22 Ekim 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28449

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencilerin, her dönem akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için ilgili mevzuatla belirlenen öğrenim katkı payını ya da öğrenim ücretini ödemiş olması gerekir.

(4) İlgili mevzuata göre öğrenim katkı payını ya da öğrenim ücretini ödemesi gerektiği halde süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçer, ders seçimi sonucu ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin yanı sıra tekrar ettikleri dersler için ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretini gösteren ders kayıt raporunda belirtilen ücreti ödemek suretiyle kayıtlarını yenilemiş olurlar. Öğrencilerin ders kayıt raporunun çıktısını imzalı bir şekilde ders seçim süresinin sona erdiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde ilgili birim öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekir. Kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemedikleri süre öğrenim süresinden sayılır ve öğrenci bu süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ise aldıkları dersler için ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretini gösteren ders kayıt raporunda belirtilen ücreti ödemek suretiyle kayıtlarını yenilemiş olurlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Zorunlu hazırlık eğitimi öngörülen programlara kaydolan öğrenciler için her eğitim-öğretim yılı başında bir yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavlar 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

“(5) Her eğitim-öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrencilere zorunlu okutulmasına karar verilen lisans programları için temel bilgi teknolojileri kullanımı dersi muafiyet sınavı uygulanır. Üniversitenin ilgili birimi tarafından eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde yapılan bu sınavdan mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 60 başarı notu alan öğrenciler bu dersten muaf sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Örgün öğretim yapan birimler, ilgili bölüm/programların önerisi, ilgili kurulların önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun izniyle ikinci öğretim, uzaktan eğitim, açık öğretim programı ve yaz okulu açabilirler. Yaz okulu eğitim-öğretim faaliyetleri 6/6/2010 tarihli ve 27603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Önlisans ve lisans ders programları ilgili bölüm kurulunun önerisi, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Birimlerin ders programlarında, teorik ders, uygulama, uygulamalı teorik ders, laboratuvar, klinik uygulama, proje, staj, seminer, bitirme ödevi, etkinlik katılımı ve benzeri ders türleri yer alabilir.

(3) Birimler bazı derslere ön şart koyabilirler.

(4) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Seçmeli dersler, her bölümün öğretim planında yer alması şartıyla tek tek veya belirlenmiş ders grupları halinde açılabilir.

(5) Her yarıyıl başında açılacak seçmeli dersler ilgili bölüm kurulunun teklifi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanır.

(6) Önlisans ve lisans programları için üniversiteye bağlı birimlerin öğretim elemanları tarafından önerilen derslerden ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile ortak seçmeli dersler havuzu oluşturulabilir. Ortak seçmeli derslerin yürütülmesine ilişkin hükümler Senato tarafından düzenlenir.

(7) Seçmeli derslerin mezuniyet kredisinin %25’inden az olmaması gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunu, sınava hazırlık, sınav, staj, etkinlik katılımı, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci,  dördüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel not ortalaması (GNO) 1.80 ve üzerinde olan öğrencilerden not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen öğrencilerin ders yükleri staj dersi hariç, bulundukları yarıyılın ders yükünün 2/3’ünü aşmayacak şekilde artırılabilir.”

“(4) Bir öğrenci önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve genel not ortalamasının 2.50 ve üzerinde olması halinde bulunduğu yarıyıldaki ders yükünün, staj dersi hariç,  2/3’ü kadar üst yarıyıldan ders alabilir.”

“(6) Bilimsel ve kültürel etkinlikler ve staj dersleri için üst yarıyıldan ders alma şartları uygulanmaz.”

“(7) Çift anadal ve yandal programı öğrencilerinin her yarıyılda alacağı toplam ders yükü, staj dersi hariç, o yarıyıla ait anadal ders yükünün iki katını aşmayacak şekilde artırılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Öğrenciler yarıyıl içi sınavları, çalışmaları ve yarıyıl/yılsonu sınavları ile bütünleme sınavlarına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda/yılda en az bir ara sınavı yapılır.

(2) Yarıyıl/yılsonu sınavları ilgili birim tarafından belirlenerek ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. İlgili kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuvar sınavları açılabilir. Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde yıl sonu sınavından en az onbeş gün sonra bütünleme sınavı yapılır.

(3) Ders geçme esası uygulayan birimlerde yarıyıl sonu ve bütünleme sınav dönemlerinde sadece o dönem okutulan derslerin sınavı yapılır.

(4) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların şekli, tarihi ve başarı notuna etkisi dersi veren öğretim elemanının önerisi üzerine bölüm başkanlarının onayı alındıktan sonra ilgili birim tarafından kayıt yenileme tarihinden önce öğrencilere duyurulmak üzere ilan edilir.

(5) Bahar yarıyılı, güz yarıyılı veya varsa yaz okulu sonunda en az 2.00 GNO ile mezuniyet durumunda olup, staj dersi hariç sadece bir dersten FF veya FD ile başarısız olan ve o derse devam etmiş öğrenciler için, dönemine bakılmadan tek ders sınavı adıyla bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir. Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri hariç, tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde yapılır. Varsa yaz okulu sonunda kullandırılacak tek ders sınav hakkı ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır.

(6) Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Zorunlu hallerde ilgili yönetim kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir. Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta sonra ilgili birime bildirilir. İlgili yönetim kurulu, gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim elemanınca yeniden incelenmesine karar verebilir.

(7) Bir dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girebilmek için;

a) Kayıt yenilemek,

b) Uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler hariç teorik dersin en az % 70'ine devam etmek,

c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak,

ç) Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir.

(8) Ders ve laboratuvarlar ayrı ayrı değerlendirildiğinde, bu maddenin yedinci fıkrasındaki başarı koşulları laboratuvarlar için de aynı şekilde geçerli olur.

(9) Yedinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki koşullardan birinin sağlanamamış olması halinde öğrenci, o yarıyılda/yılda o dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına giremez ve NA verilir. İlk üç koşulun sağlanması ve son koşulun sağlanamaması halinde öğrenci, o yarıyılda/yılda o dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına giremez ve ders notu olarak FF notu verilir.

(10) Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrencilerden; son sınav tarihinden itibaren bir hafta içerisinde ilgili birime başvuranlara ilgili yönetim kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı tanınır. Diğer sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez.

(11) Ara sınav mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler ara sınav haklarını aynı yarıyıl/yıl içinde; ilgili birimce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar.

(12) Öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına girme koşullarının tamamını sağlamış olmalarına rağmen yarıyıl/yılsonu sınavına katılamadıkları derslerin, yarıyıl/yılsonu sınavına katılarak başarısız oldukları derslerin (FF, FD),  yarıyıl/yılsonu sınavında koşullu geçtikleri (DD, DC) ve başarılı oldukları derslerin (CC ve üstü), yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaksızın, bütünleme sınavına katılabilirler. Bütünleme sınavına girmek isteyen öğrencilerin, öğrenci bilgi sistemi üzerinden talepte bulunmaları gerekir.

(13) Özürlü öğrencilerin sınavları ile ilgili esaslar Senatoca belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Birimlerde bir dersin başarı notu Senatoca belirlenen bağıl değerlendirme yöntemine göre belirlenir. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve/veya standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır.

(2) Bu değerlendirmede sadece ara sınav yapılmışsa, ara sınavın başarı notuna katkısı %40, yarıyıl/yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60’tır.

(3) Ara sınavın yanı sıra ödev, proje, uygulama ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları yapılmışsa yarıyıl içi sınav ve etkinliklerin başarı notuna katkısı %50, yarıyıl/yılsonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 50’dir.

(4) Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notunun hesaplanmasında, öğrencinin yıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları aynı şekilde dikkate alınır ve bütünleme sınavı notu yarıyıl/yılsonu sınavı notu yerine geçer.

(5) Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notu Üniversite Bağıl Değerlendirme Yönergesindeki hükümlere göre belirlenir.

(6) Bütünleme sınavında alınan harf notu geçerlidir ve önceki harf notunun yerine geçer. Öğrenci bilgi sistemi üzerinden bütünleme sınavına girme talebinde bulunan öğrencinin mazereti nedeniyle bütünleme sınavına girememesi ve mazeretini belgelendirmesi durumunda ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir önceki harf notu geçerli olur.

(7) Eğitim programlarında zorunlu staj dersi bulunan birimlerde staj dersinin uygulanması ve değerlendirilmesi Senatoca ve ilgili kurullarca belirlenen esaslara göre yapılır.

(8) Sınav değerlendirme esasları, Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Geçer notlar; AA, BA, BB, CB, CC notlarıdır. Bu notlardan birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bilimsel ve kültürel etkinlikler ve staj derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilere G (geçer) notu verilir.”

“3) Geçmez notlar; K, FD ve FF notlarıdır. Bilimsel ve kültürel etkinlikler ve staj derslerinde başarısız olan öğrencilere K (geçmez) notu verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ağırlıklı ortalamanın hesaplanmasında bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin G, K ve M notu aldığı dersler dikkate alınmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik 17/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/5/2012

28309