16 Eylül 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28413

YÖNETMELİK

Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin kayıt kabulleri, eğitim-öğretim süreleri ile sınav ve değerlendirmelere ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ufuk Üniversitesinde yıllık eğitim ve öğretim yapan fakültelerin dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans, lisans eğitim-öğretimini gören öğrencilerin kayıt kabullerini, eğitim-öğretimlerinin düzenlenmesini, sınav değerlendirmelerinin yapılma koşullarını, diploma ve diğer öğretim çalışmaları ile mezuniyet çalışmalarının düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Dekan: Ufuk Üniversitesindeki fakültelerin dekanlarını,

c) GNO: Genel Not Ortalamasını,

ç) Kurul: Ufuk Üniversitesindeki fakültelerin, yüksekokulların; fakülte/yüksekokul kurulunu,

d) Mütevelli Heyeti: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Müdür: Yüksekokul veya Meslek Yüksekokul Müdürünü,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

g) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Ufuk Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,

ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

i) Yönetim Kurulu: Ufuk Üniversitesindeki Fakültelerin/Yüksekokulların Yönetim Kurulunu,

j) YNO: Yarıyıl Not Ortalamasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar ve Ücretler

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı; her biri sınav süreleri dâhil en az on altı haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senato, gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir.

(3) Uygun görülen fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/bölüm/programlarında ilgili mevzuata uygun olarak ikili, gece ve yaygın eğitim-öğretim programları düzenlenebilir. Bu durumda eğitim-öğretim ve programları; Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetinin kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayladığı usul ve esaslara göre belirlenir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 6 – (1) Üniversitede, Yükseköğretim Kurulunun kararı doğrultusunda yabancı dil destekli Türkçe eğitim-öğretim yapılır. Ancak, Türkçe yapılan derslerde yabancı dildeki kaynaklardan yararlanılabilir. Ödev ve çalışmalar yabancı dilde yapılabilir.

(2) Yabancı dil eğitim-öğretimi Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür.

(3) Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı ile bazı dersler yabancı dilde yapılabilir ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile yabancı dille eğitim-öğretim yapan bölümler açılabilir.

(4) Üniversiteye kayıt olan öğrenciler eğitim-öğretim yılı başlamadan önce yabancı dil yeterlik sınavına tabi tutulur. Sınav sonuçlarına göre sınavda başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfına devam ederler. Başarılı olanlardan isteyenler başvurmaları halinde, hazırlık sınıfına devam edebilirler.

Yasal öğretim süresi

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğretim süresi;

a) Ön lisans programlarında en fazla dört yıldır.

b) Lisans programlarında en fazla yedi yıldır.

c) Lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren tıp fakültesi programında en fazla dokuz yıldır.

(2) Kayıtlı oldukları diploma programını bu maddede belirtilen süreler içinde başarı ile tamamlayamayarak mezun olamayan öğrenciler, Mütevelli Heyetinin belirlediği ücreti ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Ancak öğrencilere tanınan haklardan yararlanamazlar.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süresi öğrenim süresinden sayılır.

Eğitim-öğretim ve sınav ücretleri

MADDE 8 – (1) Eğitim-öğretim ve sınav ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir.

(2) Eğitim-öğretim ve sınav ücretlerinin ilk taksiti, güz yarıyılı kesin kayıt veya kayıt yenileme sırasında, ikinci taksiti ise bahar yarıyılı başında kayıt yenileme sırasında ödenir.

(3) Öğretim ücreti yalnız ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavları ve öğretimi kapsar.

(4) Burslu öğrenciler dışında öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

(5) Öğrenciler, Mütevelli Heyetinin ayrıca belirlediği eğitim-öğretim, sınav, özel öğrenciler ve benzeri işlemlerle ilgili olarak;

a) Özel öğrenci öğreniminin,

b) Yaz öğretiminin,

c) Bütünleme sınavı, ek sınav ve ek dersin,

ç) Alt ve üst sınıflardan alınan derslerin,

d) Tek ders ve ders tekrarının,

e) Sınırsız sınavın,

f) Kayıt dondurma ve izinli sayılmanın,

ücretlerini ödemekle yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde Senato tarafından tespit edilecek esaslara göre düzenlenir.

(2) Üniversiteye giriş ile ilgili bütün başvurular doğrudan Rektörlüğe yapılır.

Ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına ÖSYM’nin yaptığı sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır.

(2) ÖSYM tarafından belirlenen kriterler dikkate alınarak meslek yüksekokullarına sınavsız öğrenci alınabilir.

İlk kayıt işlemleri

MADDE 11 – (1) Üniversitenin herhangi bir düzeydeki eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen ilkeler esas alınarak, Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır.

(2) Kayıt için gerekli belgelerle zamanında başvurmayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz.

(3) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için ÖSYM kontenjan kılavuzunda istenen belgelerin dışında aşağıdaki koşullar aranır:

a) ÖSYM’nin düzenlediği sınav sonucu Ufuk Üniversitesinde öğrenim görme hakkını kazanmış olmak,

b) Ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin yurt içindeki bir ortaöğretim kurumundan veya Millî Eğitim Bakanlığınca lise veya dengi okul olarak kabul edilen yurt dışındaki bir okuldan diploması bulunmak,

c) Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödemiş olmak,

ç) Senato tarafından belirlenecek diğer koşulları ve belgeleri sağlamış olmak.

(4) Kayıt sırasında belgelerinde noksanlık ve tahrifat olanların ve başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Ufuk Üniversitesine kayıt ve kabulü ile ilgili işlemler, Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Ufuk Üniversitesine kaydını yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, birinci yıl eğitimlerine başlarlar. Türkçe seviye tespit sınavında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfında bir yıl süre ile Türkçe eğitimine tabi tutulduktan sonra bölüm programlarında eğitimlerine başlarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ders Kayıtları ve Program

Akademik takvim

MADDE 13 – (1) Fakülte/yüksekokul kurulları, eğitim-öğretim, ders kayıt, ders ekleme-bırakma, sınav, yarıyıl tatili, yaz öğretimi ve yaz tatili yarıyıllarını içeren bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim önerisini, en geç mayıs ayının ilk haftası içinde Senatonun onayına sunar.

(2) Senato tarafından onaylanan akademik takvim yürürlüğe girer.

Kayıt yenileme ve program yapma

MADDE 14 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimle belirtilen süre içinde gerekli belgelerle birlikte ücretlerini ödeyerek aldıkları dersleri içeren ders programlarını danışmanlarına onaylatıp kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(2) Akademik takvimde belirlenen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci o yarıyıl derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerinin tamamından kendileri sorumludurlar.

(4) Öğrenci, kaydını kendisi yenilemek zorundadır.

(5) Ders program kayıtları ders ekleme ve bırakma süresi sonunda kesinleşir.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Öğrenciler bu süre içinde danışmanın onayı ile yeni dersler alabilir, almaları zorunlu olan dersler hariç diğer bazı dersleri bırakabilirler.

(2) Akademik takvimdeki ders ekleme-bırakma günlerinden sonra öğrencinin ders programında ders ekleme veya bırakma işlemi yapılamaz.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 16 – (1) Eğitim/öğretim yılı başında her öğrenci için, öğretim elemanları arasından ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından bir danışman görevlendirilir.

(2) Danışman, öğrencinin akademik çalışmalarını izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur.

(3) Akademik takvim çerçevesinde düzenlenen kayıt sürecinde ders alarak program yapma, ders alma-bırakma işlemleri, danışmanın denetiminde ve danışmanın onayı ile yapılır. Danışman, işlemlerin kurallara uygun olmasında öğrenciye yardımcı olur.

(4) Danışman denetiminde yapılan kayıt yenileme, program yapma, ders ekleme-bırakma işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dersler ve Ders Kredileri

Eğitim-öğretim programları

MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim programlarında yer alacak derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, bölüm/ana bilim dalının önerisiyle fakülte/yüksekokul kurulunca düzenlenir ve Senatonun onayına sunularak yürürlüğe girer.

(2) Bir sonraki eğitim-öğretim yılı için öngörülen değişiklikler en geç Ağustos ayının ilk haftası içinde Senatonun onayına sunulur ve her yarıyıl/yılın başında ilan edilir.

(3) Haftalık ders programları, eğitim-öğretim yarıyıl kayıt dönemlerinden en az bir hafta önce dekanlık/müdürlükler tarafından ilan edilir.

(4) Zorunlu, ortak zorunlu, seçmeli, isteğe bağlı seçmeli, önkoşullu dersler ile önkoşul olan dersler, ilgili bölümün önerisi fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

Zorunlu ve ortak zorunlu dersler

MADDE 18 – (1) Zorunlu dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan derslerden zorunlu olarak alması ve başarılı olması gereken derslerdir.

(2) Ortak zorunlu dersler; öğrencilerin 2547 sayılı Kanunda öngörülen, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce derslerinden oluşan ve alınması zorunlu olan ders grubudur. İngilizce dışındaki dersler; not olarak değerlendirilip not döküm belgesinde başarılı/başarısız (S/U) olarak belirtilir; bu dersler kredisiz olup kredi hesabında dikkate alınmaz. Bu dersleri programlarına kredili olarak koyan fakülte/bölümler ders notunu kredi hesabına katarlar.

Seçmeli dersler

MADDE 19 – (1) Seçmeli dersler, öğrencinin, meslekle ilgili formasyonlarını tamamlayan derslerden veya genel kültür ya da değişik ilgi alanındaki derslerden seçmesi istenilen derslerdir.

(2) Öğrencinin ders programında yer alan seçmeli dersler, öğrencinin isteği, danışmanın önerisi ile belirlenir. Programdan çıkarılan seçmeli ders yerine, öğrenciler danışmanın önerisi ile eşdeğer kredili başka bir ders alırlar.

İsteğe bağlı seçmeli dersler

MADDE 20 – (1) İsteğe bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan ve mezun olabilmesi için seçerek almak zorunda olmadığı, ancak bilgi, görgü ve genel kültürünü artırmak amacıyla kendi isteği ve danışman onayıyla aldığı derslerdir.

(2) İsteğe bağlı olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli dersler yerine saydırılamayan ve kredisi olmayan derslerdir; ancak başarıldığında not döküm belgesinde başarı notu yer alır.

(3) İkinci yabancı dil, beden eğitimi, güzel sanatlar ve benzeri derslerden biri isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulabilir.

Önkoşullu dersler

MADDE 21 – (1) Önkoşullu ders; alt yarıyıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması koşulu aranan derstir.

Stajlar ve bitirme projesi

MADDE 22 – (1) Stajların yarıyıl içinde ya da tatil aylarında yapılması zorunludur. Stajların koşul ve ilkeleri ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile hazırlanan bir yönergeyle belirlenir.

(2) Öğrencilerden öğrenimini tamamlayabilmeleri için koşul ve ilkeleri fakülte/yüksekokul kurulunca saptanan bitirme projesi istenebilir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 23 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, atölye, klinik çalışma ve diğer etkinliklerin haftalık saatinin yarısından oluşur.

(2) İki saat uygulama, iki saat laboratuvar, iki saat atölye, iki saat stüdyo, iki saat klinik çalışma ve iki saatlik diğer etkinlikler birer kredi olarak değerlendirilir.

(3) Derslerin kredi değerleri, hangi derslerin kredisiz verileceği fakülte/yüksekokul kurulu tarafından saptanır.

(4) Kredisiz dersler not ortalamasına alınmaz; bu derslerin haftalık teorik ve uygulama saatleri ile başarı durumunun belirtilmesi ile yetinilir.

(5) Alınan derslerin AKTS'ye karşılık gelen kredi değerleri bu Yönetmelikteki esaslar doğrultusunda, Bologna süreci çerçevesinde ayrı bir yönergeyle düzenlenir.

(6) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin kredileri ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Ders Yükü, Ders Tekrarı ve Muafiyet

Ders yükü

MADDE 24 – (1) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı ders yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm/programda belirtilen derslerin kredileri toplamıdır.

(2) Bir yarıyıllık ders yükü, bölüm ve fakülte/yüksekokulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(3) Danışmanının önerisi ve bölüm başkanının onayı ile YNO ve GNO: 2.00 ve daha üzeri olan başarılı öğrencilerin ders yükü en çok iki ders artırılabilir. Sınamalı öğrenciler sadece ders azaltabilirler.

(4) Yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrenciler, aldıkları ders sayısını dikkate alarak kayıtlı bulundukları yarıyılın bazı derslerini almayabilirler.

Ders alma

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında öncelikle başarısızlıkları nedeniyle tekrarlamak durumunda oldukları ve/veya kayıtlı oldukları yıldan önceki yarıyıllara ait olan dersleri almak zorundadırlar.

(2) Öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılın üst yarıyılından ders alamaz. Ancak genel not ortalaması (GNO) en az üç (3.00) olan başarılı öğrencilere danışmanın önerisi bölüm başkanının onayı ile üst yarıyıldan en fazla iki ders verilebilir. Önkoşullu dersler bu kapsamın dışındadır. Bitirme durumunda olan öğrencilere bir defaya mahsus ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile 30 krediye kadar ders verilebilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin ders ve uygulamaların en az yüzde yetmişine (%70) devamları zorunlu olup, devam durumu fakülte/yüksekokul yönetim kurulu veya ilgili öğretim elemanınca uygun görülen bir yöntemle denetlenir.

(2) Devamsız öğrencilerin durumları yarıyıl sonu sınavlarından önce ilan edilir. Özrü ne olursa olsun devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler sınava alınmazlar.

(3) Devamsızlık sürelerine sağlık raporları dâhildir. Sağlık raporu kabul edilen öğrenci raporlu olduğu sürece derslere devam edemez ve sınavlara giremez, sınava girse bile bu sınavlar geçersiz sayılır.

(4) Öğrenciler devamsızlık nedeni ile sınavına giremedikleri dersleri tekrar aldıklarında devam koşulunu yerine getirmek zorundadır.

(5) Öğrencinin devamsızlık nedeniyle almak zorunda olduğu önceki yarıyıla ait derslerin, içinde bulunduğu yarıyıldan almak istediği derslerin saatleriyle çakışmaması gerekir.

(6) Devam yükümlülüğü yerine getirilen derslerin tekrar alınmasında devam koşulu aranmayabilir.

(7) Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin; fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından başka türlü kararlaştırılmadıkça, fark derslerinin en az yüzde otuzuna (%30) devam etmeleri gerekir.

Ders tekrarı

MADDE 27 – (1) Öğrenci tarafından alınması gereken normal yarıyılda alınmamış olan veya alınmış, fakat (FF), (W) veya (U) notu alınmış olan derslerin, açıldıkları ilk yarıyılda tekrar alınması zorunludur. Öğrenci isterse, açıldığı takdirde ilgili dersleri yaz öğretiminde de alabilir.

(2) Devam zorunluluğunu yerine getirmediği için başarısız olan öğrenciler o dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrar alırlar. Öğrenci, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu bir dersi almamazlık edemez.

(3) Tekrar alınması gereken dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler bunların yerine kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokul kurulunun uygun gördüğü dersleri alırlar.

(4) Öğrenciler, genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile bulundukları yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak 24 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla (CC) ve bunun altında not aldıkları dersleri tekrar alabilirler.

(5) Tekrarlanan ders için alınan son not geçerlidir.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak

MADDE 28 – (1) Ders içeriği ve kredisi dikkate alınarak ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öğrenciler bir başka üniversiteden ders alabilirler. Ancak bu derslerden alınan notlar üniversitenin ilgili mevzuatına göre değerlendirilir.

Derslerden yükümlü tutulmama

MADDE 29 – (1) Öğretim programlarına kaydolan öğrenciler daha önce kayıtlı oldukları yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden yükümlü tutulmamak için başvurmaları halinde istekleri ilgili yönetim kurullarınca değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Hazırlık sınıfında devam zorunluluğunu yerine getirmiş, ancak başarılı olamamış öğrenciler öğrenim süresi içinde başarılı olmak koşulu ile kayıtlı olduğu programlara devam eder. Her yarıyılın başında, zorunlu yabancı dil ve isteğe bağlı yabancı dilden mazeret sınavı açılır. Başarılı öğrencilerin yükümlülükleri ortadan kalkar. Not çizelgesinde dersi başardığı belirtilir. Bu ders notu kredi hesabına katılmaz.

(3) Senato tarafından belirlenen dersler için yarıyıl başında muafiyet sınavları açılabilir. Öğrenciler bu haktan bir ders için bir kez yararlanabilir. Muafiyet sınavından başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden en az 60 almak gerekir. Başarılı öğrenciler dersten muaf tutulur ve sınav notları transkriptlerine işlenir. Başarılı olduğu halde muaf olmak istemeyen öğrenciler derse kayıtlarını yaptırabilirler.

Özürler

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin eğitim-öğretim süresince sağlık raporu ile özürlü sayılabilmeleri için aldıkları sağlık raporlarının Ufuk Üniversitesi Öğrenci, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Yönergesinin ilgili hükümlerine göre işlem görmesi gerekir.

(2) Sağlık dâhil tüm özürler sadece ara sınavlarla ve yarıyıl sonu ile ilgili olarak değerlendirilir.

(3) Ayrıca;

a) Ayakta tedavi amaçlı poliklinik raporları devamsızlık özrü olarak kabul edilemez.

b) Sağlık raporu kabul edilen öğrenci, raporlu olduğu sürece derslere devam edemez, sınava katılamaz. Derse devam veya sınava katılma ve sonuçları geçersiz sayılır.

c) Hastalığın ve hısımlığın belgelenmesi kaydıyla birinci, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımların, acil hastalık veya vefat ve defin tarihleri ayrıca belgelenmek koşulu ile fakülte yönetim kurulu özürlerini inceleyerek kabul veya reddeder.

ç) Fakülte/yüksekokul yönetim kurulu, ayrıca öğrencinin yukarıda belirtilmeyen özürlerini inceleyerek kabul veya reddeder.

d) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin raporları ve diğer özürleri hazırlık sınıfı koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.

İzinli sayılma ve kayıt dondurma

MADDE 31 – (1) Haklı ve geçerli nedenleri olan öğrenciler durumlarını belgelemek koşulu ile dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü ile İngilizce Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğüne başvurarak bir veya iki yarıyıl izin isteyebilirler. Kayıt dondurma veya izin talepleri yönetim kurulunun kararı ve Rektörlüğün onayı ile kesinleşir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından öğrenciye tebliğ edilir.

(2) Kayıt dondurma veya izin istek başvuruları zorunlu nedenler dışında, gerekçeli bir dilekçe ve ekli belgelerle birlikte her yarıyıl ders ekleme ve bırakma süresinin son gününe kadar yapılabilir. Ancak sağlık gerekçesi ile istenen izin ve kayıt dondurma talepleri süre sınırlamasına bağlı değildir.

(3) Kayıt dondurma veya izinler bir kere de en çok iki yarıyıl ve tüm öğretim süresince de toplam dört yarıyıl verilebilir. Ancak Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler artırılabilir.

(4) Kayıt dondurma ve izinli geçen süreler öğretim süreleri dışındadır. Ancak eğitim-öğretim amacıyla Üniversite tarafından yurt içi ve yurt dışı için verilen izinlerde geçen süreler öğretim sürelerine dâhildir.

(5) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar dışında mahkûmiyet alan veya resmî makamlarca aranmakta olan öğrenciler kayıt dondurma veya izin isteğinde bulunamazlar. Ancak tutukluluğu takipsizlik kararı veya beraat ile sonuçlanan öğrencilerin bu süreleri kayıt dondurma süreleri gibi işlem görür.

(6) Kayıt dondurma ve izin süreleri sona eren öğrenciler, süre bitiminde başvurarak kayıtlarını yeniler ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

(7) Sağlık raporu ile izinli sayılan öğrenciler, sağlık durumlarının düzeldiğini yine sağlık kurulu raporu ile belgelemek koşulu ile öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

(8) Bu sürelere ilişkin öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirmeler

Sınavlar

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin bilgi ve başarılarının ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, özür sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavıdır.

Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmaları

MADDE 33 – (1) Ara sınavlar; eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavlardır.

(2) Bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır.

(3) İsteyen öğretim elemanı ders saatleri dışında olmak ve dekanlığa/müdürlüğe bilgi vermek koşulu ile birden fazla ara sınav yapabilir.

(4) Ara sınavlar dışında tarih belirtilmeksizin kısa süreli sınav veya yoklamalar yapılabilir.

(5) Ara sınav notunu etkileyecek, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri yarıyıl içi çalışmalar yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır. Bu uygulamalar, sınav notları ile birlikte değerlendirilir. Ancak sınav dışı çalışmaların notu ara sınav ya da yarıyıl sonu sınavının yüzde yirmisini (%20) geçemez. Bu notlar sınav kayıtlarında gösterilir.

Yarıyıl sonu sınavı

MADDE 34 – (1) Yarıyıl sonu sınavı, eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl sonunda yapılan sınavlardır.

(2) Devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler yarıyıl sonu sınavına girebilirler.

(3) Yarıyıl ara sınav notunun yüzde kırkı (%40) ile yarıyıl sonu sınav notunun yüzde altmışının (%60) toplamı yarıyıl başarı notunu oluşturur.

Özür sınavı

MADDE 35 – (1) Özür sınavı, fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedene dayalı olarak ara sınava giremeyen öğrenciler için açılan sınavdır.

(2) Özrünün kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle birlikte, özrünün sona ermesinden itibaren yedi gün içinde dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

(3) Fakülte/yüksekokul yönetim kurulu sağlık sebebi dâhil öğrencinin her türlü özrünü değerlendirerek kabul veya reddedebilir.

(4) Öğrencinin eğitim süresinde sağlık raporu ile özürlü sayılabilmesi için, özrün ilgili mevzuat hükümlerine ve Ufuk Üniversitesi Öğrenci Sağlık ve Kültür İşleri Yönergesine göre belgelendirilmesi ve sağlık raporunun da bu çerçevede işlem görmesi gerekir.

(5) Fakülte/yüksekokul yönetim kurulu, sınava girememe nedenini haklı bulursa, öğrenciye yarıyıl sonu sınavından önce bir özür sınavı hakkı tanır. Özür sınavının özrü olmaz.

Tek ders sınavı

MADDE 36 – (1) Tek ders sınavı öğrencinin mezun olabilmesi için ilgili yönetim kurulu kararı ile açılan sınavdır. Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için bu dersten FF2 notu almamış olması gerekir.

(2) Yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sınavlarını izleyen bir ay içinde tek ders sınavı açılır.

(3) Tek ders sınav notu başarı notudur.

(4) Tek ders sınavından başarısız olan öğrenci, izleyen yarıyılda ya da yaz öğretimi sonunda sınav ücretini ödemek koşulu ile ilgili yönetim kurulu kararı ile tekrar sınava alınabilir.

(5) Tek ders sınavına girecek olan öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücretini yatırmak zorundadır.

Bütünleme sınavı

MADDE 37 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olup giremeyen öğrenciler ile yarıyıl/yıl sonu sınavında başarısız olan öğrencilere yarıyıl/yıl sonu verilen sınavdır.

(2) Bütünleme sınavı yarıyıl/yıl sonu sınavı yerine geçer.

(3) Yarıyıl/yıl sonunda yapılacak bütünleme sınavı yaz öğretimi akademik takviminden önce bitirilmek üzere yönetim kurullarınca belirlenecek tarihlerde yapılır.

(4) Yaz öğretimi sınavları için bütünleme sınavı yapılmaz.

(5) Devamsızlık nedeni ile yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyen öğrenci bütünleme sınavına giremez.

(6) Bütünleme sınav notu yarıyıl/yıl sonu sınav notu yerine geçer.

(7) Bütünleme sınavının mazeret sınavı yoktur.

(8) Yaz öğretiminde ilk kez alınan dersler için bütünleme sınav hakkı yoktur.

(9) Not yükseltmek için sınava giren öğrencinin en son aldığı not geçerlidir.

Sınavların yapılış biçimleri

MADDE 38 – (1) Sınavlar test usulü dâhil; yazılı, sözlü, hem yazılı-hem sözlü, yazılı ve uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) İlgili öğretim üyesinin yarıyıl başındaki başvuru ile yönetim kurulu bazı sınavların sözlü yapılmasına karar verebilir, bu durum yazılı olarak yarıyıl başında ilan edilir.

Sınavların düzenlenmesi ve uygulanması

MADDE 39 – (1) Sınav günleri akademik takvime uygun olarak dekanlık/müdürlükçe ilan edilir.

(2) Sınavlar millî ve dinî bayramlar dışında, cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(3) Sınav günleri ilan edildikten sonra, en geç sınavlardan bir hafta önce dekanlık/müdürlükçe değiştirilebilir.

(4) Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün, yer ve saatte girmek; öğrenci kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi halde sınava alınmazlar ve/veya sınavları geçersiz sayılır.

(5) Öğrencinin girmeyi hak etmediği veya usulüne uymaksızın girdiği sınav sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa bile geçersiz sayılır.

(6) Sınavlarda kopya çekenler, kopya girişiminde bulunanlar veya kopya çekilmesine yardım edenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği ya da çekilmesine yardım ettiği belirlenen öğrenciler, o sınavlardan sıfır (0) almış sayılırlar ve haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esaslarına göre işlem yapılır. Disiplin cezası alan burslu öğrencinin bursu kesilir.

(7) Ödevlerinde, bitirme projelerinde kaynak belirtmeden kısmen veya tamamen aynen aktarma yapan veya ödevini kendisi yapmayarak başkasına yaptırdığı saptanan öğrenciye o çalışmadan sıfır (0) not verilir.

(8) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınavdan (FF) sıfır (0) notu almış sayılır.

(9) Bir dersin ara sınavına özürsüz olarak katılmayan öğrenciye, yeni bir ara sınav hakkı verilmez ve sınavdan sıfır (0) notu almış sayılır.

(10) Tekrarlanan sınavda, önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir.

(11) Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yedi gün içinde öğretim üyesi tarafından bilgisayara girilerek bir kopyası Dekanlık/müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonuçları bilgisayar ortamında akademik takvimde belirtilen tarihlerde topluca ilan edilir.

(12) Sınavlara ilişkin tüm evrak, sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Rektörlükçe saklanır.

Sınav notlarında maddi hata

MADDE 40 – (1) İlan edilen sınav notlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla itiraz edilebilir.

(2) İtiraz başvurusunun ilan tarihini izleyen beş işgünü içerisinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğüne yazılı olarak yapılması gerekir.

(3) Maddi hatada sınav kâğıdı içeriğine bakılmaz. Sadece cevaplara verilen notların toplamına ve okunmayan soru olup olmadığına dekanlık/müdürlükçe bakılır. Maddi hatanın olduğu belirlenirse ilgili yönetim kurulunca maddi hata düzeltilir ve öğrenciye duyurulur.

(4) Sınav kâğıt ve notlarının dekanlık/müdürlüğe tesliminden sonra öğretim elemanının not takdir yetkisi kalkar ve maddi hata dışında not değiştirilemez.

Başarı notu

MADDE 41 – (1) Bir dersteki başarı durumu başarı notu ile değerlendirilir. Başarı notu, yarıyıl içinde yapılan ara sınav, laboratuvar ve diğer uygulamalı çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir.

(2) Ara sınav ve varsa diğer yarıyıl içi çalışmalardan alınan notun yüzde kırkı (%40) ile yarıyıl sonu sınav notunun yüzde altmışının (%60) toplamı başarı notunu oluşturur.

(3) Kredisiz derslerden başarılı olmak için not ile değerlendirmede en az 60 (altmış) almak gerekir. Altmışın (60) altında not alan öğrenci başarısız sayılır.

(4) Bütünleme sınavı (%60) olarak değerlendirilir.

Not ortalamaları

MADDE 42 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından YNO ve GNO hesaplanarak belirlenir.

(2) Öğrencinin bir yarıyıl (YNO), o yarıyılda aldığı her bir dersin kredisi ile başarı puan kat sayısı çarpımları toplamının o yarıyıl aldığı kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Genel not ortalaması (GNO) ise, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Yaz öğretiminde alınan derslerin başarı notu, derslerin ait oldukları yarıyılda değerlendirilir ve ilgili yarıyıla ait YNO veya GNO hesaplanmasında dikkate alınır.

(5) Ders başarı notları harf notuna çevrilerek not döküm belgelerine işlenir. Ders başarı notlarının rakam, harf ve katsayı değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı not çizelgesi

Rakamla              Not Katsayısı               Başarı Harf Notu

90-100                4,00                             AA

80-89                  3,50                             BA

70-79                  3,00                             BB

65-69                  2,50                             CB

60-64                  2,00                             CC

55-59                  1,50                             DC

50-54                  1,00                             DD

0-49                    0,00                             FF

(6) Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

olarak belirlenir.

Not tanımları

MADDE 43 – (1) 42 nci maddede belirtilen başarı notları harflerinin dışında, öğrencilerin bir dersteki durumları sayısal değeri olmayan harflerden birisi ile aşağıdaki gibi belirlenir:

a) (S) Notu: Not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen ve muafiyet sınavı sonucu başarılı olan öğrencilere verilir. (S) notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez. Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların uyumu ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından yapılır.

b) (U) Notu: Not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen veya muafiyet sınavında başarılı olamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler (S) notu alıncaya kadar bu dersi alırlar.

c) (EX) Notu: Senatoca belirlenen derslerden ilgili dekanlık/bölüm/yüksekokul tarafından uygulanan muafiyet sınavı sonucunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. (EX) notu ayrıca Üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere, daha önce bir yükseköğretim kurumundan almış oldukları ve denkliği fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilen dersler için verilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not döküm belgelerinde fakülte/yüksekokul kredisi ile gösterilir.

ç) (W) Notu: Normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra ve ara sınavlar öncesinde olmak kaydıyla, dekan/müdür onayı ile bırakılan ders için verilir. Normal ders ekleme/bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk beş hafta içinde, danışmanın önerisi, bölüm başkanlığının olumlu görüşü ile kayıtlı olduğu dersten çekilmesine izin verilebilir. Öğrenciler programlarının ilk iki yarıyılına ait derslerden çekilemez. Bir öğrenci; (FF), (U) notları ile daha önce başarısız olduğu ve tekrarlamak zorunda bulunduğu derslerden çekilemez. Bir dersten çekilme durumunda öğrenci, o dersi ilk açıldığı yarıyılda almak zorundadır.

d) (I) Notu: Ödev, proje sunumu ve benzeri süreli değerlendirme sonunda verilen nottur. (I) notu hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları bitiremeyen öğrencilere verilir. Bir dersten (I) notu alan öğrenciye, eksiklerini tamamlamak üzere yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitiminden itibaren onbeş gün süre tanınır. Bu süre içerisinde eksiklerini tamamlamayan öğrencinin (I) notu, kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Ancak uzayan hastalık ve benzeri hallerde, ilgili yönetim kurulunun onayıyla (I) notunun süresi uzatılabilir.

e) (FF1) Notu: Derse devam ve uygulama ile ilgili yükümlülükleri yerine getirerek yarıyıl sınavına girme hakkı olduğu halde, sınava girmeyen öğrencilere verilen nottur. Başarı notu hesabında (FF) olarak işlem görür.

f) (FF2) Notu: Derse devam veya uygulama ile ilgili yükümlülükleri yerine getirememiş öğrencilere verilen nottur. Başarı notu hesabında (FF) olarak işlem görür.

g) (P) Notu: Yıllık derslerin birinci yarıyılında verilir.

Başarı durumu

MADDE 44 – (1) Dördüncü yarıyıl sonu itibarıyla GNO ikinin (2,00) altında olan öğrenciler GNO’yu ikiye (2,00) çıkarana kadar üst yarıyıldan ders alamazlar. Bu öğrenciler alt yarıyıllardan başarısız olduğu veya hiç almadığı dersler ile notunu yükseltmek istediği dersleri yaz öğretiminde de alabilirler ve tek ders sınav hakkından yararlanabilirler.

(2) YNO veya GNO iki (2.00) ve üstünde olan öğrenci başarılı öğrencidir. Öğrencinin başarılı olması için o dersten (CC) ve üstü not alması gerekir.

(3) Tıp fakültesinde eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Öğrenci o yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa, ertesi yılda bir üst sınıftan hiçbir şekilde ders alamaz. Sadece başarısız olduğu ders/dersleri alabilir.

Sınamalı öğrenciler

MADDE 45 – (1) YNO ikinin (2.00) altında olan öğrenciler başarısız ve sınamalı öğrencilerdir.

(2) Sınamalı öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için, sınamalı duruma düştükleri yarıyılı izleyen yarıyılda, YNO en az iki (2.00) olması gerekir.

(3) İzleyen yarıyılda YNO iki (2.00)’nin üstüne çıkaran öğrenci sınamalı olduğu dönemde (DC) ve (DD) notu aldığı derslerden başarılı sayılır.

(4) İzleyen yarıyılda YNO ikinin (2.00) altında olması durumunda öğrenci son iki yarıyılda (CC) nin altında not aldığı tüm dersleri tekrar alır.

(5) Dört yarıyıl üst üste sınamalı durumda olan öğrenciler başarılı oluncaya kadar uzatmalı öğrenci olurlar.

(6) Sınamalı öğrenciler bir yarıyılda en fazla 18 kredilik ders alabilirler. Yüksekokullarda alınan ders sayısı 23 krediye kadar çıkabilir.

(7) Yaz okulunda alınan derslerin ortalaması yarıyıl not ortalaması olarak değerlendirilemez.

Onur öğrencisi

MADDE 46 – (1) Her dersi ilk hakkında başarmış, disiplin cezası almamış, tüm yarıyıllarda en az alması gereken ders kredisini almış, eğitim yılı sonunda veya mezuniyet sırasında genel başarı not ortalaması en az üç virgül elli (3,50) olan öğrenciler onur öğrencisi sayılır ve bu öğrencilere onur belgesi verilir.

Not belgeleri ve saklanması

MADDE 47 – (1) Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin kayıt oldukları tarihten, Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlara ilişkin kayıtlar öğrencinin dosyasında saklanır ve not döküm belgesine yazılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yatay ve Dikey Geçişler

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 48 – (1) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından Ufuk Üniversitesine yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

(2) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerden geldiği yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık programı bulunmayanlar, Ufuk Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü tarafından yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavında başarısız olanlar Ufuk Üniversitesinin hazırlık sınıfı programına alınırlar.

(3) Geldiği yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık programında başarısız olarak yatay geçiş yapan öğrenciler, ancak mezun oluncaya kadar açılacak yeterlik sınavından başarılı olmak koşulu ile yatay geçiş yaptığı fakülte/bölüm/programlarına başlarlar.

(4) Eğitim-öğretiminin tümünü yabancı dille yapan, yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler ile uluslararası nitelikteki kuruluşlar tarafından verilen dil sınavına katılmış olanlardan yabancı dil sınav sonuçları Senatonun sınır olarak tespit ettiği puanı geçenler doğrudan yatay geçiş yaptığı fakülte/bölüm/programlarına başlarlar.

(5) Ufuk Üniversitesi öğrencileri, aldıkları eğitim-öğretim programlarının içeriği dikkate alınarak; kayıtlı bulundukları bir programdan/bölümden diğer bir programa/bölüme geçebilirler. Bu tür geçişlere ait kontenjanlar fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun önerisi, Senatonun kararı ile belirlenir ve Rektörlükçe ilan edilir. Geçiş yapmak isteyen öğrenciler ilan edilen ilkelere uygun olarak başvuruda bulunurlar.

Yatay geçiş koşulları

MADDE 49 – (1) Yatay geçişlere ve intibak programlarına ilgili yönetim kurulu karar verir.

(2) Yatay geçiş başvurularının işleme konulabilmesi için öğrencinin:

a) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde başvurusunu yapmış olması,

b) Yatay geçiş yapılacak fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer koşulları da sağlamış olması,

halinde; belirlenecek kontenjanlar dâhilinde diğer fakülte/bölüm/programlara yatay geçiş yapabilirler.

(3) Üniversite içinden ya da dışından yatay geçiş yapmasına karar verilen öğrencilerin önceden almış oldukları derslerden hangilerinin yatay geçiş yaptıkları fakülte/bölüm/programdaki derslere karşılık sayılacağı ve intibak ettirilecekleri yarıyıl, ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır.

Dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 50 – (1) Dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulünde öğrencilerin; kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı intibak programları hakkında 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilir.

(2) Dikey geçişle gelen öğrencilere bir ve ikinci sınıfta aldıkları derslerle ilgili muafiyet verilebilir.

(3) Çakışan derslerde %70’lik devam aranmaz.

Özel öğrenciler

MADDE 51 – (1) Bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünün ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin Ufuk Üniversitesinin ön lisans ve lisans programında yer alan derslere özel öğrenci olarak katılabilmesi, öğrencinin geldiği öğretim kurumunun yönetim kurulunun kararı ile Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde olur.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alan bu öğrenciler, Ufuk Üniversitesi öğrenci statüsü ve diplomaya yönelik öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun uygun gördüğü kredileri transfer edebilirler.

(3) Söz konusu öğrenciler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirlenen koşulları sağlayarak Ufuk Üniversitesine yatay geçiş yapmaları halinde sadece not döküm belgelerinde yer alan dersleri aktarabilirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma ve Uzatma

Mezuniyet ve diploma verilme koşulu

MADDE 52 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini, her bir program için saptanan en az kredi toplamının altında olmamak koşulu ile bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan GNO iki (2,00) veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

(2) Öğrenci kayıtlı olduğu programın öngördüğü tüm zorunlu ve seçmeli derslerini tamamladığı halde fazladan aldığı bir seçmeli dersten başarısız olması halinde bu ders öğrencinin isteği ve ilgili yönetim kurulu kararı ile üzerinden silinebilir.

(3) Öğrencinin mezuniyet derecesi, lisans öğrenimi genel not ortalaması dikkate alınarak belirlenir. Lisans öğrenimi genel not ortalaması (GNO); öğrencinin öğrenim süresince her dersten almış olduğu başarı notunun dersin kredi değeri ile çarpımları sonucu elde edilen ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi ile elde edilir.

(4) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredilerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Senatoca belirlenir.

(5) Diploma ve sertifikalar Türkçe olarak düzenlenir.

(6) Mezun olan öğrencilere, diplomaları ile birlikte İngilizce diploma eki verilir.

Lisans diploması

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre sekiz yarıyıllık bir programı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(2) Lisans diploması, ilgili dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Diplomada yan dal ve program belirtilir.

Ön lisans diploması

MADDE 54 – (1) Üniversitenin herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden isteyenlere, lisans öğreniminin en az ilk dört yarıyılının bütün derslerini tamamlamış olmaları koşulu ile ön lisans diploması verilir. Verilen diplomalarda ilgili dekan/müdür ve Rektörün imzaları bulunur. Bu diplomalarda öğrencinin görmüş olduğu öğrenim süresi belirtilir.

Meslek yüksekokulu diploması

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yüksekokul programını başarı ile tamamlayan öğrencilere yüksekokul diploması verilir. Meslek yüksekokulu diplomasında ilgili müdür ve Rektörün imzaları bulunur.

Çift ana dal lisans programı

MADDE 56 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, aynı fakülte içinde ya da dışında başka bir bölümün lisans öğrenimini aynı zamanda izleme izni verilebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa çift ana dal programı denir.

(2) Çift ana dal programlarına ait koşullar Senatoca belirlenir.

Çift ana dal diploması

MADDE 57 – (1) Çift ana dal programı uygulayan fakülteden çift ana dal diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda, ilgili bölüm başkanı, dekan ve Rektörün imzaları bulunur. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu çift ana dal programının adı belirtilir.

Yan dal programı

MADDE 58 – (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, kayıtlı bulundukları lisans programlarına ek olarak yan dal programını izleme izni verilebilir.

(2) Ayrı lisans programı anlamını taşımayan yan dal programlarına ait koşullar Senatoca belirlenir.

Yan dal sertifikası

MADDE 59 – (1) Yan dal programı uygulayan fakülte/yüksekokul bölümlerinde yan dal sertifikası almaya hak kazananlara verilen sertifikalarda ilgili bölüm başkanı, dekan/yüksekokul müdürünün ve Rektörün imzaları bulunur. Sertifika üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu yan dal programının adı belirtilir.

Öğrenim süresi ve öğrencilik haklarının dondurulması

MADDE 60 – (1) Öğrencinin mali sorumluluklarını yerine getirmeme veya öğrenimine ara verme isteği doğrultusunda öğrenim süre ve öğrencilik hakları dondurulur. Öğrencinin yeniden başvurusu halinde Mütevelli Heyetinin belirleyeceği ücreti ödeyerek öğrenimine ve öğrenciliğe devam eder.

Öğrenim süresini uzatma

MADDE 61 – (1) Öğrenci belirlenen süre içinde programını başarı ile tamamlayamaz ise Mütevelli Heyetin belirlediği ücreti ödeme koşulu ile uzatma programına alınır.

Engelli öğrenciler

MADDE 62 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Buna rağmen öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 64 – (1) 25/7/2004 tarihli ve 25533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından önce Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin bu Yönetmeliğe göre yapılacak olan intibak düzenlemeleri Üniversite yetkili kurullarınca yapılır.

Yürürlük

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.