28 Austos 2012 SALI

Resm Gazete

Say : 28395

YNETMELK

Kafkas niversitesinden:

KAFKAS NVERSTES NLSANS VE LSANS

ETM-RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Kafkas niversitesine bal faklte, konservatuar, yksekokul ve meslek yksekokullar ile uzaktan eitim programlarnda kayt, eitim-retim ve snavlarda uygulanacak esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik; Kafkas niversitesine bal faklte/konservatuvar/yksekokul/ meslek yksekokullarnda yrtlen nlisans, lisans, yksek lisans dzeyindeki btnleik programlar ile uzaktan eitim ve yaz okulu niteliindeki eitim-retime ilikin hkmleri kapsar. Tp, Veteriner, Eczaclk ve Di Hekimlii gibi btnleik eitim veren fakltelerin bu Ynetmelikte belirtilmeyen ve farkllk arz eden uygulamalar Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi veya renci Ykn,

b) ANO: Bir dneme ait arlkl not ortalamasn,

c) Faklte: Kafkas niversitesine bal faklteleri,

) GANO: Birden ok dnemin birletirilerek hesaplanm genel arlkl not ortalamasn,

d) Konservatuar: Kafkas niversitesine bal Devlet Konservatuvarn,

e) Kurul: lgili faklte, konservatuar, yksekokul ve meslek yksekokullar kurullarn,

f) Meslek Yksekokulu: Kafkas niversitesine bal meslek yksekokullarn,

g) Mdrlk: Konservatuar/yksekokul/meslek yksekokulu mdrln,

) Rektr: Kafkas niversitesi Rektrn,

h) Senato: Kafkas niversitesi Senatosunu,

) niversite: Kafkas niversitesini,

i) Ynetim Kurulu: niversite Ynetim Kurulunu ve ilgili faklte, konservatuvar, yksekokul ile meslek yksekokullarnn ynetim kurullarn,

j) Yksekokul: Kafkas niversitesine bal yksekokullar,

ifade eder.

KNC BLM

renci Kayt-Kabul lemleri ile lgili Esaslar

niversiteye giri ve kayt

MADDE 4 (1) niversitenin faklte/konservatuar/yksekokul/meslek yksekokullarna alnacak renci says ve giri koullar; ilgili birim kurullarnn nerisi, Senatonun karar ve Yksekretim Kurulu kararlar erevesinde belirlenir. Kaytlar; Yksekretim Kurulu, niversiteleraras Kurul ve lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan belirlenen esaslara uygun olarak, Rektrlke istenen belgeler sunularak belirlenen tarihlerde yaplr. stenen belgelerin asl veya renci leri Daire Bakanlnca asl grlerek onaylanacak rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr. Kayt iin rencinin kendisinin bavurmas gerekir. Ancak, mazereti olan ve mazeretini belgeleyen adaylarn kayd, kanuni temsilcileri tarafndan da yaptrlabilir. Sresi iinde kaydn yaptrmayan renci, niversite rencisi olma hakkndan vazgemi saylr.

(2) Yabanc uyruklu rencilerden, kayt iin istenen belgelere ek olarak, ilgili mevzuat hkmleri kapsamnda gerekli olan dier belgeler istenir.

(3) SYM tarafndan yaplan snavlar ile zel yetenek snavlar sonucunda kesin kaydn yaptran rencilerin sunduklar belge ve bilgilerin doru olmad anlalr ve sahtecilik yaptklar belirlenirse, hangi yarylda olursa olsunlar, belirlendii andan itibaren niversite ile iliikleri kesilir. Sz konusu renciler niversiteden ayrlmlarsa, kendilerine verilen diploma dhil tm belgeler iptal edilir ve haklarnda kanuni ilem yaplr.

Derslere kayt

MADDE 5 (1) renciler, her yaryl/yl balangcnda, birimlerden gelen neriler de dikkate alnarak Senato tarafndan belirlenen ve duyurulan, akademik takvimde belirtilen sre ierisinde katk paylarn yatrp ders kaytlarn yapmak veya yenilemek zorundadr. Bu sre ierisinde kaydn yapmayan veya yenilemeyen renci, o yaryl/yl devam etme hakkn kaybetmi olur, kaybedilen yaryl/yl renim sresinden saylr. Sresi iinde kaytlarn yapmayan veya yenilemeyen rencilerin, ders kaytlarnn biti tarihinden itibaren iki hafta iinde beyan etmeleri artyla, mazeretlerinin hakl ve geerli olduu ilgili ynetim kurulunca kabul edilmesi halinde kaytlar yenilenir. Derslerin balamasndan itibaren ders kayd iin geirilen sre devamszlktan saylr. Kaydn yaptrmayan veya yeniletmeyen rencilere o yaryl/yl iin herhangi bir renci belgesi verilmez ve bu renciler rencilik haklarndan faydalanamaz. Ders kayt ktlar, yaryllarn balamasn izleyen on gn ierisinde danman retim elemannca birimin renci ileri brosuna teslim edilir ve ilgili dekanlk/mdrlk tarafndan da yirmi gn ierisinde renci leri Daire Bakanlna ulatrlr.

(2) Bir rencinin kaytl olduu eitim-retim programnda bir yarylda alaca ders ve uygulamalarn toplam saati, alt snftaki dersler ve bu Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendindeki dersler dhil, nceki yaryllardan devamsz olduu derslerle birlikte haftalk en fazla krk ders saatidir. Birimler, eitim-retim zellikleri ve kredi/saat/AKTS limitlerini dikkate alarak bu ders saatini snrlandrabilirler. rencilerin alttan alacaklar dersler daha nce devamn alm olmak artyla bu snra dahil edilmez. Akademik birimlerin ders programlarnn zellik ve koullarna gre rencinin alaca haftalk ders saati Senato kararyla snrlandrlabilir. renci, ncelikle tekrar edecekleri derslere kayt yaptrmak zorundadr.

(3) Bir derse kayt yaptrmak iin, varsa o dersin n koulu olan ders/derslerden baarl olmak gerekir.

(4) renci, ilgili ynetim kurulunca kabul edilmi bir mazereti yoksa ders kaydn kendisi yenilemek zorundadr. Ders kaytlar, renci otomasyon program destei ile internet zerinden de yaplabilir. Ders kaytlarnda, ilgili birim kurullarnn koyaca esaslara uyulmas zorunludur. Derse yazlm renci otomasyon programnda yaplsa bile, sresi ierisinde danman onaynn alnmas zorunludur.

(5) Kayt yenileme srasnda renci katk pay veya renim cretini der. Katk pay veya renim cretini zamannda demeyen rencilerin kaytl olduklar programdan ilikileri kesilmez. Ancak demekle mkellef olduklar katk pay veya renim cretini kanuni faiziyle derler. Katk pay veya renim cretini demeyen renciye mezuniyet belgesi veya diploma verilmez.

(6) Ders kaytlarnn balamas ile nceden akademik takvimde belirlenmi ve bir haftalk sreyi kapsayan dilimde renci, danman onay almak kaydyla alm olduu bir dersi brakabilir veya bu Ynetmelikteki dier hkmlere aykr olmamak kaydyla bir baka dersi alabilir.

(7) Mezun olabilmek iin tek dersten kalm olan rencilerin, yukarda belirtilen kayt sresi ierisinde harlarn yatrmalar kouluyla tek ders mezuniyet snavlar yaplr. Baarsz olmas durumunda rencinin yeni dnem/dnemlerin harcn yatrarak gerekli ders kaydn yaptrmas gerekir.

(8) niversite Senatosunun rencinin renim grd programn zelliine gre belirledii ders saati snrlamalar dikkate alnarak ders kayd yaptrd yaryl itibariyle genel arlkl not ortalamas (GANO) en az 3.00 olan ve F notu bulunmayan renciler, haftalk krk ders saati limitini amamak kouluyla st dnemlerden de ders alabilirler. Bu durum rencinin kaytl olduu akademik birimden erken mezun olmas sonucunu dourduunda, mezuniyete ilgili akademik birimin ynetim kurulu karar verir.

(9) Bir rencinin 3. snftan ders alabilmesi iin bu Ynetmeliin 14 nc maddesinin (c) fkrasnda belirtilen ortak zorunlu dersler hari, 1. snfn derslerinin tmn baarmas gerekir.

Harlar

MADDE 6 (1) rencilerin deyecekleri her trl renim cretleri ve harlar, ilgili mevzuat hkmlerine gre tahsil edilir. renci kendi isteiyle kayt sildirmi veya ynetim kurulu kararyla ya da disiplin cezas almas nedeniyle kayd silinmi ise alnan harlar iade edilmez.

NC BLM

Eitim-retimle lgili Esaslar

Eitim-retim trleri

MADDE 7 (1) Eitim-retim; faklte/konservatuar/yksekokul/meslek yksekokullarnn zelliklerine bal olarak, rgn eitim, ak retim, uzaktan eitim, ikinci retim, srekli eitim, yaygn eitim ve benzeri eitim-retim trlerini kapsar. Bu trler kapsamnda teorik dersler, uygulamalar, projeler, laboratuvar uygulamalar, atlye almalar, uygulamal almalar, stajlar, intrnlk, seminerler, devler, paneller, bitirme tezleri ve benzeri almalar yer alr.

Eitim-retim dzeyleri-i yk

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik hkmleri; nlisans, lisans ve lisans/yksek lisans dzeyindeki btnleik programlar iin uygulanr.

(2) Trkiye yksekretim yeterlilikler erevesinde yer alan 5. dzey (nlisans) iin 120 AKTS kredisi, 6. dzey (lisans) iin 240 AKTS kredisi esas alnr. Bu kredi, yksek lisans dzeyindeki btnleik programlarda 300 AKTS kredisi, Tp Doktorluu programnda ise 360 AKTS kredisidir.

(3) Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen paket programlarn kredi toplam, yine Yksekretim Kurulunca tespit edilen saylardr.

Eitim-retim programlar

MADDE 9 (1) Derslerin hangi retim elemanlarnca verilecei ve dersin ierii; retim yl veya yaryl balamadan nce anabilim/anasanat dal, program ve/veya blm kurullarnca belirlenir ve ait olduu retim yl/yaryl balama tarihinden en ge onbe gn nce ilgili dekanla veya mdrle sunulur ve faklte/konservatuar/yksekokul/meslek yksekokullar kurullarnda grldkten sonra uygulamaya konulur.

(2) Yeni alan programlarn yaryl dersleri ve kredi saatleri birimlerin kurullarndan getikten sonra Senatonun onay ile uygulamaya konulur, ders programlarnda deiiklik sz konusu olduunda ayn yntem izlenir.

Eitim-retim yl

MADDE 10 (1) Bir eitim-retim yl gz ve bahar dnemleri olmak zere iki yaryldan oluur. niversite senatosu bir ylda dnem eitim-retim yapma karar verebilir. Resmi tatil gnleri, yaryl/ylsonu ve btnleme snavlar ile staj/yaz okulu sreleri hari, bir yaryl 14 hafta veya 70 i gndr. Gerekli hallerde bu srenin uzatlmas Senatonun yetkisindedir.

(2) Dersler haftann alma gnlerinde yaplr. kinci retim dersleri yasal alma saati bitiminden sonra balar. lgili birimin kurul karar ve Senatonun onay ile gerektiinde Cumartesi ve Pazar gnlerinde de ders yaplabilir.

(3) Dersler bir yaryl srecek ekilde dzenlenir. Ancak zorunlu durumlarda ilgili kurullarn karar ve Senatonun onay ile dersler yllk olarak da dzenlenir.

(4) Akademik takvim, ilgili birimlerin nerisi ve Senatonun karar ile belirlenir.

Eitim-retim sreleri

MADDE 11 (1) niversiteye bal birimlerin eitim-retim sreleri; hazrlk snf hari, meslek yksekokullarnda drt yaryl (iki yl), konservatuvar ve yksekokullarda sekiz yaryl (drt yl), drt yllk eitim-retim program uygulayan fakltelerde sekiz yaryl, be yllk eitim-retim program uygulayan fakltelerde on yaryl ve Tp Fakltesinde oniki yaryldr.

renci haklarndan yararlanma sreleri

MADDE 12 (1) niversite birimlerinde, nlisans ve lisans dzeyinde renim yapan rencilere bu renimlerini tamamlamak iin tannan azami sreler; iki yllk nlisans programlar iin drt, drt yllk lisans programlar iin yedi, lisans ve yksek lisans derecesini birlikte veren btnleik eitim programlarnda dokuz yldr. Azami sresi iinde renimini baaryla tamamlayarak mezun olamayanlar ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek art ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Dersler ve ders kredilerinin hesaplanmas ve i yk

MADDE 13 (1) Ders birimi kredidir. Bir kredi; bir yaryl iinde haftada bir ders saatlik teorik dersi ve/veya semineri, iki ders saatlik laboratuvar, atlye, klinik almas, uygulama gibi almalar ve inceleme, teknik gezi, dev, bireysel alma, snava hazrlanma, alan ve ktphane almalar, mezuniyet tezi, proje ve benzeri dier etkinlikleri ifade eden l birimidir. Ders kredilerinin hesaplanmasnda, Trkiye yksekretim yeterlilikler erevesinde her bir dzey iin belirlenen ve program baznda ngrlen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandrlmasna dayal renci i yk esas alnr. renci i yk, ders saatleri, laboratuvar, atlye, klinik almas, dev, uygulama, proje, seminer, sunum, snav, staj, i yeri eitimi gibi eitim-retim etkinliklerinde harcanan btn zaman ifade eder.

(2) Dersler, bir AKTS kredisi 25-30 saat aras renci i ykne karlk gelecek ekilde kredilendirilir, ilgili akademik birimlerin nerisi zerine Senato tarafndan onaylanr.

Ders trleri

MADDE 14 (1) niversiteye bal birimlerde verilen dersler aada belirtilen ders trlerini ierir:

a) Zorunlu dersler: rencilerin kaydolduklar eitim-retim program gereince almak zorunda olduklar derslerdir.

b) Semeli dersler: lgili yksekretim kurumunun belirli ders programlar iinde, danmann izni ve blm bakannn onay ile rencilerin alabilecei derslerdir. Ekle-sil haftas iinde braklmayan semeli dersler, zorunlu dersler gibi ilem grr. Sresi iinde braklan semeli ders yerine yenisi alnabilir. Semeli dersler, mezuniyet iin alnmas gerekli toplam kredinin en ok %40n oluturacak biimde dzenlenir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabilecei gibi, genel kltr ya da deiik alanlardaki derslerden de oluabilir.

c) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi, Trk Dili, yabanc dil dersleri ile zorunlu olmamak koulu ile beden eitimi veya gzel sanat dallarndaki derslerden biridir. Bu dersler, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen esaslara gre dzenlenir.

) n koullu dersler: n koullu olarak birbirine balanm, ierik ve uygulama ynlerinden daha nce alnmas gereken bir dersin devam niteliindeki ders ile sonraki dnemlerde o konuyla ilgili dersin baaryla tamamlanmas iin alnmas gereken baz temel derslerdir. Bir derse n koul olan ders veya dersler baarlm olmadka o ders alnamaz. n koullu dersler ve buna dayanan dersler her yaryl/yl almak zorundadr. n koullu dersler akademik birimlerin yetkili kurullar tarafndan kararlatrlr ve Senato onay ile yrtlr.

Dier niversitelerden ders alma

MADDE 15 (1) niversite rencileri; ncelikle rencisi olduu akademik birimin ynetim kurulunun onayn almak kouluyla dier niversitelerden ders alabilir ve bu derslerden ald notlar, ders aldklar dnemi izleyen yaryln sonuna kadar resmi belgeleriyle birim renci ilerine mracaat ederek kendi biriminden almas gereken derslere edeer kabul edilecek ekilde not durum belgelerine iletebilirler. Dier niversitelerden alnan derslerin notlar, bu Ynetmeliin 17 nci maddesindeki karl dikkate alnarak en yakn olduu nota dntrlr.

(2) Dier niversiteden alnan, ancak kendi birimindeki mfredatta yer almayan veya kredisi uygun olmayan dersler ve semeli dersler ald niversitedeki ekliyle not durum belgelerine ilenir. Bu dersler genel not ortalamasnn hesaplanmasnda dikkate alnmaz.

Ders saatleri ve derslerin dalm

MADDE 16 (1) Bir rencinin alaca haftalk ders saati, derslerin yl/yaryl dalmlar ile teorik/uygulama oranlar, faklte/konservatuvar/yksekokul/meslek yksekokullarnn koullarna ve zelliklerine gre, ilgili kurullar tarafndan dzenlenir.

(2) Bir dersin ileni sresi krkbe dakikadr.

Derslerde baar

MADDE 17 (1) rencilerin derslerdeki baar durumlar, mutlak deerlendirme sistemine gre hesaplanr. rencilerin girdikleri snavlar 100 tam puan zerinden deerlendirilir. Ders geme notu en az 60dr. Bu not arasnav notunun %30u ile yaryl/ylsonu snav veya btnleme snav notunun %70inin toplamdr. rencinin bir dersten geebilmesi iin yaryl/ylsonu veya btnleme snavndan en az 50 puan almas zorunludur. Bu notu alamayan renci, dersin ortalamas ne olursa olsun baarsz olur. Ksurlu notlar en yakn tam sayya evrilir

(2) Derslerde baar durumu deerlendirilirken 100 puan zerinden verilen notlar aadaki tabloda karlklar bulunan harf notuna dntrlr.

Puan Harf Notu Katsays Not Ortalamasna

80-100 AA 4.0 Katlr

75-79 BA 3.5 Katlr

70-74 BB 3.0 Katlr

65-69 CB 2.5 Katlr

60-64 CC 2.0 Katlr

41-59 F1 1.5 Katlr

30-40 F2 1.0 Katlr

00-29 F3 0.5 Katlr

- D 0 Katlr

- G Katlmaz

- H Katlmaz

- K Katlmaz

- M Katlmaz

(3) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarndan birini alan renci o dersi baarm saylr. Bir dersten (F1), (F2) ve (F3) harf notlarndan birini alan renci o dersten baarsz saylr.

(4) Dier harf notlarnn anlamlar unlardr;

a) G (Geer): Kredisiz derslerde baarl,

b) K (Kalr): Kredisiz derslerde baarsz,

c) D (Devamsz): Devam art salanamam dersi ifade eder,

) H (Mazeret): Mazereti nedeniyle dersin arasnav veya btnleme snavna giremeyen renciye verilen iarettir,

d) M (Muaf): Bu Ynetmeliin 24 ve 35 inci maddelerinde belirtilen hususlar erevesinde muaf saylan dersler veya muafiyet snav sonucunda baarlan dersler iin verilen iaret,

e) B (Braklan ders): Ekle sil haftasnda braklan ders.

(5) ANO ve GANOnun hesaplanmas;

a) rencilerin ANO her yaryl, GANOsu ise yl sonlarnda hesaplanr.

b) ANOnun hesaplanmas; yaryl/ylsonunda rencinin ald derslerin kredi saati ile o dersin baar notunu bu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen arlk katsaysyla arplarak toplanr. Bulunan bu toplam, kredilerin toplamna blnerek ANOya ulalr.

c) GANO ise ayn yntemle birden fazla dnemin birletirilerek hesaplanm ortalamasdr. GANO; rencinin akademik birimde renimine balad andan itibaren, tamamlam olduu yaryl/yl da dahil olmak zere, o gne kadar kayt yaptrd her dersin kredi saati ile o dersin baar notunun bu maddenin 2. bendinde belirtilen arlk katsaysyla arplarak tamamnn toplanmasndan elde edilen saynn, toplam kredi saatine blnmesi ile hesaplanr. Blme sonucu, virglden sonra iki hane olacak ekilde yuvarlatlr.

(6) Bu Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde belirtilen dersler, Yksekretim Kurulu tarafndan hazrlanan paket program yrten birimler dnda GANO hesabna katlmaz.

(7) Bulunduklar yaryl/ylsonu itibaryla btn derslerini alm, baarm ve disiplin cezas almam rencilerden GANOsu 3.00-3,49 arasnda olanlar onur rencisi, 3,50-4,00 arasnda olanlar yksek onur rencisi saylr. Bu rencilerin listesi her yaryl/ylsonunda dekanlk/mdrlk tarafndan ilan edilir.

Devam ve ders tekrar

MADDE 18 (1) Teorik derslere, uygulamalara, laboratuvar ve atlye almalarna devam zorunludur. Devam durumu, dersin retim elemannca izlenir ve devamszlktan kalan renciler snavlardan nce blm bakanlna yaz ile bildirilir. Blm bakanlna gelen bu listeler ayn gn ierisinde dekanlk/mdrle bildirilir ve devamszlktan kalan renciler dekanlk/mdrlk tarafndan ilan edilir. Devam izelgelerinin saklanma sreleri iki yl olup, dersi veren retim eleman tarafndan o yaryl derslerinin bitimini izleyen be i gn iinde ilgili anabilim/anasanat dal/blm bakanlklarna teslim edilir.

(2) Bu Ynetmeliin 34 nc maddesinde belirtilen hallerde renci izinli saylr, bu durumlar dnda derslere devam zorunludur.

(3) Bir renci yaryl/ylda alnan bir dersin teorik saatlerinin %70ine, uygulama, laboratuvar ve atlye almalarnn %80ine devam etmek zorundadr. Aksi halde ilgili derse devam etmemi saylr, yaryl/ylsonu ve btnleme snavlarna alnmaz ve baarsz olarak deerlendirilir. Bu snavlara girmi olsa dahi snav iptal edilir.

(4) renciler, devam aldklar bir dersten baarsz olurlarsa, o dersin izleyen ilgili dnemlerdeki ara snav, yaryl/ylsonu veya btnleme snavlarna girerek eitimlerini devam ettirirler. Bu durumdaki renciler derse devam etmek zorunda deildir. Ancak baarsz olduklar dersi yrten retim elemannn izniyle derse dinleyici olarak katlabilirler.

(5) lgili birimin zelliine gre sadece uygulamal olarak programlanm derslerden devam alm olan renci, dersten baarsz olmu ise izleyen dnemlerde dersin devamn da yeniden almak zorundadr. Bu tr dersler Senato tarafndan belirlenir.

(6) inde bulunduklar yarylda/ylda alnacak ders saatlerinin, tekrarlanacak ders saatleri ile akmas halinde, renciler ncelikle tekrara kaldklar dersleri almak zorundadr. akmalar sebebiyle derslere kayt yaptramama halinde, kaybedilecek yaryl/yl azami kanuni eitim-retim sresinden saylr.

(7) Snf geme sistemi uygulanan birimlerde, renci tek dersten baarsz olsa dahi, bu Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde belirtilen dersler hari bir st snfa devam edemez.

Snavlar

MADDE 19 (1) Snavlar; ara snavlar, yaryl/ylsonu snav, btnleme snav, mazeret snav, muafiyet snav, yeterlilik ve dzey belirleme ve tek ders mezuniyet snav olarak dzenlenir.

(2) Snavlar; yazl, szl, yazl-szl, yazl-uygulamal ya da szl-uygulamal olarak yaplabilir. Sadece szl yaplacak snavlar, ilgili anabilim/anasanat dal/program/blm bakanlnca nerilecek en az kiilik komisyonca yaplr.

(3) Derslerle ilgili snavlar ile staj ve uygulama sonunda snav yapma zorunluluu olan faklte/konservatuar/yksekokul/meslek yksekokullarnda; staj ve uygulama snavlarnn nasl ve hangi trde uygulanacana, ilgili ynetim kurulu karar verir ve snav programlarnda bu durum belirtilir.

(4) Snav programlar blm bakanlklar ya da dekanlk/mdrlkler tarafndan snavlardan en az iki hafta nce ilan edilir.

(5) Dini ve milli bayramlar dnda Cumartesi ve Pazar gnleri de snav yaplabilir.

(6) renciler, snavlara girmek iin renci kimlik kartlarn beraberinde getirmek zorundadr.

(7) renci girmemesi gereken bir snava girmi ise veya raporlu ya da izinli olduu dnemde bir snava girmi ise, bu snavdan ald not ilan edilmi olsa bile iptal edilir.

(8) Tm snavlarn sonular, snavn yapld tarihi izleyen en ge on i gn ierisinde ilgili retim eleman tarafndan ilan edilir.

(9) Snav evrak ve tutanaklar birimlerce oluturulan arivlerde iki yl sresince korunur.

(10) Uzaktan eitim yapan ve/veya yukarda tanmlanmayan snav trlerine sahip akademik birimlerde bu snavlarn nasl yaplaca ve deerlendirilecei, bu birimlerin eitim-retim ve snav uygulama esaslarnda belirtilir.

(11) Tm snavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaplr.

Ara snavlar

MADDE 20 (1) Ara snavlarn hangi tarihlerde yaplaca ilgili akademik birimlerin ynetim kurullarnca belirlenerek blmlere bildirilir. Bu snavlarn gn ve saatleri renci saylar ve derslik kapasiteleri de dikkate alnarak blm bakanlklarnca programlanr ve dekanlk/mdrlk tarafndan en az bir hafta nce ilan edilir. Gerektiinde Cumartesi ve Pazar gnlerinde de snav yaplabilir.

(2) Ara snav; bir yaryl devam eden derslerde en az bir, iki yaryl devam eden hazrlk snf derslerinde en az iki kez yaplr. Ara snavdan nce retim eleman tarafndan ilan edilmi olmak kaydyla Bir ders iindeki projeler, devler, ksa sreli snavlar ve benzeri almalarn, o dersin ara snav notuna etkisi %50 orann aamaz. Bu durumda ara snavn not ortalamas tm katklar ile birlikte aritmetik ortalama olarak hesaplanr.

(3) Bir snf iin bir gnde en ok iki ara snav yaplabilir ve yazl yapld takdirde bir ara snavn sresi en az bir ders saatidir. Ksa sreli, oktan semeli ve boluk doldurmal gibi snavlarn tr, nitelii ve zelliine gre bu sre ilgili retim eleman tarafndan ksaltlabilir.

(4) Bir ders iin iki veya daha fazla ara snav yapld takdirde, ara snav not ortalamas aritmetik ortalama yntemiyle hesaplanr ve bulunan ortalama tek not olarak karnesine ilenir.

Yaryl/ylsonu snavlar

MADDE 21 (1) Yaryl/ylsonu snavlar; rencinin retimi tamamlanan derslerden baar durumunu belirlemek amacyla, yaryl/ylsonunda yaplan snavlardr. Yazl snavlarda rencilere en az iki ders saati sre tannr. Snavn zelliine gre sre ksaltlabilir. Bu snavlara girmeyen renciler 0 (sfr) alm saylr. Bir dersin yaryl/ylsonu snavna girebilmek iin rencinin;

a) Ders kaydn yaptrm,

b) Teorik derslerin %70ine; uygulama/laboratuvarn %80'ine katlm,

c) Uygulamalar/laboratuvar baarl olarak tamamlam olmas,

gerekir.

(2) Birinci fkradaki koullar yerine getirmeyen renci, o dersin yaryl/ylsonu snavna giremez ve dersi ald ilk yarylda tekrar almak zorundadr.

(3) Yaryl/ylsonu snavna giremeyecek rencilerin listesi gerekesiyle birlikte snavdan nce dekanlk/mdrlke duyurulur.

(4) Bir yaryl kapsayan dersin yaryl sonu snav o yaryln; iki yaryl kapsayan dersin ylsonu snav ise ders ylnn sonunda yaplr.

(5) Bir dersin uygulamas veya laboratuvar ayr ayr programlanm ise yukardaki koullar; ders, uygulama ve laboratuvar iin ayr ayr geerlidir.

(6) Ayr olarak programlanm uygulama, laboratuvar derslerinin ierii, deerlendirilme ekli ve yaryl/ylsonu snavlarna katks; ilgili anabilim dal/blmce, dnem balarnda hazrlanarak faklte/konservatuvar/yksekokul/meslek yksekokulu ynetim kuruluna sunulur, alnan karar renciye duyurulur.

Btnleme snav

MADDE 22 (1) Yaryl/ylsonu snavlarna girme hakkn kazanp da giremeyen ya da snava girip baarl olamayan renciler btnleme snav hakkndan faydalanrlar.

(2) Bir dersin btnleme snav, o dersin yaryl/ylsonu snavndan en az on be gn sonra yaplr.

(3) Bu snavda da yaryl/ylsonu snavnn artlar ve kurallar uygulanr.

Mazeret snav

MADDE 23 (1) Mazeret snav; ara snavlar ve btnleme snavlar iin geerli olup, mazeretle ilgili belgeler mazeretin bitim tarihinden itibaren en ge be ign ierisinde dekanla/mdrle ulatrlr.

(2) Mazeret snavna girebilmek iin, nce bu Ynetmeliin 32 ve 34 nc maddelerinde belirtilen koullardan birinin ilgili ynetim kurulunca kabul edilmesi ve renciye mazeret snav hakk tannmas gerekir.

(3) Ara snavlarn mazeret snavlar en ge o yaryln son haftas iinde, btnleme snavlarnn mazeret snavlar ise ilgili ynetim kurullarnca belirlenecek tarihlerde yaplr ve bu sre mteakip yaryllarn ilk iki haftasn aamaz.

(4) Yaryl/ylsonu, mazeret, tek ders, muafiyet, yeterlilik ve dzey belirleme snavlarnn mazeret snav yoktur.

Muafiyet, yeterlik ve dzey belirleme snav

MADDE 24 (1) Yabanc dille eitim veren hazrlk snflar ve ortak zorunlu yabanc dil dersleri ile Senatoca belirlenen dier derslerden, her eitim-retim yl banda niversite tarafndan bir muafiyet snav alr. Bu snavda baar iin, rencinin hazrlk snf muafiyet snavndan 70, ortak zorunlu yabanc dil dersi ve muafiyet snav yaplan dier derslerden ise 60 almas zorunludur. Bu snavlarda baarl olunmas durumunda alnan notlar rencinin karnesine (M) muaf olarak ilenir. Baarsz olunmas durumunda alnan notun herhangi bir hkm yoktur ve rencinin karnesine ilenmez.

(2) Yabanc dil hazrlk program bulunan blmlere ilk kez kayt yaptran renciler, akademik yl balamadan nce yeterlik ve dzey belirleme snavna girerler. Bu snavda 70 ve st baar gsterenler yabanc dil hazrlk program eitiminden muaf tutulur. Bu puann altnda not alanlardan puan aral 0-30 olanlar balang, 31-49 olanlar orta-alt, 50-69 aralnda olanlar ise orta dzey gruba yerletirilir.

(3) DS veya KPDSden 70 ve zeri veya niversiteleraras Kurul tarafndan edeerlii kabul edilen ulusal ve/veya uluslararas yabanc dil snavlarnn birinden geer puan aldn belgeleyenler yabanc dil hazrlk program eitiminden ve ortak zorunlu yabanc dil derslerinden muaf tutulur.

Tek ders mezuniyet snav

MADDE 25 (1) renciler normal eitim-retim programn tamamladklar halde daha nce devamn almak kouluyla tek ders dnda tm derslerini baar ile tamamlamlarsa ilgili birime bir dilekeyle bavurmalar durumunda, mezun olabilmeleri iin baarsz durumda olduklar bu dersten bir defaya mahsus olmak zere ilgili ynetim kurulu karar ile hangi yarylda kaldklarna baklmadan en yakn btnleme snavlarndan sonra en ge bir ay ierisinde yaplacak tek ders snavna alnrlar. Bu snavda en az 60 alan renci bu dersten ald ara snav notlarna ve yzde hesabna baklmadan baarl saylr.

(2) Bu snavn tarih, yer ve saatleri dekanlk/mdrlke duyurulur.

Snav sonularna itiraz

MADDE 26 (1) Snav sonularna itiraz edecek olan renci, sonularn ilanndan sonra en ge be i gn iinde, bir dileke ile itirazn dekanlk ya da mdrle yapar ve evraknn yeniden incelenmesini isteyebilir. tiraz, ilgili retim elemanna iletilir. Not dzeltmeleri ancak maddi hata grldnde, retim elemannn nerisi zerine blm bakanlnca yaplr ve dekanla ya da mdrle bildirilir. Maddi hata not ilan veya harfli sisteme dntrmeyi ieriyorsa, dzeltme ilgili retim elemannn nerisi, anabilim/anasanat dal ve blm/program bakanlnn yazl talebi zerine dekanlk veya mdrlke yaplr. nceleme sonucu kesindir. Sonu renciye tebli edilir ve deiiklik varsa, durum on gn ierisinde renci leri Daire Bakanlna da bildirilir.

Snavlarda kopya ekilmesi

MADDE 27 (1) Snavlarda kopya eken, kopya ekmeye teebbs eden, kopya veren, kopya ekilmesine yardm eden veya snav evraknn incelenmesi srasnda kopya ektii veya kopya ekilmesine yardm ettii anlalan renciler, snavdan 0 (sfr) alm saylr. Bu durum; retim elemannn anabilim/anasanat dal, yoksa blm/program bakanlna ilettii yazl talep zerine, dekanlk veya mdrle bildirilir ve renci hakknda, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre ilem yaplr.

Staj/intrnlk

MADDE 28 (1) rencilerin yapaca stajlar ve intrnlkle ilgili sre, kapsam, yer, yntem ve deerlendirme esaslar, dekanlklarn/mdrlklerin hazrlayacaklar ve Senato tarafndan da kabul edilen esaslara gre yrtlr.

Mezuniyet

MADDE 29 (1) Bir rencinin izlemekte olduu programdan mezun olabilmesi iin; mezuniyet iin gerekli tm dersleri almas ve bu derslerden baarl olmas zorunludur. GANO ayn zamanda mezuniyet not ortalamasdr.

(2) Staj, endstriye dayal retim, bitirme devi, okul uygulamas, alan almas, arazi almas ve benzeri uygulamalarda baarsz olup mezun olamayan renciler, bu almalarn ait olduklar dnemde veya dekanlk/mdrlklerin ynergeyle belirleyecekleri esaslara gre tamamladklar ve baarl olduklar kabul edildii tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri mteakip akademik yla kalan renciler o yaryln da katk payn veya ikinci retim cretini der.

Diplomalar

MADDE 30 (1) Faklte/konservatuvar/yksekokul/meslek yksekokullar tarafndan verilecek diplomalar; rencinin renim ald birimin zelliine ve ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak her birim iin farkl fakat, niversitenin btn birimlerinde ierii ayn olacak ekilde dzenlenir ve diplomalarda ilgili mevzuatta belirtilen bilgiler bulunur.

(2) Diplomalar hazrlanncaya kadar, rencilere diplomasn alrken iade etmek zere bir mezuniyet belgesi verilir.

(3) Mezuniyet belgesi veya diploma verilebilmesi iin rencilerin, katk paylar veya ikinci retim creti ile mezuniyetleriyle ilgili dier tm ykmllklerini yerine getirmeleri ve renci kimliklerini geri vermeleri zorunludur. Aksi halde kendilerine mezuniyet belgesi/diploma verilmez.

(4) Mezuniyet belgesi ve diploma bir defaya mahsus olarak dzenlenir. Kaybolmas halinde ulusal dzeyde yayn yapan gazetelerden birine verilen ilann renci leri Daire Bakanlna ibraz halinde, mezunlara, mezuniyet belgesi yerine diploma, diploma yerine de kayptan dolay diplomann ikinci nshas dzenlenir. Dzenlenen bu belgelerin ilgili kii tarafndan alnmas gerekir. Ancak, zorunlu hallerde noter tasdikli vekletname ile kanuni temsilcileri de alabilir.

(5) Lisans renimine devam eden bir renci, en az ilk drt yaryln btn derslerinden baarl olmak kayd ile reniminin btnn tamamlayamaz durumda kalrsa, talebi zerine; Yksekretim Kurulunca karlan, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisans renimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarn n Lisans Diplomas Almalar veya Meslek Yksekokullarna ntibaklar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre n lisans diplomas verilir. n lisans diplomas alanlarn niversite ile iliii kesilmi olur.

Diploma eki

MADDE 31 (1) Diploma almaya hak kazanan renciye, diploma ile birlikte, renci leri Daire Bakanlnca hazrlanp onaylanan bir diploma eki verilir. Bu belgede rencinin renimi sresince alm olduu btn derslerin adlar, ierikleri ve kredi saatleri ile standart diploma eki bilgileri yer alr ve renciye bir kereye mahsus olmak zere verilir.

Mazeretler

MADDE 32 (1) Kayt, uygulama ve snav artlarndan birini hakl ve geerli bir nedenden dolay yerine getiremeyen veya kayt donduran rencilerin haklar sakl tutulur. Kayt donduran renci mazereti nedeniyle ayrld yerden renimine devam eder.

(2) Mazeretle ilgili bavurular, ilgili birime mazeretin balang tarihinden itibaren be i gn ierisinde yaplr. Daha sonraki bavurular ileme konulmaz.

(3) Mazeret olarak kabul edilebilecek nedenler unlardr;

a) Salk kurulu raporlaryla belgelenmi bulunan salkla ilgili mazeretler,

b) 2547 sayl Kanunun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi uyarnca, retimin aksamas sonucunu douracak olaylar dolaysyla renime Yksekretim Kurulu Karar ile ara verilmesi,

c) Mahallin en byk mlki amirince verilecek bir belge ile belgelenmi olmas kouluyla doal afetlerden dolay rencinin renimine ara vermek zorunda kalmas,

) Anne, baba, karde, e veya ocuunun lm ya da bunlarn ar hastal halinde bakacak kimsesinin bulunmamas halinde, rencinin renimine ara vermek zorunda olduunu belgelemesi ve mazeretinin ilgili ynetim kurulunca kabul edilmesi,

d) Ekonomik nedenlerden dolay, rencinin eitim-retime ara verme isteinin bulunmas ve renci tarafndan belgelendirilecek bu talebin ilgili ynetim kurulu tarafndan kabul edilmesi,

e) rencinin tutukluluk hali,

f) Genel hkmlere gre kesinlemi bir mahkmiyet halinin ya da Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yksekretim kurumundan sreli uzaklatrma veya karma cezas dndaki hallerin bulunmas,

g) Tecil hakkn kaybetmesi veya tecilin kaldrlmas nedeniyle askere alnmas,

) Faklte/konservatuvar/yksekokul/meslek yksekokulu ynetim kurullarnn mazeret olarak kabul edecei ve niversite Ynetim Kurulunca onaylanacak dier durumlar.

(4) nc fkradaki mazeretlere bal olarak renimi aksayan veya aksayacak olan bir rencinin mazereti ilgili ynetim kurulunca deerlendirilerek karara balanr.

Kayt dondurma

MADDE 33 (1) Kayt dondurmak iin yaplacak bavurular; rencilerin mazeretlerini ahsen ilgili dekanla/mdrle bir dileke ekinde sunmalar durumunda, yaryln/yln balangcndan bir ay nce balar, ders kayt haftasnn ikinci gn sona erer. lgili birim ynetim kurullar bavurular ders kayt sreleri sona ermeden sonuca balar, renciye ve ilgili yerlere tebli eder.

(2) Hakl ve geerli nedenler erevesinde, eitim-retim sresince en ok iki yaryl sre ile kayt dondurulabilir ve bu haklardan renim harcn yatran renciler yararlanabilir. lgili kurullarca raporu geerli saylan rencilerin kayt veya eitimlerini dondurma istekleri rapor sresince uygulanr. Askerlik, tutukluluk hali, tabii afetler ve salk nedenlerinden dolay yaplacak kayt dondurma isteklerine ilikin bavuru ve kayt dondurma sreleri ilgili ynetim kurulunca deerlendirilir uygun grlmesi halinde bu sreler alabilir.

(3) Bir rencinin kayt dondurma istei, bir yaryldan az olamaz. Mazereti nedeniyle bir yaryl/yl kayt donduran renci renime geri dnmek isterse devamszlk snrn amamak kaydyla, dekanlk/mdrle bir dileke ile mracaat halinde ilgili ynetim kurulu karar ile kayt dondurma ortadan kaldrlabilir.

zinler

MADDE 34 (1) Aada belirtilen durumlarda renciye izin verilebilir.

a) rencinin, eitim-retimine veya mesleki geliimine katkda bulunacak niversite d burs, staj, aratrma ve benzeri imknlarn ortaya kmas durumunda, renci bir dileke ve belgeyle bal olduu birime mracaat eder ve ilgili ynetim kurulunun karar, niversite Ynetim Kurulunun onay ile en ok iki yaryl izinli saylabilir.

b) Sosyal, kltrel, sportif ve benzeri etkinliklere niversite adna katlacaklar ile uluslararas seviyede yurt ii ve yurt dnda msabakalara ve bunlarn seme ve hazrlk almalarna katlmalar, ilgili kurum ve kurulularca talep edilen renciler, niversitede renim grd birimin ynetim kurulunun karar ve Rektrn onay ile grevlendirme sresince grevli/izinli saylr ve bu sre ierisinde giremedikleri ders veya snav haklar sakl tutulur. rencilere, izinli/mazeretli olduklar srede giremedikleri ara snav, yaryl/yl sonu veya btnleme snavlar iin snav hakk tannr.

c) niversite ii sosyal, kltrel, sportif ve benzeri etkinlikleri yrtmek zere; Rektrlke veya renim grd birim tarafndan grevlendirilen renciler, ilgili birimin ynetim kurulu kararyla, grev yapt sre ierisinde giremedikleri ders veya snavlar iin izinli ve mazeretli saylrlar. rencilere izinli-mazeretli olduklar srede giremedikleri ara snav, yaryl/yl sonu veya btnleme snavlar iin snav hakk tannr. Ancak, ilgili birim amirleri bu tr etkinliklerde zorunlu durumlar dnda snav dnemlerinde renci grevlendiremez.

niversiteye yeniden kayt ve muafiyet

MADDE 35 (1) Kafkas niversitesi de dhil olmak zere, herhangi bir yksekretim kurumundan daha nce kendi istei ile ayrlanlar, baarszlk nedeniyle iliii kesilmi veya mezun olmu renciler ile yatay/dikey gei yoluyla kayt yaptran rencilerin ders muafiyetlerine, aldklar derslerin mfredat programlar ve not durum belgesine dayanarak dersi veren retim elemannn ve intibak komisyonunun da gr alnarak ilgili ynetim kurulu karar verir. Muafiyet bavurular, rencinin faklte/konservatuvar/yksekokul/meslek yksekokuluna ders kaydn yaptrd ilk yaryln ikinci haftasnn sonuna kadar yaplr. Sonraki yaryllarda yaplacak muafiyet talepleri ya da yaplan muafiyet/intibak ilemlerinin iptaline ynelik istekler kabul edilmez.

(2) Muafiyet isteinin faklte/konservatuvar/yksekokul/meslek yksekokul ynetim kurulunca uygun grlmesi iin;

(a) Daha nce dier yksekretim kurumlarnda renim gren rencinin muafiyet isteinde bulunduu dersin kredi ve ierik bakmndan uygun dersten alm olduu harf notunun CC ve zeri veya karl olmas gerekir, Muaf saylan dersler not dkm belgesine M olarak ilenir. Baar notu M ile takdir edilen dersler GANO hesaplanmasnda deerlendirmeye katlmaz.

(b) Daha nce Kafkas niversitesinde renim gren rencilerden faklte/konservatuvar/yksekokul/meslek yksekokul ynetim kurulunca muafiyetleri kabul edilenlerin bu derslerden daha nce aldklar harf notlar not dkm belgelerine aynen ilenir. Bu notlar GANO hesaplamasna dahil edilir.

niversiteden ayrlma, iliik kesme ve kayt silme

MADDE 36 (1) Kendi istekleri ile rencilikten ayrlacak olanlar, ilgili dekanlk/mdrle veya renci leri Daire Bakanlna bavururlar. liii kesilen rencinin niversiteye verdii lise diplomasnn arka yz renci leri Daire Bakanlnca onaylanr. Bu yolla ayrlan rencinin yeniden kayd yaplmaz.

(2) Aadaki durumlarda ilgili faklte/konservatuvar/yksekokul/meslek yksekokulu ynetim kurulu karar ile rencinin kayd silinir;

a) Akretim sistemi ile yrtlmekte olan ve kontenjan snrlamas olmayan blmlerin, rencinin renim grd programdan farkl olan programlar hari, rencinin ayn yarylda baka bir yksekretim kurumunda kaytl bulunmas,

b) Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkm gereince niversiteden karma cezas alm olmas,

c) Basit izofreni, paranoid izofreni, dissosiyatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tm renim sresi iinde devamszl iki yl aan rencilerden yeniden salk raporu almak ve incelenmek suretiyle, renimlerine devam edemeyeceklerine ilgili birimlerin ynetim kurulunca karar verilmi olmas.

Kurumlar aras ve kurum ii yatay geiler

MADDE 37 (1) Trkiye ve yabanc lkelerdeki yksekretim kurumlarndan Kafkas niversitesine veya Kafkas niversitesi ierisindeki edeer diploma programlar arasndaki kurum ii yatay geiler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

(2) Yatay geie ayrlacak kontenjanlar ile eitim-retim programlarna intibak esaslar ilgili ynetim kurullarnca kararlatrlr. Kurumlar aras ve kurum ii yatay gei yapan, ancak tekrar geri dnmek isteyen ve dosyalar gnderilmemi renciler, yaryllarn balamasn izleyen iki hafta ierisinde bavurmalar durumunda ilgili ynetim kurullarnn verecekleri kararla geri dnebilir. Bu durumda olan rencilerin derslere devam durumlar, balad gnden itibaren hesaplanr. Dosyalar gnderilen rencilerin geri dn olmaz.

(3) Vakf yksekretim kurumlar ve zel statl niversitelerden ancak ikinci retime gei yaplr. kinci retim olmayan birimlerde rgn eitime gei yaplr. Ancak rgn eitime yatay gei yapan renci, ikinci retim renim creti der. renim grd yln sonunda snfnda baar sralamasnda ilk yzde ona girmesi halinde rgn eitim creti der.

Dikey geiler

MADDE 38 (1) Meslek yksekokulu mezunlarnn lisans programlarna kayt ve intibaklar; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meslek Yksekokullar ve Akretim n Lisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Devamlar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre, ilgili birimin ynetim kurulu karar ile yaplr.

Meslek yksekokullarna intibak

MADDE 39 (1) Lisans renimine devam ederken kayd silinen rencilerden meslek yksekokullarnn ilgili programlarna kaydolmak isteyenlerin bavurular; Lisans renimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarn n Lisans Diplomas Almalar veya Meslek Yksekokullarna ntibaklar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre, ilgili meslek yksekokulu ynetim kurulunca deerlendirilir.

Yaz okulu

MADDE 40 (1) niversitede yabanc dil hazrlk, n lisans ve lisans dzeyinde eitim-retim veren akademik birimlerin, gz ve bahar yaryllar dnda, yaz aylarnda da yaptrabilecekleri eitim-retime denir. Yaz okulu ile ilgili esaslar ilgili ynetmelik erevesinde Senato tarafndan belirlenir.

Yabanc dille eitim

MADDE 41 (1) Yabanc dille eitim; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan, Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmelik ile ilgili birimin bu konuda hazrlayaca ve Senato tarafndan belirlenen esaslar erevesinde yaplr.

Deiim programlar

MADDE 42 (1) niversite ile yurt iindeki veya yurt dndaki baka bir yksekretim kurumu arasnda yaplan anlamalar ve renci deiim programlar erevesinde, renciler bir veya iki yaryl anlamal niversitelere gnderilebilir. Bu rencilerin kaytlar bu sre ierisinde kendi niversitesinde devam eder ve bu sre eitim-retim sresinden saylr. renciler, o dnem iin kendi blmlerinde almalar gereken dersler yerine, okuduu niversitede aldklar derslerden sorumlu saylr.

(2) Bu programlar erevesinde;

a) niversiteden, yurt dndaki niversitelere renim grmek zere gnderilen rencilerin alaca dersler ilgili birim tarafndan belirlenir. Belirlenen bu derslerden, renim grd lisans program derslerine edeer olan veya yerine saylabilecek ders varsa notu ilenerek GANO hesaplamasna dahil edilir, edeer veya yerine saylan ders yoksa, alnan ders semeli olarak not durum belgesine ilenir ancak bu not GANO hesaplamasna dahil edilmez. rencinin alm olduu bu derslerden baarsz olduu dersler varsa, renci onlarn yerine kendi blmnde almad dersler arasndan, danmannn uygun grecei dersleri alr. kili anlamalar erevesinde ift diplomaya ynelik ortak program yrten blmlerin rencilerinin ilgili niversitelerden aldklar dersler olduu gibi not durum belgesine ilenir.

b) Yurt ii veya yurt dndaki anlamal niversitelerden, niversiteye gelen renciler, eitim grdkleri sre ierisinde; ilgili anlama ve dier mevzuat hkmlerine ve ilgili birimin ynetim kurulunun ald kararlara uymakla ykmldr. Bu durumdaki rencilere aldklar dersler iin renci leri Daire Bakanl tarafndan sadece not durum belgesi verilir. Deiim programlar erevesinde katk paylarnn deme ekli ikili anlamalara gre yrtlr. renci deiimi ile ilgili esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Dardan ders izleme

MADDE 43 (1) Faklte/konservatuvar/yksekokul/meslek yksekokullarndaki dersleri belirli konularda bilgilerini artrmak amacyla izlemesi uygun grlen kiilerin, alan dersi izlemelerine ilgili ynetim kurulunca izin verilebilir. Bu kiiler izlemek istedikleri dersler iin belirlenen esaslara, ilgili mevzuat hkmlerine ve ilgili kurul kararlarna uymak zorundadr. Bu durumda olanlara diploma verilmez, ancak istemeleri halinde kendilerine dekanlk/mdrlke derse katlm belgesi verilebilir. niversite rencileri hari, zel renci konumunda ders almak isteyen kiiler, dersi alaca birimin o yaryl iin belirlenen renim cretini derler.

ift anadal program

MADDE 44 (1) Bir blm/anabilim/anasanat dal rencisi lisans renimi sresince, ayn faklte/konservatuvar/yksekokul iinde veya dnda kaytl olduu blme/programa konu bakmndan yakn olan baka bir blmn/programn derslerini izlemek isterse, bavurusu durumunda ilgili blm/anabilim/anasanat dalnn nerisi, faklte/konservatuvar/yksekokul ynetim kurulunun kabul ile kendi lisans programlarna ek olarak ift anadal programn izleyebilir ve ikinci bir diploma almaya hak kazanabilir.

(2) ift anadal programna ait ilemler; Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre Senato tarafndan belirlenir.

Yan dal program

MADDE 45 (1) Kaytl olduu lisans programn baaryla yrten bir blm/anabilim/anasanat dal rencisinin mracaat halinde ilgili blm/anabilim/anasanat dalnn nerisi, faklte/konservatuvar/yksekokul ynetim kurulunun onay ile kendi lisans programlarna ek olarak bir yan dal program izleme izni verilebilir.

(2) Yan dal program ayr bir lisans program anlam tamaz.

(3) Yan dal programna ait ilemler; Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine gre Senato tarafndan belirlenir.

renci ileri

MADDE 46 (1) niversite rencilerinin kayt yenileme, kayt silme ilemleri ile dier yksekretim kurumlarndan gelenlerin kabul, intibaklarnn yaplmas, retim ve snavlara ilikin ilemler ilgili ynetim kurullar tarafndan belirlenir.

(2) niversiteyi kazanan rencilerin kesin kaytlar, kendi istekleri ile kayt sildirmeleri, dosyalarnn tutulmas, kimlik kartlar ile diplomalarnn dzenlenmesi renci leri Daire Bakanlnca, askerlik ilemleri, not durum belgesi ve renci belgesi verilmesi ilemleri ise kaytl olduu akademik birimin renci ileri personelince yrtlr. Ancak, ilemlerin daha sratli ve aksamadan yrtlmesi amacyla Rektrn onay ile yukarda belirtilen ilerin tamam veya bir ksm dekanlk/mdrlk tarafndan da yrtlebilir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 47 (1) Her trl tebligat, rencinin faklte/konservatuvar/yksekokul/ meslek yksekokuluna kayt esnasnda bildirdii adrese iadeli taahhtl olarak yaplmak veya ilgili faklte/konservatuvar/yksekokul/meslek yksekokullarnda duyurulmak suretiyle tamamlanm saylr. renci, kayt yaptrrken bildirdii adreste deiiklik yaparsa, bunu ilgili akademik birime bir dileke ile bildirmek zorundadr. Bu durumu bildirmeyen veya yanl ya da eksik adres vermi olan rencilerin mevcut adreslerine bildirimin gnderilmesi durumunda kendilerine tebligat yaplm saylr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 48 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 2547 sayl Kanun, Yksekretim Kurulu, niversiteleraras Kurul, Senato ve niversiteye bal faklte, konservatuvar, yksekokul ve meslek yksekokullarnn yetkili kurul kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrma

MADDE 49 (1) 20/5/2008 tarihli ve 26881 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kafkas niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

ntibak

GEC MADDE 1 (1) 2008-2009 eitim-retim ylndan nce kayt yaptrm ve henz mezun olmam olan rencilere hangi ynetmelik hkmlerinin uygulanacana ilgili birimlerin ynetim kurullar karar verir.

(2) Kafkas niversitesine, 2008-2009 eitim-retim ylnda ve daha sonraki yllarda kayt yaptrm olan tm rencilere yaymland tarihten itibaren bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

(3) 2012-2013 eitim-retim ylndan nce kayt yaptran rencilerin nceki ynetmelik hkmlerine gre alm olduklar baar harf notlarna ait haklar sakldr ve yeni GANO hesaplamasnda bu baar harf notlar dikkate alnr. Yeni GANO hesaplamasnda bu Ynetmeliin 17 nci maddesinde verilen katsaylar geerlidir.

(4) 2012-2013 eitim-retim ylndan nce kayt yaptran rencilerin nceki ynetmelik hkmlerine gre alm olduklar (DD) ve (DC) notlar, (CC) kabul edilerek intibaklar yaplr ve karnelerine ilenir. Sz konusu renciler (FD) veya (FF) olan dersleri yeniden almak zorundadr.

(5) 2012-2013 akademik ylndan nce kayt yaptrm renciler bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin dokuzuncu fkrasnda yer alan hkmden istisnadr. Buna gre 2012-2013 eitim-retim ylndan nce kayt yaptran ve nceki ynetmelik hkmlerine tabi iken bu Ynetmelik hkmlerine tabi olan rencilerin haklarnn korunmas adna bahsi geen renciler, birinci snftan baarsz dersleri olsa bile bu derslerden de sorumlu olmak artyla yalnzca bir defaya mahsus olmak zere nc veya daha st snflardan ders alabilirler.

Yrrlk

MADDE 50 (1) Bu Ynetmelik 2012-2013 eitim-retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 51 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kafkas niversitesi Rektr yrtr.