10 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28437

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2012/3697

             Ekli “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 16/8/2012 tarihli ve 21159 sayılı yazısı üzerine, 17/6/1982 tarihli ve 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

 

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

 

                     S. ERGİN                                                      Ö. DİNÇER                                                   E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                           Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.                Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

 

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                   E. BAĞIŞ

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                Maliye Bakanı V.

 

                                                                Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                 V. EROĞLU

                                                         Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                          Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                                                               R. AKDAĞ                                                B. YILDIRIM

                                                                                             Sağlık Bakanı                Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILILIK, BURS

VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/5/2008 tarihli ve 2008/13763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim ve” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulları ile” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim ve” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulları ile” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Burslu öğrenci: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında burslu okumayı sınavla hak eden öğrenciyi,”

“ç) Kurum: Bakanlığa bağlı resmî ve örgün eğitim-öğretim yapılan ortaokul veya imam-hatip ortaokulları ile ortaöğretim okullarını,”

“e) Parasız yatılı öğrenci: Bu Yönetmelik hükümlerine göre ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda sınavsız, ortaöğretimde ise sınavla veya sınavsız olarak parasız yatılı okumayı hak eden öğrenciyi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İlköğretim ve özel eğitim ilköğretim okullarında” ibaresi “Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile özel eğitim ortaokullarında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretim okulu” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilköğretimin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Okul bulunmayan yerleşim birimlerinde bulunan zorunlu öğrenim çağındaki çocuklar, sınavsız olarak yatılı bölge ortaokullarına alınır ve öğrenimlerini bu okullarda tamamlar. Bu okulları tamamlayan parasız yatılı öğrencilerden, başarı derecesine göre Bakanlıkça tespit edilecek kontenjan kadarı,

b) Zihinsel engelliler dışındaki özel eğitim gerektiren öğrencilerden öğrenim gördükleri ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile özel eğitim ortaokulunu tamamlayan, başarı derecesine göre engellerine uygun,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İlköğretim okullarının 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarına” ibaresi “Ortaokul veya imam-hatip ortaokuluna” şeklinde ve üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul veya imam-hatip ortaokulu bulunmayanlar için, bu okulların bulunmadığına dair il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınmış belge,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ile özel eğitim ortaokulunu parasız yatılı olarak tamamladığına dair öğrenim belgesi,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İlköğretim okullarında burslu ve” ibaresi “Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile” şeklinde ve ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İlköğretim okullarında” ibaresi “Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “İlköğretim” ibaresi “Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan “ilköğretimi” ibaresi “ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Son sınıf öğrencilerinden, okulu bitirenlerin ve ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşenlerin bursları, ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir. Ancak, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayan öğrencilerin bursları, resmî ve örgün ortaöğretim kurumlarında da devam eder. Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu burslu olarak tamamlayan öğrencilerden resmî ve örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıranlar burslu olduklarını bu kurum müdürlüklerine beyan ederler. Bu öğrencilerin burs nakilleri elektronik ortamda gerçekleştirilerek ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren bu kurum müdürlüklerince ödenir.”

MADDE 13 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.