20 Ekim 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28447

YÖNETMELİK

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER

SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,

Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanı

MADDE 5 – (1) İşletme Üniversitenin stratejik planları ve performans programlarına uygun olarak, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak; seminer, eğitim, konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,

b) Danışmanlık, deney, model deneyleri, bilgi işlem organizasyonu, iş değerlendirilmesi, analiz, ölçme, muayene, teknik kontrol, kalite kontrolü, standartlara uygunluğun tahkiki, teknik bakım, ekspertiz, ölçü ayarı yapmak ve hizmetlere ilişkin raporları düzenlemek,

c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretiminde bulunmak, Rektörden izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak,

ç) Bilimsel konularda araştırma, tetkik ve uygulama hizmetleri yapmak, bu araştırma ve uygulamaları teşvik etmek amacıyla seminer, kurs, konferans, çevre kampları ve incelemeleri düzenlemek, alınacak bilimsel sonuçların uygulamasını yapmak,

d) Bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve bu toplumda yaşamlarını daha iyi kontrol edebilmeleri için, ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılımlarına imkân vermek amacıyla, ihtiyaç duyulacak alanlarda kurslar düzenlemek ve bu yönde gerekirse ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde projeler hazırlamak ve uygulamak,

e) Pedogojik formasyon, yabancı dil, bilgi işlem alanlarında yazılı ve görsel bilgi teknolojilerini kullanarak iş ve hizmetler üretmek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

f) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü basım ve yayın hizmetlerini yerine getirmek.

Yönetim organları

MADDE 6 – (1) Üniversitenin Yönetim Kurulu, aynı zamanda İşletmenin Yönetim Kuruludur.

(2) Üniversite Yönetim Kurulu; işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekanlar, Yüksekokul müdürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve bir muhasebe yetkilisi olmak üzere beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu Başkanı rektör yardımcısıdır. Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

Harcama yetkilisi

MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürlerine sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak üzere kısmen veya tamamen devredebilir.

Sermaye limiti

MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 100.000 (yüzbin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.