11 Ekim 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28438

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2012/3752

             24 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 29/6/2012 tarihli ve 6342 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nden Transit Geçen Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması İçin Münhasır Boru Hattı Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 4/9/2012 tarihli ve HUM/6471648 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

                  

Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                             T. YILDIZ                                            M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                      Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                               R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

                                                                                             Sağlık Bakanı                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA AZERBAYCAN CUMHURİYETİ KAYNAKLI VE

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ’NDEN TRANSİT GEÇEN DOĞAL GAZIN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TOPRAKLARI ÜZERİNDEN TAŞINMASI İÇİN

MÜNHASIR BORU HATTI GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN

MUTABAKAT ZAPTI

İşbu Mutabakat Zaptı (bundan böyle “MoU” olarak anılacaktır) 24 Aralık 2011 tarihinde

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; ve

Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti

arasında imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, durum gerektiğinde tek olarak “Taraf” veya beraber olarak “Taraflar” diye anılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti 25 Ekim 2011 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti kaynaklı ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nden transit geçen Doğal Gazın Avrupa Birliği’ne, diğer Avrupa ülkelerine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne komşu diğer devletlere Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinden transit edilmesini kolaylaştırmak üzere “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’ne Doğal Gaz Satışına ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Transit Geçişine ve Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması İçin Münhasır Boru Hattının Geliştirilmesine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma”yı (bundan böyle “IGA” olarak anılacaktır) imzalayarak;

Taraflar, başlangıçta Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tayin edilen şirketlerin kuracağı ortak konsorsiyum vasıtasıyla yeni bir boru hattının tasarımı, inşası ve sonrasında işletimini garanti altına almak için “Münhasır Boru Hattı Projesi”nin (IGA’da tanımlandığı üzere) inşa edilmesine yönelik tercihte anlaşarak;

Azerbaycan tarafı, konsorsiyuma katılacak üçüncü tarafları belirleme yetkisi ile SOCAR’ı Münhasır Boru Hattı Projesi konsorsiyumunun katılımcısı olarak atadığını ve Türkiye tarafı, kendi katılımcılarını (başlangıçta BOTAŞ ve/veya TPAO, bundan sonra “Türk Katılımcısı(ları)” olarak anılacaktır) Münhasır Boru Hattı Projesi’ne katılmak üzere atayacağını belirterek;

Taraflar, Münhasır Boru Hattı Projesinin (bundan böyle “Proje” olarak anılacaktır) tasarımı, inşası ve sonrasında işletimini sağlamak üzere yapılacak işleri düzenlemek amacıyla aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

1. Konsorsiyumun Tesisi

1.1. IGA’nın 5 (b) maddesi hükümleri uyarınca, SOCAR ve Türk Katılımcısı(ları), aşağıdaki Madde 1.4’te belirtilen süre içerisinde, SOCAR tarafından önderlik edilecek bir konsorsiyum (bundan sonra “Proje Konsorsiyumu” olarak anılacaktır) kuracaklardır.

1.2. Proje Konsorsiyumu aşağıdaki katılım payları ile oluşturulacaktır:

SOCAR - %80 (yüzde seksen)

Türk Katılımcısı(ları) - %20 (yüzde yirmi)

1.3. Nihai hissedar yapısı Proje Konsorsiyumu’nun tesisi aşamasında belirlenecektir. Proje Konsorsiyumu’nun herhangi bir yeni katılımcısının hissesi, yukarıda Madde 1.2’de belirtilen SOCAR’ın katılım payından edinilmiş olacak ve SOCAR’ın katılım payından düşülecektir.

1.4. Proje Konsorsiyumu’nun nihai şekli 30 Haziran 2012 tarihine kadar tamamlanacaktır. Taraflar, Proje Konsorsiyumu’nun tesisine ilişkin gelişmeler ile ilgili birbirlerini düzenli olarak bilgilendirecekler ve Proje Konsorsiyumu’nun yeni üyelerini ulusal çıkarlarına tehdit oluşturdukları gerekçesiyle reddetme hakkına sahip olacaklardır.

1.5. Projeye ilişkin fizibilite çalışmaları ve diğer ilgili faaliyetler SOCAR tarafından yürütülecektir. Söz konusu fizibilite çalışmalarına ve diğer ilgili faaliyetlere ilişkin bütün maliyetler SOCAR tarafından karşılanacaktır.

2. Kapasite ve Kapasite Tahsisi

2.1. Proje, minimum on altı (16) milyar metreküp yıllık kapasiteye sahip olacak ve gelecekte Azerbaycan Cumhuriyeti kaynaklı ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nden transit olarak gelecek doğal gazı da taşıyabilecek şekilde ölçeklendirilebilir olacaktır.

2.2. SOCAR Projedeki yatırımları garanti altına almak için muhtemel taşıtıcılar ile uzun dönemli kapasite tahsis anlaşmalarını sonuca bağlamak ile yükümlü olacaktır. Türk Tarafı söz konusu kapasite tahsis anlaşmaları ile ilgili düzenli olarak bilgilendirilecektir.

3. Diğer Hükümler

3.1. Her bir Taraf diğer Tarafa, işbu MoU’nun bütünüyle uygulanacağını taahhüt eder.

3.2. İşbu MoU Tarafların karşılıklı yazılı muvafakati ile her zaman değiştirilebilir. Değişiklikler işbu MoU’nun Madde 4.1’i altında tanımlanan aynı yasal prosedürlere uygun olarak yürürlüğe girecektir.

4. Yürürlüğe Giriş

4.1. İşbu MoU, Tarafların MoU’nun yürürlüğe girmesi için gerekli ulusal yasal usullerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

4.2. İşbu MoU altı (6) aylık bir süre için yürürlükte kalacak ve MoU’nun süresinin bitimine bir (1) ay kala Taraflardan biri MoU’yu sonlandırma niyetini yazılı olarak diplomatik yollarla diğerine bildirmedikçe, altı (6) aylık dönemlerle kendiliğinden uzayacaktır.

4.3. Eğer, Taraflar bahsi geçen süre içerisinde Proje Konsorsiyumu’nu kuramazlarsa ve işbu MoU’nun uzatılması üzerinde karara varamazlarsa, işbu MoU sona erecek ve Tarafların burada belirtilen yükümlülükleri kalkacaktır.

24 Aralık 2011 tarihinde Ankara’da Türkçe, Azerice ve İngilizce iki (2) asıl nüsha halinde, tüm metinler eşit derecede geçerli olacak şekilde imzalanmıştır. Yorum farklılığı olması durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

                       Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                                      Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti

                                              adına                                                                                      adına

 

                                     Taner YILDIZ                                                                      Natıq ALIYEV

                     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                                              Sanayi ve Enerji Bakanı

 

 

 

Yabancı dil metinler için tıklayınız.