10 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28437

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 347)

MADDE 1 – 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nin “III. ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER” başlıklı bölümünün “2. Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapılacak yatırımlar” başlıklı alt bölümünün ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 3996 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi gereğince ve bu maddenin yürürlüğe girdiği 25/2/2011 tarihinden sonra; 3996 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlerle ilgili olmak üzere görevli şirketin kullanımına bırakılacak olan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar ile bedeli idare tarafından ödenmek suretiyle kamulaştırılarak tapuda İdare veya Hazine adına tescil ya da tapudan terkin edilen taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan diğer yerler için kullanım bedeli ve hasılat payı alınmaz.”

MADDE 2 – Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.