6 Eyll 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28403

TEBL

Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan:

ELEKTRONK KMLK BLGSN HAZ CHAZLARIN KAYIT ALTINA

ALINMASINA DAR TEBL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, ithal veya imal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarn elektronik kimlik bilgilerinin Mobil Cihaz Kayt Sistemine kayt edilmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanununa ve 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Ynetmelie dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Tebliin uygulanmasnda;

a) AKM: Abone Kayt Merkezini,

b) Beyaz liste: Firmalar tarafndan ithal ya da imal edilerek veya kiiler tarafndan bireysel olarak mevzuata uygun bir ekilde getirilerek Kuruma bildirilen cihazlar ile bavuru sresi iinde veya hakl mazeret nedeniyle bavuru sresini geiren cihaz kullanclar tarafndan yaplan bavurular zerine kayt altna alnan elektronik kimlik bilgisi deitirilmemi cihazlarn elektronik kimlik bilgilerinden oluan listeyi,

c) Cihaz: Telsiz veya elektronik haberleme ebekesine dorudan veya dolayl olarak balanan cihaz veya cihazn ilgili parasn,

) Elektronik imza: Baka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantksal balants bulunan ve kimlik dorulama amacyla kullanlan elektronik veriyi,

d) Elektronik kimlik bilgisi: Telsiz cihazlarna tek ve benzersiz olarak tahsis edilmi kimlik tanmn,

e) Firma: Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar imal ya da ithal eden tzel kiiyi,

f) IMEI (International Mobile Equipment Identification): Uluslararas mobil cihaz kimliini,

g) ITS: thalat Takip Sistemini,

) nternet sayfas: Mobil Cihaz Kayt Sistemi ile ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu tarafndan oluturulan internet sitesini,

h) Kapasite raporu: malat firmalarn yllk retim kapasitesini gsteren ve ilgili sanayi odas tarafndan dzenlenen raporu,

) Kayt creti dekontu: zerinde "Kayt creti" aklayc ibaresi bulunan banka dekontunu,

i) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumunu,

j) Mobil Cihaz Kayt Sistemi (MCKS): Kurum bnyesinde kurulan merkezi mobil cihaz kimlik tanm veri tabann,

k) TAC (Type Approval Code): Tip onay kodunu,

l) Teknik kontroller: thal veya imal edilen ya da bireysel olarak getirilen cihazlara ait elektronik kimlik bilgilerinin beyaz listeye aktarlmas ncesinde yaplan, kara liste ve TAC kontrollerini,

ifade eder.

(2) Bu Teblide geen ve yukarda yer almayan tanmlar iin ilgili mevzuatta yer alan tanmlar geerlidir.

KNC BLM

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlarn Kayt Altna Alnmas

Bavuru sahipleri

MADDE 4 (1) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarn kayt altna alnmasna ilikin bavurular, ithalat veya imalat firmalar ile yurt dndan bireysel ithalat yoluyla getirilen cihazlarn sahipleri tarafndan yaplr.

Bireysel bavuru

MADDE 5 (1) Yurt dndan bireysel ithalat yoluyla getirilen cihazlarn sahipleri cihazlarnn kayt altna alnmas iin ilgili mevzuat erevesinde gerekli belgeleri tamamlayarak GSM iletmecilerinin AKMleri ya da gerekli bilgilerin beyan yoluyla e-Devlet kaps zerinden bavuru yapar.

(2) GSM iletmecileri; AKMlerine yaplan bavurulara ilikin bilgi ve belgeleri kontrol ederek Kuruma gnderir.

(3) e-Devlet kaps zerinden yaplan bavurularda cihaz sahibi tarafndan beyan edilen bilgiler;

a) ncelikli olarak ilgili merciler tarafndan e-Devlet kaps zerinden dorulanmasn mteakip Kuruma iletilir,

b) Bu dorulamann mmkn olmamas halinde bu bilgiler Kurum tarafndan belli periyotlarla ilgili mercilere gnderilir ve dorulanmas talep edilir.

(4) Gnderilen bilgi ve/veya belgelerin mevzuata uygun olmamas halinde kayt altna alnmak zere MCKSye girilen IMEI numaras red gerekesi yazlarak beyaz listeden karlr.

Firma bavurular

MADDE 6 (1) Firmalar; ithalat veya imalat ilemini gerekletirdikten sonra, ithal veya imal edilen cihazlarn kayt altna alnmas iin Kuruma bavurur.

Firma bavuru usulleri

MADDE 7 (1) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarn kayt altna alnmasna ilikin firma bavurular elektronik ortamda yaplr. Ancak, Kurum tarafndan gerekli grlmesi durumunda elektronik ortamda yaplan bavurulara ilikin evraklar da istenebilir.

Elektronik ortamda bavuru

MADDE 8 (1) Elektronik ortamda bavuru yaplabilmesi iin firmann yetkilendirdii kiiye tutanak karlnda MCKSye eriim iin gerekli olan kullanc ad, ifre ve sertifika teslim edilir. Firmaya tahsis edilen kullanc ad ve ifrenin gvenliinden ve sz konusu kullanc ad ve ifresiyle yaplan her trl ilemden firma sorumludur. Her firmaya bir adet kullanc ad, ifre ve sertifika verilir ancak firmann talebi ve Kurumun uygun grmesi halinde birden fazla kullanc ad, ifre ve sertifika tahsisi yaplabilir.

(2) thal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarn kayt altna alma bavurusu kapsamnda ithalat firma tarafndan;

a) thalat tarihi,

b) Gmrk beyanname numaras,

c) thal edilen lke ad,

) thal edilen cihaza karlk gelen ve TAC 6 veya 8 haneli olarak listeden seilen cihaz marka ve modeli,

d) thal edilen cihaza ait IMEI adedi,

e) thal edilen cihazlarn elektronik kimlik bilgileri,

f) Kayt creti dekontuna ilikin bilgiler,

g) 9 uncu maddede saylan belgelerin taranm kopyalar,

elektronik ortamda Kuruma bildirilir. Gnderilen IMEI numaralar teknik kontrollerden gemedike MCKS tarafndan kabul edilmez.

(3) mal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarn kayt altna alma bavurusu kapsamnda imalat firma tarafndan;

a) malat tarihi,

b) Kapasite raporu,

c) mal edilen cihaza karlk gelen ve TAC 6 veya 8 haneli olarak listeden seilen cihaz marka ve modeli,

) mal edilen cihaza ait IMEI adedi,

d) mal edilen cihazlarn elektronik kimlik bilgileri,

e) Kayt creti dekontuna ilikin bilgiler,

f) 9 uncu maddede saylan belgelerin taranm kopyalar,

elektronik ortamda Kuruma bildirilir. Gnderilen elektronik kimlik bilgileri, teknik kontrollerden gemedike MCKS tarafndan kabul edilmez.

(4) Firma tarafndan kayt altna aldrlmak istenen cihazn TAClarnn MCKSde tanml olmamas halinde listede bulunmayan TAClarn sisteme eklenmesi iin, ilgili cihaz reticisinden veya reticinin Trkiye temsilcisinden alnacak; marka, model, TAC ve TAC hane says bilgilerini ak bir ekilde belirten slak imzal resmi yaznn, firmann slak imzal dilekesi ve imza sirks fotokopisi ile birlikte Kuruma verilmesi gerekir.

(5) Bavuru srasnda gnderilen bilgi ve belgelerin doruluu ve btnl firmann ykmllndedir. Firmann, gndermi olduu bilgi ve belgelerde Kurum tarafndan inceleme ve deerlendirme ilemleri balamadan nce deiiklik yapma hakk sakldr.

Evrak yolu ile bavuru

MADDE 9 (1) Evrak yolu ile yaplan bavuru, ithalata/imalata ilikin bilgilerin evrak zerinden Kuruma bildirilmesi ile yaplr.

(2) Kayt altna alma bavurusu kapsamnda firma tarafndan;

a) thal/imal edilen cihazlara ilikin marka, model ve adetler ile firma kaesi ve firma yetkilisinin unvan ve slak imzasnn yer ald Ek-1de belirtilen bavuru dilekesi,

b) Gmrk beyannamesinin noter tasdikli veya Asl Gibidir gmrk kaesiyle onayl bir kopyas,

c) mal edilen cihazlar iin imalat firma kapasite raporu,

) Elektronik ortamdan yaplmayan bavurular iin marka ve modellerine gre text formatnda hazrlanm IMEI numaralarnn yer ald Ek-2de ierii belirtilen CD,

d) Yeni bir TAC kullanlmas halinde ilgili reticiden veya reticinin Trkiye temsilcisinden alnacak; marka, model, TAC ve TAC hane says bilgilerini ak bir ekilde belirten resmi yaz,

e) Kayt creti dekontunun asl,

f) Firma imza sirkleri,

Kuruma teslim edilir.

nceleme ve deerlendirme

MADDE 10 (1) Kurum, elektronik ortam veya evrak yoluyla yaplan bavurular zerine bilgi ve belgelerde gerekli incelemeleri yapar, mevzuat hkmlerine uygun olarak bildirimi yaplan cihazlara ait olan IMEI numaralarn kayt altna alr.

(2) Bavuru sahipleri tarafndan salanan bilgi ve belgelerde eksiklik veya yanllk olmas durumunda bavuru deerlendirmeye alnmaz.

(3) Bavuru ieriinde yer alan bilgilerde ya da belgelerde tutarszlk tespit edilmesi halinde aklama hanesine gereke yazlarak bavuru reddedilir.

(4) Firmann red gerekesinde belirtilen sorunu gidermesi halinde bavuru tekrar ileme alnr.

(5) Evrak yolu ile gnderilmi olan cihazlara ait elektronik kimlik bilgilerinin teknik kontrollerden gememesi durumunda bavuru tmyle reddedilir ve bu durum bavuru sahibine bildirilir.

Anakart ve takas cihaz bavurular

MADDE 11 (1) thalat/imalat yaplarak beyaz listeye alnm elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara teknik servis hizmeti verilmesi amacyla yedek para olarak ithal/imal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz anakartlar ile ithalat/imalat yaplarak beyaz listeye alnm elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlarn deitirilmesi iin ithal/imal edilmi takas cihazlara ilikin bavurular 9 uncu maddede yer alan bilgi ve belgelerin salanmas suretiyle yaplr.

(2) Bavuruda verilen IMEI bildirim listesinde yer alan numaralar; yerine ithal/imal edildikleri takas cihaz veya anakart Kuruma bildirilip beyaz listeden karlmadka beyaz listeye alnmaz. Takas cihaz ve anakart deiim bildirimleri yalnzca bunlarn ithalat/imalatlar tarafndan gerekletirilir.

Test cihazlar

MADDE 12 (1) Test cihazlarna ilikin bavurular 9 uncu maddede yer alan bilgi ve belgelerin salanmas suretiyle yaplr.

(2) Test cihazlarnn elektronik kimlik bilgilerinde standartlara uygunluk aranmaz.

(3) Cihazlarn test ya da numune olduuna ilikin bilginin gmrk beyannamesinde yer almas gerekir.

(4) Bildirimi yaplan test cihazlarna ait elektronik kimlik bilgilerinin standartlara uygun olmas ve TAC listesinde yer almas halinde bavuru elektronik ortamdan da yaplabilir.

IMEI dzeltme

MADDE 13 (1) IMEI dzeltme ilemi, bildirim kaydedildikten ve onaylandktan sonra hatal olarak bildirildii farkedilen IMEI numarasnn elektronik ortamdaki IMEI Dzeltme mens kullanlarak yanl ve doru IMEI numarasnn girilmesi sureti ile yaplr.

(2) Firma tarafndan duruma ilikin sunulan dilekenin ekinde dzeltme istenen IMEI numaralar ve deiiklik bildirimi yaplan ithalatn belge suretleri yer alr.

IMEI eletirme

MADDE 14 (1) MCKS tarafndan elektronik kimlik bilgisinin deitirilmi olduu tespit edilen cihazlar; ithalat/imalat firma tarafndan imei eletirme mens kullanlmak sureti ile tek GSM numaras ile eletirilir.

Kayt creti

MADDE 15 (1) Kayt edilecek her bir IMEI numaras iin alnacak kayt creti; her yl Maliye Bakanlnca belirlenen yeniden deerleme oranlar dorultusunda artrlr. Kesirler tama ibla edilir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Deitirilen IMEI numaralar

MADDE 16 (1) Firmalar tarafndan bugne kadar anakart deiim ya da takas yntemiyle deitirilen ancak hala beyaz listede yer alan IMEI numaralar bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren bir ay ierisinde Kuruma bildirilir.

(2) CD ieriinde Ek-3te yer alan ekle uygun olarak text formatnda hazrlanan dosyada eski ve yeni IMEI numaralar yer alr.

Yrrlkten kaldrlan usul ve esaslar

MADDE 17 (1) 26/11/2007 tarihli ve 2007/DK-77/649 sayl Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurulu Karar ile yrrle konulan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlarn Kayt Altna Alnmasna Dair Usul ve Esaslar yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurulu Bakan yrtr.

Ek-1

 

 

BLG TEKNOLOJLER VE LETM KURUMU

TKETC LE LKLER MDRLNE

 

..........tarihinde.............numaral gmrk beyannamesi ile ithalat gerekletirilen toplam ...........adet cihaza ait IMEI numaralarnn kayt altna alnmas hususunda gereini arz ederim. .../.../20..

 

 

THALAT TAKP NUMARASI:

 

MARKA

MODEL

ADET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Kaesi

(letiim bilgileri mutlaka yer almal)

Firma Yetkilisi (Ad ve Soyad)

mza

 

 

 

Ek-2

 

FRMA ADI, MARKA MODEL

THALAT TARH

 

IMEI NUMARALARI

123456789012345

123456789012345

 

 

 

Ek-3

 

FRMA ADI, MARKA, MODEL

 

ESK IMEI NUMARASI YEN IMEI NUMARASI

 

123456789012345 987654321054321

XXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYYYY