13 Eylül 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28410

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS LİSANS

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/1997 tarihli ve 23044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“Öğrencinin başarısı yarıyıl içi sınavları ile ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmaların başarı düzeyi ve yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı sonuçları göz önüne alınarak belirlenir. Bu sınavların tarihleri ilgili yönetim kurulunca belirlenir ve yarıyılın ilk dört haftası içinde öğrencilere duyurulur.”

“Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yarıyıl sonu sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava, yarıyıl sonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayanlar, FF veya YZ başarı notu alanlar ile akademik yetersizlik uyarısı olup ilgili dersten DC ve daha düşük not alan öğrenciler girebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenci ilgili yönetim kurulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi durumunda girmediği yarıyıl içi sınavlarından dilediği yalnız birinin mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavları, derslerin sona erdiği yarıyılın son haftasında yapılır.”

“Derse devam zorunluluğunu yerine getiren ancak Üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm yarıyıl içi sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencinin mazeret sınavının ne zaman yapılacağı ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencinin bir dersteki başarısı bağıl değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek; sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılımı ve sınıf ortalaması dikkate alınarak belirlenir. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl sonu notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – Öğrencinin başarı durumu her yarıyıl sonunda genel not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılır. Genel not ortalaması 2.00’ın altına düşen öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin genel not ortalaması 1.80’in altında ise; açılması halinde, öncelikle DC ve altında not aldığı dersleri takip eden ilk yarıyılda tekrar eder ve daha önce almadığı bir dersi alamaz. Ancak, genel not ortalaması 1.80’in altında olan ve ders kaydı yaptırdığı yarı yılda kayıt yaptırdığı başarısız derslerin kredi değeri 15’in altında olan öğrenciler, 15 kredi değerine kadar daha önce almadığı derslere kayıt yaptırabilirler. Genel not ortalaması 1.80’in üzerinde olan akademik yetersizlik uyarısı almış öğrenci ise; açılması halinde, DD ve altında not aldığı dersleri takip eden ilk yarıyılda tekrar eder ve daha önce almadığı dersleri alabilir. Ders tekrarı ile genel not ortalamasını 2.00 veya üzerine çıkaran öğrencinin akademik yetersizlik uyarısı kaldırılır. Öğrencinin akademik yetersizlik durumunda geçen süresi toplam öğretim süresinden sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başarı belgeleri ve listesi

“MADDE 23 – Disiplin cezası almamış öğrencilerden, programın sonunda genel not ortalaması 3,00-3,49 olanlar şeref öğrencisi, 3,50-4,00 olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak mezun edilirler. Bu öğrencilere diplomaları ile birlikte başarılarını gösteren bir belge verilir.

Öğrenciye istediği takdirde bir yarıyıla ait veya mezuniyet ile ayrılma durumlarında Üniversitede aldığı bütün ders, kredi, not ve dereceleri gösteren ders başarı belgesi verilir.

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde/programda her bir yarıyıl için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve genel not ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrenciler liste halinde ilan edilir. Üniversiteye yatay geçişle gelen öğrencilerin ilk yüzde onluk listeye katılması, öğrencilerin Üniversitedeki ilk yarıyıllarını bitirmelerinden itibaren başlar.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.