17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28444

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA

UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2012-09)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’nin 4 üncü maddesinde tanımlanan teknik şartnamelerin listesinin yayımlanmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, CE işareti iliştirilecek yapı malzemelerine dair teknik şartnameleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (89/106/EEC) dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

c) Yapı Daimi Komitesi: Avrupa Birliği (AB)  üyesi ülkeler tarafından atanan temsilcilerden oluşan, 89/106/EEC direktifinin uygulanmasından ve yürütülmesinden doğan sorunları inceleyen birimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Standartların Yayımlanması

Uyumlaştırılmış standartların yayımlanması

MADDE 5 – (1) 19/6/2012 tarihli AB Resmî Gazetesi (Official Journal) C serisi 176 numara altında yayımlanan ve Komisyon İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs) yayımladığı ve Türk Standardları Enstitüsünün uyumlaştırarak 20/7/2012 tarihine kadar yürürlüğe koyduğu standartların (teknik şartnamelerin) referans numaralarını, yürürlük tarihlerini, CE işareti taşımasının mecburi olduğu tarihleri kapsayan liste Ek-1’de yer almaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 – (1) 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2011 – 04)yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.