4 Eyll 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28401

YNETMELK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlndan:

GEREK KLER VE ZEL HUKUK TZEL KLER LE KAMU KURUM

VE KURULULARINCA AILACAK ALE DANIMA

MERKEZLER YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, gerek kiiler ve zel hukuk tzel kiileri ile kamu kurum ve kurulularnca alan aile danma merkezlerinin personel ve hizmet standard, etik kurallar, cret tarifeleri, almas ve kapatlmas ilemleri, faaliyetleri, denetimleri ve dier hususlara ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, gerek kiiler ve zel hukuk tzel kiileri ile kamu kurum ve kurulularnca alan aile danma merkezlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayl Sosyal Hizmetler Kanununun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi, 34 ve 35 inci maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (b), (h) ve () bentleri ile 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Al izin belgesi: Merkezin bu Ynetmelie uygun olduuna ve faaliyet gsterebileceine dair il mdrl tarafndan dzenlenen ve valilik tarafndan onaylanan belgeyi,

b) Aile danman: Merkezde aile danmanl hizmetlerini yrtmek zere bu Ynetmelikte belirtilen eitimi tamamlam personeli,

c) Aile danmanl: Aile bireylerinin iinde gelitikleri veya ilevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilikide bulunduklar dier sosyal evreleri deerlendirmeye dayanan ve bu anlaytan yola karak bireylere, iftlere veya ailelere sorunlarnn zmne dnk deiim ve geliime ynelik zel teknik ve stratejileri ieren hizmeti,

) Aile danma merkezi: Ailenin gelimesi ve glenmesi iin; bireylerinin katlmc, retken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun zme kapasitelerinin gelitirilmesi amacyla koruyucu, nleyici, eitici, gelitirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler veren kurulular,

d) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakann,

e) Bakanlk: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanln,

f) Denetim ve inceleme ekibi: Aile Danma Merkezlerine al izni verilmesinde bu Ynetmelikteki artlar tayp tamadklarnn, al izni verildikten sonra ise faaliyetlerinin bu Ynetmelie ve ilgili dier mevzuat hkmlerine uygun olup olmadnn gerektiinde incelenmesi ile bunlarn almalar, denetlenmeleri, deerlendirilmeleri ve kapatlmalar ile ilgili tavsiye kararlar almak zere l Mdrlkleri tarafndan oluturulan ekibi,

g) Genel Mdr: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Mdrn,

) Genel Mdrlk: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Mdrln,

h) l mdrl: Aile ve Sosyal Politikalar l Mdrln,

) Kamu kurum ve kurulular: Bakanlk dnda kalan ve kendi kurulu kanunlarna gre, Aile Danma Merkezi ama ve bu hizmeti sunma konusunda grev ve yetkisi bulunan kamu kurum ve kurulularn,

i) Kurucu: Aile Danma Merkezi faaliyeti gstermek zere al izin belgesi alan gerek kii, kamu ve zel hukuk tzel kiilerini,

j) Merkez: Aile Danma Merkezini,

k) Merkez Mdr: Merkezin idari, mali ve teknik tm ileri ile hizmet sunumundan birinci derecede sorumlu kiiyi,

l) Meslek Eleman: Merkezde bu Ynetmelik kapsamnda belirtilen nitelikleri tayan ve hizmetleri yrten personeli,

m) Spervizyon: Bireyler ve ailelerle uygulama yapan aile danman ve meslek elemanlarnn uygulamalarn ve mesleki mdahalelerini daha deneyimli bir aile danman ile ibirlii iinde ynetme srecini,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Al, Devir, Nakil, Personel Deiiklii, Denetim ve nceleme Ekibi

Al bavurusu

MADDE 5 (1) Merkez amak isteyen gerek kiiler ile zel hukuk tzel kiileri ve kendi kurulu kanunlarnda merkez ama yetkisi bulunan kamu kurum ve kurulular, bu Ynetmelikte istenen belgeleri iki nsha halinde hazrlayarak yazl olarak il mdrlne bavurur.

Al bavurusunda istenecek belgeler

MADDE 6 (1) Kurucu olacak gerek kiiden, kamu ve zel hukuk tzel kiilerinden aadaki bilgi ve belgeler istenir:

a) Gerek kii iin T.C. kimlik numaras beyan, zel hukuk tzel kiisi iin vergi kimlik numaras beyan,

b) Merkezin ad, adresi ve telefon numaras,

c) Merkezin bu Ynetmelie uygun olarak belirlenmi amac, merkez mdr yerine kimin vekalet edecei, alma gn ve saatleri, ilk grme, danmanlk seanslar, vaka tartma toplantlar, meslek elemanlarnn yararlanaca mesleki ynlendirme almalar, personelin nitelik ve grevleri ve belirtilmesi istenen dier hususlar gsteren i hizmet ynergesi,

) Tzel kiinin sermaye irketi olmas hlinde gsterecei temsilciden, temsilcinin hissedarlar arasndan olduunu ve irketi temsile yetkili olduunu gsterir noterden tasdikli belgenin asl veya idarece onayl rnei ve karar rnei,

d) Tzel kiinin dernek veya vakf olmas hlinde gsterecei temsilciden, dernek ynetim kurulu yesi veya vakf mtevelli heyeti yesi olduunu ve tzel kiilii temsile yetkili olduunu gsterir belge ve karar rnei, merkezin alnn vakf senedi/dernek tznde yer aldn gsterir belge,

e) Tzel kiinin irket olmas hlinde, irket ilannn yaymland ve merkezin alnn faaliyetleri kapsamnda olduunu gsterir ticaret unvan, ticaret sicil numaras, kaytl olduu ticaret sicil memurluunun adnn beyan (irketin kurulu szlemesinin yaymland ticaret sicil gazetesi 1/10/2003 tarihinden nce yaymlanm ise ticaret sicil gazetesinin asl veya idarece onayl rnei) vergi kimlik numaras ile bal bulunduu vergi dairesinin adnn beyan ve imza sirkleri,

f) Kamu/zel hukuk tzel kii temsilcisinin, al bavurusu yapmaya yetkili olduuna ilikin belge,

g) Gerek kii iin adli sicil kaydna ilikin yazl beyan.

(2) Merkezde alacak merkez mdr iin aadaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numaras beyan,

b) Adli sicil kaydna ilikin yazl beyan,

c) Kurucu ile merkez mdrnn ayn kii olmamas halinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanunu hkmlerine uygun olarak kurucu ile merkez mdr arasnda dzenlenmi i szlemesi.

(3) Merkezde altrlacak personel iin aadaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numaras beyan,

b) Kurucu ile personel arasnda Kanunu hkmlerine uygun olarak dzenlenmi i szlemesi,

c) renim durumunu gsterir belgenin aslnn ibraz zerine il mdrlnce onaylanan rnei,

) Merkezde alacak aile danman ve meslek elemanlarnn, 14 ve 15 inci maddelerdeki nitelikleri tadn gsterir belgenin aslnn ibraz zerine il mdrlnce onaylanan rnei,

d) Adli sicil kaydna ilikin yazl beyan,

e) alacak kiinin yabanc uyruklu olmas halinde alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan alnan alma izni belgesi ile pasaport rnei.

(4) Merkezin hizmet verecei binaya ait aadaki belgeler istenir:

a) Tapu senedi veya kira szlemesi rnei,

b) skn raporu rnei,

c) Merkezin, bir apartman katnda veya toplu konut alanlarndaki mstakil bir binada hizmete almas halinde ynetim plannda belirtilen yetkiye dayanlarak apartman veya toplu konut yneticilerinden alnacak izin belgesi,

) Merkezin tm yerleimini ve kullanm amacn gsterir kroki,

d) Yangn gvenlii ynnden yeterli olduuna ilikin itfaiye mdrlnden alnacak rapor,

e) Binada ve merkezde engellilerin ulamn kolaylatracak nlemlerin alndna ilikin kurucunun ayrntl yazl beyan,

f) Deprem gvenlii ynnden ilgili kurum veya kurululardan alnacak rapor.

Kurucu ve sorumlu mdrde aranan genel artlar

MADDE 7 (1) Kurucu olacak gerek kiide ve merkez mdr olacak kiilerde aadaki artlar aranr:

a) Trk vatanda olmak,

b) Medeni haklar kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; kasten ilenen bir sutan dolay bir yl veya daha fazla sreyle hapis cezasna ya da affa uram olsa bile devletin gvenliine kar sular, Anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya kaaklk sularndan mahkm olmamak.

Al izni

MADDE 8 (1) l mdrl bavuru dosyasn be gn iinde inceler. Dosyada eksiklik veya uygunsuzluk bulunmas halinde durum ilgiliye tebli edilir.

(2) Bavuru dosyasnda eksiklik bulunmamas halinde dosya, denetim ve inceleme ekibine havale edilir. Merkez, denetim ve inceleme ekibi tarafndan dosyann havalesinden itibaren on gn iinde yerinde incelenir ve rapor dzenlenerek il mdrlne teslim edilir.

(3) Yaplan inceleme sonucunda almasnda bir saknca bulunmayan merkeze, il mdrlnn teklifi valiliin onay ile ek-1de yer alan al izin belgesi; merkez mdr adna ek-2de yer alan sorumlu mdrlk belgesi dzenlenir. Al izin belgesinin ve sorumlu mdrlk belgesinin birer rnei bilgi iin Genel Mdrle ve ilgili defterdarla gnderilir.

(4) Merkezde yaplan incelemede eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda bunlarn tamamlanmas veya giderilmesi konusunda dzenlenen inceleme raporu sonucu, bavuru sahibine yazl olarak bildirilir. Eksikliin veya uygunsuzluun giderildiinin bavuru sahibi tarafndan, il mdrlne yazl olarak bildirilmesinden itibaren birinci fkra hkmleri uygulanr.

Devir, nakil ve personel deiiklii

MADDE 9 (1) Aadaki hallerde aranan belgeler iki nsha olarak hazrlanr ve il mdrlne teslim edilir:

a) Merkezin bir baka kii ya da kurulua devri halinde, zel hukuk tzel kiileri iin 6 nc maddenin birinci fkrasnn (f) bendinde belirtilen belgelerle birlikte durumlarna gre (), (d) veya (e) bentlerinde belirtilen belgeler; gerek kiiler iin (a) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler,

b) Merkezin hizmet binasnn deiiklii halinde 6 nc maddenin drdnc fkrasnda belirtilen belgeler,

c) Merkez personelinden birinin ayrlmas halinde, merkez mdrnce en ge be ign iinde il mdrlne durum bildirilir ve otuz gn iinde yeni alnacak personel iin 6 nc maddenin nc fkrasnda belirtilen belgeler.

(2) Devir ve nakil durumunda 8 inci maddeye gre al izin onay belgesi yenilenir.

Merkez mdrne veklet ve merkez mdrnn grevden ayrlmas

MADDE 10 (1) Merkez mdrnn izinli/salk izinli olaca ya da grevden ayrlaca durumlarda yerine veklet edecek meslek eleman veya aile danman bavuru srasnda verilen i hizmet ynergesinde belirtilir.

(2) Merkez mdrnn grevden ayrlmas halinde en ge on be i gn iinde yeni merkez mdr grevlendirilir ve yeni merkez mdr iin 6 nc maddenin ikinci fkrasnda belirtilen belgeler il mdrlne teslim edilir.

Denetim ve inceleme ekibi

MADDE 11 (1) Denetim ve inceleme ekibi; il mdr yardmcs bakanlnda, psikoloji, psikolojik danmanlk ve rehberlik, sosyal hizmet, ocuk geliimi ve eitimi, sosyoloji, hemirelik, tp, retmenlik alanlarndan birinde asgari drt yllk lisans eitimini tamamlam personel arasndan seilecek kiiden oluur.

(2) Denetim ve inceleme ekibinde yer alan yelerin, inceleme ve denetimi yaplacak merkezin kurucu ve dier alanlar ile nc derece de dhil olmak zere kan veya kendisini oluturan evlilik ba ortadan kalkm olsa dahi kayn hsml ilikisinin olmamas gerekir.

(3) Denetim ve inceleme ekibi, onayda belirtilen yelerin salt ounluu ile karar alr. Denetim ve inceleme ekibinin kararlar, tutanak haline getirilir ve yelerce imzalanr.

NC BLM

Merkez alanlar, alanlarn Eitimi, Nitelikleri, Grev, Yetki ve Sorumluluklar

Merkez alanlar

MADDE 12 (1) Merkez alabilmesi iin, farkl lisans programlarndan mezun en az bir aile danman ve bir meslek eleman ile bro, teknik ve temizlik ilerini yrtecek en az bir personelin bulunmas gerekir.

(2) Merkezler, ihtiya durumuna gre zorunlu personele ek olarak salk, hukuk ve benzeri konularda danmanlk hizmetlerini yrtecek personel altrabilir veya bu konularda hizmet satn alabilirler.

(3) l mdrlnce onaylanan aile danman dnda, herhangi bir kii aile danman olarak altrlamaz.

Merkez mdr

MADDE 13 (1) Merkezlerde bu maddede tanmlanan grevleri yapmak zere tam zamanl olarak alan bir merkez mdr bulunur. Bu kiiler merkez dnda baka bir yerde herhangi bir unvan ya da sfatla alamazlar. Merkez mdrleri meslek elemanlarndan veya aile danmanlar arasndan grevlendirilir.

(2) Merkez mdrnn grevleri:

a) Merkezin al ve ileyii ile ilgili her trl ilemleri yrtmek,

b) Merkezde sunulacak tm hizmetlerin standartlara uygun verilmesini ve srdrlmesini salamak, gerekli i denetimleri yrtmek,

c) Merkezde sunulacak tm hizmetleri planlayarak almalar dzenlemek,

) Denetim srasnda yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardmc olmak,

d) irket ortaklarnda ve personele ilikin deiiklikleri on be gn iinde il mdrlne bildirmek,

e) Merkezin personele ilikin ilemleri ile idari, mali ve teknik tm ilerini ilgili mevzuat dorultusunda yrtmek,

f) dari grevlerinin yan sra mesleinin gerektirdii almalar yapmak.

(3) Merkez mdr, grevinden ayrlmak istediinde veya kurucu tarafndan i akdinin feshedilmesi istenildiinde fesihten nceki on gn iinde bu durum yazl olarak il mdrlne bildirilir.

Aile danmannn eitimi ve nitelikleri

MADDE 14 (1) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danmanlk ve rehberlik, tp, hemirelik ve ocuk geliimi alanlarndan birinde en az drt yllk lisans programlarndan mezun olanlar, Milli Eitim Bakanl, Yksekretim Kurulu veya niversitelerden, biri tarafndan uygun grlen en az yz saati teorik ve en az otuz saati spervizyon eliinde olmak zere yz elli saati uygulamal toplam drt yz elli saatlik aile danmanl alannda bir eitim programn baaryla tamamladktan sonra sertifika alanlar, aile danman unvan alabilir.

(2) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danmanlk ve rehberlik, tp, hemirelik ve ocuk geliimi lisans programlarn tamamladktan sonra aile danmanl alannda yksek lisans veya doktora eitimini tamamlam olanlar aile danman saylr ve ayrca bunlardan merkezlerde almak iin sertifika istenmez.

(3) Yksekretim kurumlar dnda aile danmanl eitimi sertifika program amak isteyen kurum ve kurulular Milli Eitim Bakanlndan izin alrlar.

(4) Yksekretim kurumlar dnda aile danmanl sertifika program eitimini yrtecek kurum ve kurulularda grev alacak eiticilerde ulusal ve uluslararas standartta sertifikaya sahip ve aile danmanl konusunda en az be yl alm olmak ya da aile danmanl alannda yksek lisans veya doktora programlarnda eiticilik yapm olma art aranr.

Meslek elemannn eitimi ve nitelikleri

MADDE 15 (1) Merkezde alacak meslek elemanlar; tp, psikolojik danmanlk ve rehberlik, sosyal hizmet, ocuk geliimi, okul ncesi retmenlii, sosyoloji, aile ve tketici bilimleri, hemirelik, psikoloji alanlarndan birinde asgari drt yllk lisans programn tamamlam olmaldr.

(2) Milli Eitim Bakanl, Yksekretim Kurulu veya niversitelerin, biri tarafndan uygun grlen en az seksen saati teorik ve krk saati uygulamal olmak zere toplam yz yirmi saatlik eitim programn baaryla tamamlayanlar ve/veya sertifikaya sahip olanlar meslek eleman olabilir.

(3) Psikoloji, tp, psikolojik danmanlk ve rehberlik, sosyal hizmet, ocuk geliimi, okul ncesi retmenlii, sosyoloji, aile ve tketici bilimleri, hemirelik lisans programn tamamladktan sonra bu alanlarn birinde yksek lisans veya doktora eitimini tamamlam olanlar meslek eleman saylr ve ayrca bunlardan merkezlerde almak iin sertifika istenmez.

(4) Yksekretim kurumlar dnda meslek eleman eitimi sertifika program amak isteyen kurum ve kurulular Milli Eitim Bakanlndan izin alrlar.

(5) Aile danman niteliklerini haiz olanlar meslek eleman niteliklerini haiz saylr.

Aile danmannn grevleri

MADDE 16 (1) Aile danmannn grev ve yetkileri unlardr:

a) Aile sistemi ierisinde ilev bozulmalarna neden olan, aile ve bireylerin, bireysel geliimlerini ve yetitirilmelerini olumsuz ynde etkileyen, aile yaam dngs ve geliimsel farkllklar ile eler arasnda iliki ve iletiim sorunlarna yol aan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarn salkl bir biimde yerine getirmelerini gletiren ve aile yelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yaplarn tehdit eden sorunlarn olumadan nce engellenmesi ve ortaya kan sorunlarn zmlenmesinde birey ve aile ile almak,

b) Kiilerin iinde gelitikleri veya ilevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilikide bulunduklar dier sosyal evreyi deerlendirmeye dayanan ve bu anlaytan yola karak bireylere, iftlere veya ailelere sorunlarnn zmne dnk deiim ve geliime ynelik hizmetler sunmak,

c) Aile yelerinin oturumlardaki etkileim srecinin ieriini raporlatrmak,

) Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danma hizmetleri vermek,

d) Anne ve babalarn ocuk eitiminde daha bilgili olmas, bu bilgilerini hayata geirmesi, ocuuyla ve eiyle ilikisini gelitirmesi iin anne ve babalara ynelik almalar gerekletirmek,

e) Boanma ncesinde ailelere psiko-sosyal sre ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,

f) Boanm bireylere ve ocuklarna bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri iin boanma sonras uyum programlar planlamak ve uygulamak,

g) Tek ebeveynli ailelere danmanlk ve destek hizmeti vermek,

) Aile ii iddetin nlenmesine ynelik rehberlik ve danmanlk hizmetlerini vermek,

h) Gerektiinde aile yelerini ihtiyalarna ynelik olarak ruh sal ve hastalklar hizmeti veren kurum ve kurululara ynlendirmek.

Meslek elemanlarnn grevleri

MADDE 17 (1) Meslek elemanlar mesleinin gerektirdii tm almalar yerine getirmekle ykmldr.

(2) Meslek elemanlarnn ortak grevleri unlardr:

a) Sosyal, kltrel, sanatsal ve sportif etkinlikler, eitim almalar ile merkezin tantmna ynelik hizmetleri organize etmek,

b) Merkezde yaplacak almalar planlamak,

c) Mesleki almalarna ilikin kaytlar gizlilik esasna gre dzenli olarak tutmak, deerlendirmek ve saklamak,

) Grevlerini dier meslek elemanlar ile ekip almas ve spervizyon esasna gre yrtmek.

DRDNC BLM

Merkezin Fiziki zellikleri, alma Saatleri, D Tabela ve Tantm

Fiziki zellikler

MADDE 18 (1) Merkezde aada belirtilen blmler bulunur:

a) Bekleme salonu: Seans cretlerini gsteren belge, merkezin al onay ile il mdrlnn telefon numaralarn gsteren belge, merkezin bekleme salonunun duvarlarnda kolayca okunabilecek konumda asl olur.

b) Grme odas: Merkezde en az iki grme odas bulunur, bu odalarn bekleme odasna bitiik olmamas ya da ses yaltmnn yaplm olmas zorunludur.

c) Merkezde ynetici odas, ocuk odas, eitim-toplant salonu, tuvalet, mutfak, depo, ariv ve benzeri blmler bulunur.

alma saatleri

MADDE 19 (1) Merkezlerin alma gn ve saatleri i hizmet ynergesinde belirtilen ekilde uygulanr.

D tabela ve merkezin tantm

MADDE 20 (1) Merkezlerin tabelalar ile basl ve elektronik ortam materyallerinde, al izni belgesinde kaytl merkez ismi dnda baka bir isim kullanlamaz. Merkezlerin tabelalarnda, basl ve elektronik ortam materyallerinde ayn yaz karakterinde olmak artyla "zel" ibaresinden sonra al izni belgesinde belirtilen kurulu ismi yazlr. "zel" ibaresi, merkezin isminde kullanlan yaz ile ayn ebat, punto ve karakterde olur.

(2) Merkezler; al, hizmet alanlar ve sunduklar hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacyla tantm yapabilir ve ilan verebilir. Ayrca aileleri ve bireyleri koruyucu, nleyici ve gelitirici nitelikte bilgilendirme yapabilir. Ancak merkezler, mesleki etik kurallarna aykr, insanlar yanltan, yanl ynlendiren, talep oluturmaya ynelik doruluu bilimsel olarak dorulanmam veya yerleik metot haline gelmemi uygulamalara dayal tantm yapamazlar ve dier merkezler aleyhine haksz rekabete neden olacak davranlarda bulunamazlar.

BENC BLM

Sunulacak Hizmetler, cret Tespiti

Sunulacak hizmetler

MADDE 21 (1) Merkezde ailelere ynelik psiko-sosyal hizmetler ile aile danmanl hizmetlerinin yan sra, grev alanyla ilgili cretsiz ve katlm serbest olan seminer, konferans ve benzeri programlar farkl aylarda ylda en az drt kez dzenlemek zorundadr. Ayrca aile haftas gibi hizmet alan ile ilgili zel gn kutlamalarna uyumlu programlar dzenlerler.

(2) cretsiz programlar, her yl Ocak aynda merkez tarafndan planlanarak hangi gn veya gnlerde yaplaca ubat ay sonuna kadar il mdrlne yazl olarak bildirilir. Program tarihinde bir deiiklik yaplmas halinde durum il mdrlne on be gn nceden yazl olarak bildirilir.

(3) cretsiz dzenlenecek programlarda, uygun olmas halinde mekn tahsisi konusunda il mdrlnn imknlarndan faydalanlabilir.

cret tespiti

MADDE 22 (1) Merkezde uygulanacak ilk grme ve seans cretleri aada belirtilen esaslara gre belirlenir:

a) Merkezde uygulanacak aile ve bireylere ynelik psiko-sosyal hizmetler ve aile danmanlnda ilk grme ve seans cretleri her mali yln sonunda bir sonraki yl iin il dzeyinde kurulacak cret tespit komisyonunca belirlenir.

b) cret tespit komisyonu, il mdr veya il mdr yardmcsnn bakanlnda, defterdarlk, il ticaret odas, bykehir olan illerde bykehir belediye bakanl, bykehir olmayan illerde ise il belediye bakanl ve il salk mdrl temsilcileri ile olmas halinde o ildeki merkezlerin iinden il mdrl tarafndan seilen en fazla temsilciden oluur.

c) cret tespit komisyonu, bakan dhil en az be ye ile toplanr ve kararlarn oy okluu ile alr.

) Komisyonda belirlenen cret tarifesi, valiliin onayndan sonra yrrle girer. Belirlenen tarife, mali ylbandan itibaren uygulanr.

cret belgesi verme zorunluluu

MADDE 23 (1) Alnan cret karlnda hizmet alanlara, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun ilgili hkmleri gereince dzenlenmi belge verilir.

ALTINCI BLM

Dier Hususlar, Denetim ve Kapatma

Dier hususlar

MADDE 24 (1) Merkez kurucular ile sorumlu mdrleri, aada belirtilen hususlara uyarlar:

a) Merkezler al izin belgesi almadan faaliyet gsteremezler.

b) Al izin belgesine esas merkez binas haricinde, tamamen veya ksmen baka bir yer, aile danma merkezi veya ubesi olarak kullanlamaz.

c) Al izin belgesine esas merkezde kurucu ile i szlemesi imzalamayan meslek eleman, izin alnmam stajyer renci ve bu Ynetmelik hkmlerine gre alma yetkisi bulunmayan personel altrlamaz.

) zel hukuk tzel kiileri tarafndan alan merkezlerde bu Ynetmelik kapsamnda yer almayan tzel kiilie ait dier faaliyetler yaplamaz.

d) Meslek elemanlar mesleki formasyonu kapsamnda sunduu hizmetler dnda, profesyonel salk grevlileri gibi hizmet sunumu yapamaz. Bu tr hizmet sunumundan doan neticelerden kendisi ile birlikte, sorumlu mdr ve kurucu sorumludur.

e) Merkezde herhangi bir danmanlk faaliyeti, yetkisi olmayan kiiler tarafndan yaplamaz.

Denetim

MADDE 25 (1) Merkezler, 11 inci maddede yer alan denetim ve inceleme ekibi tarafndan denetlenir. ikyet, soruturma veya Bakanlk tarafndan yaplacak olaan d denetimler hari olmak zere, olaan denetimler il mdrlnn planlamas ile denetim ve inceleme ekibi tarafndan ylda en az bir kez yaplr.

(2) Denetimlerde ek-3te yer alan denetim formu kullanlr. Denetim ile ilgili tespitler ve sonular, mdrle ait tefti ve denetim defterine yazlr. Merkezdeki tefti ve denetim defterine de gerekli kaytlar dlr.

(3) l mdrl, bu denetimlerde tespit edilen eksiklikler veya uygunsuzluklarn denetim formunda gsterilen sreler zarfnda giderilmesini, merkezin sorumlu mdrne yazl olarak bildirir. Verilen sre sonunda yaplacak denetimde, eksikliin veya uygunsuzluun giderilmediinin ve devam ettiinin tespiti halinde denetim formunda belirtilenlere gre ilem yaplr ve merkez mdrne yazl olarak bildirilir.

(4) Merkezde, denetim formundaki birden ok eksikliin veya uygunsuzluun bulunduu ayn denetim srasnda tespit edilirse bunlarn giderilmesi iin tannacak sre ile giderilmediinde uygulanacak faaliyet durdurma sresi denetim formunda gsterilen en uzun sredir.

Merkezin kapatlmas

MADDE 26 (1) Merkezlerin kapatlmasnda ek-3 denetim formundaki esaslar uygulanr. Merkezin kapatlmas, il mdrlnn teklifi ve valilik onay ile gerekletirilir. Kapatlan merkezler sosyal gvenlik il mdrlne, defterdarla ve Bakanla bildirilir.

(2) Merkezin kapatlmas iin kurucu tarafndan bir dileke ile bavurulmas halinde il mdrlnn teklifi ve valiliin onay ile kapatlr ve bu durum en ge on gn iinde Bakanla bildirilir.

(3) Kurucu, alta kendisine verilen ek-1de yer alan al izin belgesi ile merkez mdr adna ek-2de yer alan sorumlu mdrlk belgesinin asln on be gn iinde il mdrlne teslim etmek zorundadr.

(4) Kapatlan merkezlerin yeniden almak istenmesi halinde bu Ynetmelik hkmlerine gre yeni al ilemi yaplr.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hizmet teekkr belgesi

MADDE 27 (1) Bir takvim yl iinde merkeze ynelik olarak gerekletirilen olaan ve olaanst denetimlerde, bu Ynetmelik hkmlerine uygunluun tam olarak devam ettiinin veya herhangi bir eksikliin olmadnn tespit olunmas kaydyla, baarl almalar bulunan merkeze, baarl almalarn tevik amacyla valiliin teklifi ile Bakanlka hizmet teekkr belgesi verilebilir.

Kayt ve ariv

MADDE 28 (1) Merkeze bavuran kiiler iin kayt yaplmas ve dosya almas zorunludur.

(2) Merkezlerde tutulan kiisel bilgi, belge ve raporlar en az be yl saklanr.

Gizlilik ilkesi

MADDE 29 (1) Merkezlerde tutulan kiisel bilgi, belge ve raporlar ile merkezden hizmet alan kiilerin kimlik bilgileri ile yaadklar sorunlar ve ngrlen mesleki almalarla ilgili bilgiler gizlilik ilkesine uygun olarak saklanr ve aklanamaz. Konu ile ilgili genel hkmler sakldr. Kayt sisteminde ve mesleki ynlendirme almalarnda gizlilik ilkesine uyulur.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 30 (1) 25/2/2009 tarihli ve 27152 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Gerek Kiiler ve zel Hukuk Tzel Kiileri ile Kamu Kurum ve Kurulularnca Alacak Aile Danma Merkezleri Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) Daha nce alm merkezler, bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren bir yl iinde bu Ynetmelik hkmlerine uygun hale getirilir.

(2) Daha nce aile danmanl ve meslek elemanl sertifikas olanlar, bu Ynetmelikte ngrlen eitim srelerini bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren yl iinde tamamlar.

Yrrlk

MADDE 31 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 32 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz