9 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28436

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLAR ASKERÎ ÖĞRENCİ KOMUTANLIKLARI VE

ÖĞRENCİLERİ İLE FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDAN YETİŞEN

SUBAYLARA AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/5/1977 tarihli ve 15932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d. Aday öğrencinin bu maddede belirtilen koşulları taşıyıp taşımadığı;

(1) T.C. Kimlik numarası beyanı,

(2) Adlî sicil beyanı,

(3) Öğrenim durum belgesinin aslı veya aslına uygun olarak Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıklarınca onaylı örneği,

(4) Askerlik durum beyanı,

(5) Sağlık raporu,

(6) Güvenlik soruşturması ile saptanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – 25, 26, 27. maddelerde gösterilen hallerde yapılacak müracaatların şekli ve diğer ilgili hükümleri aşağıda gösterilmiştir:

a. Fakülte veya yüksek okulları kendi hesaplarına okuyarak bitirmiş ve muvazzaf subay olmak için müracaat edenlerden aşağıdaki belgeler istenir.

(1) Dilekçe (Hangi Kuvvet Komutanlığında, hangi dala girmek istediklerini belirtir.),

(2) Adlî sicil beyanı (Dilekçede belirtilir.),

(3) T.C. Kimlik numarası beyanı (Dilekçede belirtilir.),

(4) Mezun olduğu Fakülte veya Yüksek Okuldan almış olduğu diplomanın aslı veya aslına uygun olarak Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıklarınca onaylı örneği,

(5) 10 adet en son halini gösterir 4,5 x 6 ebatlı fotoğraf.

b. Yedek subaylıklarını yapmakta olanlardan muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, terhislerinden en az dört ay evvel aşağıdaki belgelerle müracaat ederler.

(1) Dilekçe (Hangi Kuvvet Komutanlığında, hangi dala girmek istediklerini belirtecek),

(2) Adlî sicil beyanı (Dilekçede belirtilir.),

(3) T.C. Kimlik numarası beyanı (Dilekçede belirtilir.),

(4) Mezun olduğu Fakülte veya Yüksek Okuldan almış olduğu diplomanın aslı veya aslına uygun olarak Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıklarınca onaylı örneği,

(5) 10 adet en son halini gösterir 4,5 x 6 ebatlı fotoğraf.

c. Astsubaylardan muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler aşağıdaki belgelerle müracaat ederler.

(1) Dilekçe (Hangi Kuvvet Komutanlığında, hangi dala girmek istediklerini belirterek),

(2) Mezun olduğu Fakülte veya Yüksek Okuldan almış olduğu diplomanın aslı veya aslına uygun olarak Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıklarınca onaylı örneği.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.