) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,

j) Üniversite: Uluslararası Antalya Üniversitesini,

k) Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO): Uluslararası Antalya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunu,

l) Yabancı Diller Yüksek Okulu Kurulu: Uluslararası Antalya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İngilizce Dil Eğitim Programında Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik kurullar

MADDE 5 – (1) İngilizce Dil Eğitim Programı İngilizce Hazırlık Sınıfıyla ilgili olarak oluşturulan akademik kurullardan;

a) Bölüm kurulu; bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcıları ve öğretim elemanlarından oluşur. Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili kararları alır. Bu kararlar YDYO Kurulu ve/veya Senatonun onayına sunulur.

b) Akademik bölüm kurulu; İngilizce Dil Eğitim Programında fiilen eğitim ve öğretim yapmakta olan tüm öğretim elemanlarından oluşur. Kurul başkanı YDYO Müdürüdür. Kurul, İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfındaki eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmaları gözden geçirir ve öneriler oluşturur.

İngilizce yeterlik sınavı

MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim/öğretim dili İngilizcedir. Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce yeterlikleri, akademik yıl başında YDYO tarafından hazırlanan ve uygulanan İYS ile belirlenir. Lisans öğrencileri için İYS’de başarı notu en az 100 üzerinden 70’dir. Ancak; YDYO tarafından önerilen ve Senatoca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı elde eden öğrenciler dahil, İYS’den geçerli not olan 70 puanı alanlar yerleştirildikleri programa kayıt yaptırabilirler. Bu koşulları sağlayamayan öğrencilerden, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamına girenler, İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfına kayıt olurlar.

(2) Herhangi bir nedenle İYS’ye girmeyenlere telafi sınavı hakkı verilmez.

Düzey belirleme sınavı

MADDE 7 – (1) İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfında öğrencilerin hangi düzeydeki grupta eğitim görecekleri, İYS sonuçları ya da bölüm tarafından hazırlanarak uygulanan düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Grupların haftalık ders saatleri ve grup değiştirme kuralları her akademik yıl başında bölüm kurulu tarafından kararlaştırılır.

Eğitim süresi

MADDE 8 – (1) İngilizce Dil Eğitim Programında eğitim, Hazırlık Sınıfı adı altında uygulanır. Eğitim süreleri her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvimle belirlenir.

(2) İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfında eğitimin süresi güz, bahar ve yaz dönemlerinden oluşmak üzere üç dönemdir.

(3) İngilizce Dil Eğitim Programına kayıt yaptırıp bir akademik yıl sonunda devam koşulunu sağlayan, ancak başarısız olan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlar veya eşdeğeri sınavlar ile yeniden yerleştirilen öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere, yalnızca bir akademik yıl için İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfına kabul edilir.

(4) İngilizce Dil Eğitim Programına kayıt yaptırıp iki akademik yıl sonunda başarısız olan ve ÖSYM tarafından yapılan sınavlar veya eşdeğeri sınavlar ile yeniden yerleştirilen öğrenciler İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfında eğitim göremez. Bu öğrenciler, bir yıl içinde YDYO tarafından verilen İYS veya Senatoca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavların birinden geçerli puanı elde etmeleri durumunda yerleştirildikleri programa kayıt yaptırabilir. Aksi halde Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(5) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, bölüm kurulunun saptadığı asgari yıl içi not ortalamasının altında kaldığından, akademik başarısızlık nedeni ile ilişiği kesilenlere Senatonun akademik takvimde belirlediği tarihlerde yapılacak İYS’lere üç yıl süresince katılma hakkı tanınır. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Sınavlara katılacak adayların Senatonun akademik takvimde belirlediği tarihe kadar Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapması zorunludur.

Devam durumu

MADDE 9 – (1) İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine %80'den az olmamak üzere bölüm kurulunca belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür. YDYO Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler bulundukları sınıfta başarısız sayılır.

Sınavlar

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, sorumlu oldukları ders gereklerini yerine getirmek ve sınavlara YDYO Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan girmek zorundadır.

(2) Ders gerekleri ve sınavlara ilişkin bilgiler düzey başlarında ilgili öğretim elemanları tarafından öğrencilere açıklanır.

(3) Ders gereklerini yerine getiremeyen öğrenciler bulundukları düzeyden başarısız sayılırlar.

(4) Düzey belirleme sınavı, düzey tamamlama sınavı ve İYS akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez. Sınava girmeyen öğrenciler, sınavdan başarısız sayılırlar.

(5) Sınav kağıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle YDYO’da saklanır ve ikinci yılın sonunda imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve maddi hata

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren, en geç üç iş günü içinde yazılı olarak YDYO Müdürlüğüne başvurarak sınav kağıtlarının maddi hata yönünden tekrar incelenmesini isteyebilirler. YDYO, incelemesini iki iş günü içinde yapar. Karar, sınav sonucunun değiştirilmesine yönelikse ve bu değişiklik öğrencinin başarı durumunda değişiklik gerektiriyorsa, yapılacak olan değişikliklerin en geç notların ilanını izleyen beş iş günü içinde yapılması gerekir.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 12 – (1) Başarı ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin başarı durumları İYS ile belirlenir. İYS’ye girebilmek için gerekli olan koşullar bölüm kurulu tarafından belirlenir. Söz konusu koşullar her akademik yıl başında öğrencilere duyurulur.

b) Bir akademik yıl sonunda başarısız olan İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin tekrar bir akademik yıl İngilizce Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfında eğitim görme koşulları bölüm kurulunca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, bölüm kurulu, YDYO Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü yürütür.