11 Ekim 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28438

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından:

KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/5/2012 tarihli ve 28285 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) Fonlar,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İhale, doğrudan satış, ihale öncesi rekabetçi olmayan teklif ya da ikincil piyasadan doğrudan ya da ters repo yoluyla temin etmek suretiyle 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Müsteşarlıkça yurt içinde ihraç edilen DİBS veya kira sertifikaları,”

“(4) 18/6/2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslardaki hükümler saklı kalmak kaydı ile Kurumlar;

a) Faaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat ve ödeme işlemleri için yurt içinde yerleşik diğer bankaları ve PTT Genel Müdürlüğü’nü de kullanabilir. Gerçekleştirilen tahsilat tutarlarının, özel kanunların verdiği yetki kapsamında yapılan düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile takip eden 2 işgünü içinde ilgili kurumun kamu bankasındaki hesabına aktarılması zorunludur.

b) Bu maddenin üçüncü fıkrası (c) bendinde sayılan işlemleri, yurt içinde yerleşik diğer bankalar aracılığı ile de yapabilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Vadeli mevduat faiz oranının piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından düşük olması halinde mali kaynaklar, 5 inci maddenin üçüncü fıkrası (a) ve (c) bentleri kapsamında değerlendirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurumların aylık ve ücret ödemeleri ile faaliyetleri kapsamında bankalara yaptırdıkları tahsilat ve ödeme işlemlerine ilişkin olarak sağladıkları havale, elektronik fon transferi (EFT), para transferi ve benzeri bankacılık hizmetleri için yapılan protokoller kapsamında ortaya çıkan ücret ve hizmet bedellerinin bankalar veya PTT Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilmesi birinci fıkra kapsamında değerlendirilmez.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Vakıflar”

“(3) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile bu maddenin ikinci fıkrası (g), (ğ) ve (h) bentleri kapsamındaki hesaplar için kurum vergi kimlik numarasından ayrı bir vergi kimlik numarası kullanılır. Vergi kimlik numaralarının temin edildiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde Müsteşarlığa bildirilmesi zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki hesaplar için daha önce alınarak hali hazırda kullanılan ancak Müsteşarlığa bildirilmemiş olan vergi kimlik numaralarının 23 Kasım 2012 tarihine kadar Müsteşarlığa bildirilmesi zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.”

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.