9 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28436 (Mükerrer)

GENELGE

Kalkınma Bakanlığından:

Konu : 2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları

GENELGE

2012/1

Ekonomi ve sosyal politikalarımızın temel amacı, vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda önceliklerimiz; sürdürülebilir potansiyel büyüme hızına ulaşmak, istihdamı artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurtiçi tasarrufları artırmak, kamu mali dengelerini iyileştirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumaktır.

2023 stratejimizin nihai hedefi; bilgi toplumuna dönüşmüş, her alanda AB standartlarını yakalamış ve küresel ölçekte rekabet gücü yüksek, güçlü bir Türkiye’dir. 2023 stratejimizi gerçekleştirme yolunda ilerlerken, makroekonomik istikrarın sürdürülmesinin yanında; ekonominin dış etkenlere karşı dayanıklılığını artıracak, mal ve hizmet sektörlerinde verimlilik ve rekabet gücü artışlarını sağlayacak, uygun finansman kaynaklarına ulaşımı kolaylaştıracak makro ve mikro politikalara öncelik verilecektir.

Toplumumuzun ekonomik ve sosyal sorunlarının çözülmesi ve ihtiyaçlarının zamanında karşılanması amacıyla, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin yükseltilmesi politikası doğrultusunda kamu yatırım ödeneklerinin öncelikli sektör ve alanlarda etkin kullanımı hedeflenmiştir. Kamu kaynaklarının tahsisinde ve kullanımında, hedeflenen büyümeye ve istihdama azami oranda katkı sağlanması ve kamu kaynaklarının verimli bir şekilde  kullanılması esas alınacaktır.

Bu çerçevede, kamu kaynaklarının kullanımında, belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilmesi, yürütülen faaliyet ve projelerin etkinlik ve verimlilik açısından gözden geçirilerek kamu harcamalarının sağlıklı bir temele kavuşturulması esas olacaktır.

Kamu harcamalarında kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyette olan sosyal amaçlı alanlara ve altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir perspektif dâhilinde özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde ele alınacak, Kamu-Özel İşbirliği yöntemlerinin daha da yaygınlaştırılmasıyla kamu altyapı yatırımlarında özel sektörün katılımını sağlayan uygulamalara ağırlık verilmeye devam edilecektir.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki alt yapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine  özen gösterilecektir.

2013-2015 dönemi yatırım programı hazırlıklarında Dokuzuncu Kalkınma Planında ortaya konulan temel politika ve öncelikler ile aynı dönemi kapsayan Orta Vadeli Program ve Mali Plan’da yer alan amaç, politika ve öncelikler ile ortaya konulan mali çerçeve ve bütçe tahminleri esas alınacaktır. Ayrıca, Orta Vadeli Program ve Mali Plan’la uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planları da program ve bütçe hazırlıklarında dikkate alınacaktır.

2013-2015 dönemi yatırım programı hazırlıklarında sektörel bazda eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu, adalet ile bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarına, bölgesel bazda ise Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi başta olmak üzere ekonomik ve sosyal altyapı projelerine öncelik verilecektir. 

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek projelere,  yeni proje tekliflerinde ise azami oranda seçici olunarak, sektörel öncelikler doğrultusunda ekonomik ve sosyal katkısı yüksek ve acil hizmet ihtiyacının karşılanmasına yönelik yatırımlara öncelik verilecektir. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılmasını sağlayacak bakım ve onarımların zamanında gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Yeni yatırım teklifleri ayrıntılı sektör çalışmaları ile nitelikli yapılabilirlik etütlerine dayandırılacaktır.

Bütün yatırımcı kamu kuruluşları Kalkınma Bakanlığının 19 Haziran 2012 tarihli ve 3116 tarihli yazısına istinaden yatırım programı çalışmalarında kullanılmak üzere 2013-2015 dönemi için proje bazındaki yatırım ödeneği ihtiyaçlarını belirleyerek sunmuşlardır.

Bütün kuruluşların 2013 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili bundan sonraki süreçte,  yukarıda belirtilen hususlar ile Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve “2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi”nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almalarını, tavan içinde kalmak kaydıyla, 19 Haziran 2012 tarihli ve 3116 sayılı yazıya istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle Bakanlığımıza göndermelerini önemle arz /rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                                        Cevdet YILMAZ

                                                                                                                                                 Bakan

 

EK:  2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi