11 Ekim 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28438

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerinde uyulacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim Dalı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim dalını,

b) Akademik danışman: Bir öğrenciye Üniversiteye girişinden itibaren Üniversite ile ilişkisini kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ile Üniversitedeki öğrencilik hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyesi,

c) Dekan: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

ç) Dönem Koordinatörü: Dekan tarafından her dönem için seçilen öğretim üyesini,

d) Eğitim Komisyonu: Dekan tarafından atanan bir başkan, başkan yardımcıları ile dönem koordinatörlerinden oluşan komisyonu,

e) Fakülte: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ğ) Öğrenci: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,

h) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

j) Yıl: Akademik yılı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Üniversiteye kabul edilen öğrenciler, lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

(2) Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Öğrenci statüsü

MADDE 6 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için, her yılın/yarıyılın başında kaydını yaptırmış veya yeniletmiş olması gerekir.

Kayıt yenileme

MADDE 7 – (1) Her öğrenci, Senato tarafından belirlenen ya da Fakülte tarafından tebliğ edilen akademik takvime göre, yıl/yarıyıl başında belirlenen tarihler arasında katkı payı ödeyerek kaydını yeniletmek zorundadır. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yaptırmakla yükümlüdür.

(2) Geçerli nedenlerle bu süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği sürenin sonuna kadar, katkı payını ödemek ve Dekanlığa başvurmak zorundadır. Başvurular Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o yıl derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(4) Öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça, kayıt yenileme işlemini bizzat kendileri yapmak zorundadır.

(5) Kaydını yenileten öğrenci, o yılın ders programına kaydolmuş sayılır ve derslere devam hakkı elde eder. Sınıfta kalarak aynı sınıf için kayıt yenileten öğrenci, yalnız başarısız olduğu derslere kayıt olmuş kabul edilir ve sadece bu derslerden sorumlu tutulur. Bir üst sınıftan ders alamaz.

(6) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları ilgili mevzuat ile Rektörlük tarafından belirlenen usul ve şartlar çerçevesinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Fakülte, her biri bir akademik yılı kapsayan beş yıldan ve her yıl da güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 9 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak, klinik uygulamalar, stajlar gerekli görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

Eğitim-öğretim programları ve türleri

MADDE 10 – (1) Dersler; teorik, uygulama, staj, alan ve benzeri çalışma programları şeklinde verilir.

(2) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Tüm dersler için devam zorunludur. Ancak mesleki zorunlu dersler dışında kalan derslerden başarısız olan öğrenciler eğer devamsızlık nedeniyle başarısızlık söz konusu değilse bir üst sınıftaki derslere ve kaldığı ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslere kaydını yaptırır. Yıl içinde alttan aldığı bu derslerin sadece ara sınav, yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılır.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az on beş hafta sürer. Yarıyıl/yıl içindeki ara sınavlar bu süreye dâhildir. Fakat yıl/yarıyıl sonunda uygulanan sınavlar ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, staj programı ve staj grupları akademik yıl başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilir.

(2) Klinik staj programları, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir. İlgili anabilim dalının teklifi üzerine klinik eğitimini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler için yılsonu sınavlarından sonra yaz stajları düzenlenebilir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 12 – (1) Eğitim ve öğretim planları; Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik ve uygulamalı dersleri ve stajları kapsayan planlardır. Planlar, dersler başlamadan önce Dekanlık tarafından ilan edilir.

Öğrenim süresi

MADDE 13 – (1) Fakültede beş yıllık eğitim programı uygulanır. Programı başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir.

Öğretim dili

MADDE 14 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile derslerin bir bölümü veya tamamı yabancı dilde verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Sınavlar

Ders türleri

MADDE 15 – (1) Fakültede dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, uygulamalı dersler, stajlar, yaz stajları ve ders kurulları gibi öğretim etkinliklerinden oluşur. Derslerin açıklamaları aşağıdaki şekildedir.

a) Mesleki zorunlu dersler; Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerdir. Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan zorunlu teorik ve uygulamalı dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)  bendinde yer alan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Yabancı Dil dersleri olup her biri en az iki yarıyıl süreli olacak şekilde planlanır.

c) Seçmeli dersler; İlgili komisyonların önerisiyle, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen derslerdir. Bu dersler mesleki seçmeli dersler ve genel seçmeli dersler şeklinde olabilir.

ç) Uygulamalı dersler; mesleki zorunlu ders statüsündedir. Fakültede uygulamalı derslerde Dönem I-II-III öğrencileri, her yıl belirli sayıda ve kalitedeki uygulamalı çalışmayı öngörülen sürede yapması gerekmektedir. Uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Yılsonu sınavına girebilmek için Dönem I-II-III’ de verilen çalışmaların %70’ini tamamlamış olması gerekir. Uygulamalı çalışmaların %70’ini ilgili anabilim dalının belirlediği süre içerisinde tamamlayamayan öğrenciye telafi süresi verilir. Bu çalışmaları, verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci, yılsonu sınavına alınmaz. İlgili anabilim dalı yılsonu sınavı öncesinde çalışmalarını tamamlayamayan öğrenciler için yeni bir telafi süresi açar. Bu telafi süresinde de çalışmalarını tamamlayamamış öğrenciler bütünleme sınavına alınmaz ve o dersi başaramamış sayılır. O uygulamalı dersi bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. Staj uygulamalarında yılsonu sınavı öncesi verilen uygulamaların %100’ünün tamamlanmış olması gerekir. Bu uygulamalar Senatoca belirtilir.

d) Ders kurulları; birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait derslerin birlikte yürütüldüğü derslerdir.

e) Stajlar; mesleki zorunlu ders statüsünde olup ilgili anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hastaların tedavisine yönelik klinik uygulamalarıdır. Diş hekimliği meslek eğitimi staj çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından belirlenir ve akademik yılbaşında ilan edilir. Öğrenci aynı anda birden fazla staj yapamaz.

f) Staj kurulları; birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait stajların birlikte yürütüldüğü stajlardır. Staj kurulları tarafından oluşturulan entegre klinik stajının süresi, uygulamaların niteliği ve sayısı, ilgili anabilim dallarının kararıyla, fakülte yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin; teorik derslerin en az %70'ine, pratik ve klinik uygulamaların en az %80'ine devamı zorunludur. Devam durumu, Dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Devamsızlık; yapılmış olan yoklamalara ve her imza bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik yıldaki toplam saatine göre hesaplanır. Devamsız öğrencilerin durumu yılsonu sınavlarından önce ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilir. Devamsız öğrenciler ilgili ders veya derslerin yılsonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (F1) devamsız harf notu verilir ve o dersten başarısız olur. Disiplin cezası da devamsızlıktan sayılır.

(2) Üniversite tarafından akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve katılamadıkları ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Ancak öğrenci Dönem IV ve V'te ise stajda devam etmediği süreyi Anabilim Dalının göstereceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Devam etmediği süreyi tamamlamadan ilgili dersin yılsonu sınavlarına giremez. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde staj tekrarına kalır.

(3) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Sağlık raporu alan öğrenci için, sadece giremediği ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık raporu yılsonu, bütünleme ve tek ders sınavları için geçerli değildir.

(4) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışındaki tekrarlanan derslerde önceki yıl devam şartı yerine getirilmiş olsa da devam şartı aranır.

Sınıf geçme esası ve işleyişi

MADDE 17 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır. Ancak zorunlu dersler dışındaki derslerden devamsızlık dışındaki diğer sebeplerle kalan öğrenciler bir üst sınıfa ve ilgili derslere kaydını yaptırır ve başarısız olduğu ilgili derslerin sadece sınavlarına katılır.

(2) Zorunlu derslerden herhangi birisinden kalan öğrenci bir üst sınıfa geçemez.

(3) Devamsızlık dışında zorunlu dersler dışındaki derslerden kalan öğrenciler, bir üst sınıfa geçebilir ve sonraki yıl o dersin yalnızca sınavlarına girebilir.

Ders muafiyetleri

MADDE 18 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, akademik yılın ilk haftası içerisinde daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu dersler için, muaf olmak isteğiyle Rektörlük öğrenci işlerine yazılı başvuruda bulunabilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu tüm dersler için mezuniyetinden veya ayrılış tarihinden itibaren, üzerinden üç yıl geçmemiş olmak koşuluyla muafiyet talebinde bulunabilir.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, konu; eğitim komisyonunun görüşleri doğrultusunda, Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar.

(3) Öğrenci, intibak ettiği sınıfın programına ait kalan derslerden sorumludur. Öğrencilerin kredi hesaplamalarında intibak ettirildikleri sınıftaki eşdeğer dersin kredisi esas alınır.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 19 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce eğitim komisyonunun önerisi dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca bölüm öğretim üyeleri arasından danışmanlar görevlendirilir.

(2) Danışmanlar ayrıca, öğrencilerin seçmeli ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarının kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir. Danışmanların görevlerine ilişkin diğer hususlar Fakülte Yönetim Kurulunca ayrıca belirlenir.

Sınavlar

MADDE 20 – (1) Sınavlar; ara sınav, yılsonu sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar; yazılı, sözlü, çoktan seçmeli, uygulamalı olarak ya da bunların birkaçı şeklinde yapılabilir. Sınavların formatının ne şekilde olacağına ve uygulama, staj ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili dersten sorumlu anabilim dalı ya da dallarının önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Sınav tarihleri en az bir hafta önce ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Dini ve milli bayramlar dışında gerekli görülen hallerde Cumartesi, Pazar günleri veya hafta içi öğlen tatillerinde de sınav yapılabilir.

(3) Sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten (F3) notu ile başarısız olmuş sayılır. Ayrıca hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir

(5) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Tüm ara sınavların, derslerin bitiminden önce tamamlanmış olması gerekir. Ara sınav dışında, başarı notunu belirlemede esas olmak üzere; kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Beşinci sınıf klinik uygulamalarında ara sınav zorunlu değildir, ancak anabilim dalının teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile beşinci sınıf klinik uygulamalarında devam eden staj sürecinde ara sınav yapılabilir. Programda yer alan derslerden bir günde en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Ancak Fakülte Yönetim Kurulu bu sayıda değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

b) Yılsonu sınavı: Bir dersin yılsonu sınavı, o dersin tamamlandığı dönem sonu veya yılsonunda akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Yılsonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Ders kurulları şeklinde yürütülen derslerde ve stajlarda ana bilim dallarının not ortalamaları hesaplanır ve ders kurullarının ara sınav ve yılsonu notu olarak belirlenir. Öğrenciler yılsonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından pratik uygulama klinik uygulama ve teorik olarak sorumludur. Ancak, Dönem V öğrencileri, diş hekimliği diploması alabilmek için mesleklerinin özelliği nedeniyle klinik uygulama gördükleri dersin tüm lisans eğitimi süresince verilmiş olan müfredatından pratik, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludurlar.

c) Staj sonu sınavı: Staj derslerinde anabilim dallarında ilan edilen pratik uygulamaları tamamlayan öğrenciler staj sonu sınavına tabi tutulurlar. Staj sonu sınavı, öğrencinin ilan edilen pratik uygulamaları tamamladığı stajın sonunda ilgili anabilim dalında gerçekleştirilir. Staj sonu sınavı yalnızca klinik uygulama, yalnızca sözlü sınav, yalnızca yazılı sınav ya da bunların birkaçının birlikte yapılması şeklinde olabilir. Sınavda öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için staj sonu sınavının tüm aşamalarını geçmesi gereklidir. Bu sınavlardan hem uygulama hem de sözlü/yazılı sınav yapılması durumunda uygulama sınavı baraj niteliği taşır. Baraj sınavında başarısız olan öğrenci takip eden sınavlara giremez. Not değerlendirilmesinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Sınavların sözlü olarak yapılması durumunda ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden en az iki kişilik bir sınav komisyonu oluşturulur. Anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumlarda diğer anabilim dallarından öğretim üyeleri sınav komisyonuna alınır. Öğretim üyesi ve görevlileri klinik uygulamalar esnasında bazı öğrencileri veya tamamını sınava alabilirler.

ç) Tek ders sınavı: Bütünleme sınav sonuçlarına göre bulunduğu sınıfta ilk yılını okuyan ve staj dersleri hariç olmak üzere zorunlu derslerden en çok bir dersten, Devamsızlık hariç, sınıfta kalan öğrenciye tek ders sınavı hakkı verilir. Tek ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra üç iş günü içerisinde eğitim komisyonu başkanlığına yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanır. Bu süreler sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılmaz. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az o dersin yılsonu sınavında alması gereken notu alması gerekir. Bu sınavlar Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır. Başarılı olamayanlar kanuni süreler içerisinde bu dersi tekrar ederler. Ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerden başarısız olunması diğer derslerin herhangi birinden tek ders sınavına girilmesine engel teşkil etmez. Uygulamalı derslerde, uygulamadan dolayı kalan öğrenci o dersten tek ders sınavına giremez. Ayrıca Dönem V staj sınavından başarısız olan öğrenciler için tek ders sınavı uygulanmaz.

d) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yılsonu sınavından en az bir hafta sonra yapılır. Bu sınava, yılsonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, yılsonu sınavına girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan veya yılsonu sınavına girme hakkına sahip olmayıp ilgili anabilim dalı tarafından akademik yılbaşında ilan edilen kriterlere göre yaz telafisinde pratik uygulamalara katılıp başarılı olan öğrenciler girebilir. Ayrıca; beşinci sınıf staj sonu sınav notu başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına toplu olarak akademik takvimde belirtilen bütünleme sınav döneminde alınırlar. Ancak, bütünleme sınavında başarısız olarak bir sonraki eğitim-öğretim yılında bir staj grubuna intibakı yapılan mezuniyet aşamasındaki beşinci sınıf öğrencilerine bütünleme sınav hakkı; öğrencinin başvurusu üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, takip eden staj sonu sınav döneminde kullandırılabilir. Ortak zorunlu dersler için 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

e) Muafiyet sınavı: İlgili derslerden Rektörlük tarafından yapılabilir.

f) Mazeret sınavı: Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir. Yılsonu sınav ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı, Fakülte Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilir. Bu sınavlara katılacak öğrenciler, giremedikleri ara sınavın müfredat programından sorumludur. Mazeret sınavı için ayrı bir mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınav hakkı aynı ders için birden fazla kullanılmaz. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun geçerli olabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Mazeret belgelerinin; düzenlendikleri tarihi izleyen bir hafta içerisinde dekanlığa verilmesi zorunludur. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar, usulüne uygun alınmayan veya ilgili döneme ait ara sınavların başlangıç ve bitişini kapsayacak tarih aralığında alınan raporlar geçerli kabul edilmez. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde derslere girse bile devamsız kabul edilir ve herhangi bir dersin sınavına giremez. Alınan sağlık raporlarından önemli bedeni hastalıklar veya şizofreni, paranoit, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlıkları iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınıp incelenmek suretiyle öğrenimlerine devam edemeyecekleri anlaşılan ve hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencilerin Fakülte ile ilişiği kesilir. Mazeret durumu uygulamalı dersler için belirtilen asgari koşulları değiştirmez. Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini, gerekçe göstererek kabul veya reddedebilir.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 21 – (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için en az 60 başarı notuna ulaşmaları gereklidir. Yılsonu başarı notu; yıl içi not ortalamasının %50’si ile yılsonu sınav notunun %50’sinin toplanması sonucunda elde edilen nottur. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için genel veya bütünleme sınavlarından en az 50 alma zorunluluğu vardır.

Değerlendirme

MADDE 22 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonuçları sayısal puan ile ilan edilir. Öğrencinin girmediği sınavın puanı sıfırdır. Bir dersin sınav sonucunun, harf notuna karşılık gelen puan aralıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tanımlanır:

a) Geçer notlar şunlardır:

Puan                     Not                        Katsayı                   Derecesi

86–100                 AA                          4.00                     Pekiyi

81–85                   BA                          3.50                     Pekiyi

76–80                   BB                           3.00                     İyi

66–75                   CB                           2.50                     İyi

60–65                   CC                           2.00                     Orta

G: Geçer

b) Geçmez notlar şunlardır:

F1: Devamsız, yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı yok.

F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.

F3: Sınav değerlendirmesi 100 üzerinden 0–59 arasında, başarısız. Ayrıca, yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavlarında en az 50 puan alma şartı sağlanamadığında da (F3) notu verilir.

F4: Devamsızlıktan dolayı kurul sonu veya staj sonu sınavına giremez. Sıfır (0) not alır.

E: Mazeretli geçemez.

K: Kalır (Meslek dışı dersler için).

Not ortalaması

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir.

(2) Ağırlıklı not; bir dersin kredisi ile o dersten alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilen sayıdır.

(3) Yarıyıl/yılsonu ağırlıklı ortalama; bir yarıyılda/yılda alınan her bir dersin kredisi ile alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının o yarıyıl/yıl alınan tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(4) Genel ağırlıklı ortalama; tüm yarıyılda/yıllarda alınan derslerin her birinin kredisi ile alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

Sınavın geçerliliği

MADDE 24 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmemesi gereken veya alınmaması gereken bir dersin sınavına girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 25 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarıyla ilgili olarak, notların ilanından itibaren Dönem I-V için en geç üç gün içerisinde, Dönem IV-V staj sonu sınav sonuçları için ise ilan edildikten sonraki ilk iş günü içerisinde maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz ilgili ders sorumlusunca incelenerek sonuç eğitim komisyonu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç en geç onbeş gün içerisinde öğrenciye bildirilir.

(2) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hata yapılması halinde düzeltme işlemi, ilgili dönem koordinatörünün başvurusu üzerine Dekanlıkça karara bağlanır. Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yıl kayıt süresi içerisinde düzeltilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonraki düzeltme işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu kararını gerektirir.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 26 – (1) Her türlü sınav evrakı ilgili anabilim dalı tarafından iki yıl süre ile saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 27 – (1) Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilan edilir. Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir. 24 üncü maddeye göre işlem söz konusu ise belirtilen işlemler ve sürelerin sonunda sonuçlar kesinleşir.

Onur öğrencisi

MADDE 28 – (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir dönem sonunda bütünlemeye kalmaksızın, o dönemin not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda Rektörlükçe ilan edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diplomalar, Yatay Geçiş, Değişim Programları ve Kayıt Dondurma

Mezuniyet

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları ve Fakültedeki eğitim-öğretim programını başarıyla tamamladıkları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciler mezuniyete hak kazanmış sayılır.

(2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir.

(3) Öğrencilere diploma veya geçici mezuniyet belgesi verilebilmesi için, katkı payları ile ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması ve öğrenci kimliğinin geri verilmiş olması zorunludur.

(4) Diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin başarı derecelerini tespit için, bütün eğitim yıllarını kapsayan akademik ortalamaları 20 nci maddede gösterilen değerlere göre dereceye çevrilir.

Diplomalar

MADDE 30 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel diş hekimliği bilimleri önlisans diploması: İlk iki eğitim-öğretim yılındaki bütün derslerin sınavlarını başarmış olmak şartı ile diş hekimliği eğitimine başlayıp tamamlayamayan öğrencilerin önlisans diploması alabilmesi ve meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

b) Diş hekimliği diploması: Fakülte akademik programında bulunan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Diplomanın şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

Yatay geçişler

MADDE 31 – (1) Fakülteye yapılacak yatay geçişler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; mevcut kontenjan sınırları içinde gerçekleştirilir.

Değişim programları

MADDE 32 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar ve Socrates, Erasmus gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde bu üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Yurt dışındaki üniversiteden değişim programı kapsamında gelen öğrencilere Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not durum belgesi verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tebligat, Disiplin, Harçlar, Kayıt Silme ve İlişik Kesme

Tebligat-adres bildirme

MADDE 33 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede öğrenci ilan panosunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış olur.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.

Giyim ve genel görünüş

MADDE 34 – (1) Öğrencinin genel görünüm ve giyinişi; Üniversite öğrencisine yakışır bir biçimde, Diş Hekimliği Fakültesi ile diş hekimliği mesleğinin özel şartlarına uygun olmalıdır ve bu konuda öğrenci ilgili mevzuata uymak zorundadır.

Disiplin

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince; disiplin iş ve işlemlerinde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Harçlar

MADDE 36 – (1) Üniversite öğrencileri, her yarıyılda ilgili mevzuatla belirlenecek öğrenim harçlarını ödemek zorundadır. Herhangi bir nedenle kaydı silinen bir öğrenciden daha önce alınan harçlar geri ödenmez. Bu konuda öğrenim harçları ile ilgili yasal mevzuat öncelikli olarak uygulanır.

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 37 – (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

Öğrencilerin her türlü başvuruları

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin her türlü dilek ve şikâyetlerine ilişkin başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.

Kayıt sildirme

MADDE 39 – (1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Bu takdirde, ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.

İlişik kesme

MADDE 40 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildiren, çıkarılan ve mezun olarak Fakülteden ayrılanların, diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliği hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları ile Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 30/7/2006 tarihli ve 26244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.