10 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28437

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 348)

MADDE 1 – 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:337)’nin “Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlarda” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.