10 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28437

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2012/3785

             13 Nisan 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 12/9/2012 tarihli ve HUM/4674263 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

 

                                                                Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                               R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

                                                                                             Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SOMALİ CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA ASKERÎ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle “Taraf” veya “Taraflar” olarak adlandırılacaklardır);

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti arasında, 22 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da akdedilen “Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği (Çerçeve) Anlaşması”na dayanarak,

Taraflar arasında mevcut olan dostça ilişkileri ve askerî eğitim alanındaki iş birliğini geliştirme isteklerini vurgulayarak;

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

MADDE I

AMAÇ

Bu Anlaşma, Taraflar arasındaki askerî eğitim alanındaki iş birliği mekanizmalarını tesis etmeyi amaçlar.

MADDE II

UYGULAMA ALANI

2.1. Bu Anlaşmada öngörülen hükümler; Anlaşmanın 4’üncü maddesi uyarınca, Taraflardan birinin askerî eğitim kurumlarında, birliklerinde ve askerî tesislerinde eğitim görmek maksadıyla kabul edilen veya eğitim ve iş birliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine iştirak eden diğer Tarafın Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, askerî öğrenci ve sivil personel ile iş birliği faaliyetinin icra edileceği birlik, kurum ve tesislerde görev yapan personel için uygulanır.

2.2. Bu hükümler ihtiyaç halinde, misafir edilmek üzere Kabul edilen taraf ülkelerine çağrılan yukarıda zikredilen personelin aile bireyleri içinde uygulanabilir olduğu ölçüde uygulanır.

MADDE III

TANIMLAR

Bu Anlaşmada yer alan;

a. “Anlaşma”: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî Eğitim İş Birliği Anlaşmasını,

b. “Gönderen Devlet”: Bu Anlaşmanın uygulanması amacıyla, Kabul Eden Devlete personel, malzeme ya da teçhizat gönderen tarafı,

c. “Kabul Eden Devlet”: Bu Anlaşmanın uygulanması amacıyla, topraklarında Gönderen Devletin personel, malzeme ve teçhizatını bulunduran Tarafı,

d. “Yetkili Makam”: Bu Anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak Tarafların yetkili makamları:

(1) Türk Tarafı adına: Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı,

(2) Somali Tarafı adına: Somali Savunma Bakanlığı,

e. “Misafir Personel”: Tarafların bu Anlaşmanın uygulanması çerçevesinde, diğer taraf ülkesinde bulundurdukları eğitici, öğretmen, danışman, gözlemci vb. sıfatıyla bulunan askerî veya sivil kişileri,

f. “Aile Bireyleri”: Bu Anlaşma kapsamındaki misafir personele refakat eden ve kendi ulusal mevzuatına göre bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları,

g. “Komutan”: Askerî karargâha, askerî üsse veya askerî birliğe komuta eden ve kendisine bağlı olmak üzere, gönderilen askerî personelin faaliyetlerinden sorumlu olan kişiyi,

h. “Kıdemli Askerî Personel”: Bu Anlaşma kapsamında gönderilen askerî/sivil grubun faaliyetlerine nezaret etmeye yetkili, Gönderen Devletin kendi mevzuatına uygun olarak atanmış, askerî personel arasındaki en kıdemli personeli

ifade eder.

MADDE IV

İŞ BİRLİĞİ ALANLARI

Taraflar, aşağıda sıralanmış olan ve/veya her iki Tarafın mutabakata vardığı eğitim ve öğrenime yönelik diğer özel alanlarda eğitim iş birliği faaliyetlerini gerçekleştireceklerdir:

a. Harp Akademileri, Askerî Tıp Akademisi ve Harita Genel Komutanlığında verilmekte olan eğitimler,

b. Kuvvetlere bağlı okullar (Askerî Lise, Harp Okulu, Askerî Sağlık Okulları, Astsubay Meslek Yüksek Okulları ve Sınıf Okulları) eğitimi,

c. Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatları arasında eğitim ve öğretim,

d. Eğitim merkezlerinde görev öncesi eğitimleri ile göreve yönelik kurslar,

e. Birlik, karargâh ve kurumlarda görev başı eğitimi,

f. Birlik, karargâh ve kurumlar arası iş birliği ve temas ziyaretleri,

g. Limanlara uğrama ve yanaşma,

h. Heyet mübadeleleri,

i. Tatbikatlara gözlemci davetleri,

j. Ortak tatbikatlara katılım,

k. Eğitimin geliştirilmesine yönelik karşılıklı bilgi alışverişi,

l. Askerî tarih, askerî müzecilik ve askerî yayın alanında karşılıklı bilgi alışverişi,

m. Askerî sağlık alanında eğitim,

n. Lojistik konularda eğitim alanında iş birliği,

o. Barışı destekleme, insanî yardım ve deniz haydutluğuyla mücadele,

p. Özel ihtisas kursları (Su Altı Savunma, Denizaltı subay/astsubay, 1’inci sınıf dalgıç vb.),

r. Personel mübadelesi,

s. Dil kursları için personelin görevlendirilmesi.

MADDE V

İŞ BİRLİĞİNİN USULLERİ

5.1. Eğitim ve öğretim, Kabul Eden Devletin kriterlerine göre verilecektir.

5.2. Bu Anlaşmaya uygun olarak, Gönderen Devlet tarafından sunulacak bir eğitim talebi, eğitim veya kursun başlamasından önceki yılın en geç Mart ayında Kabul Eden Devlet nezdinde bildirilecektir. Talebin alınmasını müteakip, Kabul Eden Devlet bu talebi kendi olanakları dâhilinde inceleyerek ve Gönderen Devlete cevabını bildirecektir.

5.3. Plan dışı olan istisnai durumlarda, özellikle bu Anlaşmada öngörülen kısa süreli eğitimler ile diğer eğitimler konusunda Taraflar, taleplerini yazılı bir resmi bildirimle iletirler. Taraflar arasında yapılacak istişare sonucunda ve imkânların izin verdiği ölçüde, bu meyandaki ilave talepler planlı ihtiyaçlara dâhil edilebilir.

5.4. Kabul Eden Devletin gerekli düzenlemeleri yapabilmesi maksadıyla; Gönderen Devlet tarafından eğitime nihai katılım kararı, kursiyer sayısı, uçuş bilgileri ve diğer bilgiler eğitim başlangıç tarihinden itibaren en az 45 (kırk beş) gün önce Kabul Eden Devlete bildirilecektir.

5.5. İş birliği; her iki Tarafın yasal düzenlemelerine saygı çerçevesinde, mütekabiliyet ve karşılıklı çıkar esasına göre gerçekleştirilecektir.

MADDE VI

EĞİTİM KOŞULLARI

6.1. Misafir Personelin eğitimi, eğitimin verildiği askerî kurum veya birliklerin programlarına uygun olarak sağlanacaktır. Konular ulusal güvenlikle ilgili hususları içerdiği takdirde, bu durumda kısıtlama uygulanabilecektir.

6.2. Kabul Eden Devlet, eğitim süresince misafir askerî personele gerekli teçhizat ve malzemelerden hangilerini sağlayacağını ve eğitim bitiminde bunlardan hangilerinin Kabul Eden Devlete iade edileceğini belirtecektir.

6.3. Eğitim ve öğretim için gönderilecek personel Kabul Eden Devlet tarafından tespit edilen kriterlere göre seçilecektir. Kabul Eden Devlet tarafından tespit edilen kriterleri haiz olmayan personel, eğitim ve öğretim için kabul edilmeyecektir.

6.4. Sınav şekilleri ve eğitimle ilgili yaptırımlar, Kabul Eden Devlet tarafından tespit edilecektir.

6.5. Söz konusu eğitim ve öğretimin icrası için taraflarca gerekli görülmesi halinde 3 (üç) aydan uzun süreli ve/veya hayati risk içeren eğitimler için bu Anlaşmaya dayanan protokoller yapılabilir. Bu protokoller aşağıdaki hususları veya lüzumlu addedilen diğer hususları içerebilir:

a. Eğitimin konusu;

b. Eğitimin yeri;

c. Eğitimin süresi ve şartları;

d. Eğitim süresince askerî personelin hak ve ödevleri;

e. Eğitimin başlama ve bitiş zamanı ile eğitime katılacakların sayısı;

f. Eğitim verilecek personelde aranan nitelikler;

g. Eğitim süresince askerî personelin güvenliğinin sağlanma yöntemi;

h. Askerî kişilerin sigortalanma yöntemi;

i. Hasar ve kayıpların telafi edilme yöntemi;

j. Eğitime ilişkin ödemenin şart ve usulleri;

k. Verilen acil bakım, ilk yardım ve diş bakım hizmetleri dışında diğer sağlık, bakım, tedavi ve diş tedavi hizmetleri için geri ödeme yöntemi;

l. İaşe, ibate ve ulaşıma ilişkin düzenlemeler;

m. Eğitimle ilgili diğer düzenlemeler.

6.6. Kabul Eden Devlet tarafından, personel ve aile bireylerinin ikametleri, güvenlikleri ve diğer kolaylıklardan yararlanmaları için gerekli tedbirler alınacaktır.

6.7. Eğitim/kurslara katılmak üzere gönderilen ve belirlenmiş kurs programını tamamıyla gören, kurs koşullarına göre düzenlenmiş sınavlarda başarılı olan, tez/projeleri başarıyla hazırlayan personele, uygun ihtisası ya da eğitim programını (bilimsel derece) tamamladığını gösterir belge verilecektir. Diploma (belge, sertifika) denkliği millî mevzuata göre Gönderen Devlet Yüksek Öğrenim Kurumlarının onayına tabidir.

MADDE VII

GİZLİLİK DERECELENDİRİLMESİ YAPILMIŞ

BİLGİLERİN KORUNMASI

7.1. Taraflar ulusal kanun ve tüzüklere uygun olarak, bu Anlaşmanın uygulanması ya da ortak faaliyetler kapsamında mübadele edilecek bilgi, doküman, malzeme ve teçhizata ait tüm bilgilerin güvenliğini sağlamayı taahhüt ederler. Bu çerçevede, aynı derecede gizlilik derecesi taşıyan kendilerine ait bilgilerin korunması için uygulanan önlemleri alacaklardır. Gizlilik dereceleri: Çok Gizli, Gizli, Özel, Hizmete Özel, Tasnif Dışı olarak kategorilendirilecektir.

7.2. Taraflardan biri, diğer tarafın yazılı mutabakatı olmadan, bu Anlaşma kapsamındaki iş birliği alanlarının hayata geçirilmesi sırasında elde edilen ya da alınan silah, malzeme ve teçhizatı, bunların üretimi ile ilgili teknik belgeleri ya da diğer bilgi ve belgeleri, üçüncü ülkeye ya da tüzel kişilere satmayacak ve devretmeyecek ya da bu ülke ve tüzel kişiliklerle paylaşmayacaktır.

7.3. Mübadele edilen bilginin gizlilik derecesi değiştirilemez.

7.4. Bu Anlaşmanın hükümlerinin uygulanması sırasında elde edilen bilgi taraflardan biri tarafından diğer tarafın çıkarları aleyhine kullanılamaz.

7.5. Tarafların, bu Anlaşmanın yürürlükten kalkmasından sonra da gizlilik dereceli bilgilerin korunmasına ve gizlilik derecesinin kaldırılmasının önlenmesine ilişkin sorumlulukları devam edecektir.

7.6. İşbu Anlaşmanın uygulanması kapsamında mübadele edilen bilgilerin beklenmedik şekilde açığa çıkması veya sızması halinde, bu durumu tespit eden taraf, diğer tarafı durumdan derhal haberdar eder.

MADDE VIII

ANLAŞMANIN DİĞER ULUSLARARASI

ANLAŞMALARA UYUMLULUĞU

Bu Anlaşmanın hükümleri; Taraflardan birinin akdetmiş olduğu diğer uluslararası Anlaşmalar çerçevesinde üstlendikleri taahhütlerini etkilemeyecektir.

MADDE IX

ÖZEL HUSUSLAR

9.1. Eğitimleri süresince ve Kabul Eden Tarafın ülkesinde bulundukları sürece misafir personel ve aile bireyleri; üçüncü bir ülke ile girilen herhangi bir silahlı çatışmaya iştirak etmemek ve Kabul Eden Devletin menfaatlerine ve iç güvenliğine halel getiren faaliyetlerde yer almamakla yükümlüdürler. Misafir personel ve aile bireyleri, bu Anlaşmada zikredilenler dışındaki faaliyetleri yerine getirmeyecek ve Kabul Eden Devlette başka bir faaliyette bulunmayacaklardır.

9.2. Misafir Personelden; zihinsel yetersizlik, disiplinsizlik ve sıhhi nedenlerle eğitim ve/veya öğretimi takip edemeyecek durumda olanların eğitimine, Okul veya Askerî Akademi Komutanlıkları ile Fakülte Dekanlıklarının kararıyla belirlenecektir. Bunların ilişiklerinin kesilmesi ve eğitim veya öğretimlerine son verilmesi işlemi, Genelkurmay Başkanlığının onayından sonra uygulanacaktır.

9.3. Gönderen Devlet; gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir zamanda ve sebep göstermeksizin Kabul Eden Devlette bulunan misafir personeli ve aile bireylerini geri çağırma hakkına sahiptir. Kabul Eden Devlet, bu şahısların mümkün olan en kısa zamanda ülkelerine dönmeleri için gerekli kolaylıkları sağlar.

9.4. Savaş, silahlı çatışma, toplumsal başkaldırı ve uluslararası kriz durumunda; Kabul Eden Devlet, Gönderen Devletten personelini geri çağırmasını talep edebilir. Gönderen Devlet, bu talebi derhal karşılayacaktır.

MADDE X

HUKUKİ HUSUSLAR

10.1. Misafir Personel ile Yakınları; giriş, ikamet ve çıkış dâhil, Kabul Eden Devlet ülkesinde bulundukları sürece Kabul Eden Devletin yürürlükteki yasalarına ve diğer düzenlemelerine ve yargı yetkisine tabi olacaklardır. Kabul Eden Devletin yargı yetkisinin uygulandığı ve hüküm içeriğinin Gönderen Devletin mevzuatında bulunmayan bir cezayı öngördüğü hallerde, her iki Devletin mevzuatında yer alan veya Taraflar için uygun olan bir ceza türü uygulanacaktır.

10.2. Kabul Eden Devlet, Misafir Personel ve Yakınlarının tutuklanması halinde Gönderen Devleti derhal durumdan haberdar edecektir.

10.3. Misafir Personel veya yakınlarından herhangi birinin Kabul Eden Devlet tarafınca yasal bir soruşturmaya veya yargılanmaya muhatap olması durumunda, bu kişi Kabul Eden Devlet vatandaşlarına sağlananlardan az olmamak koşulu ile genel olarak kabul edilmiş hukuki korumadan istifade etme hakkına sahip olacaktır.

10.4. Kabul Eden Devletin kanunlarını ihlal ettikleri takdirde, Misafir Personelin faaliyetlerine son verilebilecektir.

10.5. Gönderen Devlet, Misafir Personel üzerindeki münhasır disiplin yetkisini, Kabul Eden Devletin ülkesinde muhafaza eder. Ancak Kabul Eden Devletin yetkili askerî makamları emrindeki Misafir Personele görevin gerektirebileceği emirleri verebilecektir.

10.6. Gönderen Devletin Kıdemli Personeline, kendi askerî hizmet ve disiplin yasalarının hükümleri uyarınca, personeline disiplin tedbirlerini uygulama yetkisi verilmiştir.

MADDE XI

MALİ HUSUSLAR

11.1. Kabul Eden Devlet askerî eğitim gören personele ücretli, ücretsiz veya tenzilatlı eğitim verilmesine karar verecek, ücretsiz eğitim verilmesi durumunda aşağıda yer alan harcamaları karşılayacaktır.

a. Askerî öğrenciler için;

(1) İaşe,

(2) İbate,

(3) Harçlık (esaslar ve miktar Kabul Eden Devlet tarafından belirlenecektir.),

(4) Eğitim-öğretim masrafları,

(5) Giyim-kuşam (Kabul Eden Tarafın; emsali, kendi öğrencileri için tespit edilmiş olan istihkaklar üzerinden).

b. Subay ve Astsubaylar için;

(1) Aylık ücret (esaslar ve miktar Kabul Eden Tarafça kursiyer subay ve astsubayların rütbelerine göre belirlenecektir.),

(2) Eğitim-öğretim masrafları,

(3) Giyim-kuşam (sadece kursiyer subay ve astsubayların eğitim-öğretim kurumlarında giyeceği, Kabul Eden Devletin emsali subay ve astsubaylara verilen istihkak üzerinden).

11.2. Kabul Eden Devlet tarafından eğitimlerin ücretli verilmesine karar verilmesi durumunda; bu maddenin 1’inci paragrafında yer alan giderler, Gönderen Devlet tarafından, eğitim süresinin veya faaliyetin sona ermesini takip eden 30 (otuz ) gün içinde, Kabul Eden Devletin yetkili makamı tarafından belirlenen banka nezdinde açılan bir hesaba ABD doları cinsinden yatırılacaktır.

11.3. Misafir personel ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri; giriş, kalış ve çıkış süresince, Kabul Eden Devletin yürürlükteki gümrük, vergi ve alım-satım konularındaki mevzuatına tabi olacaklardır.

11.4. Misafir personel, hangi sebeple olursa olsun Kabul Eden Devleti kesin olarak terk ederken şahsi ve aile bireylerine ait borçları tasfiye etmek zorundadır. Misafir personelin tasfiye etmediği şahsi borçları için Gönderen Devlet tarafından gerekli tedbir alınacaktır.

MADDE XII

ZARAR VE ZİYANLARIN GİDERİLMESİ VE TAZMİNATLAR

12.1. Bu Anlaşmanın uygulanması esnasında, kişilere, mallara ve çevreye (ağır kusur ya da kasten olup olmadığı fark etmeksizin) verilen zarar ve ziyan ile üçüncü taraf tazminat talepleri konusunda Kabul Eden Devletin yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar ortaya çıkan durumun ağır kusur veya kasıttan kaynaklanıp kaynaklanmadığını müştereken belirleyecektir.

12.2. Taraflar, ağır kusur veya kasıt bulunmadıkça, bu Anlaşma kapsamındaki faaliyetlerin icrası esnasında personelinin yaralanması veya ölümü halinde birbirlerinden tazminat talebinde bulunmayacaklardır.

12.3. Taraflar, kasıt veya ağır kusurdan kaynaklanmadıkça, mallara ve çevreye verilen zarar ve ziyan nedeniyle birbirlerinden tazminat talebinde bulunmayacaklardır.

MADDE XIII

İDARİ HUSUSLAR

13.1. Personelin Statüsü:

a. Misafir Personel ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri, diplomatik dokunulmazlık imtiyazlarına sahip olmayacaktır.

b. Taraflarca başka şekilde kararlaştırılmadığı sürece, Kabul Eden Devlet tarafından Misafir personele, bu Anlaşmada veya daha sonra yapılacak Anlaşmalarda ya da diğer düzenlemelerde belirtilen görevlerin dışında başka görev verilmeyecektir.

c. Kabul Eden Devlet ülkesinde kalmalarına müsaade edilen Misafir Personel ve Aile Bireyleri hiçbir siyasi faaliyette yer alamazlar.

13.2. Kıyafet:

a. Askerî Lise, Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu eğitimine gönderilen askerî öğrenciler, Kabul Eden Devletin sağlayacağı askerî üniformayı giymek zorundadırlar. Bu öğrenciler Gönderen Devlet tarafından verilen bir askerî sembolü tanınmaları için üniformalarına takabilirler.

b. Diğer personel Kabul Eden Devletin birlik ve kurumları içerisinde kendi silahlı kuvvetlerinin üniformasını giyecek, bu birlikler ve kurumlar dışında sivil kıyafet giyeceklerdir.

c. Bununla beraber, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için, Kabul Eden Devlet, Misafir Personele, kendi Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan eğitim ve çalışma elbiselerinin aynını temin edecektir.

13.3. İzin:

a. Misafir Personelin tatil, izin ve diğer namevcudiyet durumları, eğitim planına uyumlu ve Kabul Eden Devletin aynı konumdaki personeli için geçerli kurallarına göre düzenlenecektir.

b. Kabul Eden Devlet askerî hastanesinin istirahatını onaylamasına binaen, Misafir Personel sürekli olarak ilgili Eğitim Kurumunca belirlenen süre kadar eğitimde mevcut olmayabilir. Bu istirahat bitiminde ilgilinin eğitimini sürdüremeyecek durumda olması halinde, faaliyetine son verilebilir ve Kabul Eden Devletin muvafakati ile bu şahıs başka bir personel ile değiştirilebilir.

c. Kabul Eden Devletin ülkesi dışında yapılacak tatiller haricinde kullanılacak izinler; her iki tarafın yetkili makamları arasında varılacak mutabakata uygun olarak, Kabul Eden Devletin yetkili makamınca verilecektir.

d. Misafir Personel, Kabul Eden Devletin ülkesinde uygulanan çalışma saatlerine ve buna ilişkin esaslara tabi olacaktır.

e. Kabul Eden Devletin ülkesi dışındaki tüm ulaşım masrafları, Gönderen Devlet tarafından karşılanacaktır. Kabul Eden Devlet, eğitim veya görev çerçevesinde ulaşım desteği sağlayabilir.

13.4. Ölüm:

a. Kabul Eden Devlet, Askerî Personel veya bakmakla yükümlü olduğu Aile Bireylerinden birinin ölümü halinde, Gönderen Devletin, yetkili makamını durumdan derhal haberdar etmek zorundadır.

b. Kabul Eden Devlet, Gönderen Devletin talebi üzerine müteveffanın cenazesinin; Kabul Eden Devletteki en yakın uluslararası havaalanı, liman veya çıkış kapısına nakli için her türlü kolaylığı sağlamak ve harcamaları üstlenmek yükümlülüğündedir. Bu noktadan sonra, cenazenin nakli Gönderen Devletin sorumluluğunda olacaktır.

MADDE XIV

SAĞLIK HİZMETLERİ

14.1. Askerî Personel ve bakmakla yükümlü olduğu Aile Bireyleri; Kabul Eden Devletin kendi Askerî Personeli ve bakmakla yükümlü olduğu Aile Bireylerine sağladığı acil bakım, ilk yardım ve diş bakım imkânlarından faydalanacaklardır. Diğer tüm tedavi, ilaç ve her türlü sağlık hizmetleri için yapılan harcamalar ile hastaların ülkesine gönderilme masrafları Gönderen Devlet tarafından karşılanacaktır.

14.2. Aşağıdaki hizmetler, karşılıklı acil bakım ve diş tedavi desteği kapsamından hariç tutulmuştur:

a. Sivil doktorlar veya diş hekimleri tarafından yapılan ayakta tedaviler,

b. Askerî ambulanslarla yapılmayan hasta nakilleri,

c. Gençleşme kürleri, osteoporoz tedavisi, yardımcı üreme teknikleri tedavileri ve özel tedavi usulleri,

d. Görme ve işitme cihazları,

e. Ortopedik ve diğer yardımcı aletler,

f. Suni azalar,

g. Diş laboratuvarlarının yaptığı hizmet ve malzemeler,

h. Doğum hizmetleri.

14.3. Sivil kurumlarca sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü gider personelin kendisi tarafından ödenecektir.

14.4. Misafir Personel ve Aile Bireylerine, acil bakım, ilk yardım ve diş bakımı haricinde, tedavi ve diğer her türlü sağlık hizmeti için yapılan harcamalar, Kabul Eden Devletin yetkili makamının tercihine göre her eğitim ve kurs döneminin sonunda veya 3 (üç) ayda bir, Gönderen Devletin yetkili makamına bildirilecektir. Gönderen Devletin yetkili makamı, bildirim tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde Kabul Eden Devletin belirteceği banka hesabına ABD doları cinsinden ödemede bulunacak ve ödeme makbuzunu Kabul Eden Devletin yetkili makamına ulaştıracaktır.

MADDE XV

SOSYAL FAALİYETLER

Misafir Personel ve Aile Bireyleri, imkanlar dâhilinde, Kabul Eden Devletin mevzuatına uygun olarak; askerî yemekhaneler, kantinler ve satış mağazalarından ve askerî sosyal alanlardan faydalanabilirler.

a. Personelin görev yaptığı garnizonda bulunan ve Kabul Eden Devletin resmi olarak müsaade ettiği sosyal tesislerden (Dinlenme Kampları hariç) mevcut imkânlar dâhilinde günübirlik,

b. Diğer garnizonlardaki sosyal tesislerden ise (Dinlenme Kampları hariç) Kabul Eden Devletin müsaadesi ile günübirlik veya konaklama maksadıyla yürürlükteki mevzuat ve belirlenen ücret tarifesine göre faydalanabileceklerdir,

c. Misafir Askerî Personel görev yaptığı yerde veya eğitim gördüğü birlik, karargah ve kurumlarda bulunan kantin, tabildot gibi diğer tesislerden birlik komutanlıklarının müsaadesiyle faydalanacaktır.

MADDE XVI

GÜMRÜK VE PASAPORT İŞLEMLERİ

16.1. Misafir Personel ve bakmakla yükümlü olduğu Aile Bireyleri, Kabul Eden Devletin, yabancıların ülkede seyahatine ilişkin yasal düzenlemelerine ve Kabul Eden Devletin ülkeye giriş ve ülkeden çıkışta uygulanan gümrük usullerine tabi olacaklardır.

16.2. Bununla birlikte Kabul Eden Devlet, kendi mevzuatı çerçevesinde mümkün olan idari desteği sağlayacaktır.

MADDE XVII

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

17.1. Bu Anlaşma hükümlerinin uygulanması veya yorumlanmasında ortaya çıkması muhtemel her türlü güçlük, aykırılık veya anlaşmazlık, taraflar arasında istişare ve görüşmeler yoluyla çözülecek ve çözüm için herhangi bir ulusal, uluslararası mahkemeye veya üçüncü tarafa başvurulmayacaktır.

17.2. Uyuşmazlık Taraflara intikal ettikten sonra konu Taraflarca ele alınarak 30 (otuz) gün içinde görüşmelere başlanacaktır. Müteakip 60 (altmış) gün içerisinde sonuç alınamadığı taktirde Taraflardan her biri 90 (doksan) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle bu Anlaşmayı sona erdirebilecektir.

MADDE XVIII

TADİL VE GÖZDEN GEÇİRME

Taraflardan her biri gerektiğinde yazılı olarak bu Anlaşmanın değiştirilmesini veya gözden geçirilmesini önerebilecektir. Görüşmeler, yazılı bildirimin alındığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde başlayacaktır. Yapılan görüşmelerde 60 (altmış) gün içerisinde bir sonuca varılamaz ise, Taraflardan her biri 90 (doksan) günlük yazılı bir ön bildirim ile bu Anlaşmayı sona erdirebilecektir. Üzerinde mutabık kalınan tadil veya değişiklikler, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girişini düzenleyen Madde XIX’da belirtilen usul uyarınca yürürlüğe girecektir.

MADDE XIX

ONAY VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

Bu Anlaşma, Tarafların Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerini tamamladığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

MADDE XX

YÜRÜRLÜK SÜRESİ VE SONA ERDİRME

20.1. Bu Anlaşmanın yürürlülük süresi, yürürlüğe girişinden itibaren 5 (beş) yıllık süre için akdedilmiştir. Taraflardan biri tarafından geçerlilik süresi sona ermeden 90 (doksan) gün önce yazılı olarak sona erdirme talebinde bulunmaması durumunda 1 (bir) er yıllık sürelerle otomatik olarak uzayacaktır.

20.2. Taraflardan biri diğer Tarafa Anlaşmanın hükümlerine uymadığı veya uyamadığı sonucuna vardığı taktirde, görüşme önerisinde bulunabilecektir. Bu görüşmeler yazılı ön bildirimin alındığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde başlayacaktır. Müteakip 60 (altmış) gün içinde görüşmelerde bir sonuca varılamazsa, Taraflardan herhangi biri, 90 (doksan) günlük bir yazılı bildirim ile bu Anlaşmayı sona erdirebilecektir.

20.3. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, bu Anlaşmanın sona ermesi devam eden program ve faaliyetleri etkilemeyecektir.

MADDE XXI

METİN VE İMZA

Bu Anlaşma 13 Nisan 2012 tarihinde Ankara/Türkiye’de Türkçe ve İngilizce dillerinde ve her biri eşit derecede geçerli olmak üzere ikişer asıl nüsha olarak tanzim edilmiştir.

Bu Anlaşma, kendi hükûmetlerince gerektiği gibi yetkilendirilen ve aşağıda imzaları bulunanlar tarafından imzalanmıştır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                        SOMALİ CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ADINA                                                                     HÜKÜMETİ ADINA

 

İMZA           :                                                                                                İMZA                            :

 

İSİM            :   Salih SEVİL                                                             İSİM           :             Nur Shiek HAMUD

RÜTBESİ   :   Tuğgeneral                                                               RÜTBESİ  :             Müsteşar

UNVANI     :   Genelkurmay Eğitim                                                UNVANI   :             Somali Büyükelçiliği

                     Daire Başkanı                                                                                   Maslahatgüzarı

 

 

 

Yabancı dil metin için tıklayınız.