20 Ekim 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28447

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (HÜSEM)

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/5/2003 tarihli ve 25115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HÜSEM) Yönetmeliğinin adı “Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.