23 Austos 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28390

TEBL

Rekabet Kurumundan:

REKABET HLALLERNE LKN BAVURU USULNE DAR TEBL

(TEBL NO: 2012/2)

BRNC BLM

Ama ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayl Rekabetin Korunmas Hakknda Kanunun 4 nc ve/veya 6 nc maddesi ile 7 nci maddesinin ihlal edildii iddialarna ilikin olarak Rekabet Kurumuna yaplacak bavurular ile bu bavurularn deerlendirilmesine ilikin usul ve esaslar tespit ve ilan etmektir.

Hukuki dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 4054 sayl Rekabetin Korunmas Hakknda Kanunun 27 nci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi uyarnca hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Tebliin uygulanmasnda;

a) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

b) Kanun: 4054 sayl Rekabetin Korunmas Hakknda Kanunu,

c) Kurul: Rekabet Kurulunu,

) Kurum: Rekabet Kurumunu,

d) Meslek personeli: Rekabet uzman yardmcsn, rekabet uzmann, rekabet bauzmann, kdemli rekabet bauzmann ve mesleki koordinatrn,

ifade eder.

KNC BLM

Bavuru, Bavuru ekil ve artlar

Kuruma bavuru

MADDE 4 (1) Kuruma bavuru; ihbar, ikyet ve Bakanlk talebi eklinde yaplabilir. Bavurular gerek kiilerce yaplabilecei gibi, kurum, kurulu, birlik, dernek ve benzeri tzel kiilerce de yaplabilir.

(2) Bu Tebli, kamu kurumlar tarafndan yaplacak bavurular kapsamaz.

(3) Kamu kurumlarnn, kendilerine intikal eden ve ilgisi nedeniyle Kuruma ynlendirdikleri bavurular da bu Tebli kapsamnda ele alnr. Bu durumda ayrca ilgili kamu kurumuna, bavurunun deerlendirmeye alndna ilikin bilgi verilir.

ekli ve maddi artlar

MADDE 5 (1) Kuruma bavurularn yazl olarak yaplmas esastr. Bavurular, posta araclyla gnderilebilecei gibi, ahsen de Kuruma teslim edilebilir. Elektronik posta, faks, telefon gibi dier yollarla da bavuru yaplabilir. Bu tr bavurular, ihbar olarak deerlendirilir. Szl olarak yaplan bavurular da, ilgili personel tarafndan tutanaa balanarak ihbar olarak deerlendirilebilir.

(2) lgili daire bakanl tarafndan yaplacak deerlendirme neticesinde, aadaki unsurlar iermedii anlalan veya inceleme talebi bulunmayan bavurular hakknda ilem yaplmamas esastr:

a) Gerek kiiler tarafndan yaplan bavurularda bavuru sahibinin ad ve soyad, vatandalk numaras, adresi ile imzas,

b) Tzel kiiler tarafndan yaplan bavurularda, tzel kiinin ticaret unvan/iletme ad, adresi, imza sirkleri ile bu sirklere gre tzel kiilii temsil ve ilzama yetkili olanlarn imzas,

c) Bir temsilci vastas ile yaplacak bavurularda, temsilcinin yetkili olduunu gsterir belgenin asl veya usulne uygun bir ekilde aslna uygunluu onanm rnei, temsilcinin ve temsil olunan gerek veya tzel kiinin adresi ile temsilcinin imzas.

(3) Kurum, yukardaki koullar tamamakla birlikte, ciddi olduunu deerlendirdii bavurular hakknda resen ilem balatabilir.

(4) kinci fkrada saylan unsurlar tamakla birlikte, iddia olunan ihlale ilikin olarak sadece ihlalin varlna iaret eden soyut beyanlardan ibaret olan, ihlalin gerekleme ekli, yeri ve zaman ile hakknda inceleme istenen teebbs veya teebbs birlikleri hakknda somut bilgi ve/veya belgeleri iermeyen ve Kurul tarafndan iddialarn ciddi ve yeterli olarak ortaya konulmad deerlendirilen bavurular hakknda ilem yaplmamas esastr.

(5) Bavurular, Kurumun imkn ve ncelikleri dikkate alnarak, Kurum tarafndan uygun bulunan takvim dhilinde ele alnr.

(6) Konusu ve hakknda bavuruda bulunulan teebbsler bakmndan ortak nitelik tayan bavurular mmkn olduu lde birlikte ele alnr.

(7) Bavuru sahibi, kimliinin gizli tutulmasn talep edebilir. Byle bir durumda, ilgilinin kimlik bilgilerine ve kimliinin bilinmesine yol aabilecek her trl bilgiye, Kurum ii yazmalar dhil, yaplacak yazmalarda hibir ekilde yer verilmez.

(8) Bavuru sahibinin, yapm olduu bavuruda yer alan bilgi ve belgelere ilikin olarak gizlilik talebi bulunmas halinde, 18/4/2010 tarihli ve 27556 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2010/3 sayl Dosyaya Giri Hakknn Dzenlenmesine ve Ticari Srlarn Korunmasna likin Tebli hkmleri uygulanr.

NC BLM

Bavurularn Deerlendirilmesi ve lgililere Bildirim

Bavurularn deerlendirilmesi

MADDE 6 (1) Bavuruyu incelemekle grevlendirilen meslek personeli, gerekli grmesi halinde, naratrma balatlmasndan nceki aamada iddia konusu ile ilgili olarak daha detayl bilgi edinmek amacyla bavuru sahibi ile telefon, elektronik posta gibi vastalarla iletiime geebilir.

lgililere bildirim

MADDE 7 (1) 5 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen unsurlar tayan bavurularn safahat hakknda en ge otuz gn iinde bavuru sahibine veya temsilcisine bilgi verilir. Bu aamada ilemin sonucu hakknda bilgi verilmemise alnan sonu ayrca bildirilir.

(2) lgili daire bakanl tarafndan 5 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen unsurlar tamad deerlendirilen bavurular iin bavuru sahiplerine veya temsilcilerine herhangi bir bildirim yaplmaz.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yanl ya da yanltc bilgi verme

MADDE 8 (1) Kuruma bavurular srasnda kastl olarak yanl ya da yanltc bilgi verenler hakknda yasal ilem uygulanabilir.

Mevcut bavurular

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebli, yrrle girmesinden nce Kuruma intikal eden bavurulara uygulanmaz.

Yrrlk

MADDE 9 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 10 (1) Bu Tebli hkmlerini Rekabet Kurumu Bakan yrtr.