9 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28436

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (İAÜSEM): İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesinin Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; önlisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında verilecek sürekli eğitim programlarını düzenlemek, gerek ulusal ve/veya uluslararası mesleki yeterlilik kapsamında gerekse Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek alanlarda personel belgelendirmesi yapmak ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, Türkiye’nin kalkınmasına hizmet vermektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

b) Bilimsel bilgiyi yetişkinlerle ve kurumlarla paylaşarak ve kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak,

c) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, sertifika programları, seminerler, sempozyumlar, konferanslar, eğitim fuarları, zirve etkinlikleri ve her türlü bilimsel toplantıları planlamak ve düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu alandaki üniversite olanaklarının tanıtımını yapmak; ayrıca bu tip etkinliklerin altyapı çalışmalarıyla ilgili gerekli malzeme, araç-gereç temini ve koordinasyonunu sağlamak; ulusal ve uluslararası işbirliği oluşturmak,

ç) Sivil havacılığa yönelik her türlü eğitim programları ve/veya seminerleri planlamak ve düzenlemek, bu kapsamda sivil havacılık güvenliği, sivil havacılık işletmeciliği ve uçuşla ilgili eğitim alanlarında kurslar planlamak, düzenlemek ve her türlü bilimsel toplantıyı yapmak ve uluslararası işbirliği gerçekleştirmek,

d) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak, uzmanlık alanını kapsayan eğitim programları sunmak, böylelikle bireylerin iletişimde, yönetimde ve organizasyonda, sosyal yetilerde, mesleki becerilerde yeterli donamına ve mesleğe sahip olmalarını sağlamak,

e) Üniversite bölümlerinin bağlantılı olduğu diğer programlar konusunda öğrencilerin yetişmesini sağlamak,

f) Üniversite bölümlerine destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları, kurslar, seminerler ve her türlü eğitim, kültür, sanat etkinlikleri ile öğrencileri çoklu becerilerle donatmak,

g) Tam donanımlı insan gücünü yetiştirmek için gerekli eğitim çalışmaları yapmak,

ğ) Merkezin amaçları doğrultusundaki tüm etkinliklerini; yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, çeşitli kesimlere konferanslar gibi yollarla gerçekleştirmek,

h) Kamu kuruluşlarıyla temas ederek, münferiden ya da onlar adına yetkilendirilmiş eğitim ve/veya sınav merkezi olmak,

ı) İlgili mevzuat hükümlerine göre seçilen alanlarda personel belgelendirme kuruluşu ve/veya eğitim merkezi olmak,

i) İlgili mevzuat hükümlerine göre iş sağlığı güvenliği konusunda yetkilendirilmiş eğitim merkezi olarak eğitim programları sunmak,

j) Deniz, hava, kara, demiryolu ulaşımında her türlü eğitim programları ve/veya seminerleri, kurslar, sertifika programları, konferanslar ve zirve etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve bu maksatla birlikler veya firmalar ile ulusal ve/veya uluslararası işbirlikleri gerçekleştirmek,

k) Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde açılabilecek her türlü eğitimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikleri gerçekleştirmek ve bu anlamda işbirliğinde bulunmak,

l) İnternet yoluyla uzaktan eğitim programları sunmak,

m) Gerekli görülen yerlerde Merkeze bağlı şube açmak ve/veya şube kapatmak,

n) Merkezin faaliyetlerini yurt dışında yaygınlaştırmak maksadıyla çalışmalar yapmak, bu maksat ile şubeler açmak; açılmış kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak olmak veya üye olmak, yurt dışında açılacak üniversitelerin danışmanlığını yapmak, kurucusu veya kurucu ortaklarından olmak,

o) Merkezin belirlediği standartlara uygun faaliyet göstermek isteyen Üniversite dışı çalışma birimlerinin denetimini yapmak ve akreditasyonunu vermek,

ö) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, Başkanın onayı ile yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile süresi bitmeden görevden alınabilir. Müdür gerektiğinde kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili veya Merkezi oluşturan birimlerde görevli öğretim elemanları arasından bir müdür yardımcısı seçebilir. Müdür gerektiğinde aynı usulle yardımcısını değiştirebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman Müdür Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi kendisine vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına yönelik, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programlarını yerine getirmek,

b) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için stratejiler belirleyip gerekli faaliyetleri planlamak ve yürütmek,

c) Yönetimi altındaki birimleri, şubeleri Merkezin amaçları doğrultusunda ve toplam kalite yönetim çerçevesinde yönetmek; birimler arasında koordinasyon sağlamak; birimler arası sevk ve idariyi sağlamak ve birimlerin denetimini yapmak,

ç) Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılması için Merkezin organizasyonunu kurmak, Merkezin faaliyetlerine ilişkin gerekli politikaları belirlemek ve oluşturmak; alt organların görevlerini ve personelini belirlemek; faaliyetlerle ilgili gerekli dokümanları onaylamak/imzalamak, uygulamaya koymak ve bu dokümanların gerekli birimlere dağıtılmasını sağlamak,

d) Merkezi temsil etmek; Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek; Merkezin günlük, haftalık ve diğer periyodik toplantılarına başkanlık etmek,

e) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek,

f) Üniversitenin fakülteleri, enstitüleri, yüksekokulları, araştırma merkezleri, koordinatörlükleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerinde uygulanan, Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili işbirliğini geliştirmek ve koordinasyonunu sağlamak,

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak; projeler hazırlamak veya hazırlatmak; proje önerilerinde bulunmak; uluslararası kuruluşlarla ve/veya yetkili kişilerle işbirlikleri geliştirmek,

ğ) Eğitim programlarının başarıyla ve Merkezin amacına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,

h) Merkeze gelen istek ve şikâyetleri, proje geliştirme faaliyetleri doğrultusunda değerlendirmek ve analiz etmek; gerekli görülen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak, takibini gerçekleştirmek,

ı) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

i) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak, Yönetim Kurulundan geçen bütçeyi onay için Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisi, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından görevlendirilen üyeler olmak üzere en az beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür gerektiğinde olağanüstü olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Kurul, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Yönetim Kurulu; Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek, Rektörlük kanalıyla Mütevelli Heyet Başkanına sunmak ve onaylananları uygulamaya koymak,

b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,

c) Merkez yönetimi ve faaliyetleri konusunda kararlar almak,

ç) Merkez faaliyetleriyle ilgili konularda eğitim programları, konferanslar, seminerler düzenlemek, araştırma konularında yayınlar yapmak,

d) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlendirmek,

e) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek Rektörlüğe sunmak,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına yardımcı olmak,

g) Gerekli gördüğü hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda geçici çalışma grupları kurmak ve bunların çalışmalarını düzenlemek,

ğ) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin fakülte, enstitü, yüksekokul gibi Rektörlüğe bağlı bölümlerin yönetim kurullarınca belirlenen birer üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder. Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Kurul toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu kararları, oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulu, çalışmalarını etkin hale getirmek için faaliyet alanları ile ilgili komisyonlar oluşturabilir.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için değerlendirmeler yapmak,

b) Sürekli eğitim faaliyetleri konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

c) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli bildirimlerde bulunmak,

ç) Yönetim Kurulunun her yıl düzenleyeceği faaliyet raporunu ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek, yapılmış olan veya yürütülmekte olan çalışmalar hakkında görev ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek,

d) Merkezin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 28/1/2010 tarihli ve 27476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.