29 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28396

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3584

             Ekli “2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 27/8/2012 tarihli ve 21512 sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                A. BABACAN                                                    B. ATALAY                                          B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                                     Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                     F. ŞAHİN                                                           E. BAĞIŞ                                              N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                         Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                              E. BAYRAKTAR                                            A. DAVUTOĞLU                              M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı        Çevre ve Şehircilik Bakanı                                     Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                      S. KILIÇ                                                          M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                Gençlik ve Spor Bakanı                      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   İ. N. ŞAHİN                                                 C. YILMAZ                                                        E. GÜNAY                                           M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                          Kalkınma Bakanı                                      Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                          Ö. DİNÇER                                                          İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                       Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                              B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                               Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ
HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK
KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN
TESPİTİNE DAİR KARAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri ile İlgili Esaslar

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 1 – (1) 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ve açık öğretimde Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ekli (I) sayılı cetvelde, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında iki dönem öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında, her bir dönem için alınacak öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ekli cetvellerde belirlenen tutarların yarısıdır. 

(3) Öğrencilerden, kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında (açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç) her ne ad altında olursa olsun ücret alınmaz.

Genel esaslar

MADDE 2 – (1) 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır.

(2) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller, 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından öğrenim ücreti alınmaz.

 (3) Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.

(4) İkili andlaşmalar çerçevesinde ülkemizdeki üniversitelere yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaz.

(5) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamına giren birinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri hakkında 11 inci madde hükmü uygulanmaz.

(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Katkı payı ve öğrenim ücretini süresinde ödemeyenler hakkında yapılacak işlem

MADDE 3 – (1) Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez.

Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları

MADDE 4 – (1) Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgisine göre ekli (I) ve (II) sayılı cetvelde belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinden az olmamak üzere, yükseköğretim kurumları tarafından belirlenir. Ancak bu öğrenciler için belirlenecek öğrenim ücretleri, ekli cetvellerde yer alan cari hizmet maliyetlerini hiçbir surette geçemez.

(2) Ülkemizdeki üniversitelere yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenim ücreti alınmaz.

(3) Yükseköğretim kurumları, yurtdışında başarılı olan öğrencileri programlarına dâhil edebilmek veya eğitim-öğretimleri sırasında üstün başarı gösteren öğrencileri teşvik edebilmek amacıyla, söz konusu öğrencilerden ilgili dönemde kayıt yaptıran (kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç) yabancı uyruklu öğrenci sayısının yüzde onunu geçmemek üzere ve yönetim kurulu kararıyla, bu maddeye göre belirlenen tutarlardan daha az öğrenim ücreti almaya yetkilidir.

Öğrenim ücretinin kullanılması

MADDE 5 – (1) İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde onu, öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılır. Kalan kısmı ise, üniversite bütçesine dâhil edilerek Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılır.

Başarılı öğrencilerin öğrenim ücreti tutarları

MADDE 6 – (1) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

   (2) 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden yararlanan öğrenciler, ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yaptıklarında aynı haklardan yararlanır. Bu durumdaki öğrencilerden, o dönem için birinci öğretim öğrencileri için belirlenen katkı payı kadar öğrenim ücreti alınır.

Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim hakkı kazanan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar girdiği sınav sonucuna göre başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, kayıt yaptıracakları yükseköğretim programına ait katkı payı/öğrenim ücretine tabi olur.

Mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler ile Devlet burslusu olarak öğrenim gören öğrencilerin katkı payı tutarları

MADDE 8 – (1) Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin öğrenci katkı paylarının tamamı, ilgili Bakanlık veya kuruluş tarafından yükseköğretim kurumlarına ödenir.

(2) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Millî Eğitim Bakanlığı)  burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrencilerin katkı payı tutarı, yüzon TL’dir. Bu tutar Maliye Bakanlığınca, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek olarak konulur ve Millî Eğitim Bakanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna def’aten aktarılır.

Adları değiştirilen fakülte veya yüksekokullar ile fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kurumlarında katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 9 – (1) İlgili mevzuatla adları değiştirilen ya da fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, yeni fakülte veya yüksekokula ilişkin öğrenci katkı payı/öğrenim ücretine tabi olur.

Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 10 – (1) Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti birbuçuk katı olarak alınır.

Süresinde mezun olamayan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki yükseköğretim programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden ekli cetvellerde belirtilen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.

Araştırma görevlilerinin öğrenim ücreti

MADDE 12 – (1) İkinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti öderler.

İkinci öğretim programının kapatılması veya öğrencilerin birinci öğretim programına aktarılması halinde ödenecek tutarlar

MADDE 13 – (1) 3843 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca ikinci öğretim programının kapatılmasından dolayı birinci öğretim programına aktarılan mevcut öğrenciler, birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.

(2) Öğrenci sayısı on ve altında kalan ikinci öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler, üniversitenin talebi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine birinci öğretim programına aktarılır ve bu öğrenciler birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.

Geçiş yapanların öğrenim ücreti

MADDE 14 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Devlet yükseköğretim kurumlarına geçiş yapan veya yurtdışında öğrenim gören ve denklikleri yapılarak Türkiye’deki bir üniversitede lisans öğrenimlerini tamamlamalarına karar verilen ve yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, 4 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgisine göre birinci öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabi olur.

Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri

MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden kendilerince genel sağlık sigortası primi ödenmek suretiyle genel sağlık sigortalısı olurlar. Ancak bunlardan kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalısı sayılmaz ve bunların sağlık giderleri, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı ve 47 nci maddeleri çerçevesinde yükseköğretim kurumları bütçelerinden karşılanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt sildirme halinde yapılacak işlemler

MADDE 16 – (1) Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Yatay geçiş

MADDE 17 – (1) Yatay geçiş şartlarına uygun olarak birinci öğretim programlarından ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öder.

(2) Yatay geçiş yapılması halinde ilgili döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti geçiş yapılan yükseköğretim kurumuna ödenir.

(3) Yatay geçiş yapan öğrencilerin geçiş öncesi ilgili döneme ait ödedikleri öğrenim ücreti tutarları, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadeler kaleminden iade edilir.

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler

MADDE 18 – (1) Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı hizmetlerden aynı şekilde yararlanır.

Açık öğretim programı uygulayan fakülte ve yüksekokullara aktarılacak öğrenci katkı payı

MADDE 19 – (1) Açık öğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarında, fakülte ve yüksekokulların 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılına ait öğrenci katkı paylarının toplamının yüzde yirmisine kadar olan kısmı söz konusu fakülte ve yüksekokullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren öğretim kurumlarına aktarılır. Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve açık öğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarının birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Uygulamaya ilişkin tebliğ

MADDE 20 – (1) Maliye Bakanlığı, bu Kararın uygulanması ile ilgili hususlarda Yükseköğretim Kurulunun görüşünü alarak tebliğler çıkarabilir.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Karar, 30/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

(I) SAYILI CETVEL (A)

ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ

(TL.)

GRUP

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI

ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ

ORTALAMA
MALİYET

ÖĞRENCİ KATKISI

DEVLET KATKISI

I

TIP FAKÜLTELERİ

15.544

591

14.953

II

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

5.607

494

5.113

ECZACILIK FAKÜLTESİ

III

VETERİNER FAKÜLTESİ

4.267

386

3.881

IV

TIBBİ BİYOLOJİK BİL. PROG.

4.267

281

3.986

FİZİK TEDAVİ VE REHA. PROG.

V

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

2.294

281

2.013

VI

İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ MÜH.

2.804

402

2.402

VII

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

3.057

387

2.670

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MÜH.-MİMARLIK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK VE TEKN. FAK.

MİMARLIK VE TASARIM FAK.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR BİLİŞİM FAKÜLTESİ

MAKİNA FAKÜLTESİ

MADEN FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.

KİMYA METALURJİ FAK.

UÇAK VE UZAY BİL. FAKÜLTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

MÜH. VE DOĞA BİLİMLERİ FAK.

YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ORMAN FAKÜLTESİ

VIII

GEMİ İNŞ. VE DENİZ BİL. FAK.

3.848

316

3.532

DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL TEKN. VE TASARIM FAK.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GEMİ İNŞ. VE DENİZCİLİK FAK.

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAK.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

IX

FEN FAKÜLTESİ

2.562

284

2.278

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

(Fen Programı)

X

HUKUK FAKÜLTESİ

2.310

313

1.997

İKTİSAT FAKÜLTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

XI

DİL TARİH VE COĞRAFYA FAK.

2.053

284

1.769

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİYEL SAN. EĞT. FAK.

TİCARET TURZ. EĞT. FAKÜLTESİ

TURİZM FAKÜLTESİ

İNSANİ VE SOSYAL BİL. FAK.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAK.

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK.

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAK.

EĞİTİM BİLİMLERİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

XII

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

1.923

284

1.639

(Edebiyat ve Sos. Prog.)

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İLETİŞİM  FAKÜLTESİ

XIII

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

198

71

127

XIV

YABANCI DİL DESTEK BİRİMLERİ

Kazandığı fakültenin, yüksekokulun ve bölümün katkı payını öder.

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI

YABANCI DİL HAZIRLIK OKULLARI

 

(I) SAYILI  CETVEL (B)

ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ

 (TL.)

GRUP

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI

ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ

ORTALAMA
MALİYET

ÖĞRENCİ KATKISI

DEVLET KATKISI

 I

DEVLET KONSERVATUVARI

8.535

589

7.946

II

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

8.535

470

8.065

 

MESLEKİ TEKNOLOJİ Y.O.

3.846

227

3.619

III

TÜTÜN EKSPERLİĞİ Y.O.

 

EV EKONOMİSİ Y.O.

IV

BANKACILIK VE SİGORTA. Y.O.

2.310

190

2.120

UYGULAMALI BİLİMLER Y.O.

İLAHİYAT MESLEK Y.O.

SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI

ENDÜSTRİYEL SANATLAR Y.O.

TAKI TEK. VE TASARIMI Y.O.

BEDEN EĞİT. VE SPOR Y.O.

SPOR BİLİMLERİ TEK. Y.O.

FİZİK TED. VE REH. Y.O.

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK Y.O.

UYGULAMALI TEK. VE İŞL. Y.O.

TAPU KADASTRO Y.O.

ORMANCILIK MYO

V

ENGELLİLER ENTEGRE Y.O.

3.848

190

3.658

VI

TAPU KADASTRO MYO

1.539

190

1.349

MALİYE MYO

MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MYO

TURİZM VE OTELCİLİK MYO

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

VETERİNER MYO

TURZ.VE OTELCİLİK İŞL. MYO

TURZ. İŞL.VE OTELCİLİK Y.O.

SİVİL HAVACILIK MYO

SOSYAL BİLİMLER MYO

TEKNİK BİLİMLER MYO

UZAKTAN ÖĞRETİM MYO

ADALET YÜKSEKOKULU

VII

DENİZCİLİK Y.O.

1.923

190

1.733

DENİZCİLİK MYO

DENİZ İŞL.VE YÖN. Y.O.

VIII

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM

1.536

258

1.278

 

 

(II) SAYILI CETVEL (A)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILACAK İKİNCİ

 ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİNDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

(TL.)

GRUP

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI

İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETİ

ORTALAMA ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ

ÖĞRENİM ÜCRETİ

I

VETERİNER FAKÜLTESİ

4.267

2.134

II

TIBBİ BİYOLOJİK BİL. PROG.

4.267

2.134

FİZİK TEDAVİ VE REHA. PROG.

III

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

2.294

1.147

IV

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

3.057

1.529

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MÜH.-MİMARLIK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK VE TEKN. FAK.

MİMARLIK VE TASARIM FAK.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR BİLİŞİM FAKÜLTESİ

MAKİNA FAKÜLTESİ

MADEN FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK.

KİMYA METALURJİ FAK.

UÇAK VE UZAY BİL. FAKÜLTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

MÜH. VE DOĞA BİLİMLERİ FAK.

YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ORMAN FAKÜLTESİ

V

GEMİ İNŞ. VE DENİZ BİL. FAK.

3.848

1.924

DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL TEKN. VE TASARIM FAK.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

GEMİ İNŞ. VE DENİZCİLİK FAK.

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAK.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

VI

FEN FAKÜLTESİ

2.562

1.281

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

(Fen Programı)

VII

HUKUK FAKÜLTESİ

2.310

1.155

İKTİSAT FAKÜLTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

VIII

DİL TARİH VE COĞRAFYA FAK.

2.053

1.027

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİYEL SAN. EĞT. FAK.

TİCARET TURZ. EĞT. FAKÜLTESİ

TURİZM FAKÜLTESİ

İNSANİ VE SOSYAL BİL. FAK.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAK.

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK.

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAK.

EĞİTİM BİLİMLERİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

IX

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

1.923

962

(Edebiyat ve Sos. Prog.)

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İLETİŞİM  FAKÜLTESİ

 

(II) SAYILI CETVEL (B)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YAPILACAK İKİNCİ

ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİNDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

(TL.)

GRUP

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI

İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETİ

ORTALAMA ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ

ÖĞRENİM ÜCRETİ

 I

DEVLET KONSERVATUVARI

8.535

4.268

II

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

8.535

4.268

 

MESLEKİ TEKNOLOJİ Y.O.

3.846

1.923

III

TÜTÜN EKSPERLİĞİ Y.O.

 

EV EKONOMİSİ Y.O.

IV

BANKACILIK VE SİGORTA. Y.O.

2.310

1.155

UYGULAMALI BİLİMLER Y.O.

İLAHİYAT MESLEK Y.O.

SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI

ENDÜSTRİYEL SANATLAR Y.O.

TAKI TEK. VE TASARIMI Y.O.

BEDEN EĞİT. VE SPOR Y.O.

SPOR BİLİMLERİ TEK. Y.O.

FİZİK TED. VE REH. Y.O.

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK Y.O.

UYGULAMALI TEK. VE İŞL. Y.O.

TAPU KADASTRO Y.O.

ORMANCILIK MYO

V

ENGELLİLER ENTEGRE Y.O.

3.848

1.924

VI

TAPU KADASTRO MYO

1.539

770

MALİYE MYO

MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MYO

TURİZM VE OTELCİLİK MYO

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

VETERİNER MYO

TURZ.VE OTELCİLİK İŞL. MYO

TURZ. İŞL.VE OTELCİLİK Y.O.

SİVİL HAVACILIK MYO

SOSYAL BİLİMLER MYO

TEKNİK BİLİMLER MYO

UZAKTAN ÖĞRETİM MYO

ADALET YÜKSEKOKULU

VII

DENİZCİLİK Y.O.

1.923

962

DENİZCİLİK MYO

DENİZ İŞL.VE YÖN. Y.O.

VIII

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

1.432

716

(Açıköğretim Programları Hariç)