23 Austos 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28390

GENELGE

Babakanlktan:

Konu : Kuzey Marmara (3. Boaz Kprs dahil)

Otoyolu Projesi.

GENELGE

2012/18

Karayollar Genel Mdrlnce (KGM) ihalesi yaplan Kuzey Marmara (3. Boaz Kprs dahil) Otoyolu Projesinin belirlenen sre ierisinde tamamlanabilmesi iin aadaki tedbirlerin alnmas uygun grlmtr:

1 Proje kapsamnda yaplacak kamulatrmalar iin gerekli olacak deneklerin serbest brakma ilemleri ilerin gecikmesine meydan verilmeyecek ekilde yaplacak, yl deneklerinin tamamnn ilk ayda serbest braklmas salanacaktr.

2 Proje gzerghnda yaplmas gereken imar plan ve deiiklikleri, ilgili idarelerce 6001 sayl Karayollar Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 19uncu maddesinde belirtilen azami srelerin sonu beklenmeksizin en ksa srede neticelendirilecektir.

3 Proje gzerghnda yaplmas gereken imar plan almalar ve bu almalara altlk tekil edecek hlihazr haritalarn retimi, ky kenar izgisinin tespiti, imar planna esas jeolojik ve jeoteknik etd raporlarnn hazrlanmas veya onaylanmasna ilikin her trl i ve ilemler; ilgili kamu kurum ve kurulularnca en ksa zamanda sonulandrlacaktr.

4 Proje gzerghnda bulunan su, kanalizasyon, doalgaz ve petrol boru hatlar ile elektrik, haberleme hatlar ve tesislerinin gzergh dna tanmas srasnda bunlara ilikin KGM ilgili birimleri tarafndan talep edilecek izin, onay, kabul gibi i ve ilemler, ilgili kurulular tarafndan geciktirilmeksizin yerine getirilecektir.

5 Projenin yapm iin gerekli olacak ta ocaklar, kum-akl ocaklar ve ariyet ocaklarnn kamulatrma, retim izni, ruhsat ve tahsis ilemlerinin hzla gerekletirilebilmesi iin gereken ilemler; ilgili kamu kurum ve kurulularnca ncelikli ve ivedi olarak neticelendirilecektir.

6 Projenin gerekletirilmesi iin gerekli olan Hazinenin zel mlkiyetinde veya Devletin hkm ve tasarrufu altndaki tanmazlar ile ormanlk alanlar ve dier kamu kurum ve kurulularna ait tanmazlarn KGMnin talebi dorultusunda tahsis, izin, irtifak veya yola terkin ilemlerinin hzla yrtlebilmesi iin gerekli nlemler ilgili idarelerce alnacak, bunun iin gerekirse mevzuat erevesinde ilgili idarelerin tara birimleri de yetkilendirilerek gecikmeye mahal verilmeyecektir.

7 Proje gzerghnda, 3083 sayl Sulama Alanlarnda Arazi Dzenlenmesine Dair Tarm Reformu Kanunu ve 5403 sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu gereince Tarm Reformu Genel Mdrl, Devlet Su leri Genel Mdrl veya il zel idarelerince yaplacak veya yaptrlacak toplulatrma almalarna ncelik verilecektir.

8 Proje gzerghnda yaplacak kamulatrmalar iin 2942 sayl Kamulatrma Kanununun 10uncu maddesi uyarnca alan bedel tespit ve tescil davalarnn ksa srede neticelenebilmesi iin ilgili kamu kurum ve kurulularnca gerekli tedbirler alnacak, kamulatrlacak tanmazlarn deer tespitine ynelik olarak, KGMnin ve mahkemelerin talep edecei bilgi ve belgeler ilgili kamu kurum ve kurulular tarafndan gerekli zen gsterilerek en ksa zamanda gnderilecektir.

9 Kamulatrma almalarnn salkl ve acele olarak neticelendirilebilmesi iin; proje bnyesinde yaplacak almalar srasnda talep edilmesi halinde kamulatrma planlarnn hazrlanmasna ilikin bilgi ve belgelerin gnderilmesine, planlarn arazi ve bro kontrollerinin yaplmasna ve 2942 sayl Kanun uyarnca kamulatrma ilemleri tamamlanan tanmazlarn tapuda tescil-terkin edilmesine dair ilemler Tapu ve Kadastro Genel Mdrl ilgili birimlerince acele olarak gerekletirilecektir.

10 Proje iin evre mevzuat gereince alnmas gereken izinlere ilikin talepler ile bu taleplere ilikin verilecek grler evre ve ehircilik Bakanlnca ve ilgili dier kamu kurum ve kurulularnca acele olarak sonulandrlacaktr.

11 Proje gzergh kapsamnda bulunan veya yol yapm almalar srasnda ortaya kacak tanr veya tanmaz tabiat ve kltr varlklarna konu olan buluntulara rastlanmas durumunda, durum ilgili Tabiat Varlklarn Koruma Blge Kurulu Mdrl ve Kltr Varlklarn Koruma Blge Kurulu Mdrlne bildirilecek ve Kurullar konuyu gndemine ivedilikle alacaktr. Bu konudaki Kurul almalarna, sadece yelere konu hakknda bilgi vermek zere KGM teknik elemanlar da arlacak, almalarn projenin zellikleri de dikkate alnarak, gecikmesine meydan verilmeden yaplmas salanacaktr.

12 Proje kapsamnda yer alan 3. Boaz Kprsnn yapm esnasnda, KGM tarafndan talep edilen zamanlarda blgedeki deniz ve hava trafiiyle ve uu emniyetiyle ilgili talepler ilgili ve yetkili idarelerce zaman geirilmeksizin yerine getirilecek, bu konuda ilgili ve yetkili idarelerce alnmas gereken tedbirler zamannda alnacaktr.

13 Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, etkileim halinde olduu veya etkileime girebilecei dier projelere gre ncelik tekil edecektir.

14 Gzergahn getii yerlerdeki mlki ve idari yneticiler ile ilgili idarelerin tara birimleri, kamulatrlmas yaplan tanmaz mallarn maliklerinin ve adreslerinin tespitinde gecikmeye mahal verilmeyecek ekilde yardmc olacaktr.

15 Kamu kurum ve kurulularndan, belediyelerden ve ilgili tapu mdrlklerinden proje gzergahnda kamulatrlacak tanmaz mallar iin; 2942 sayl Kamulatrma Kanununun 10uncu maddesi uyarnca alabilecek olan davalarda, ayn Kanunun 11inci maddesi gereince KGMye verilecek emsal verileri ile mahkemelere sunulacak veriler arasnda yeknesakln salanabilmesi iin gerekli zen gsterilecektir.

16 Projenin hazrlanmas iin fotogrametri yntemle alm iin gereken uu izinlerinin ivedilikle verilmesi salanacaktr.

17 Askeri alanlarda alma (proje ve kamulatrma planlar) yapmak iin gerekli izin sreleri en seri bir ekilde tamamlanacak, almalarn tamamlanabilmesi iin verilecek msaadenin ilemlerin gerektirdii sreleri ihtiva etmesine zen gsterilecektir.

18 Proje ile ilgili her trl plan, proje, yapm ve detay almalar srasnda i ve ilemlerin hzl ve eksiksiz bir ekilde yerine getirilmesi iin KGM merkez birimlerine, Karayollar 1. (stanbul) Blge Mdrl ile KGMnin grev ve yetki verecei dier tara birimlerine, idare adna i yapan yklenici ve alt yklenicilere tm kamu kurum ve kurulular tarafndan mevzuat gereince gerekli yardm ve destek salanacaktr.

Bilgilerini ve gereini nemle rica ederim.

 

Recep Tayyip ERDOAN

Babakan