1 Ekim 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28428

YNETMELK

Marmara niversitesinden:

MARMARA NVERSTES LSANSST ETM-RETM VE

SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Marmara niversitesine bal enstitlerde yrtlen ve yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarndan oluan lisansst eitim-retim ve snavlara ilikin esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, Marmara niversitesine bal enstitlerde yrtlen ve yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarndan oluan lisansst eitim-retim ve snavlara ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitim Giri Snav veya edeerlii niversiteleraras Kurul tarafndan kabul edilmi dier snavlar,

b) Anabilim/Anasanat Dal Bakanl: lgili enstitnn anabilim/anasanat dal bakanln,

c) Enstit: Marmara niversitesine bal olarak lisansst eitim-retim yapan enstitleri,

) Enstit Kurulu: lgili enstitnn enstit kurulunu,

d) Enstit Ynetim Kurulu: lgili enstitnn enstit ynetim kurulunu,

e) GANO: Genel Arlkl Not Ortalamasn,

f) Mezuniyet notu: Mezun olan renciler iin mezuniyet notunu, mezun olmam n kabull bavuru yapan renciler iin son birikimli arlkl not ortalamasn,

g) Mdrlk: Enstitlerin mdrlklerini,

) renim harc: Birinci retimde renci katk payn, ikinci retim ve uzaktan retimde ise renim cretini,

h) retim eleman: Marmara niversitesinde grevli retim yeleri, retim grevlileri, okutmanlar ile retim yardmclarn,

) Rektrlk: Marmara niversitesi Rektrln,

i) Senato: Marmara niversitesi Senatosunu,

j) TUS: Tpta Uzmanlk Snavn,

k) DS: niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavn veya edeerlii niversiteleraras Kurul tarafndan kabul edilmi dier snavlar,

l) niversite: Marmara niversitesini,

m) niversite Ynetim Kurulu: Marmara niversitesi niversite ynetim kurulunu,

n) YANO: Yaryl Arlkl Not Ortalamasn

ifade eder.

KNC BLM

Lisansst Programlara Kabul

Kontenjan tespiti ve ilan

MADDE 4 (1) Enstitlerdeki yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarna renci alnp alnmamas ve alnacak renci says Anabilim/Anasanat Dal Bakanlnn nerileri dikkate alnarak Enstit Kurulunca belirlenir ve Senato tarafndan kesin karara balanr.

(2) Enstitlerin renci kabul edecei yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarnn adlar, kontenjanlar ve gerekli grlen dier bilgiler Rektrle bildirilir ve Senato tarafndan kararlatrlm akademik takvimde yer alan son bavuru tarihi ve snav tarihleri ile birlikte toplu olarak ilan edilir.

Bavuru koullar

MADDE 5 (1) Lisansst programlara bavurulara ilikin esaslar unlardr:

a) Yksek lisans programlarna bavuracak adaylarn lisans diplomasna sahip olmalar veya koullu n kabul iin lisans renimlerinin son yarylnda renci olmalar gerekir. Lisansst programlara hangi alanlardan renci kabul edileceine dair dzenlemeler her yl program baznda Enstit Kurulunun nerisiyle Senato tarafndan belirlenebilir.

b) Doktora ve sanatta yeterlik programlarna bavuracak adaylarn lisans veya yksek lisans derecesine sahip olmalar veya koullu n kabul iin yksek lisans renimlerinin son yarylnda renci olmalar gerekir. Eczaclk ve edeer fen fakltelerinden lisans veya yksek lisans derecesine sahip olanlar doktora programna bavurabilir. Tezsiz yksek lisans programlarndan mezun olanlar doktora programlarna bavurabilir. Lisansst programlara hangi alanlardan renci kabul edileceine dair dzenlemeler her yl program baznda Enstit Kurulunun nerisiyle Senato tarafndan belirlenebilir.

c) Lisansst programlara bavuracak adaylarn ALESten, bavurduklar programn puan trnde, tezli yksek lisans iin en az 60, tezsiz yksek lisans iin en az 55, doktora iin en az 65 (lisans diplomasyla doktora iin en az 70) alm olmalar ve bunu belgelemeleri gerekir. Ancak, bu puanlar her yl program baznda Enstit Kurulunun nerisi ve Senato onayyla ykseltilebilir. Enstitlerin yabanc uyruklu kontenjanna bavurularda ve Gzel Sanatlar Enstitsne bavurularda ALESe girmi olma art aranmaz. Program trne gre istenecek ALES puan tr Enstit Kurulunca nerilerek Senato tarafndan karara balanr.

) Doktora ve sanatta yeterlik programlarna bavuracak adaylarn DSden doktora iin en az 60, sanatta yeterlik iin en az 55 puan alm olmalar gerekir. Yabanc uyruklu adaylarn ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden DSden en az 60 puan alm olmalar gerekir. Temel Tp Bilimlerine doktora bavurusu yapacak adaylarn da bu bentte belirtilen yabanc dil koullarn yerine getirmeleri gerekir. Yksek lisansa bavuracak adaylardan Enstit Kurulunun nerisi ve Senatonun onayyla yabanc dil puan istenebilir.

d) Temel Tp Bilimlerinde doktora programlarna bavurabilmek iin adaylardan Tp Fakltesi mezunlarnn lisans diplomasna ve 55 Temel Tp Puanna veya ALESin saysal ksmndan 60 puana sahip olmalar; Tp Fakltesi mezunu olmayanlarn ise yksek lisans diplomasna (Di Hekimlii ve Veteriner faklteleri mezunlarnn lisans derecesine) ve ALESin saysal ksmndan 60 puana sahip olmalar gerekir. Temel Tp Puan; TUSun Temel Tp Bilimleri Testi-1 blmnden elde edilen standart puann 0,7 ile Klinik Tp Bilimleri Testinden elde edilen standart puann 0,3 ile arplarak toplanmasndan elde edilir.

e) Bu Ynetmeliin 7 nci ve 9 uncu maddelerinde ngrlen hususlarn uygulanmasyla ilgili olarak, diplomay veren yksekretim kurumunun belirledii mezuniyet notu varsa buna gre ilem yaplr, yoksa transkriptte yer alan tm notlarn arlkl ortalamas alnr. Mezuniyet notu ve transkriptlerdeki puan deerleri baka iaretlerle gsterilmise bunlarn 100 puan zerinden karl bulunur ve buna gre ilem yaplr. Bavuruda aranacak asgari lisans ve/veya yksek lisans mezuniyet notu her yl program baznda Enstit Kurulunun nerisiyle Senato tarafndan belirlenir.

f) Yeni kurulan veya gelimekte olan yksekretim kurumlarna lisansst renim grmeleri amacyla alnan aratrma grevlileri, niversitenin teklifi, retim yesi ve Aratrc Yetitirme Kurulunun gr ve Yksekretim Kurulunun karar ile Enstitlerde yeniden deerlendirmeye tabi tutulmadan lisansst renim grmek zere grevlendirilebilir.

Bavuru ekli

MADDE 6 (1) Adaylar bavurmak istedikleri program belirten dilekeye renim durumlarn gsteren belgeyi ve Enstit Ynetim Kurulunca istenen dier belgeleri ekleyerek sresi iinde Enstitye bavururlar. Yabanc dil snavna tabi olanlar Senato tarafndan snav almas kabul edilmi olan dillerin hangisinden snava gireceklerini de belirtirler. Bavuru iin gerekli diploma yurtdndan alnm ise, Enstit diploma denkliinin kabul edildiine dair Yksekretim Kurulundan bilgi alabilir.

Yurt dndan bavuru

MADDE 7 (1) Yurt dnda ikamet eden Trk ve yabanc uyruklu adaylarn lisansst programlara kontenjan dahilinde kabullerinde de bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

(2) Yabanc uyruklu adaylarn bavurduklar lisansst program izleyebilecekleri kadar Trke dil bilgisi yeterliliinin nasl deerlendirileceine niversite Ynetim Kurulu karar verir.

Bavurularn deerlendirilmesi

MADDE 8 (1) Lisansst programlara bavuran adaylarn deerlendirmesi aadaki ekilde yaplr:

a) Yksek lisans programlarna renci kabulnde ALES puan ile gerektiinde lisans mezuniyet notu, mesleki bilgi deerlendirmesi ve/veya mlakat sonucu deerlendirmeye alnr. Mesleki bilgi deerlendirmesi szl (mlakat) ve/veya yazl olarak yaplr. Gzel Sanatlar Enstits kabullerinde, lisans mezuniyet notu, szl ve/veya yazl ve/veya uygulamal mesleki bilgi deerlendirmesi, portfolyo incelemesi ve mlakat sonucu deerlendirmeye alnr ve ALES sonular dikkate alnmaz. Bu deerlendirmelere ilikin hususlar ile mesleki bilgi deerlendirmesi ve mlakat usulleri, bavuru iin adaylardan istenen dier belgeler ve bu belgelerin baar notuna etkileri, asgari baar notu, adaylarn girebilecekleri yabanc dil snavlar ve sz konusu snavlarn sonucunda adaylarda aranacak yabanc dil bilgisi asgari puan Enstit Kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir ve bu konular bu Ynetmeliin 3 nc maddesine gre yaplacak ilanda belirtilir.

b) Doktora programlarna renci kabulnde ALES puan ile gerektiinde lisans ve/veya yksek lisans mezuniyet notu, mesleki bilgi deerlendirmesi ve/veya mlakat sonucu deerlendirmeye alnr. Mesleki bilgi deerlendirmesi szl (mlakat) ve/veya yazl olarak yaplr. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylardan istenen dier belgeler ve bu belgelerin baar notuna etkileri, asgari baar notu, adaylarn girebilecekleri yabanc dil snavlar ve sz konusu snavlarn sonucunda adaylarda aranacak yabanc dil bilgisi asgari puan Enstit Kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir ve bu konular bu Ynetmeliin 3 nc maddesine gre yaplacak ilanda belirtilir. Yabanc dil bilim alanlarnda doktora yapacak adaylar Yksekretim Kurulunca geerlilii kabul edilmi baka bir yabanc dilden snava tabi tutulur.

c) Sanatta yeterlik programlarna renci kabulnde lisans ve/veya yksek lisans mezuniyet notu, szl ve/veya yazl ve/veya uygulamal mesleki bilgi deerlendirmesi/mlakat/ portfolyo incelemesi sonucu yaplan deerlendirme ile baar notu belirlenir. Mesleki bilgi deerlendirmesi yazl veya szl olarak yaplabilir. Gzel Sanatlar Enstitsne giri deerlendirmesinde ALES sonular dikkate alnmaz. Bu deerlendirmelere ilikin hususlar ile mesleki bilgi deerlendirmesi/mlakat/portfolyo deerlendirme usulleri, bavuru iin adaylardan istenen dier belgeler ve bu belgelerin baar notuna etkileri, asgari baar notu Enstit Kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir ve bu konular bu Ynetmeliin 3 nc maddesine gre yaplacak ilanda belirtilir.

) Temel Tp Bilimlerindeki doktora programlarna renci kabulnde Temel Tp Puan veya ALES puan ile gerektiinde lisans ve/veya yksek lisans mezuniyet notu ve mlakat sonucu deerlendirmeye alnr. Bu deerlendirmeye ilikin hususlar ile bavuru iin adaylardan istenen dier belgeler ve bu belgelerin baar notuna etkileri, asgari baar notu Enstit Kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir ve bu konular bu Ynetmeliin 3 nc maddesine gre yaplacak ilanda belirtilir. Baar notunun % 50sini Temel Tp Puan veya ALES puan belirler.

d) Mlakata alnacak renciler, yaplan bavurularn ALES, mezuniyet notu, yabanc dil puan, mesleki bilgi deerlendirmesi ve Senatonun belirledii dier esaslar erevesinde ilgili jri tarafndan yaplacak ndeerlendirmesi neticesinde belirlenir. Mlakata alnacak renci says; 10 ve altndaki program kontenjanlar iin yirmi kii, 10un stndeki program kontenjanlar iin kontenjann iki katdr.

e) Lisansst programlara renci kabulnde yazl deerlendirmelerin yansra mesleki bilgi deerlendirmeleri ve mlakatlar tutanakla kayt altna alnr.

f) Yksek lisansa girite Rektrlke dzenlenen Yabanc Dil Snav Marmara niversitesi Yabanc Diller Yksekokulu tarafndan test usulyle hazrlanp uygulanr.

g) Lisansst programlara giri deerlendirmesinde hesaplanacak baar notunun en az % 50sini ALES puan belirler. ALESin hangi puan trndeki puannn hangi program iin esas alnacana Enstit Kurulunun nerisi zerine Senato karar verir. Gzel Sanatlar Enstitsne giri deerlendirmesinde ALES koulu aranmaz ve son deerlendirmede kullanlacak baar notuna; mezuniyet notunun, mesleki bilgi deerlendirmesi/mlakat ve/veya portfolyo gibi deerlendirmelerin ne ekilde etki edecei Enstit Kurulunun nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir.

Mesleki bilgi deerlendirmesi ve mlakat snavlarnn dzenlenmesi

MADDE 9 (1) Snavlarda grev yapacak jri yeleri Anabilim/Anasanat Dal Bakanlnn nerileri dikkate alnarak Enstit Ynetim Kurulunca belirlenir.

(2) Snavlarn dzeni ilgili Mdrlklerce salanr. Snava giren adaylar Enstit Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen kurallara uymakla ykmldr.

Sonularn ilan ve kayt

MADDE 10 (1) Bavurularn deerlendirilmesi sonucu baarl olan adaylarn says ilan edilen kontenjandan fazla ise en yksek baar notu alandan balayarak Enstit Kurulu tarafndan belirlenen en dk baar puanna kadar sralama yaplr ve kontenjan says kadar aday lisansst programa kabul edilir. Baar notlar ayn olan adaylar arasnda sralama yaplmas gerektiinde son mezuniyet notu esas alnr. Baarl olan asil adaylar ve varsa yedekleri Enstit Ynetim Kurulu karar ile Mdrlke ilan edilir.

(2) Lisansst programlar kazanan adaylar Enstit Ynetim Kurulunca belirlenen tarihler arasnda ve istenen belgelerle birlikte Enstitye bavurarak kesin kaytlarn yaptrrlar. Sresi iinde kesin kaydn yaptrmayan aday bu hakkn kaybeder.

(3) Bir yksek lisans programna giri iin kabul edilen adaylarn says be veya daha az ise Enstit Ynetim Kurulu o yl veya yarylda programn almamasna karar verebilir. kinci retim lisansst programlarnn almas iin bu snr Enstit Ynetim Kurulunca belirlenir.

Yatay gei

MADDE 11 (1) niversite dndaki bir yksekretim kurumunda bir lisansst programn en az bir yaryln tamamlam ve tm derslerinde baarl olmu renciler aada belirtilen esaslar erevesinde niversitede alm bulunan lisansst programlara yatay gei yoluyla kabul edilebilir. Lisansst programlarda yatay geile ilgili esaslar unlardr:

a) Hangi programdan hangi programa yatay gei yaplabilecei ve kontenjanlar, Anabilim/Anasanat Dal Bakanlnn gr alnarak Enstit Ynetim Kurulunca belirlenir ve Senato tarafndan kesin karara balanp bu Ynetmeliin 3 nc maddesinde belirtildii ekilde ilan edilir.

b) Yatay gei bavurusunda bulunan adayn, bu Ynetmeliin 7 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen ekilde belirlenmi olan lisansst bavurudaki yabanc dil artlarn yerine getirmesi gerekir.

c) Yatay gei bavurusunda bulunan adayn, Anabilim/Anasanat Dal Bakanlnn gr alnarak Enstit Ynetim Kurulunca grevlendirilen jri tarafndan yaplacak deerlendirmede baarl olmas gerekir.

) Yatay geii kabul edilen adayn, program tamamlamas iin gerekli olan kredili ve kredisiz ders ykmll, program toplam kredisi dnda yatay gei jrisi tarafndan nerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayaca, bu Ynetmelik hkmlerine gre tannacak sre ve dier hususlar Enstit Ynetim Kurulunca belirlenir. Jri tarafndan en fazla toplam 9 kredilik ders nerilebilir. renci ek dersleri renim sresi sonuna kadar baarmak zorundadr. renci nceki yksekretim kurumunda doktora yeterlik snavn baarm olsa bile tekrar doktora yeterlik snavna girmek ve baarmak zorundadr.

(2) Lisans derecesi ile doktora programna kabul edilmi ve en az yedi dersini baar ile tamamlam renci, ikinci yarylndan sonra ayn programn tezli veya birinci retimdeki tezsiz yksek lisans programna geebilir. renci gei yapt programn artlarna uymakla ykmldr. rencinin ders muafiyeti ve intibaklar Anabilim/Anasanat Dal Bakanl nerisi zerine Enstit Ynetim Kurulu tarafndan karara balanr.

(3) Tezli ve tezsiz yksek lisans programlar arasnda gei yaplamaz.

zel renci

MADDE 12 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu veya lisansst rencisi olup belirli konuda bilgisini arttrmak isteyenler Anabilim/Anasanat Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile ak bulunan lisansst derslerden her yaryl iin en ok ikisine zel renci olarak kabul edilebilirler. Bu renciler;

a) Her yaryl iin niversite Ynetim Kurulunca kredi bana belirlenen creti demekle ykmldrler.

b) Ders ve snavlarla ilgili ykmllkleri yerine getirmek zorundadrlar.

c) rencilik haklarndan yararlanamazlar. Ancak mteakip ylda niversitenin bir lisansst programna girmeyi baardklar takdirde, baardklar dersler, Anabilim/Anasanat Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile izledikleri program iin geerli saylabilir.

(2) niversite programlarna kaytl renciler dier yksekretim kurumlarndan zel renci olarak ders alabilirler.

(3) niversite programlarna kaytl rencinin dier yksekretim kurumlarndan zel renci statsnde ald dersler en fazla 6 kredi olmak zere Enstit Ynetim Kurulu karar ile tamamlamas gereken ders ykne saylabilir. Bu derslerin baarlmas halinde S harfli baar notu verilir.

NC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 13 (1) Tezli yksek lisans programnn amac rencinin bilimsel/sanatsal aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmasn salamaktr. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak kouluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez almasndan oluur. Gzel Sanatlar Enstitsnde tez almas, sergi/proje/gsteri/resital/konser/temsil gibi uygulamal almalarla bu almalar teorik dzeyde aklayan eser metninden oluur. Seminer dersi ve tez almas kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci kayt yaptrd her yaryl en az 6 kredilik derse ve tez nerisi veren renci her yaryl teze kayt yaptrmak zorundadr.

(2) renci, renimi srasnda almam olmas koulu ile lisans derslerinden en fazla 2 adet (toplam 6 kredi), doktora/sanatta yeterlik derslerinden en fazla 2 adet (toplam 6 kredi) ve Anabilim/Anasanat Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun karar, kar Kurum ve Enstit Ynetim Kurulunun kabul ile ayn veya farkl Enstitlerdeki farkl programlarda veya baka yksekretim kurumlarnda verilmekte olan yksek lisans ve/veya doktora/sanatta yeterlik derslerinden en fazla 2 adet (toplam 6 kredi) ders seebilir. Ancak, lisans dersleri, doktora/sanatta yeterlik dersleri ile bu tr derslerin, toplam kredisi 9dan fazla olmayacak ekilde toplam 3 tanesi ders ykne ve yksek lisans kredisine saylr.

(3) Derslerini baaryla tamamlayamayan veya derslerini baaryla tamamlam olsa dahi GANOsu 2,50nin altnda kalan renci tez savunma snavna girebilmek iin not ortalamasn salayana kadar derslerini tekrar etmeye devam eder.

Sre

MADDE 14 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi drt yaryl, azami sresi alt yaryldr. renci, tezini tez nerisinin kabulnden itibaren en erken ikinci yaryln sonunda savunabilir. Bu Ynetmeliin 47 nci maddesine gre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha ksa srede sunabilecei danman tarafndan belirlenen renciler iin program tamamlama sresi Enstit Ynetim Kurulu karar ile yaryla indirilebilir.

Tez danman atanmas ve tez almas

MADDE 15 (1) Tezli yksek lisans programnda Anabilim/Anasanat Dal Bakanl her renci iin en erken ikinci yaryln ba, en ge nc yaryln sonuna kadar Enstitye bir tez danman nerir. Tez danman nerisi Enstit Ynetim Kurulu karar ile kesinleir.

(2) Tez danman; niversite retim yeleri, yoksa doktora, sanatta yeterlik veya tpta uzmanlk derecesine sahip niversitede kadrolu retim grevlileri arasndan seilir. Bir rencinin tez danman, danmann bavurusu veya rencinin talebi zerine Anabilim/Anasanat Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile deitirilebilir.

(3) Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman atanr. kinci tez danman; niversiteden, dier yurtii veya yurtd niversitelerden, aratrma kurulularndan veya ilgili sektrden alannda doktora/tpta uzmanlk/sanatta yeterlik derecesine sahip kiilerden seilebilir.

(4) Tez danman, atanmasndan itibaren ay iinde, Enstit Ynetim Kurulunca tespit edilen esaslar erevesinde tez nerisini Enstitye bildirir ve tez almas iin bir program dzenleyerek rencinin bu almalarn snamaya tabi tutar.

(5) Tez sresince aralkl yaryl veya aralksz iki yaryl kayt yaptrmayan renci Enstit Ynetim Kurulu karar ile yeni bir tez nerisi hazrlar.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 16 (1) Tezli yksek lisans programndaki bir renci, elde ettii sonular Enstit Kurulu tarafndan belirlenen kurallara uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Tez nerisi kabul edilen renci, tezini tez nerisinin kabulnden itibaren en ge drdnc yaryl sonunda jri nnde savunmak zorundadr. Bu maddenin altnc fkrasnda belirtilen dzeltme hakk sakl kalmak kaydyla, bu sre sonunda savunmasn yapmayan ya da savunma sonunda tezi reddedilen renci Enstit Ynetim Kurulu karar ile yeni bir tez nerisi hazrlar. Bu durumda Anabilim/Anasanat Dal Bakanlnn nerisi ile Enstit Ynetim Kurulu yeni bir tez danman atar. Tez snav tezin Enstitye teslimini izleyen iki ay iinde yaplr.

(3) Tezli yksek lisans rencisinin tez snavna girebilmesi iin tezle ilgili almalarn ulusal veya uluslararas hakemli en az bir dergiye ya da ulusal veya uluslararas en az bir kongreye gndermi olmas ve bunu belirten bir yazy Enstit Ynetim Kuruluna sunmas gerekir. Tez danmanlar bu yaynda ortak yazar olarak yer alr.

(4) Yksek lisans tez jrisi Anabilim/Anasanat Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile atanr. Jri, biri rencinin tez danman ve en az biri niversite iindeki baka bir Anabilim/Anasanat Dalndan veya baka bir yksekretim kurumundan olmak zere tercihen tezin bilim alannda aratrmalar yapm veya be kiiden oluur. Jrinin kiiden olumas durumunda ikinci tez danman jri yesi olamaz.

(5) Jri yeleri, tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Snav sresi en az 45, en ok 120 dakikadr.

(6) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri tez hakknda salt ounlukla kabul, red veya dzeltme karar verir. Bu karar Anabilim/Anasanat Dal Bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde Enstitye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen renci Anabilim/Anasanat Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile yeni bir tez nerisi hazrlar. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge alt ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen renci farkl bir tez nerisi ile yksek lisans tez almalarna yeniden balar. Tezin reddedilmesi durumunda Enstit Ynetim Kurulu yeni bir tez danman atar.

Tezli yksek lisans diplomas

MADDE 17 (1) Derslerini baaryla tamamlamak, GANOsu 2,50 ve zeri olmak ve tez snavnda baarl olmak kaydyla Enstit tarafndan istenen ilgili basl ve elektronik dokmanlarla birlikte, Enstit tez yazm kurallarna uygun olarak yazlm tezin bir kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde Enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan yksek lisans rencisine yksek lisans diplomas ile diploma eki verilir. Diplomann asl hazrlanncaya kadar diploma yerine geen k belgesi verilebilir ancak diploma eki verilmez.

(2) Tezli yksek lisans diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu Enstit Anabilim/Anasanat Dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

DRDNC BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 18 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac, renciye mesleki konuda derin bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir. Tezsiz yksek lisans program ikinci lisansst retimde de yrtlebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak kouluyla en az on adet ders ile dnem projesi dersinden oluur. Dnem projesi dersi kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci, dnem projesinin alnd yarylda dnem projesine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr. Enstit Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen esaslara bal olarak tezsiz yksek lisans programnn sonunda yeterlik snav uygulanabilir. renci kayt yaptrd her yaryl en az 9 kredilik derse kayt yaptrmak zorundadr. Bu say, Enstit Ynetim Kurulunun nerisi ve Senato kararyla arttrlabilir.

(2) rencinin alaca derslerin en ok tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden seilebilir.

(3) Derslerini baaryla tamamlam olsa dahi GANOsu 2,50nin altnda kalan renci, mezun olabilmek iin not ortalamasn salayana kadar derslerini tekrar etmeye devam eder.

(4) Yksekretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diplomas alm rencileri lisans diplomas alm olduklar programla ilgili ortaretim alannda retmen olarak yetitirmek amacyla tezsiz yksek lisans programlar dzenlenir. Bu tr yksek lisans programlarna, Yksekretim Kurulunca tespit edilen esaslar erevesinde, ALES ve lisans mezuniyet derecesinin yansra bilimsel deerlendirme ile de renci seilerek yerletirilebilir. Gzel Sanatlar Enstitsne giri deerlendirmesinde ALES sonular dikkate alnmaz.

Danman atanmas

MADDE 19 (1) Tezsiz yksek lisans programnda, Anabilim/Anasanat Dal Bakanl her renci iin dnem projesinin yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesini, yoksa doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir retim grevlisini en ge birinci yaryln sonuna kadar belirler.

Sre

MADDE 20 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi iki yaryl, azami sresi alt yaryldr.

Tezsiz yksek lisans diplomas

MADDE 21 (1) Derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlayan ve GANOsu 2,50 ve zeri olan yksek lisans rencisine yksek lisans diplomas ile diploma eki verilir. Diplomann asl hazrlanncaya kadar diploma yerine geen k belgesi verilebilir ancak diploma eki verilmez.

(2) Tezsiz yksek lisans diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu Enstit Anabilim/Anasanat Dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

BENC BLM

Doktora Program

Ama ve kapsam

MADDE 22 (1) Doktora programnn amac, renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr.

(2) Doktora sonrasnda hazrlanacak tezin,

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yntem gelitirme,

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini tamas gerekir.

(3) Doktora program, yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam yirmi bir krediden az olmamak kouluyla en az yedi adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. Lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin de en az krk iki kredilik on drt adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. renci kayt yaptrd her yaryl en az alt kredilik derse ve tez nerisi veren renci her yaryl teze kayt yaptrmak zorundadr.

(4) Lisansst derslerin en fazla 2 adedi (toplam 6 kredi) (lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin en fazla 3 adedi, toplam 9 kredi) niversite ii derslerden, en fazla 2 adedi (toplam 6 kredi) (lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin en fazla 3 adedi, toplam 9 kredi) niversite d dier Enstitlerde verilmekte olan lisansst derslerden, Anabilim Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile seilebilir. Ancak, bu tr derslerin toplam says 3ten (lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin 6dan) fazla olamaz.

(5) renci, renimi srasnda almam olmas koulu ile toplamda en fazla 2 lisans dersinden Enstit Ynetim Kurulu karar ile zorunlu tutulabilir. Lisans dersleri ders ykne ve doktora kredisine saylmaz, GANO/YANO hesabna dahil edilmez.

(6) Doktora program iin gerekli dersleri baaryla tamamlam olsa dahi GANOsu 3,00n altnda kalan renci, not ortalamasn salayana kadar derslerini tekrar etmeye devam eder.

(7) Doktora programlar yurtii ve yurtd entegre doktora programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlarn uygulama usul ve esaslar, Senatonun teklifi ile retim yesi ve Aratrc Yetitirme Kurulunun gr dorultusunda Yksekretim Kurulunca belirlenir.

Sre

MADDE 23 (1) Doktora programn tamamlama sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin sekiz yaryl, azami on iki yaryl; lisans derecesi ile kabul edilenler iin on yaryl, azami on iki yaryldr. renci, tezini tez nerisinin kabulnden itibaren en erken nc yaryln sonunda savunabilir. Bu Ynetmeliin 47 nci maddesine gre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha ksa srede savunabilecei danman tarafndan belirlenen renciler iin program tamamlama sresi Enstit Ynetim Kurulu karar ile yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin 6 yaryla, lisans derecesi ile kabul edilenler iin 8 yaryla kadar indirilebilir.

Tez danman atanmas

MADDE 24 (1) Anabilim Dal Bakanl yeterlik snavna kadar Enstitye bir tez danman nerir. Tez danman nerisi Enstit Ynetim Kurulu kararyla kesinleir. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman atanabilir. Bir rencinin tez danman, danmann bavurusu veya rencinin talebi zerine Anabilim Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile deitirilebilir.

(2) Tez danman; niversitede grevli retim yeleri arasndan seilir. kinci tez danman; niversiteden, dier yurtii veya yurtd niversitelerden, aratrma kurulularndan veya ilgili sektrden alannda doktora/tpta uzmanlk/sanatta yeterlik derecesine sahip kiilerden seilebilir.

Yeterlik snav

MADDE 25 (1) Yeterlik snavnn amac, rencinin temel konular ve doktora almasyla ilgili konularda derinlie sahip olup olmadnn snanmasdr. Yeterlik snavlar Eyll/Ekim ve ubat/Mart aylarnda olmak zere ylda iki kez yaplr.

(2) Derslerini baaryla tamamlayan ve GANOsu 3,00 olan renci yeterlik snavna girebilir.

(3) Yeterlik snav, Anabilim Dal Bakanl tarafndan nerilip Enstit Ynetim Kurulu tarafndan karara balanan be kiilik doktora yeterlik jrisi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Yeterlik snav jrisinde Enstit Anabilim Dal iinden en az iki ye ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun ayn veya yakn Anabilim Dalnda grevli retim yesi olmak zere Enstit Anabilim Dal dndan en az iki ye yer alr.

(4) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Yazl snav sresi en az 90, en ok 180 dakika, szl snav sresi en az 60, en ok 90 dakikadr. Yazl snav sonular belirlendikten sonra renci szl snava alnr. Doktora yeterlik jrisi yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, Anabilim Dal Bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde Enstitye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik snavnda baarsz olan renci bir sonraki yeterlik snav dneminde tekrar snava alnr. kinci veya sonraki snavlarda da baarsz olan renciye, doktora yeterlik jrisi tarafndan fazla ders(ler) aldrlabilir. Fazla dersler GANO/YANOya dahil edilmez, kredisiz (NC) olarak alnr. Fazla derslerin says, yksek lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin ikiyi; lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin geemez. Bu ders(ler)in baaryla tamamlanmas halinde renci tekrar yeterlik snavna alnr.

Tez izleme komitesi

MADDE 26 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin tez danman, 5 ay iinde Enstit Ynetim Kurulunca tespit edilen esaslar erevesinde tez konusunu belirleyip Enstitye bildirir. Tez danmannn ve Anabilim Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile tez konusu ile ilgili bir tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi retim yesinden oluur. Tez izleme komitesinde tez danmanndan baka Enstit Anabilim Dal iinden ve dndan birer ye yer alr. Enstit Anabilim Dal dndan yer alacak ye baka bir yksekretim kurumunun ayn veya yakn Anabilim Dalnda grevli retim yelerinden veya niversite iindeki dier Anabilim Dallarndan seilir. kinci tez danmannn bulunmas durumunda ikinci tez danman dilerse tez izleme komitesi toplantlarna katlabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, Anabilim Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu kararyla, bu maddenin ikinci fkrasndaki koullara uymak kaydyla yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunmas ve tez almas

MADDE 27 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, en ge alt ay iinde, yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur. renci, tez nerisini szl savunmadan en az onbe gn nce tez izleme komitesi yelerine datr.

(2) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Bu karar, Anabilim Dal Bakanlnca tez nerisini izleyen gn iinde Enstitye tutanakla bildirilir.

(3) Tez nerisi reddedilen rencinin tez danman, rencinin veya danmann istei zerine Anabilim Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu kararyla deitirilebilir. Byle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. renci 6 ay iinde tekrar tez nerisi savunmasna alnr.

(4) Tez almasna ilgili yarylda kayt yaptrmayan renci tez izleme komitesine alnmaz. Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi, Ocak ve Haziran aylarnda olmak zere ylda iki kez salt ounlukla toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce tez izleme komitesi yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almann zeti ve takip eden yaryla ait alma plan belirtilir. rencinin tez almas, tez izleme komitesi tarafndan "baarl" veya "baarsz" olarak deerlendirilir. Tutanaklar en ge gn iinde Enstitye ulatrlr. Tez izleme komitesi tarafndan st ste iki kez veya aralkl kez baarsz bulunan veya toplantlara katlmayan renci iin Anabilim Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile yeni bir tez danman atanr. Bu durumda renci farkl bir tez nerisi ile doktora tez almalarna yeniden balar.

(5) Tez izleme komitesine girmeyen renci tez izleme komitesinden baarsz kabul edilir.

Doktora tezinin sonulandrlmas

MADDE 28 (1) Tez nerisi kabul edilen bir renci, tezini tez nerisinin kabulnden itibaren en ge onuncu yaryl sonunda Enstit Kurulu tarafndan kabul edilen kurallara uygun biimde yazmak ve jri nnde szl olarak savunmak zorundadr. Tez savunma snav tezin Enstitye teslimini izleyen iki ay iinde yaplr. Azami sre sonunda savunmasn yapmayan ya da savunma sonunda da tezi reddedilen renci, bu maddenin beinci fkrasnda belirtilen dzeltme hakk sakl kalmak kaydyla, Enstit Ynetim Kurulu karar ile yeni bir tez nerisi hazrlar. Bu durumda Anabilim Dal Bakanlnn nerisi ile Enstit Ynetim Kurulu yeni bir tez danman atar.

(2) Doktora rencisinin, tez savunma snavna girebilmesi iin, tezle ilgili almalarn ulusal veya uluslararas hakemli bir dergide yaynlamas veya yayna kabul yazsn Enstit Ynetim Kuruluna sunmas gerekir. Tez danmanlar bu yaynda ortak yazar olarak yer alr.

(3) Doktora tez jrisi, tez danmannn ve Anabilim Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulunun karar ile atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun ayn veya yakn anabilim dalnda grevli retim yesi olmak zere be kiiden oluur.

(4) Tez, Enstit Ynetim Kurulu onayndan itibaren en ge gn iinde jri yelerine teslim edilir. Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine tesliminden itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snav tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Snav sresi en az 75, en ok 120 dakikadr.

(5) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri, tez hakknda yelerce hazrlanm olan raporlar da dikkate alarak, salt ounlukla kabul, red veya dzeltme karar verir. Bu karar, Anabilim Dal Bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde Enstitye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen renci Enstit Ynetim Kurulu karar ile yeni bir tez nerisi hazrlar. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge bir yl iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi reddedilen renci farkl bir tez nerisi ile doktora tez almalarna yeniden balar. Tezin reddedilmesi durumunda Enstit Ynetim Kurulu yeni bir tez danman atar.

Doktora diplomas

MADDE 29 (1) Derslerini baaryla tamamlamak, GANOsu 3,00 veya zeri olmak ve tez snavnda baarl olmak kaydyla Enstit tarafndan istenen ilgili basl ve elektronik dokmanlarla birlikte tezin ciltlenmi bir kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde Enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan doktora rencisine doktora diplomas ile diploma eki verilir. Diplomann asl hazrlanncaya kadar diploma yerine geen k belgesi verilebilir ancak diploma eki verilmez.

(2) Doktora diplomas zerinde rencinin izlemi olduu Enstit Anabilim Dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

ALTINCI BLM

Sanatta Yeterlik Program

Ama ve kapsam

MADDE 30 (1) Sanatta yeterlik almas, teorik ve deneysel bilgi, yntem ve tekniklerin zgn dnce ve aratrmayla gelitirilerek sanat, tasarm ve kltr alanna katk salayacak zgn bir sanat eserinin veya tasarmn ortaya konulmasn, mzik ve sahne sanatlarnda ise stn bir uygulama ve yaratcl amalayan bir yksekretim programdr.

(2) Sanatta yeterlik program yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam yirmi bir krediden az olmamak kouluyla en az yedi adet ders (lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin en az 42 kredilik on drt adet ders) ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, gsteri, resital, konser, temsil gibi uygulamal almalarla bu almalar teorik dzeyde aklayc eser metni almasndan oluur.

(3) Lisansst derslerin en fazla 2 adedi (toplam 6 kredi) (lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin en fazla 3 adedi, toplam 9 kredi) niversite ii derslerden, en fazla 2 adedi (toplam 6 kredi) (lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin en fazla 3 adedi, toplam 9 kredi) niversite d dier Enstitlerde verilmekte olan lisansst derslerden, ilgili Anasanat Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile seilebilir. Ancak, bu tr derslerin toplam says 3ten (lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin 6dan) fazla olamaz.

(4) renci, renimi srasnda almam olmas koulu ile en fazla 2 lisans dersinden Enstit Ynetim Kurulu karar ile zorunlu tutulabilir. Lisans dersleri ders ykne ve sanatta yeterlik kredisine saylmaz, GANO/YANO hesabna dahil edilmez.

(5) Sanatta yeterlik program iin gerekli dersleri baaryla tamamlam olsa dahi GANOsu 3,00n altnda kalan renci not ortalamasn salayana kadar derslerini tekrar etmeye devam eder.

(6) Sanatta yeterlik programlar yurtii ve yurtd entegre programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlarn uygulama usul ve esaslar, Senatonun teklifi ve retim yesi ve Aratrc Yetitirme Kurulunun gr zerine Yksekretim Kurulunca belirlenir.

Sre

MADDE 31 (1) Sanatta yeterlik programn tamamlama sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin sekiz yaryl, azami on iki yaryl, lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin on yaryl, azami on iki yaryldr. renci, tezini/sergisini/projesinin tez/sergi/proje nerisinin kabulnden itibaren en erken nc yaryln sonunda savunabilir. Bu Ynetmeliin 47 nci maddesine gre ders muafiyeti bulunan veya tez/sergi/proje almasn daha ksa srede savunabilecei danman tarafndan belirlenen renciler iin program tamamlama sresi Enstit Ynetim Kurulu kararyla yksek lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin alt yaryla, lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin sekiz yaryla kadar indirebilir.

Danman atanmas

MADDE 32 (1) lgili Anasanat Dal Bakanl, her renci iin en ge nc yaryln sonuna kadar Enstitye bir tez/sergi/proje danman nerir. Danman nerisi Ensit Ynetim Kurulu karar ile kesinleir. Sanatta yeterlik almasnn niteliinin birden fazla danman gerektirdii durumlarda ikinci danman atanabilir. Bir rencinin tez danman, danmann bavurusu veya rencinin talebi zerine Anasanat Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile deitirilebilir.

(2) Danman, niversitede grevli retim yeleri arasndan seilir. kinci danman; niversiteden, dier yurtii veya yurtd niversitelerden veya aratrma kurulularndan doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip veya o sanat dalnda uzmanln kantlam retim grevlileri arasndan seilebilir.

Tez/sergi/proje izleme komitesi

MADDE 33 (1) Derslerini ve uygulamalarn baaryla tamamlayan renci iin ilgili Anasanat Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile be ay iinde bir tez/sergi/proje izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi retim yesinden oluur. Tez/sergi/proje izleme komitesinde danmandan baka ilgili Anasanat Dal iinden ve dndan birer ye yer alr. Enstit Anasanat Dal dndan yer alacak ye baka bir yksekretim kurumunun ayn veya yakn Anasanat Dalnda grevli retim yelerinden veya niversite iindeki dier Anasanat Dallarndan seilir. kinci danmann bulunmas durumunda ikinci danman dilerse tez/sergi/proje izleme komitesi toplantlarna katlabilir.

(3) Tez/sergi/proje izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, ilgili Anasanat Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu kararyla, bu maddenin ikinci fkrasndaki koullara uymak kaydyla yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez/sergi/proje nerisi savunmas ve tez/sergi/proje almas

MADDE 34 (1) Derslerini ve uygulamalarn baar ile tamamlayan renci, en ge alt ay iinde yapaca almann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez/sergi/proje nerisini tez/sergi/proje izleme komitesi nnde szl olarak savunur. renci tez/sergi/proje nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az onbe gn nce tez/sergi/proje izleme komitesi yelerine datr.

(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi, rencinin sunduu tez/sergi/proje nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Bu karar ilgili Anasanat Dal Bakanlnca, neriyi izleyen gn iinde Enstitye tutanakla bildirilir.

(3) Tez/sergi/proje nerisi reddedilen rencinin tez/sergi/proje danman, rencinin veya danmann istei zerine Anasanat Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu kararyla deitirilebilir. Byle bir durumda yeni bir tez/sergi/proje izleme komitesi atanabilir. renci 6 ay iinde tekrar tez/sergi/proje nerisi savunmasna alnr.

(4) Tez/sergi/proje almasna ilgili yarylda kayt yaptrmayan renci tez/sergi/proje izleme komitesine alnmaz. Tez/sergi/proje nerisi kabul edilen renci iin tez/sergi/proje izleme komitesi Ocak ve Haziran aylarnda olmak zere ylda iki kez salt ounlukla toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce tez/sergi/proje izleme komitesi yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almann zeti ve takip eden yaryla ait alma plan belirtilir. rencinin tez/sergi/proje almas tez/sergi/proje izleme komitesi tarafndan baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. Tutanaklar en ge gn iinde Enstitye ulatrlr. Tez/sergi/proje izleme komitesi tarafndan st ste iki kez veya aralkl olarak kez baarsz bulunan veya toplantlara katlmayan renci iin Anasanat Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile yeni bir tez/sergi/proje danman atanr. Bu durumda renci farkl bir tez/sergi/proje nerisi ile tez/sergi/proje almalarna yeniden balar.

(5) Tez/sergi/proje izleme komitesine girmeyen renci tez/sergi/proje izleme komitesinden baarsz kabul edilir.

Sanatta yeterlik almasnn sonulanmas

MADDE 35 (1) Tez hazrlayan renci elde ettii sonular, sergi veya proje hazrlayan renci ise almasn aklayan ve belgeleyen bir metni, tez/sergi/proje nerisinin kabulnden itibaren en ge onuncu yaryln sonunda Enstit Kurulu tarafndan kabul edilen kurallara uygun biimde yazmak ve ayrca tezini/sergisini/projesini jri nnde sergilemek ve szl olarak savunmak zorundadr. Bu sre sonunda savunmasn yapmayan ya da savunma sonunda da tezi/sergisi/projesi reddedilen renci, bu maddenin 5 inci fkrasnda belirtilen dzeltme hakk sakl kalmak kaydyla, Enstit Ynetim Kurulu karar ile yeni bir tez/sergi/proje nerisi hazrlar. Bu durumda Anasanat Dal Bakanlnn nerisi ile Enstit Ynetim Kurulu yeni bir tez/sergi/proje danman atar.

(2) Sanatta yeterlik rencilerinin tez/sergi/proje savunma snavna girebilmeleri iin tezle ilgili almalarn ulusal veya uluslararas hakemli bir dergide yaynlamas ve yayna kabul yazsn Enstit Ynetim Kuruluna sunmas gerekir. Tez danmanlar bu yaynda ortak yazar olarak yer alr.

(3) Jri, Anasanat Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile atanr. Jri, rencinin tez/sergi/proje izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun ayn veya yakn Anasanat Dalnda grevli retim yesi olmak zere be kiiden oluur.

(4) Tez/sergi/proje almas Enstit Ynetim Kurulu onayndan itibaren en ge gn iinde jri yelerine teslim edilir. Jri yeleri, tez/sergi/proje almasnn kendilerine tesliminden itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi snava alr. Snav, sanatta yeterlik almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Snav sresi en az 75, en ok 120 dakikadr.

(5) Snavn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez veya sergi, proje, gsteri, resital, konser, temsil hakknda salt ounlukla kabul, red veya dzeltme karar verir. Bu karar, Anasanat Dal Bakanlnca snav izleyen 3 gn iinde Enstitye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik almas reddedilen renci Enstit Ynetim Kurulu karar ile yeni bir tez/sergi/proje nerisi hazrlar. Sanatta yeterlik almas hakknda dzeltme karar verilen renci en ge bir yl iinde gereini yaparak tezini/sergisini/projesini ayn jri nnde yeniden savunur. Bu snav sonunda da sanatta yeterlik almas reddedilen renci farkl bir tez/sergi/proje nerisi ile almalarna yeniden balar. Tez/sergi/proje almasnn reddedilmesi durumunda Enstit Ynetim Kurulu yeni bir tez/sergi/proje danman atar.

Sanatta yeterlik diplomas

MADDE 36 (1) Derslerini ve uygulamalarn baaryla tamamlamak, GANOsu 3,00 ve zeri olmak ve tez/sergi/proje snavnda baarl olmak kaydyla Enstit tarafndan istenen ilgili basl ve elektronik dokmanlar tez/sergi/proje snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan sanatta yeterlik rencisine sanatta yeterlik diplomas ile diploma eki verilir. Diplomann asl hazrlanncaya kadar diploma yerine geen k belgesi verilebilir ancak diploma eki verilmez.

(2) Sanatta yeterlik diplomas zerinde rencinin izlemi olduu Enstit Anasanat Dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

YEDNC BLM

Eitim-retime likin Esaslar

Ders kayd

MADDE 37 (1) renciler her yaryl akademik takvimde belirtilen sre iinde bu Ynetmelie uygun olarak ders kayd yaptrr. Ders kaydnn tamamlanabilmesi iin mali ykmllklerin yerine getirilmi olmas ve danman onay gerekir.

(2) Ders kaytlarn yaptrmayan renciler ders alamazlar, snavlara giremezler, tez/sergi/proje izleme komitelerine alnmazlar.

(3) Belgelendirmek kouluyla; bu Ynetmeliin 48 inci maddesinde yer alan ve Enstit Ynetim Kurulunca kabul edilmi bir mazereti olmadan zamannda derse kaydn yaptrmayan rencinin o yaryl renim sresinden saylr.

(4) Bu Ynetmelikte belirtilen azami sreler ierisinde mezun olamayanlar 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesine gre hesaplanm ilgili dneme ait renim harcn demek koulu ile devam edecekleri ve/veya snavlarna girecekleri derslerin kaytlarn veya tez/sergi/proje kaytlarn yaryl banda, akademik takvimde belirtilen ders kayd sresi iinde yaptrmalar gerekir. renci, dersin programdan kalkm olmas durumunda, Enstit Kurulunun nerisi ve Senato onayyla edeer derse kaydn yaptrr ve rencinin bu dersten baarl olmas gerekir. Bu durumdaki renciler, mezun oluncaya kadar renim harlarn demek zorundadr.

Akademik danmanlk

MADDE 38 (1) Her renciye, akademik program izlemesini salamak zere bir retim eleman akademik danman olarak atanr.

(2) Akademik danman; program danman veya Anabilim/Anasanat Dalnda grevli retim elemanlarndan, program danmannn ve Anabilim/Anasanat Dal Bakanlnn nerisi ile Enstit Ynetim Kurulu tarafndan grevlendirilir. Tez danman atanmasndan sonra akademik danmanl tez danman yrtr.

(3) Kayt sresi ierisinde geerli bir mazereti nedeniyle grevinde bulunmayan akademik danman, bu durumu bir yaz ile Anabilim/Anasanat Dal Bakanlna bildirir. Mazereti kabul edilen akademik danman yerine ayn usulle yeni bir retim eleman grevlendirilir ve bu grevlendirme ilgili rencilere duyurulur.

(4) Akademik danman, renciyi renimi boyunca izler ve rencinin devam etmekte olduu program erevesinde rencinin her yaryl izleyecei dersler ve bunlarla ilgili yaplacak deiiklikler hakknda renciye nerilerde bulunur. rencinin almas gereken zorunlu ve seimlik dersler, devam ettii programdaki baar durumu, derslerin program iindeki dalm, yapsal zellikleri ve benzeri teknik deerlendirmeler de gz nne alnmak suretiyle danman tarafndan nerilir.

(5) renci, yaryl kaytlarnn yaplmas veya yenilenmesi srasnda derslerini danman ile birlikte dzenler. Ders kaydnn kesinlemesi iin danman tarafndan onaylanmas gerekir.

Bilimsel hazrlk program

MADDE 39 (1) Yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarnda nitelikleri aada belirtilen adaylarn eksikliklerini gidermek amacyla bilimsel hazrlk program uygulanabilir:

a) Lisans derecesini bavurduklar yksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programndan farkl alanlarda alm olan adaylar,

b) Lisans veya yksek lisans derecesini bavurduklar doktora/sanatta yeterlik programndan farkl alanda alm olan adaylar.

(2) Bilimsel hazrlk programlar ve programda yer alacak dersler Anabilim/Anasanat Dalnn nerisi, Enstit Kurulu karar ve Senato onayyla belirlenir.

(3) Bilimsel hazrlk programna bu Ynetmeliin 4 nc maddesindeki esaslara gre renci kabul edilir. Bilimsel hazrlk programna alnacak renci lisansst kabul jrisi tarafndan belirlenir ve renci mlakat/kabul srasnda bilgilendirilir. Bu renciye Anabilim/Anasanat Dalnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile en ok iki yaryllk bilimsel hazrlk sresi tannabilir. rencinin bilimsel hazrlk programnda tamamlamas gereken ders yk, kabul listelerinin ilan srasnda nkoul olarak renciye bildirilir.

(4) Bilimsel hazrlk programnda alnan dersler lisansst programn kredisini tamamlamak iin ve GANO/YANO hesabnda kullanlmaz. kinci retimde alnan bilimsel hazrlk program dersleri iin de renim harc alnr.

(5) Bilimsel hazrlk derslerinin yansra Anabilim/Anasanat Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile lisansst programa ynelik dersler de alnabilir.

(6) Bilimsel hazrlk programnda da ders, devam, snav, baar ve benzeri konularda bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

(7) Bilimsel hazrlk dneminde birinci yldan sonra geirilen sreler rencinin renim sresine eklenir.

Dersler

MADDE 40 (1) Her programda rencinin almakla ykml olduu zorunlu ve/veya seimlik ders saati, says ve kredisi bu Ynetmelikte belirlenen esaslar erevesinde Anabilim/Anasanat Dal Bakanlnn nerisi zerine Enstit Ynetim Kurulunca kararlatrlr.

(2) rencinin tekrar alaca dersin yeni programda yer almamas halinde, Anabilim/Anasanat Dal Bakanlnn nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu karar ile renci yrrlkte olan programdaki edeer veya yakn bir dersi alr.

(3) Her dersin kredisi retim programnda belirtilir. Ders kredileri, Yksekretim Kurulunca ilgili programn yer ald diploma dzeyi ve alan iin yksekretim yeterlilikler erevesine gre belirlenen kredi aral ve rencilerin alma saati gz nnde tutularak ilgili kurulun nerisiyle Senato tarafndan belirlenir. lgili diploma programn bitiren rencinin kazanaca bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katksn ifade eden renim kazanmlar ile aka belirlenmi teorik ve uygulamal ders saaatleri ve renciler iin ngrlen dier faaliyetler iin gerekli alma saatleri de gz nnde bulundurularak Senato tarafndan belirlenen ilkeler erevesinde ders kredileri hesaplanr.

Derslere devam

MADDE 41 (1) Teorik derslerde en az % 70, uygulama ve uygulamal derslerde en az % 80 devam zorunluluu vardr. Bunu salamayan renci o dersin yaryl sonu snavna giremez. rencinin devam retim eleman tarafndan izlenir.

(2) Devam art yerine getirilmi ders ve uygulamalarn tekrar halinde yeniden devam artnn aranp aranmayaca Enstit Kurulunca belirlenir.

Snavlar

MADDE 42 (1) Her ders iin en az bir ara snav ve bir yaryl sonu snav yaplr. Dnem projesi, staj, saha almas, laboratuvar, proje almas, sunum ve benzeri derslerde Enstit Kurulu karar ve Senatonun onayyla ara snav ve/veya yaryl sonu snav art aranmaz. Ara snav notu yazl ve/veya szl snav sonucu olarak verilebilecei gibi, devlerin ve/veya rencinin derse katlmnn deerlendirilmesi suretiyle de verilebilir.

(2) Ara snavlar ile yaryl sonu snavlar akademik takvimde belirtilen sre iinde yaplr. Yazl snav evrak Enstit tarafndan be yl sre ile saklanr.

(3) Yaryl sonu snavna mazereti sebebiyle giremeyip mazereti Enstit Ynetim Kurulunca kabul edilen renciler akademik takvimde belirtilen tarihte mazeret snavna girerler.

(4) Bir programda ayn yaryl ierisinde yer alan derslerden en ok ikisinin snavlar ayn gnde yaplabilir. Snavlar ayrca Cumartesi ve/veya Pazar gnleri ve/veya hafta iinde ilgili dersin retim saatleri dnda da yaplabilir.

(5) Snavlarn dzeni Mdrlklerce salanr. renci snavlarda Enstit Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen kurallara uymakla ykmldr.

Baar notu ve iaretler

MADDE 43 (1) Bir dersin baar notu, ara snav notu veya ara snavlar not ortalamas ile yaryl sonu snav notunun birlikte deerlendirilmesiyle belirlenir. Yaryl sonu snav notunun baar notuna etkisi Fen Bilimleri Enstitsnde % 50, dier enstitlerde % 60tr.

(2) Yaryl sonu snavlarnda 100 puan zerinden, yksek lisans programlarnda en az 65, doktora ve sanatta yeterlik programlarnda en az 75 alamayan renci ilgili dersten baarsz saylr.

(3) Baar notunun, 100 puan zerinden yksek lisans programlarnda en az 65, doktora ve sanatta yeterlik programlarnda en az 75 olmas gerekir.

(4) Bir dersin baar notu, Senato tarafndan belirlenen esaslara gre harfli baar notuna ve baar katsaysna dntrlr.

(5) Bir dersten baarl saylmak iin yksek lisans programlarnda S veya CC ve zeri; doktora ve sanatta yeterlik programlarnda ise S veya CB ve zeri harfli baar notlar almak gerekir.

(6) Harfli baar notlar ve karlk gelen baar katsaylar aadaki ekildedir:

Baar Deerlemesi Harfli

Yksek Lisans Doktora / Sanatta Baar Baar

Programlar Yeterlik Programlar Notu katsay

Pekiyi Pekiyi AA 4,00

yi-Pekiyi yi-Pekiyi BA 3,50

yi yi BB 3,00

Orta-yi Orta-yi CB 2,50

Orta Baarsz CC 2,00

Baarsz Baarsz DC 1,50

Baarsz Baarsz DD 1,00

Baarsz Baarsz FD 0,50

Baarsz Baarsz FF 0,00

Yaryl sonu snavna Yaryl sonu snavna FG 0,00

girmedi (baarsz) girmedi (baarsz)

Devamsz (baarsz) Devamsz (baarsz) DZ 0,00

Mazeretli Mazeretli MZ --

Yeterli (baarl) Yeterli (baarl) S 0,00

Yetersiz (baarsz) Yetersiz (baarsz) U 0,00

Tamamlanmam / Eksik Tamamlanmam / Eksik E --

Tez izleme baarl Tez izleme baarl ST --

Tez izleme baarsz Tez izleme baarsz UT --

Tez izleme devamsz Tez izleme devamsz DT --

a) Tezli ve tezsiz yksek lisans programlarnda AA, BA, BB, CB, CC ve S baarl; DC, DD, FD, FF, FG, DZ ve U baarsz harf notlardr.

b) Doktora ve sanatta yeterlik programlarnda AA, BA, BB, CB ve S baarl; CC, DC, DD, FD, FF, FG, DZ ve U baarsz harf notlardr.

c) MZ, E ve DE henz baar durumu netlememi harf notlardr.

) FG: Derse devam ve uygulama ile ilgili koullar yerine getirerek o dersin yaryl sonu snavna girme hakk olduu halde snavna girmeyen rencilerin ilgili dersleri iin kullanlr ve renci o dersten baarsz saylr. Bu baar derecesi, rencinin renim sresince tamamlamakla ykml olduu toplam kredi ve GANO/YANO hesabnda; ilgili dersin baar katsays 0,00 alnarak GANO/YANO hesabna dersin kredisi katlmak suretiyle FF notu gibi ileme alnr.

d) DZ: Derse devam ve uygulama ile ilgili koullar yerine getirememi, devamszlk nedeniyle o dersin yaryl sonu snavna girme hakk olmayan rencilerin ilgili dersleri iin kullanlr ve renci ilgili dersten baarsz saylr. Bu not FF notu gibi ileme alnr.

e) MZ: Yaryl sonu snavlarna girmeye hak kazand halde, yaryl sonu snavlarna giremeyen ve Enstit Ynetim Kurulu tarafndan mazereti kabul edilen rencilerin snavlarna giremedikleri dersler iin verilir. Bu durumdaki rencinin baar durumu belli olmadndan bu not, bu aamada toplam kredi ve GANO/YANO hesabna katlmaz. Bu not, daha sonra yaplacak mazeret snav sonucu alnacak harf notuyla deitirilir.

f) S: rencinin niversite d birimlerden Enstit Ynetim Kurulu kararyla transfer ettii derslere ve seminer, dnem projesi, tez ve benzeri Senato tarafndan uygun grlen derslere verilir. Bu tr derslerin kredisi, rencinin tamamlamakla ykml olduu toplam krediye saylr, fakat GANO/YANO hesabna katlmaz. Ayrca, yeterlik snav ve tez savunma snavnda baarl olan renciye S notu verilir.

g) U: S notunun verilebildii derslere uygulanabilir ve baarsz olarak deerlendirilir. Yeterlik snav ve tez savunma snavnda baarsz olan renciye U notu verilir.

) E: Hastalk gibi geerli bir nedenden dolay yaryl iinde derse ilikin gereken koullardan bazlarn yerine getirememi rencilere bu ders iin, dersin retim eleman tarafndan verilir. Bu not, bu aamada toplam kredi ve GANO/YANO hesabna katlmaz. Bu notu alm bir rencinin, notlarn renci ileri brosuna son teslim tarihinden itibaren yirmi bir gn iinde eksiklerini tamamlamas ve bir not almas gerekir. Bu sre iinde eksiini tamamlayamayan rencinin notu FF notuna dnr. Ayrca, yksek lisans ve doktora tezleri ile sanatta yeterlik tez/sergi/projelerinde jrinin belirtecei dzeltmelerin yaplmas ve eksiklerin tamamlanabilmesi iin tez danman tarafndan verilir. Yksek lisans tezinde E notu alan bir renci, yaryl snavlarnn bitiminden sonraki alt ay ierisinde eksiklerini tamamlamakla ykmldr. Ancak E notu, bir doktora veya sanatta yeterlik almasnda dzeltmelerin yaplmas ve eksikliklerin tamamlanmas iin verilmise bu sre bir yla kadar uzatlabilir. Kendisine tannan ek sre iinde tezdeki eksikliklerini tamamlayamayan rencinin E notu, FF notuna evrilir.

h) ST: Tez izleme komitesinde baarl olan renciye verilir. Bu not toplam kredi ve GANO/YANO hesabna katlmaz.

) UT: Tez izleme komitesinde baarsz olan renciye verilir. Bu not toplam kredi ve GANO/YANO hesabna katlmaz.

i) DT: Tez izleme komitesine girmeyen renciye verilir. Bu not toplam kredi ve GANO/YANO hesabna katlmaz.

(7) renci, baarsz olduu bir dersi tekrar almak zorundadr. Ancak, baarsz olunan ders seimlik bir ders ise bu dersin yerine ayn seimlik ders havuzundan farkl bir ders de alnabilir.

(8) Tm programlarda S notu; yksek lisans programlarnda CB notu veya zeri; doktora ve sanatta yeterlik programlarnda ise BB notu veya zeri harfli baar notu alnm dersler tekrar edilmez. Tekrar edilen derslerde, alnan en son harfli baar notu geerlidir ve YANO/GANO hesabnda bu son not kullanlr.

(9) rencinin bir dersteki durumunu belirten iaretler aadaki ekildedir.

aret Aklama aret Aklama

R Tekrar MK Muafiyet snav ile muaf, kredili

NC Kredisiz DP renci deiim program

TY Transfer D yatay gei BH Bilimsel hazrlk

T Transfer FR Fark dersi

M Muafiyet snav ile muaf, kredisiz

(10) Dokuzuncu fkradaki tabloda yer alan iaretlerin aklamas aadaki gibidir:

a) R: Dersin nceden baarlm veya baarlmam olmasna baklmadan ilgili dersin tekrar edildiini gsterir.

b) NC: Dersin kredisinin olup olmamasna ve/veya kredi miktarna baklmakszn ilgili dersin kredisiz olarak alndn gsterir. Bu iaretin verildii dersler; rencinin retim programnda belirtilen, renim sresi ierisinde tamamlamakla ykml olduu toplam krediye saylmaz ve GANO/YANO hesaplarna katlmaz.

c) TY: Baka bir yksekretim kurumdan yatay gei yapm rencilerin Enstit Ynetim Kurulunca kabul edilen baarl dersleri iin kullanlr. Bu iaretin kullanld derslere S notu verilir.

) T: Bu iaret, dersin baka bir yksekretim kurumunda alnm olmas ve yukardaki transfer trne dhil edilemedii durumlarda kullanlr. Bu iaretin kullanld derslere S notu verilir.

d) M: Muafiyet snav yoluyla rencinin retim programnda ngrlen yabanc dil veya engelli rencilerin engelleri nedeniyle izleyemeyecekleri dersler gibi bir ksm derslerden muaf tutulduu anlamna gelir. Muaf tutulan bu dersler rencinin tamamlamakla ykml olduu toplam krediye saylmaz ve GANO/YANO hesaplarna katlmaz. rencinin retim programnda belirtilen toplam krediyi tamamlamas iin renciye bu dersler yerine baka dersler nerilir.

e) MK: Muafiyet snav ve benzeri yollarla rencinin retim programnda ngrlen ortak zorunlu yabanc dil dersi gibi bir ksm derslerden muaf tutulduu anlamna gelir. Muaf tutulan bu derslere S notu verilir ve rencinin tamamlamakla ykml olduu toplam krediye saylr, fakat GANO/YANO hesaplarna katlmaz. Bu dersler tekrar edilmez.

f) DP: Bu iaret; deiim programlar erevesinde rencinin alm olduu ve Enstit Ynetim Kurulunca kabul edilen dersler iin kullanlr.

g) BH: Bilimsel hazrlk programnda verilen dersleri belirtmek iin kullanlan iarettir.

) FR: Fark/nkoul olarak verilen dersleri belirtmek iin kullanlan iarettir.

Akademik baar not ortalamalar

MADDE 44 (1) rencilerin baar durumlar, bitirdikleri yarylda alm olduklar derslere ait YANO ve alm olduklar tm dersler iin hesaplanan GANO ile izlenir.

(2) Bu ortalamalar; ilgili derslerden, bu Ynetmeliin 42 nci maddesine gre alnm harfli baar notlarnn, her birinin karl olan baar katsaylarnn, o dersin kredisi ile arplarak bulunan saylarn toplamnn, ayn derslerin kredi toplamna blnmesiyle elde edilir. Bu hesaplamalar sonucu ortaya kan deerler, virglden sonra iki haneye yuvarlanr. Virglden sonraki nc hane, beten kkse sfra; be veya beten bykse, ikinci haneyi bir artracak ekilde yuvarlanarak hesaplanr.

(3) Bir yaryla ait YANO hesab iin, sadece o yaryla ait dersler; GANO hesab iinse, rencinin alm olduu tm dersler gz nnde tutulur. Tekrarlanan derslerde alnan en son baar katsays kullanlr. Kaytl bulunulan yaryl sonu itibariyle YANO veya GANO belirlenirken retim programnda belirtilen alnmam dersler ortalama hesaplarna katlmaz.

(4) GANOsu 3,00 ile 3,49 arasnda olan renciler onur rencisi; GANOsu 3,50 veya st olan renciler ise yksek onur rencisi olurlar. Bu bilgi rencinin not dkm belgesinde belirtilir.

Snav sonularna itiraz

MADDE 45 (1) renciler yazl snav sonularna, ilanndan itibaren yedi gn iinde Mdrle dileke vererek itiraz edebilirler. Daha sonra yaplan itirazlar kabul edilmez.

(2) tiraz zerine snav kad dersin retim eleman tarafndan, konunun kendisine bildirilmesinden itibaren en ge be gn iinde incelenir ve sonu yazl ve gerekeli olarak Mdrle bildirilir. Not deiiklii ancak Enstit Ynetim Kurulu kararyla yaplabilir.

Savunmalara dinleyici kabul

MADDE 46 (1) Tez/sergi/proje nerisi savunmalar ile tez/sergi/proje savunmalar herkese aktr.

Anabilim/anasanat dal bakanlnn bulunmamas

MADDE 47 (1) Bu Ynetmelikte Anabilim/Anasanat Dal Bakanlnca yerine getirilmesi ngrlen iler, Anabilim/Anasanat Dalna bal olmakszn alan programlarda program danmanlarnca yerine getirilir.

Yeniden kaytta muafiyet

MADDE 48 (1) Daha nce bir lisansst programda baarm olduu derslerden yeni kaydolduu programda muaf olmak isteyen renci, yeni programa kesin kaydndan itibaren en ge onbe gn iinde Mdrle bavurduu takdirde, Anabilim/Anasanat Dal Bakanl nerisi ve Enstit Ynetim Kurulu kararyla derslerden muaf tutulabilir.

Kayt dondurma

MADDE 49 (1) Aada belirtilen hakl ve geerli nedenlerin varl halinde Enstit Ynetim Kurulunca rencinin kaydnn bir yaryl veya bir yl dondurulmasna karar verilebilir:

a) rencinin, tam teekkll devlet hastanesinden alnm heyet raporu ile belgelenmi salkla ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayl Kanun hkmleri uyarnca yksekretimin aksamas sonucunu douracak olaylar dolaysyla renime Yksekretim Kurulu Karar ile ara verilmesi,

c) Doal afetler nedeniyle rencinin renime ara vermek zorunda kalm olmas,

) Einin veya birinci dereceden kan yahut shri hsmlarnn acil hastal halinde bakacak baka kimsenin bulunmamas nedeniyle, rencinin renime ara vermek zorunda olduunu belgelendirmesi,

d) rencinin ne suretle olursa olsun tecil hakkn kaybetmesi veya tecilinin kaldrlmas suretiyle askere alnmas,

e) rencinin tutukluluk hali,

f) Hkm muhtevas ve sonular bakmndan rencinin tabi olduu disiplin ynetmeliine gre, rencinin rencilik sfatn kaldrmayan veya niversiteden karlmasn gerektirmeyen mahkumiyet hali,

g) Enstit Ynetim Kurulunun hakl ve geerli kabul edecei dier nedenler.

(2) Birinci fkrada belirtilen hakl ve geerli nedenin kabul edilebilmesi, bu nedenin douundan itibaren en ge iki ay iinde Mdrle bildirilmesi artna baldr.

(3) Ayn usulle kayt dondurma ilemi tekrar edilebilir.

Kayt silme

MADDE 50 (1) rencinin yazl talepte bulunmas halinde Enstit Ynetim Kurulu kayt silme karar alr.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Tebligat

MADDE 51 (1) Eitim-retim, snavlar ve benzeri konularda Enstitlerde yaplan ilanlar rencinin ahsna yaplm tebligat hkmndedir. rencinin Adrese Dayal Nfus Kayt Sisteminde yer alan adresi, tebligat adresidir.

Disiplin ileri

MADDE 52 (1) Lisansst programlarndaki renciler hakknda 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri uygulanr.

kinci retim

MADDE 53 (1) Mevzuatta aksine hkm bulunmayan hususlarda, Enstitlerde yrtlen ikinci retim hakknda da bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Anlama uyarnca renim grenler

MADDE 54 (1) renci deiimi konusundaki anlamalar ile niversiteleraras protokoller uyarnca renim grenlere ilikin zel hkmler sakldr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 55 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; ilgili dier mevzuat hkmleri, Yksekretim Kurulu, Senato ve ilgili kurul kararlar uygulanr.

(2) Eitim-retim ve snav ile ilgili konularda, ilgili kurullarca bu Ynetmelik hkmlerine uygun olarak yaplacak dzenlemeler Senatonun kararndan itibaren en ge bir ay iinde Enstitde ilan edilir ve ilan tarihinde uygulamaya konulur.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 56 (1) 1/3/2004 tarih ve 25389 sayl Resm Gazetede yaymlanan Marmara niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

ntibak

GEC MADDE 1 (1) 3/3/2008 tarihinden nce lisansst eitim ve retime balam olup, doktora yeterlik snavlarna girebilmek iin ya da sanatta yeterlik almasn sonlandrabilmek iin gereken yabanc dil artn yerine getirememi olan rencilerin, doktora yeterlik snavna girebilmeleri iin DSden 100 zerinden en az 60 puan, sanatta yeterlik almasn sonulandrabilmeleri iin en az 55 puan alm olmalar gerekir.

(2) Bu Ynetmeliin 15 inci maddesinin nc fkras, 27 nci maddesinin ikinci fkras ve 34 nc maddesinin ikinci fkras hkmleri 2011-2012 eitim-retim yl ve ncesinde kayt yaptran rencilere uygulanmaz.

Yrrlk

MADDE 57 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 58 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Marmara niversitesi Rektr yrtr.