13 Eylül 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28410

YÖNETMELİK

Muğla Üniversitesinden:

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin adı “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f), (ğ), (h) ve (ı) bentlerinde, 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 43 üncü maddesinde yer alan “Muğla” ibareleri “Muğla Sıtkı Koçman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Tek ders sınavı, öğrencinin yazılı talebi üzerine bölüm başkanlığınca belirlenen ve ilgili yönetim kurulunca onaylanan tarihlerde yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“a) Hastalık İzni: İzin verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülen sağlık kurulu raporu,”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/1/2012

28170