9 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28436

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SUALTI ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, sualtı kültür mirası, sualtı arkeolojisi, gemi arkeolojisi, denizcilik arkeolojisi, kıyı ve liman arkeolojisi ve benzeri alanlarda bilimsel çalışmalar, kazı ve araştırmalar yapmak, başta UNESCO olmak üzere bu alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası bilim kurumlarıyla ortak çalışmalar, eğitim programları ve bilimsel toplantılar organize etmek, incelemek, araştırma; bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarda bulunmak, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek, yayınlar yapmaktır.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Sualtı kültür mirası, sualtı arkeolojisi, gemi arkeolojisi, denizcilik arkeolojisi, kıyı ve liman arkeolojisi ve benzeri alanlarla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında araştırma ve incelemeler yapmak, yapanları desteklemek, konu ile ilgili kitap, makale, belge, doküman ve diğer arşiv malzemelerini tespit etmek ve teminine çalışmak.

b) UNESCO Sualtı Arkeolojisi İletişim Ağı liderliğini yürütmek, bu alanda ulusal ve uluslararası çalışmalarda bulunmak.

c) Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, konferans, sergi ve kurslar düzenlemek.

ç) Faaliyet alanlarıyla ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında araştırma ve eğitim yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

d) Konuyla ilgili çalışmalar yapan bilim adamı ve araştırmacıları desteklemek.

e) Faaliyet alanlarında daha etkin çalışmalarda bulunabilmek amacıyla deniz kıyısına yakın bir alanda bir yapı grubu oluşturmak, Üniversite ve yerel imkânlarla projeyi hayata geçirmek, kazanılmış uluslararası prestiji artarak sürdürebilir hale getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile akademik çalışmalarda bulunan uzmanlar arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri/görevlileri arasından birini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Müdür; görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı, o da bulunmadığında Yönetim Kurulu üyelerinden en kıdemli olanından başlamak üzere birine vekalet bırakır. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplamak ve başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra bunları Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı dahil beş kişiden oluşur. Diğer üç üye, Üniversitenin öğretim üyelerinden Müdürün önereceği altı aday arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin Yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

ç) Personel ihtiyacını belirlemek.

d) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve çalışmalarıyla tanınan kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla altı kişiden ve Müdürden oluşur.

(2) Danışma Kurulu başkanı Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu, yılda en az bir defa toplanır.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin yapacağı işlerde görüş bildirir veya yeni tekliflerde bulunabilir.

(4) Danışma Kurulu; Merkezin danışma organı olup, kararları istişari niteliktedir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.