20 Ekim 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28447

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH                 :   17/10/2012

KARAR NO        :   2012/155

KONU                  :   Çanakkale-Biga-Sakarya (191 ada 2 ve 6 nolu parsel)

                                  İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21/09/2012 tarih ve 6246 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Çanakkale İli, Biga İlçesi, Sakarya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam yüzölçümleri 4.671,54 m2 olan 191 ada 2 ve 6 nolu parsele Konut Alanı (Bitişik Nizam 4 Kat), Konut+Ticaret Alanı (Bitişik Nizam 5 Kat) ve Yol fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Biga Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

 

 

Haritalar için tıklayınız.