29 Austos 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28396

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

ANONM RKETLERN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK

ELEKTRONK GENEL KURUL SSTEM HAKKINDA TEBL

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac ve kapsam, anonim irketlerin genel kurullarna elektronik ortamda katlmaya, neride bulunmaya, gr aklamaya ve oy kullanmaya imkan tanyan elektronik genel kurul sisteminin kuruluunu, ileyiini, teknik hususlar ile gvenlik kriterlerine ilikin usul ve esaslarn belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununun 210 uncu ve 1527 nci maddesine dayanlarak dzenlenmitir.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

b) Borsaya kote irket: stanbul Menkul Kymetler Borsas dzenlemeleri uyarnca borsaya kote olan anonim irketleri,

c) CISA (Certified Information Systems Auditor): Bilgi sistemleri deneti sertifikasn,

) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS): Anonim irketlerin genel kurullarna elektronik ortamda katlmay teminen 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 10/A maddesi uyarnca paylar Merkezi Kayt Kuruluu tarafndan kayden izlenen borsaya kote irketler iin Merkezi Kayt Kuruluu tarafndan salanacak elektronik platformu ve dier irketlerin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesinin nc fkras uyarnca kuracaklar veya destek hizmeti alabilecekleri biliim sistemini,

d) Elektronik ortamda katlma: Anonim irket genel kurul toplantlarna Elektronik Genel Kurul Sisteminden katlmay, gr aklamay, neride bulunmay ve oy kullanmay,

e) Gvenli Elektronik mza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayl Elektronik mza Kanununun 4 nc maddesinde tanmlanan elektronik imzay,

f) Hak sahibi: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununun hkmleri uyarnca anonim irket genel kurul toplantsna elektronik ortamda katlma ve oy kullanma hakk olan gerek veya tzel kiiyi,

g) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununu,

) Merkezi Kayt Kuruluu (MKK): 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 10/A maddesi uyarnca kurulmu olan Merkezi Kayt Kuruluunu,

h) Merkezi Sicil Kayt Sistemi (MERSS): Ticaret sicili ilemlerinin elektronik ortamda yrtld, ticaret sicili kaytlar ile tescil ve ilan edilmesi gereken ieriklerin dzenli olarak depoland ve elektronik ortamda sunulduu merkezi ortak veri tabann da ieren, Gmrk ve Ticaret Bakanl tarafndan oluturulan ve ynetilen uygulamay,

) Tevdi eden temsilcisi: Kanunun 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciyi,

i) Toplant bakanl: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fkras uyarnca oluturulan bakanl,

j) Ynetmelik: Kanunun 1527 nci maddesinin beinci fkrasnda ngrlen Ynetmelii,

ifade eder.

Genel kurul toplantsna katlm eklinin bildirimi

MADDE 4 (1) Anonim irketin genel kurul toplantsna elektronik ortamda ahsen veya temsilcileri araclyla katlmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini genel kurul tarihinden iki gn ncesine kadar EGKSden bildirmek zorundadrlar. Bu sre, paylar MKK tarafndan kayden izlenen borsaya kote irketlerde bir gn olarak uygulanr.

(2) irket, genel kurula katlma taleplerini en ge iki i gn iinde kontrol ederek EGKSden kabul veya reddeder. Bu sre iinde reddedilmeyen talepler kabul edilmi saylr. Bu hkm, paylar MKK tarafndan kayden izlenen borsaya kote irket genel kurullarnda uygulanmaz.

(3) Genel kurul toplantsna elektronik ortamda katlacan bildiren hak sahibi bu tercihini genel kurul tarihinden bir gn ncesine kadar EGKSde geri alabilir.

Elektronik genel kurul sistemine giri sresi

MADDE 5 (1) Anonim irket genel kurul toplantsna elektronik ortamda katlm iin sisteme giri, genel kurulun ilan edilen balama saatinden bir saat ncesinde balar, genel kurulun balama saatinden be dakika ncesine kadar srer.

Elektronik ortamda gr aklama

MADDE 6 (1) Anonim irketin genel kurul toplantsna elektronik ortamda katlan hak sahibi, grlmekte olan gndeme ilikin grn EGKSde yazl olarak iletebilir. Hak sahibi her bir gndem maddesi iin en fazla iki adet gr iletebilir. Her bir gr en fazla 600 karakter olabilir.

Oy verme ve oy sresi

MADDE 7 (1) Anonim irketin genel kurul gndeminde yer alan her bir gndem maddesine ilikin olarak oylama, toplant bakan tarafndan fiziki ve elektronik ortamda katlan hak sahipleri iin ayn anda balatlr. Elektronik ortamda oylarn gnderilmesi be dakika ile snrldr.

Elektronik genel kurul sisteminin tescil ve ilan

MADDE 8 (1) irketler, Kanunun 1527 nci maddesinin nc fkrasna gre kendilerinin kuracaklar EGKSnin bu Tebli, Ynetmelik ve Kanun hkmlerine uygunluunu, bu maddenin nc fkrasnda belirtilen kurumlara tespit ettirmek ve sz konusu kurumlar tarafndan dzenlenecek teknik raporu ticaret sicili mdrlne tescil ve ilan ettirmekle ykmldr.

(2) EGKS hizmeti salayacak olan irketler ise; sistemin, bu Tebli, Ynetmelik ve Kanun hkmlerine uygunluunu, bu maddenin nc fkrasnda belirtilen kurumlara teknik bir rapor ile tespit ettirmek zorundadrlar. Hizmet salayc irketler bu teknik raporu, Bakanln uygun grn aldktan sonra kaytl bulunduklar ticaret sicili mdrlne tescil ve ilan ettirmekle ykmldr. Ykmllk yerine getirilmeden irketler destek hizmeti veremez.

(3) Teknik rapor; Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumu veya bnyesinde asgari CISA sertifikas bulunan personele sahip ve bu alanda denetim yapmaya yetkilendirilmi irketlerden alnabilir. Bu raporun iki ylda bir yenilenerek, birinci ve ikinci fkrada ngrlen ilemlerin tekrarlanmas zorunludur. Ancak Bakanlk gerekli grd hallerde bu teknik raporun daha ksa bir srede de alnmasn isteyebilir.

(4) nc fkrada belirtilen Kurumlarn dzenleyecekleri teknik raporda, EGKSnin asgari olarak;

a) ISO 27001e uygun bir bilgi gvenlii ve kiisel verilerin korunmas alt yapsna sahip olduu,

b) Gvenli elektronik imza oluturma ve dorulama uygulamalarnn, 5070 sayl Kanuna ve ikincil dzenlemelerle belirlenen standartlara uygun olduu,

c) 5070 sayl Kanun ve ikincil dzenlemelerle belirlenen standart ve kriterlere uygun olarak verilerin uzun dnemli arivlenmesine imkan tand,

) Merkezi Kayt Kuruluu tarafndan ve dier destek hizmeti veren irketler tarafndan oluturulan platform veya biliim sisteminin MERSSe ve ilgili dier veri tabanlarna entegrasyonu salayacak yeterlikte olduu, irketlerin kendilerinin kurduklar biliim sisteminin ise tescili gerekli belgeleri bu veri tabanlarna iletebilecek nitelikte olduu,

gibi hususlarn tespitini ierir.

Elektronik genel kurul sisteminin gvenlik kriterleri ve teknik hususlar

MADDE 9 (1) EGKS, asgari olarak Ynetmelikte belirtilen tm ilemlerin yaplabilmesini salayan tasarm ve kapasiteye, yedekleme ve felaketten kurtarma planlarna, yetkisiz eriimlere ve saldrlara kar gerekli a ve sistem gvenliine sahip olmaldr.

(2) EGKS, toplant yerinden elektronik ortamda ses ve grnt aktarmn salayacak, mesajlama gerekletirecek, birden ok gvenli elektronik imzann seri ve paralel olarak atlabilmesini destekleyecek, sisteme eriim taleplerine mmkn olan en ksa srede cevap iletebilecek, genel kurul ncesi hak sahipleri tarafndan elektronik genel kurul sistemine yaplacak kaytlarn gizliliini salayacak, toplant bakan ve bakanlk temsilcisi tarafndan Ynetmelik hkmlerinde belirtilen gvenli elektronik imzayla imzalanacak ilemleri destekleyecek alt yapya sahip olmaldr.

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Tebli hkmleri 1/10/2012 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.