13 Eylül 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28410

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/1997 tarihli ve 23044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Yaz Okulunun başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonundaki yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en az iki hafta sonra başlamak üzere Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Yaz Okulu öğretim süresi 24 öğretim gününden az olmamak üzere en az 5 haftadır. Yaz Okulu sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Yaz Okulunda açılan her ders, haftada, bir yarıyıldaki haftalık ders saatinin üç katı olacak şekilde yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – Yaz Okulunda toplam en çok 10 kredi değerindeki derslere kayıt yaptırılabilir. Ancak genel not ortalaması 3.00 ve üstünde olan öğrenci 12 kredi değere kadar derse kayıt yaptırabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – Yaz Okulundan ders alan öğrencinin başarı durumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir ve Yaz Okulundan alınan ders, başarı belgesinde Yaz Okulu başlığı altında açılacak bir bölümde gösterilir. Yaz Okulu yarıyıl sonunda bütünleme sınavı yapılmaz. Yaz Okulunda alınan notlar öğrencinin genel not ortalaması hesabında kullanılır. 2 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre tekrar alınan bir dersin eski başarı notu DC veya DD ise bu dersler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde belirtilen sınırlamaya dâhil değildir. Program dışı derslerden alınacak notlar genel not ortalamasına katılmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.