4 Ekim 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28431

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : ocuk zlem Merkezi (M)

GENELGE

2012/20

Geleceimizin teminat olan ocuklarmzn her trl tehlikeden korunarak bedensel ve ruhsal adan salkl, eitimli ve topluma yararl bireyler olarak sosyal hayatta yerlerini almalar, Hkmetimizin temel hedefleri arasnda bulunmaktadr.

Bu hedef dorultusunda; ocuklarmz koruyup kollamaya ynelik mevzuat ve dzenlemeler yrrle konularak, oluturulan altyap erevesinde yrtlen uygulamalarn gelitirilmesi iin almalar devam etmektedir.

ocuun beden veya ruh salna zarar veren ya da zarar verme riski tayan, fiziksel, duygusal, zihinsel veya cinsel geliimini olumsuz etkileyen durumlar, ocua kar kt muamele eklinde tanmlanmaktadr. Kt muamelenin istismar ya da ihmal olmak zere iki farkl boyutu bulunmaktadr. lkemizde istismara urayan ocuk ve/veya ailesi, yaanan olumsuzluklar pek ok sebeple gizleme eilimindedir. Bu sebeple de istismara urayan ocua verilmesi zorunlu olan hukuki, tbbi, ruhsal ve sosyal destek aksayabilmektedir.

Madur ocuklarn; kolluk kuvvetleri, adli merciler ve salk kurumlar tarafndan ayr ayr deerlendirilmesi ve bu srete yaadklarn defalarca dile getirmek zorunda braklmas, gizliliin yeterince salanamamas, ilgili kurumlarda ocukla grme yapanlarn; ocuun ruhsal durumunu gzeterek grme yapabilecek yeterlilikte eitime sahip olmamas halinde, ocuun urad travma iddetlenmektedir.

Yukarda belirtilen hususlar dikkate alnarak; ocuk istismarnn nlenmesi ve istismara urayan ocuklara bilinli ve etkin bir ekilde mdahale edilmesi amacyla, ncelikli olarak cinsel istismara uram ocuklarn ikincil rselenmesini asgariye indirmek, adli ve tbbi ilemlerin bu alanda eitimli kiilerden oluan bir merkezde ve tek seferde gerekletirilmesini temin etmek zere; Salk Bakanlna bal hastaneler/kurumlar bnyesinde ocuk zlem Merkezlerinin (M) kurulmas ve bu merkezlerin ileyiinin Salk Bakanlnca koordine edilmesi gerekli grlmtr.

Pilot uygulama olarak ilk defa Ankara'da alm bulunan M, ilgili kurumlarn da katlm ile faaliyetlerini srdrmektedir. Bu srete elde edilen tecrbeler nda Ankara'ya ilaveten Kayseri, Samsun ve Gaziantep'te kurulan M'lerin zaman ierisinde lke genelinde yaygnlatrlmas hedeflenmektedir.

te yandan; M'lerin alma ve yaygnlama srecinin salkl ve amacna uygun bir ekilde yrtlmesi iin gerekli tedbirleri grp karara balamak ve bu konuda kurumlar aras ibirlii ve koordinasyonu salamak zere; Salk Bakanl Mstear ya da yardmcsnn bakanlnda; Adalet Bakanl, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, ileri Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Diyanet leri Bakanl ve Adli Tp Kurumu Bakanl temsilcilerinin (bakanlklardan mstear yardmcs, bakanlklardan bakan yardmcs dzeyinde) katlmyla M Ynetim ve Koordinasyon Kurulu (Kurul) oluturulmutur.

Kurulun ve M'lerin alma usul ve esaslar, aada saylan hususlar erevesinde Kurul tarafndan belirlenecek; sekretarya hizmetleri, alnan kararlarn ilgili kurumlarca uygulanmasnn takibi ve koordinasyonu Salk Bakanl tarafndan yrtlecektir. Yargtay Bakanl, Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu ve ilgili l Cumhuriyet Basavcl temsilcileri ile katk salayabilecei ngrlen ilgili kamu kurum ve kurulularnn yan sra niversiteler, sivil toplum kurulular, meslek birlikleri, konu ile ilgili uluslararas kurulu ve zel sektr temsilcileri de Kurul toplantlarna davet edilebilecektir.

M'lerin ileyii hususunda;

1 M'lerde grev yapacak personelin eitiminin, Salk Bakanlnca uygun grlen merkezlerde gerekletirilmesi, zellikle ocuklarla ilgili alanlarda grev yapan retmen, sosyal alma grevlisi, salk personeli, din grevlisi gibi kamu grevlileri ile kolluk grevlilerine kurumlarnca eitim verilerek M'lerin amac ve ileyii konusunda bilgilendirilmesi veya Salk Bakanl tarafndan ihtiyaca gre belirlenecek aralklarla verilecek eitimlere katlmlarnn salanmas,

2 M personelinin grev ve yetkilerine ilikin dzenlemelerin Salk Bakanl tarafndan hazrlanarak Kurulun onay ile yaplmas; M'lerde yrtlecek hizmetlerin, farkl uygulamalara yer vermeyecek biimde bu Genelgede belirtilen hususlar ile gerektiinde Kurulca belirlenen esaslar dorultusunda belirli standartlarda yerine getirilmesi,

3 zellikle cinsel istismar suunun maduru olan ocuklarn etkin bir ekilde korunmalarnn salanmas, ikincil maduriyetlerinin nlenmesi, adli ve tbbi ilemlerin bu alanda eitimli kiiler tarafndan tek seferde yaplmas ve istismar nleyici tedbirlerin alnmas amacyla Cumhuriyet basavclklar tarafndan yrtlen soruturma ilemlerinin; Hkimler ve Savclar Yksek Kurulunca yaymlanan "Soruturma Usul ve Esaslar" konulu Genelgenin ilgili blmne gre yrtlmesi,

Bu kapsamda, niversitelerde kurulan ve Salk Bakanl tarafndan M'lerin ileyiine dair usul ve esaslar dikkate alnarak tamamlanm zelliklere sahip bulunan ocuk koruma birimleri veya merkezlerinde de soruturma ilemlerinin yaplmasna dair Hkimler ve Savclar Yksek Kurulu kararna uygun hareket edilmesi,

4 fade alma, rapor dzenleme ve delillerin hukuka uygun toplanmas gibi adli ilemler ynnden Cumhuriyet basavclklarnca yaplacak deerlendirme ve denetim yetkisi sakl kalmak kaydyla, mlk idare amirlerince; merkezde yaplacak hizmetlerin yerine getirilmesi iin mekn ve personel tahsisi dhil olmak zere gereken tm tedbirlerin alnarak merkezin ileyiinin takip edilmesi ve er aylk dnemler hlinde hazrlanacak raporlarn, uygulamadaki aksaklklar ve zm yollarn da ierecek biimde Kurula sunulmak zere Salk Bakanlna gnderilmesi,

5 M'ler ile niversitelerin Salk Bakanlnca belirlenen zelliklere sahip ocuk koruma birimleri veya merkezleri bnyesinde; cinsel istismara maruz kalan ocuun beden veya ruh salnn bozulup bozulmadnn tespitine ynelik raporu vermek zere; adli tp mevzuatna uygun olarak ilgili uzmanlarn yer alaca salk kurulu oluturulmas iin ilgili kurumlarca gereken tedbirlerin alnmas,

6 M'lerin almalarn yrtebilmesi iin ihtiya duyaca; personel, ara, gere ve her trl donanm destei ile dier hususlarn ilgili kamu kurum ve kurulularnca ncelikle salanmas,

uygun grlmtr.

Kurulun ve M'lerin almalarnn bir btnlk iinde yrtlmesi, bu konuda kurumlar aras ibirlii ve koordinasyonun salanmas, Kurul tarafndan alnan kararlarn uygulanmas, M'lerin almalarn gerektii gibi yrtebilmesi iin btn bakanlk, kamu kurum ve kurulularnca gereken destek ve yardm salanacaktr.

Bilgilerini ve gereini nemle rica ederim.

 

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan