13 Eylül 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28410

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(3) Her ders için yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar ile yarıyıl sonu/bütünleme sınavının başarı notuna hangi oranlarda katılacağı öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında belirlenir ve ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.”

“(7) Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yarıyıl sonu sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava, yarıyıl sonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayanlar FF veya YZ başarı notu alanlar ile genel not ortalaması 3,00 ın altında olup DC ve daha düşük not alan öğrenciler girebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/8/2011

28037

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/3/2012

28234