11 Eylül 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28408

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığında çalışan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin ve üst disiplin amirleri

MADDE 4 – (1)  Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında görev yapan personelin disiplin ve üst disiplin amirleri Ekli Cetvel'de gösterilmiştir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.