10 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28437

YÖNETMELİK

Gaziantep Üniversitesinden:

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/2010 tarihli ve 27666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Müdür yardımcıları.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversiteden beş öğretim üyesi olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Öğretim üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Müdürün değişmesi halinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevi sona erer. Süresi dolan ya da Müdürün değişmesi sonucu görevi sona eren üye yeniden üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcıları; Müdürün önereceği Üniversitenin beş öğretim üyesi arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdürün görevden ayrılmasıyla Müdür yardımcılarının görevi sona erer.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/8/2010

27666