11 Ekim 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28438

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp doktorluğu eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesine, sınav ve değerlendirmelere, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlara, devamlı ve geçici ayrılmaya, akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile Hekimliği Dönemi (Dönem VI): Klinik, poliklinik, kırsal hekimlik ve seçmeli stajlardan oluşan kesintisiz oniki ay süreli bir eğitim-öğretim dönemini,

b) Akademik Danışman: Bir öğrenciye Üniversiteye girişinden itibaren Üniversite ile ilişiğini kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

c) Anabilim Dalı: Fakültenin ilgili anabilim dalını,

ç) Bütünleme Dönemi: Her dönem için eğitim-öğretim yılı sonunda ve başlangıç ile bitiş tarihleri, Fakülte Kurulunca akademik takvim kapsamında belirlenen bütünleme sınavlarının yapılacağı dönemi,

d) Bütünleme Sınavı: Dönem I, II ve III’de her iki yarıyıl final sınavlarının, Dönem IV ve V’de staj sonu sınavlarının puan olarak yerlerine geçebilecek bütünleme döneminde yapılan bir sınavı,

e) Dekan: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

f) Ders Kurulu: Fakültenin anabilim dalları tarafından birbirleriyle bağlantılı olarak bütünleştirilmiş bir düzen içerisinde teorik eğitim ve pratik uygulamalar bütünlüğünü,

g) Ders Kurulu Notu: Ders kurulu süresince ve ders kurulu sonunda yapılan sınavda alınan notu,

ğ) Dönem: Her biri bir ders yılını kapsayan altı sınıfın karşılığını,

h) Dönem Koordinatörü: Dekan tarafından her bir dönem için seçilen ders, ders kurulları, staj, klinik, poliklinik eğitim-öğretim programlarını ve sınavlarını koordine eden Fakültenin öğretim üyesini,

ı) Eğitim Komisyonu: Fakültede görevli öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından görevlendirilen; bir başkan, başkan yardımcıları ile dönem koordinatörleri ve koordinatör yardımcıları, öğrenci temsilcileri ve sekreterden oluşan komisyonu,

i) Eğitim-Öğretim Çalışmaları: Bir eğitim-öğretim yılında veya Senato tarafından belirlenen ve eğitim-öğretim planında gösterilen sürelerde yapılan ders, ders kurulu, staj, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, seminer ve benzeri çalışmaları,

j) Eğitim-Öğretim Planı: Eğitim-öğretim süresince Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil zorunlu derslerine ek olarak tıbbi veya tıp dışı konuları kapsayan seçmeli derslerle Yükseköğretim Kurulunun Tıp Doktorluğu ve Temel Tıp Bilimlerinde lisans eğitim-öğretim programı için belirlediği eğitim-öğretim çalışmalarını içeren ve Senato tarafından kabul edilen ortak ilkeler dikkate alınarak, Fakülte Kurulunca kararlaştırılan ve tümüyle başarıldığında diplomaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarını,

k) Eğitim-Öğretim Yılı: Bir eğitim-öğretim yılında en az otuziki haftalık bir dönemi,

l) Fakülte: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesini,

m) Fakülte Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

n) Fakülte Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,

o) Gecikmeli Öğrenci: Dönem IV, Dönem V ve Dönem VI’da, ilgili döneme akademik takvim başlangıç tarihinde başlamaya hak kazanamayan/başlamayan öğrencileri,

ö) Gelişim Sınavları: Ders kurulu/staj süresince öğrenmenin geliştirilmesi amacıyla uygulanan ve ders kurulu/staj sonu sınav notuna katkı oranı % 30’u geçmeyecek şekilde ilgili kurullarca belirlenen sınavları,

p) Kırsal Hekimlik Stajı: Dönem VI’da Halk Sağlığı Anabilim Dalınca yürütülen stajı,

r) Öğrenci: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisini,

s) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ş) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

t) Seçmeli Ders: İlgili komisyonların önerisiyle ve Fakülte Kurulu onayıyla açılan ve her bir yarıyıl/yıl devam eden, tıbbi veya tıp dışı konuları içeren dersleri,

u) Seçmeli Staj: Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun olarak ilgili komisyonların önerisiyle ve Fakülte Kurulu onayıyla, Dönem IV ve V’de saptanan bir süre ile açılan, Dönem VI’da ise bir ay Cerrahi Bilimler, bir ay Dahili Bilimlerde bulunan anabilim dallarınca ders, seminer ve uygulamalı olarak verilen çalışmaları,

ü) Serbest Zaman: Her dönemde öğrencinin eğitim-öğretim programı içerisinde kendisinin değerlendirebileceği zaman aralığını,

v) Seminer: Öğretim programına ilişkin bir konu çerçevesinde hazırlanıp sunulan ve tartışmalı olarak geliştirilen çalışmaları,

y) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

z) Staj: Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkelere uygun olarak saptanan bir süre ile Dönem IV, V ve VI’da bulunan Anabilim Dallarınca ders, seminer ve uygulamalı olarak verilen çalışmaları,

aa) Staj Geçme Notu: Staj süresince ve staj sonunda yapılan sınavlar sonucunda stajdaki başarı durumunu gösteren notu,

bb) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

cc) Yabancı Diller Yüksekokulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Dönemler ve Stajlar, Öğrenci Kabulü,

Kayıt, Uyum Programı ve Akademik Danışmanlığa İlişkin Esaslar

Dönemler ve stajlar

MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, yabancı dil hazırlık okulu hariç, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden oluşur.

(2) Fakültede bir dönem, bir sonraki dönemin ön şartıdır. Öğrenci Dönem I, II ve III’de kaldığı dönemi; Dönem IV, V ve VI’da ise kaldığı stajları tekrarlar. Dönemindeki tüm stajlarını başaran öğrenci bir üst dönem stajlarına devam eder.

(3) Dönem I ve II’de Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil derslerinden başarısız olan ve aldığı seçmeli derslerin başarı kriterlerini sağlayamayan öğrenciye bu ders veya dersleri sonraki dönemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci dersi ilk aldığında, F1 notu almamış ise bu ders veya dersleri tekrarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara sınavlara ve dönem sonu genel sınavına girer. Ancak; bu derslerden başarılı olmadan Dönem VI’ya (aile hekimliği dönemine) başlayamaz.

(4) Staj, öğrencinin talebi üzerine ve Fakülte Kurulunun onaylaması şartıyla yurtiçi veya yurtdışındaki eşdeğer eğitim kurumlarında gerçekleştirilebilir.

(5) Kırsal hekimlik stajında öğrenci, Dekanlığın ve Rektörlüğün uygun göreceği Üniversite dışındaki sağlık kurum ve kuruluşlarında eğitim alabilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Fakültenin birinci sınıfına öğrenci kabulü; ilgili mevzuat hükümlerine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır.

Kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Üniversiteye kayıtla ilgili bütün işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

(2) Fakültenin eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ve Rektörlük onayı ile belirlenen günlerde yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri zamanında sağlamayan öğrenciler bu haklarını kaybederler.

(3) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin ilk kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise ve dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek,

b) Sağlık durumu veya askerlik görevi ve benzeri yönlerden engelli olmamak.

(4) Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(5) Üniversiteye kabul edilen ve yukarıdaki şartları sağlamış olanların, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ibraz edilmesi istenen diğer belgeleri de sağlamaları ve tespit edilen harç ve ücretleri ödemeleri üzerine kesin kayıtları yapılır. Belgelerinde noksanlık veya tahribat olanların veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre çıkarma cezası alanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü ve ders intibakı

MADDE 8 – (1) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve bu konudaki Senato kararlarına göre Eğitim Komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(2) Ders intibakı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda, Fakültenin birinci sınıfına kesin kaydını yaptıran öğrenciler, kaydının yapıldığı ilk hafta içerisinde başvuruda bulunmaları ve kültür dersleri olan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar hariç, daha önce başarmış oldukları meslek içi derslerden, öğretim programlarının uygunluğu ve eşdeğerliği konusundaki Eğitim Komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile muaf sayılabilirler. Kültür derslerinden Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil muafiyet kararı Fakülte Yönetim Kurulunca verilir.

(3) Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin daha önce başka yükseköğretim kurumlarında izlemiş oldukları programların uygun olması durumunda ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Uyum programı ve akademik danışmanlık

MADDE 9 – (1) Kesin kayıtları yapılan öğrencilere Üniversiteyi tanıtmak amacıyla derslerin başlamasından önce, ilgili birimlerce uyum programı düzenlenir.

(2) Her öğrenciye, derslerin başlamasını takip eden en geç onbeş gün içinde bir akademik danışman tayin edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Öğrenciler her ders yılı başında bir önceki dönem başarı durumuna göre ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, belirlenen öğrenim ücretini ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadırlar. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yaptırmakla yükümlüdürler.

(2) Yazılım yapılan eğitim-öğretim çalışmaları internet ortamında öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin yazılım yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin itirazlarını, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapmaları gerekir. Bu süreler içerisinde itiraz başvurusu yapmayan öğrencilerin interaktif yazılımları kesinlik kazanır.

(3) Mazereti Dekanlık tarafından kabul edilen öğrenci akademik takvimde belirtilen ders ekleme süresi içerisinde kayıt yaptırabilir.

(4) Eğitim öğretim yarıyılı/yılı başında kaydını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremez.

(5) Akademik danışmanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi ve kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla her bir öğrenci için öğrenim durumu kütüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından tutulur ve muhafaza edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Süresi, Hazırlık Sınıfı,

Eğitim-Öğretim Dili ve Devam Zorunluluğu

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 11 – (1) Tıp doktorluğu düzeyi yabancı dil hazırlık okulu hariç, her biri bir eğitim-öğretim döneminden oluşan toplam altı yıldır. Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenimini azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Hazırlık sınıfı

MADDE 12 – (1) Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil muafiyet sınavına girmeleri gerekir. Muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler eğitimlerine Dönem I’den başlarlar. Başarılı olamayan öğrenciler ise Yabancı Diller Yüksekokulunda hazırlık sınıfına devam ederler. Hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminde 26/7/2009 tarihli ve 27300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 13 – (1) Fakültede eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak toplam ders saatinin en az % 30’u İngilizce olmak zorundadır.

Devam zorunluluğu

MADDE 14 – (1) Laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları ve benzeri pratik ve teorik derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır. Pratik derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve F1 notu alır.

(2) Devamsızlık % 20’yi geçmediği takdirde, öğrencilerin devam etmediği pratik çalışmaları anabilim dalının imkanları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği günde ve saatte telafi etmeleri sağlanabilir.

(3) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’de bir ders kurulu süresince teorik derslerin % 30’undan fazlasına, pratik derslerin % 20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciye o ders kurulu için F4 notu verilir. Bir yarıyıl süresince teorik derslerin % 30’undan fazlasına, pratik derslerin % 20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciye o yarıyıl için F4 notu verilir.

(4) Dönem IV ve Dönem V’te teorik derslerin % 30’undan fazlasına, pratik derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciye o staj için F4 notu verilir ve öğrenci bütünleme sınavına giremez.

(5) Dönem VI’da devam zorunludur.

Mazeretler

MADDE 15 – (1) Öğrencinin, sınavına giremediği ders veya derslerin sınav tarihini kapsayan rahatsızlığını herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.

(2) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde derslere girse bile devamlılıktan sayılmaz ve sınavlara giremez. İlgilinin raporlu bulunduğu sürede giremediği sınavlar varsa kendisine mazeret sınavı hakkı verilir. Ancak toplam devamsızlık süresi kurul veya staj teorik derslerinin % 30’unu, pratik derslerin % 20’sini geçerse devamsız sayılır.

(3) Dönem VI’da sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde staja devam etse bile devamlılıktan sayılmaz. Raporlu bulunduğu süre staj süresinin % 20’sinden fazla olduğu takdirde staj tekrarı yapar.

(4) Mazeretlerle ilgili müracaat mazeretin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen raporlar işleme konulmaz.

(5) Milli takım karşılaşmalarında milli takımda, yıllık üniversitelerarası spor karşılaşmalarında ve Üniversite takımlarında yer alan öğrencilerin bu takımlarda bulunmak zorunda olmaları nedeniyle kendilerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilir. Öğrencilerin mazeretli izinli sayıldıkları süre içinde ara sınavına giremedikleri ders veya dersler varsa bu derslerden mazeret sınavına alınırlar. Ancak öğrenci Dönem IV, V, VI’da ise devam etmediği süreyi anabilim dalının göstereceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Bu süreyi tamamlamayan öğrencinin stajı tekrarlaması gerekir.

(6) Dönem VI süresince toplam on günü geçmemek kaydıyla anabilim dalı başkanı tarafından mazeret izni verilebilir. Bu izinler anabilim dalı başkanlığınca Dönem Koordinatörlüğüne bildirilir.

(7) Öğrencilerin mazeretinin kabulüne veya reddine Fakülte Yönetim Kurulunca gerekçesi belirtilerek karar verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Puan, Not, Derece ve Katsayılar, Sınavlara İtirazlar,

Not ortalaması, Onur ve Yüksek Onur Öğrencileri

Puan, not, derece ve katsayılar

MADDE 16 – (1) Harfli notlar verilirken, 100 puan üzerinden alınan notların dağılımı ve sınıf ortalaması, Eğitim Komisyonu veya Dönem Koordinatörlüğünün takdirine bağlı olarak dikkate alınır. Fakültedeki tüm sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir:

a) Geçer notlar şunlardır:

PUAN              NOT              KATSAYI                DERECESİ

86-100               AA                     4.00                     Pekiyi

81-85                 BA                     3.50                     Pekiyi

76-80                 BB                     3.00                     İyi

66-75                 CB                     2.50                     İyi

60-65                 CC                     2.00                     Orta

G Geçer (Kredisiz eğitim-öğretim çalışmaları için)

b) Geçmez notlar şunlardır:

1) F1: Devamsız, final sınavına girme hakkı yok.

2) F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.

3) F3: Sınav değerlendirmesi 100 üzerinden 0-59 arasında, başarısız.

4) F4: Devamsızlıktan dolayı kurul sonu veya staj sonu sınavına giremez. Sıfır (0) not alır.

5) E: Mazeretli geçemez.

6) K: Kalır. Meslek dışı dersler için verilir.

Sınavlara itirazlar

MADDE 17 – (1) Sınav ile ilgili itiraz başvuruları Dönem I, Dönem II ve Dönem III’de en geç üç gün içinde, Dönem IV ve Dönem V’de sınav sonuçları ilan edildikten sonraki ilk iş günü içerisinde yapılması gerekir.

(2) Sınavlarda bilimsel ya da maddi hata yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, başvuru üzerine Dönem I, Dönem II ve Dönem III’de ilgili koordinatörlükçe, Dönem IV ve Dönem V’de anabilim dalı başkanlığınca karara bağlanır ve durum Dekanlığa iletilir. Bu işlemin, sınav sonuçları ilan edildikten sonra, en geç bir hafta içerisinde yapılmış olması gerekir.

(3) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan dönem eğitim-öğretim çalışmaları başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme istemi, ilgili dönem koordinatörünün başvurusu üzerine dekanlıkça karara bağlanır. Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonraki düzeltme işlemlerinin Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılması gerekir.

Not ortalaması

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin, bir eğitim-öğretim çalışmasından aldığı toplam puan, o çalışmanın kredi değeri ile aldığı dönem notu katsayısının çarpımından elde edilir. Herhangi bir dönem not ortalamasını bulmak için o dönem, öğrencinin bütün eğitim-öğretim çalışmalarından aldığı toplam puan tutarı, alınan çalışmaların kredi değerleri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan kredili derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasında AA’dan F4’e kadar verilen notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 19 – (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir dönem sonunda bütünlemeye kalmaksızın, o dönemin not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.5l-4.00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

(2) Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda Rektörlükçe ilan edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dönem I, II ve III ile İlgili Hükümler

Dönem I, II ve III sınavları

MADDE 20 – (1) Ara sınavlar: Yıl içinde Dönem I, II ve III’de her ders kurulu sonunda yapılan ders kurulu sınavlarıdır. Dönem I, II ve III’de ders kurulu ve kurul sonu sınav sayıları, ilgili komisyonların önerisi ve Fakülte Kurulu onayıyla belirlenir. Ders kurulu süresince gelişim sınavları yapılabilir.

(2) Mazeret sınavı: Dönem I, II ve III ders kurulu sınavlarına, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli sebeple katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

(3) Mazeret sınavı, her yarıyıl sonunda ve bir kere, o akademik yarıyılın son ders kurulu sınavından sonra, fakat yarıyıl sonu genel sınavından önce yapılır. Bu sınavlar, 23 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre yapılır.

Yarıyıl sonu final ve bütünleme sınavları

MADDE 21 – (1) Yarıyıl sonu final sınavları: Dönem I, II ve III; güz yarıyıl ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl sonunda o yarıyıla ait tüm ders kurullarını kapsayan yarıyıl sonu genel sınavları yapılır.

(2) Bütünleme sınavları: Dönem I, II ve III öğrencileri için, dönem sonunda F2 ya da F3 notları alarak başarısız oldukları takdirde, güz ve/veya bahar yarıyıl sonu final sınavlarının yerine geçmek üzere bahar yarıyılı final sınavından sonra bütünleme sınavları yapılır.

Dönem notu

MADDE 22 – (1) Her yarıyıldaki ders kurul sonu sınav notları ortalamasının % 60’ı ile yarıyıl sonu genel sınav notunun % 40’ı toplamları o yarıyıl için başarı puanını oluşturur. Dönem başarı puanı, güz ve bahar yarıyılları başarı puanlarının ortalaması olup bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümleri göz önüne alınarak harfli sisteme dönüştürülür.

Sınav şekli

MADDE 23 – (1) Sınav günleri ilan edildikten sonra sadece Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilir.

(2) Sınavlar teorik ve uygulama olarak yapılır. Gerekli hallerde uygulama sınavı yapılmayabilir.

(3) Öğretim üyeleri ve görevlileri pratikler esnasında bazı öğrencileri veya bütün sınıfı sınava alabilirler.

(4) Öğrenciler ara sınav ve yarıyıl sonu final sınavı için belirlenen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava zamanında girmeyen veya sınavın teorik veya pratik kısımlarından herhangi birine girmeyen öğrenci F2 notu alır.

Geçme puanı

MADDE 24 – (1) Sınavlarda 100 üzerinden alınan puanlar, bu Yönetmeliğin 16 ncı ve 22 nci maddesi hükümleri dikkate alınarak ve bulunacak kesirli sayılar olduğu gibi ilan edilir. Her yarıyıldaki ders kurulu sonu sınavları not ortalamasının % 60’ı ile yarıyıl sonu genel sınav notunun % 40’ı toplamları, yarıyıl için başarı puanını oluşturur. 60.00 ve daha yüksek puan alan öğrenciler, o yarıyıl için başarılı sayılırlar. Dönem başarı puanı, her iki yarı yıl başarı puanlarının ortalaması olup; bu ortalamadan 60.00 ve daha yüksek puan alanlar bir üst döneme geçebilirler.

(2) Dönem başarı puanında ortaya çıkabilecek ondalıklı puanlar tam sayıya yuvarlatılarak hesaplanır. Ondalıklı sayı 0.50’den büyük veya eşit ise bir üst tam sayıya, 0.50’den küçük ise bir alt tam sayıya yuvarlatılır. Geçme puanı öğrenciye rakam ve harf notu olarak bildirilir.

Sınav dallarının sonuca etkisi

MADDE 25 – (1) Bir sınavın bütün dallarında elde edilen puanların toplamı sınavın başarı notunu tayin eder. Ancak ders kurulu veya yarıyıl sonu genel sınavlarında, öğrenci sınavın dallarının bir veya birkaçından % 50’nin altında not alarak başarısız olursa o dalda elde ettiği puan ile o dalın toplam puanının % 50 si arasında kalan puan farkı sınav toplam puanından düşülür.

Başarısızlık

MADDE 26 – (1) Her dönemin güz ve/veya bahar yarıyıl sonu genel sınavına girmeyen öğrencilerin o yarıyıla ait notu F2’dir. Bu durumdaki öğrencilerin ara sınav veya ders kurulları not ortalaması dikkate alınmaz ve o yarıyıl için başarısız sayılırlar.

(2) Dönem I, II ve III öğrencileri, dönem sonunda F2 ya da F3 notları alarak başarısız oldukları takdirde, güz ve/veya bahar yarı yıllarından bu yıla ait bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında aldığı puanlar başarısız oldukları yarıyıl final puanları yerine konularak bu Yönetmeliğin 22 nci ve 24 üncü maddesi hükümlerine göre değerlendirilir. Başarı puanı 60 ve üzerinde olan öğrenciler harfli notları belirlenerek bir üst döneme geçerler.

(3) Dönem I, II ve III’de kültür derslerinin herhangi birinden başarısız olan bir öğrencinin, dönem sonu notu, ders kurulları ve dönem sonu notu dikkate alınarak (BB) ve daha yüksek ise yetersiz not aldığı tek dersi Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile başarılmış sayılabilir. Ancak bu hüküm Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi için uygulanmaz.

Ortak zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 27 – (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinden her biri için her yarıyıl içinde birer ara sınav ile her yarıyıl sonunda birer yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin sınavlarının geçme notuna katkı oranları eşit olarak alınır.

(2) İngilizce Okuma ve Konuşma, Mesleki İngilizce ve İş Hayatında İngilizce derslerinin her birinden yarıyıl içerisinde en az iki ara sınav ile yarıyıl sonunda bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Başarı notu, yarıyıl içi notları ortalamasının % 60’ı ile yarıyıl sonu sınavı notunun % 40’ının toplamı olacak şekilde hesaplanarak, harfli notlar ilgili öğretim elemanı tarafından takdir edilir. Bu derslerden başarılı olabilmek için, öğrencilerin en az CC notu ile takdir edilmeleri gerekir. Bu derslerin tekrarına ilişkin hususlar; 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Dönem V sonuna kadar bu derslerden başarılı olamayan öğrenciler, Dönem VI’ya (aile hekimliğine) geçemezler.

(3) Zorunlu olmamak kaydıyla, seçmeli ders olarak alınan tıbbi veya tıp dışı konuları kapsayan seçmeli Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar ve benzeri derslerin her birinden, yarıyıl içinde birer ara sınav yapılır. Bu sınavlardan en az CC notu ile takdir edilenler, yarıyıl için o dersten başarılı sayılırlar ve ayrıca yarıyıl sonu sınavına alınmazlar. Bu derslerden yarıyıl sonu sınavına girmesi gereken öğrencilerin, başarı durumunun belirlenmesinde sadece yarıyıl sonu sınavı esas alınır ve bu sınavdan CC notu ile takdir edilenler başarılı sayılırlar. Başarılı sayılan öğrencilerin bu dersleri, kredili olarak işlem görür.

ALTINCI BÖLÜM

Dönem IV ve V ile İlgili Hükümler

Stajların tamamlattırılması

MADDE 28 – (1) Stajlarda mazeretli veya mazeretsiz devamsızlıkları olan ve bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan şartları sağlayan öğrencilerin, sınava girebilmek için anabilim dalının imkanları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği günde ve saatte devamsız oldukları süreyi tamamlamaları gerekir.

Sınavlar

MADDE 29 – (1) Dönem IV ve V öğrencilerinin staj sonu sınavı her stajın son gününü geçmemek kaydı ile yapılır. Bu sınav hem yazılı, hem de sözlü (hastabaşı, labotaruvar veya klinik uygulama ve benzeri uygulamalar) sınav olarak yapılır. Sınavda öğrencinin başarılı sayılması için sınavın her iki aşamasından da başarılı olması gerekir.

(2) Staj süresince, staj sonu sınavının % 15’ini geçmemek kaydıyla, sonucu staj sonu sınavına etki edecek içerik ve türü ilgili anabilim dalınca belirlenen ara sınavlar (ilerleme sınavları) yapılabilir.

(3) Seçmeli stajlarda da zorunlu stajlardaki ölçme değerlendirme yöntemleri uygulanır.

Staj tekrarı

MADDE 30 – (1) Staj sonu sınavında F2 ya da F3 alıp başarısız olan öğrenciler bütünleme döneminde bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavında da başarısız olan öğrencilerin staj tekrarı yapmaları gerekir.

(2) Gecikmeli öğrenciler bütünleme dönemini beklemeksizin akademik takvim içerisinde başarısız olduğu stajları tekrar edebilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Aile Hekimliği ile İlgili Esaslar

Aile hekimliği kademesi

MADDE 31 – (1) Aile hekimliği kademesi (Dönem VI): Bu dönemde öğrencilerin başarısı her anabilim dalında, anabilim dalınca önerilen Fakülte Kurulunca kabul edilen bir programa göre, yapılan çalışmalar sonunda anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından klinik, poliklinik, laboratuvar, saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahadeleri ve epikirizler, hastalara karşı ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik ve klinikopatolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencilerin aldığı bu notlar akademik ortalamaya katılmaz.

Aile hekimliği başarı notu

MADDE 32 – (1) Aile hekimliği başarı notu; aile hekimliği dönemi olan Dönem VI’daki stajlar kredisiz eğitim-öğretim çalışmasıdır ve mezuniyete esas olan değerlendirmede hesaba katılmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Stajlar, Mezuniyet Başarı Derecesi ve Diplomalara İlişkin Esaslar

Stajlar

MADDE 33 – (1) Stajların Fakültenin anabilim dallarında yapılması esastır. Ancak, Fakülte Kurulunca belirlenen staj yapma koşullarının sağlanamaması, ulusal/uluslar arası öğrenci değişim programları veya öğrencinin isteği ile stajın yurt içi veya yurt dışındaki başka bir kurumda yapılması Fakülte Kurulu onayıyla belirlenir.

Mezuniyet başarı derecesi

MADDE 34 – (1) Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespiti için okudukları ilk beş dönem (dönem I-II-III-IV-V) notlarının ortalaması aşağıda gösterildiği şekilde dereceye çevrilir ve diplomaların üzerine işlenir.

Dönem Notları Ortalaması                Başarı Derecesi

3.51-4.00                                          Yüksek Onur

3.00-3.50                                          Onur

Diplomalar

MADDE 35 – (1) Tıp doktorluğu diploması, tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara verilir.

(2) Tıp doktorluğu diplomasında Dekan ve Rektörün imzası bulunur.

(3) Diploma verilinceye kadar isteği üzerine öğrenciye, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, mezun olduğuna dair bir belge verilir.

(4) Üniversiteden herhangi bir nedenle eğitim-öğretimini tamamlamadan ayrılan öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca durumlarını belirtir belge verilir. Öğrencinin aynı programa dönmesi halinde, kayıt sırasında bu belgeyi Üniversiteye geri vermesi gerekir. Aksi halde öğrencinin kaydı yapılmaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci başvuruları

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin her türlü başvuruları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.

Öğrencilerin intibakı

MADDE 37 – (1) Çeşitli nedenlerle öğrenimine ara vererek Tıp Fakültesi eğitimine tekrar başlayan öğrencilerin intibakında, Eğitim Komisyonunun önerisi ile Fakülte Kurulunun vereceği kararlar uygulanır.

Eğitim ile ilgili kurullar

MADDE 38 – (1) Fakültede eğitimle ilgili konularda Eğitim Komisyonu ve eğitimle ilgili olarak kurulan diğer komisyonlar Dekanlığa danışmanlık yapar ve önerilerde bulunur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39 – (1) 4/2/1989 tarihli ve 20070 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik 2012 – 2013 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.