10 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28437

YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/1993 tarihli ve 21798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6 – Orman Genel Müdürlüğünde Orman Bölge Müdürü, Daire Başkanı ve daha üst görevlerde en az 12 ay süreyle görev yapmış olanlar, aylıktan kesme dahil daha ağır disiplin cezası almamış olmaları şartıyla, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan Oluru ile Müfettişliğe atanabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.