29 Austos 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28396

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

HALKA AIK OLMAYAN ANONM RKETLERN GENEL

KURULLARINDA BRKML OY KULLANIMINA LKN

ESASLAR HAKKINDA TEBL

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, ounlua sahip olmayan pay sahiplerinin, irketin ynetim kuruluna ye setirebilmelerine imkan salayacak birikimli oy kullanmna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, halka ak olmayan anonim irketlerin genel kurullarnda, ynetim kuruluna ye seiminde birikimli oy kullanlmasna ilikin hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununun 434 nc maddesinin drdnc fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Birikimli oyun hesaplanmas

MADDE 4 (1) Birikimli oy, genel kurula katlan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin kullanmaya yetkili olduu oy saysnn, seimi yaplacak ynetim kurulu ye says ile arplmas suretiyle hesaplanr.

Birikimli oyda uygulanacak esaslar

MADDE 5 (1) Genel kurulda birikimli oyun kullanlabilmesi iin esas szlemede;

a) Oy hakk veren tm paylarn sahiplerinin, ynetim kurulu ye seiminde oylarn bir veya daha fazla aday iin birikimli olarak kullanabileceklerine ilikin ak bir hkmn bulunmas,

b) 6102 sayl Kanunun 360 nc maddesi uyarnca ynetim kurulunda belirli gruplarn temsil edilmesine ve/veya ynetim kurulu yeliine aday nerme hakkna ilikin hkmlerin bulunmamas,

c) 6102 sayl Kanunun 479 uncu maddesi uyarnca paylara oyda imtiyaz tannmasna ilikin hkmlerin bulunmamas,

) Ynetim kurulu ye saysnn ten az olmayacak ekilde sabit bir rakam olarak belirlenmi olmas,

gerekir.

(2) Birikimli oy kullanacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, genel kurul tarihinden en az bir gn nce, birikimli oy kullanma isteklerini irkete yazl olarak bildirmeleri zorunludur. Genel kurulda birikimli oy ynteminin uygulanmas iin bir pay sahibinin veya temsilcisinin bildirim yapmas yeterlidir. Ancak genel kurulda btn pay sahiplerince oybirlii ile karar alnm olmas artyla bildirim zorunluluu aranmadan birikimli oy kullanlabilir.

(3) kinci fkra gereince bildirimde bulunulmas halinde, ynetim kurulu seiminde birikimli oy ynteminin uygulanmas zorunludur.

(4) Birikimli oy kullanma yntemini kabul eden irketler genel kurul toplantlarna ilikin ilanlarda ve internet sitesinde bu ynteme ilikin aklamalara yer vermek zorundadr.

(5) Gndeminde ynetim kurulu seimi de bulunan genel kurul toplantlarnda, birikimli oy yntemi ile genel hkmlere gre oy kullanm birlikte uygulanr.

(6) Ynetim kurulu yelerinin tamam ayn genel kurulda seilir.

(7) Bu ekilde hesaplanacak birikimli oy says ynetim kurulu seiminde tek bir aday iin veya birden fazla adaya blnerek kullanlabilir. Oyunu birikimli olarak kullanan kii oylarn oy dalm belirtmeksizin birden fazla aday iin kullanm ise oylarn bu adaylara eit olarak datld kabul edilir.

(8) 6102 sayl Kanunun 363 nc maddesi anlamnda boalmann veya 364 nc maddesine gre grevden almann meydana gelmesi durumunda; grev sresini tamamlayamayan ye, ounluk pay sahibinin olumlu oyu ile seilmemi ise, dier yeler de grevden alnm saylr ve tm yeliklere ynelik yeni seim yaplr. 6102 sayl Kanunun 363 nc maddesinin ikinci fkras anlamnda ynetim kurulu yeliinin kendiliinden sona ermesi suretiyle meydana gelecek boalma durumunda ve 364 nc madde anlamndaki grevden almann, mahkemece kabul edilen hakl bir sebebe dayal olmas durumunda, bu kural uygulanmaz.

Birikimli oyun kullanlma ekli

MADDE 6 (1) Birikimli oy, yazl oy pusulalar ile kullanlr. Bu pusulalarda birikimli oyun dalm gsterilir ve oy kullanan kiinin sahip olduu oy says, ad ve soyad ile imzas yer alr. Yazl oy pusulalar genel kurul toplant bakanna sunulur. Bakan, birikimli kullanlan oy saysn kontrol etmek ve mkerrer oy kullanlmasn nleyecek tedbirleri almakla ykmldr. Elektronik ortamda yaplacak genel kurul toplantlarnda, 6102 sayl Kanun ve bu Kanuna dayanlarak karlm mevzuat hkmleri sakldr.

Birikimli oyun temsilen kullanlmas

MADDE 7 (1) Temsil belgesinde birikimli oy kullanm ynnde bir talimat olmasa dahi, dier pay sahiplerinin veya temsilcilerinin talebi zerine genel kurulda birikimli oy kullanlmasnn zorunlu olduu durumlarda temsilci birikimli oy kullanr. Temsil belgesinde temsilciye toplam birikimli oy saysnn dalm konusunda zel bir talimat verilmediyse dalm miktarn temsilci belirler.

Sorumluluk

MADDE 8 (1) Bu Tebli hkmlerine riayet etmeyerek veya baka bir ekilde, ynetim kurulu yelii seimlerinin yaplaca genel kurul ncesinde veya toplant srasnda birikimli oy kullanmnn etkisini azaltmak amacyla yaplacak i ve ilemler nedeniyle ynetim kurulu pay sahiplerine kar sorumludur.

Yrrlk

MADDE 9 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 10 (1) Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.