23 Austos 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28390

YNETMELK

Orman Genel Mdrlnden:

AALANDIRMA YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, aalandrma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrol, ve heyelanlarn nlenmesi, mera slah, aa slah, orman aa, aak ve florasna ait tohum ve fidan retimi, fidanlk ve imar-ihya almalarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik;

a) Aalandrma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrol, ve heyelanlarn nlenmesi, mera slah, aa slah, orman aa, aak ve florasna ait tohum ve fidan retimi, fidanlk ve imar ihya almalarna,

b) Asli ve odun d orman rnlerinin retilecei ormanlarn kurulmas amacyla, kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiiler tarafndan yaplacak aalandrma, erozyon kontrol, imar-ihya ve orman fidanl kurma almalarna,

ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayl Orman Kanununun 57 nci, 59 uncu, 60 nc, 63 nc, ek 5 inci maddesi ve ek 12 nci maddesi ile 29/6/2011 tarihli ve 645 sayl Orman ve Su leri Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 30 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte yer alan;

a) Aa: Ormanlarda tabii olarak yetien veya emekle yetitirilen, en az 8 metre boy yapabilen, ya ve ap ne olursa olsun kk, gvdesi ve tepesi olan yerli veya egzotik orijinli odunsu bitkileri,

b) Aak: Ormanlarda tabii olarak yetien veya emekle yetitirilen, boyu 8 metreyi bulmayan, ya ve ap ne olursa olsun yerli veya egzotik orijinli odunsu bitkileri,

c) Aalandrma: Saha etdnden balayarak proje, tohum temini, fidan retimi, arazi hazrl, dikim, ekim ve bakm faaliyetlerinin tmn,

) Asli orman rn: Her eit aa, aak ve allardan elde edilen tomruk, direk, sanayi odunu, katlk odun, lif-yonga odunu, srk, ubuk, yakacak odun gibi odun emvalini,

d) B tipi tali orman yolu: Trafie uygun platform genilii 3-5 metre ve hendek genilii 0,5-1 metre olup, toplam genilii 3,5-6 metre olan dere ve yama yollarn,

e) Bakanlk: Orman ve Su leri Bakanln,

f ) Blge Mdrl: Orman Blge Mdrln,

g) Erozyon kontrol: Yeryznde anakaya zerindeki topran eitli etkenlerle anp, tanmasna kar alnan tedbirleri,

) Fidanlk: Aa, aak ve orman florasna ait tohum ve fidanlarn retildii fidanlklar,

h) Flora: Aa ve aaklarla birlikte orman alt tabakasnda yetien, toprak muhafaza fonksiyonunu icra eden, ormanlarn mir bitkisi zelliini tayan, gerektiinde ss bitkileri olarak da kullanlabilen, orman ekosisteminin canl unsuru, odunsu ve otsu orman bitkilerini,

) Genel Mdrlk: Orman Genel Mdrln,

i) Hangar-depo: Aalandrma sahalarnda elde edilen rnlerin muhafaza edildii, her trl hava hallerinde alanlarn snabilecei, malzemelerin sakland temelsiz, toprak veya beton zemin zerine yaplan geici yaplar,

j) mar-ihya: Ekonomiye katk salanmas ve biyolojik eitliliin devam amacyla; mevcut kk sistemi itibariyle yeterli younluk ve dal aranmakszn bozuk orman alanlarnn koruma ile birlikte canlandrma kesimi, alama ve boluklarn uygun trlerle, ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dntrlmesini,

k) letme mdrl: Orman iletme mdrln,

l) letme eflii: Orman iletme efliini,

m) Ky kenar izgisi: Deniz, tabii ve suni gl ve akarsularda, ky izgisinden sonraki kara ynnde, su hareketlerinin oluturduu kumluk, akllk, kayalk, talk, sazlk, bataklk ve benzeri alanlarn tabii snrlarn,

n) Mera slah: ayr ve otlaklarn yem verimini kalite ve kantite ynnden ykseltmek iin; sulama, gbreleme, zararl ot mcadelesi, tohumlama, bitkilendirme, fidan dikimi ve benzeri biyolojik tekniklerle birlikte, otlatmay kolaylastrc tesislerin yaplmas, toprak muhafaza gayesiyle esitli fiziksel, teknik ve idari tedbirlerin uygulanmasn,

o) Mcbir sebep: Yetkili merciler tarafndan tanzim edilen belge ile belgelendirilen tabii afetler, genel salgn hastalk, tutukluluk, mahkmiyet, ksmi veya genel seferberlik ilan, Bakanlk, orman idaresi veya kamu kurum ve kurulularndan kaynaklanan gecikmeler, kamu kurum ve kurulularna ait fidanlklar ile zel fidanlklardan uygun orijinde yeterli fidan bulunamamas, arazi almalarnn gerekletirilmesini teknik ynden imknsz klan ve topran tav halini bozan ar don ve kuraklk ile almay engelleyecek iddet ve miktarda yamur ve kar yan,

) Odun d orman rn: Her trl orman aa, aak, al ve otsu bitkilerinden elde edilen balzami yalar ile bunlarn kabuk, meyve, srgn, yaprak, iek, tohum, kk, soan, yumru ve rizomlar ile mantar ve benzeri rnleri,

p) Orman idaresi: Orman Genel Mdrlnn merkez ve tara tekilatn,

r) Ormanclk brolar: 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ormanclk ve Orman rnleri Brolarnn Kurulu ve alma Esaslar Ynetmelii hkmlerine gre kurulan serbest ormanclk veya serbest yeminli ormanclk brolar ile irketlerini,

s) Rehabilitasyon: Bozuk veya verimsiz orman alanlarnda mevcut trlerden gerekenlerin korunmas, alanmas, canlandrma kesimi, boluk alanlara ormanlarda tabii olarak yetien trlerin ekimi ve bu trlerin al veya asz fidanlarnn dikimini,

) Uygulama projesi: zel Aalandrma, zel Erozyon Kontrol, zel mar-hya projelerini,

t) Tarife bedeli: 6831 sayl Orman Kanununun 29 uncu maddesi gereince; Devlet ormanlarndan elde edilecek orman rnlerinin piyasa artlarna gre her yl Orman Genel Mdrlnce tespit edilen ve Orman ve Su leri Bakanlnca tasdik olunan retim ncesi bedelini,

ifade eder.

KNC BLM

Devlet Orman ve Arazilerde Yaplacak almalar

Devlet ormanlarnda yaplacak almalar

MADDE 5 (1) Bozuk orman alanlarnda, orman ii aklklarda, gerektiinde verimli ormanlarda ve ilgili kurumlarn uygun grmesi halinde de; kltr ve turizm koruma ve geliim blgeleri ve turizm merkezleri kapsamnda bulunan alanlarda, doal tarihi ve arkeolojik sit alanlarnda, Bakanlar Kurulu Kararyla muhafazaya ayrlan ve ilan edilen yerlerde, yaban hayat gelitirme sahalarnda, 2873 sayl Milli Parklar Kanunu kapsamndaki yerlerde, 2872 sayl evre Kanununa gre zel evre koruma blgesi olarak ilan edilen yerlerde, Bakanlka tescil ve ilan edilen rnek avlaklar ile endemik aa, aaklar ve korunmas gereken nadir ekosistemlerin bulunduu alanlarda aalandrma, erozyon ve sel kontrol, ve heyelanlarn nlenmesi, mera slah, aa slah, orman aa, aak ve florasna ait tohum ve fidan retimi, fidanlk, rehabilitasyon ve imar-ihya almalar Genel Mdrlke yaplr veya yaptrlr.

(2) Genel Mdrlke yaplacak veya yaptrlacak aalandrma, erozyon ve sel kontrol, ve heyelanlarn nlenmesi, imar-ihya, rehabilitasyon ve suni genletirme almalarnda ihtiya duyulan orman aa, aak ve florasna ait fidanlar ile kamu kurum ve kurulularnn, gerek ve tzel kiilerin yapaca aalandrmalarda ve kent aalandrmalarnda, park bahe tanziminde ihtiya duyulan, boylu, formlu orman aa, aak ve florasna ait fidanlar ve orman bitkileri orijinli ss bitkisi fidanlarn retmek amacyla Genel Mdrlke fidanlk kurulur veya kurdurulur. Bu fidanlklarn kurulma esaslarn ve retilen fidanlarn deerlendirme usulleri Genel Mdrlke belirlenir.

Hazine arazilerinde yaplacak almalar

MADDE 6 (1) Orman alann arttrmak amac ile Maliye Bakanl tarafndan Genel Mdrlk adna tahsis olunan arazilerde aalandrma, erozyon ve sel kontrol, ve heyelanlarn nlenmesi, aa slah, orman aa, aak ve florasna ait tohum ve fidan retimi, fidanlk, rehabilitasyon ve imar-ihya almalar Genel Mdrlke yaplr veya yaptrlr.

Gerek ve tzel kiilere ait arazilerde yaplacak almalar

MADDE 7 (1) Genel Mdrlke uygun grlmesi halinde;

a) Kamu kurum ve kurulularna ait arazilerde, talep etmeleri halinde aalandrma, erozyon ve sel kontrol, ve heyelanlarn nlenmesi, rehabilitasyon ve imar-ihya almas yaplabilir veya yaptrlabilir.

b) Gerek kiiler ile kamu kurum ve kurulular haricindeki dier tzel kiilere ait arazilerde ise sadece erozyon ve sel kontrol, ve heyelanlarn nlenmesine ynelik almalar yaplabilir veya yaptrlabilir.

NC BLM

Dier Kamu Kurum ve Kurulular ile Gerek ve

Tzel Kiilerce Yaplacak almalar

Devlet ormanlarnda almalara izin verilebilecek yerlerin tespiti ve izni

MADDE 8 (1) Devlet ormanlarnda zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya almalarna izin verilebilecek yerler aada belirtilmitir.

a) Amenajman plannda ve aktelde verimli orman olmayan yerler,

b) Maden ruhsat kapsamnda bulunmasna ramen Bakanlka muvafakat veya izne konu edilmemi alanlar.

(2) Devlet ormanlarnda zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya almalarna izin verilemeyecek yerler aada belirtilmitir.

a) Kltr ve turizm koruma ve geliim blgeleri ve turizm merkezleri kapsamnda bulunan alanlar, doal tarihi ve arkeolojik sit alanlar, Bakanlar Kurulu kararyla muhafazaya ayrlan ve ilan edilen yerler, yaban hayat gelitirme sahalar, 2873 sayl Milli Parklar Kanunu kapsamndaki yerler, 2872 sayl evre Kanununa gre zel evre koruma blgesi olarak ilan edilen yerler, otlatma plan ile ayrlan sahalar, kadimden beri kullanlan yaylak ve klaklara gei yollar, madencilik faaliyeti sonucu tabii yaps bozulmu sahalar, Bakanlka tescil ve ilan edilen rnek avlaklar,

b) Amenajman planlarnda; bozuk orman, orman topra, orman ii aklk olarak grnmesine ramen verimli orman niteliini kazanm alanlar,

c) Deniz ky kenar izgisinden itibaren kara ynnde yatay olarak 2000 metrelik mesafe iinde bulunan yerler ile tabii gl ky kenar izgisinden itibaren kara ynnde yatay olarak 500 metrelik mesafe iinde bulunan yerler.

Hazine arazilerinde tespit ve izin

MADDE 9 (1) Hazineye ait olan ve Maliye Bakanlnca bu Ynetmelik veya mlga aalandrma ynetmelikleri kapsamnda kiraya verilen veya irtifak hakk tesis edilen orman kurmaya elverili be (V) ve daha yukar snftaki araziler zerinde, uygulama projesinde belirtilen idare mddeti boyunca; asli ve odun d orman rn veren trler kullanlarak gerek ve tzel kiilerce zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya yaplabilir.

(2) Hazineye ait olan ve Maliye Bakanlnca bu Ynetmelik veya mlga aalandrma ynetmelikleri kapsamnda kiraya verilen veya irtifak hakk tesis edilen drdnc snfa (I-IV) kadar ki araziler zerinde uygulama projesinde belirtilen idare mddeti boyunca; kavak, kzlaa, okalipts ve benzeri hzl gelien orman aac trleri ve ceviz, kestane, antepfst, badem, ide, melengi, harnup ve zeytin gibi odun d orman rn veren trler ile gerek ve tzel kiilerce zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya yaplabilir ve zel fidanlk kurulabilir.

(3) Maliye Bakanlnca kiraya verilerek zel aalandrma, zel erozyon kontrol, zel imar-ihya ve zel orman fidanl yaplan tanmazlarda, idare mddeti sonuna kadar uygulama projesine ve taahhtnameye uygun allmas artyla kira szlemesi yenilenir.

Sahipli yerlerde izin

MADDE 10 (1) Gerek ve tzel kiiler bu Ynetmelik kapsamnda, kendilerine ait tanmazlarda zel aalandrma, zel imar-ihya ve zel erozyon kontrol yapabilirler. zel orman fidanl kurabilirler.

(2) Gerek ve tzel kiilerin bu Ynetmelik kapsamnda zel aalandrma, zel imar-ihya ve zel erozyon kontrol yapmak istemeleri halinde, sz konusu sahann en kk parasnn 0,5 hektar byklnde olmas gerekir.

Mracaat

MADDE 11 (1) zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya yapmak isteyen gerek ve tzel kiilerin talep edecekleri saha;

a) Devlet orman ise; ilan edilen yerlerden talep edecei sahann iletme mdrl, eflii, serisi, blme ve para nolarnn belirtildii dileke ile orman idaresine,

b) Hazinenin zel mlkiyetindeki yerlerden ise; en son duruma gre dzenlenecek tapu senedinin ve apl tasarruf vesikasnn bir rneini, Devletin hkm ve tasarrufu altnda bulunan yerlerden ise sahaya ait kroki veya haritay dilekeye ekleyerek illerde valiliklere, ilelerde kaymakamlklara,

c) Sahipli arazi ise; mracaat sahasnn tapu belgesini, tapu mdrlklerinden temin edilen tapu ap ve tapu snrlarnn gsterildii koordinatl haritay dilekeye ekleyerek orman idaresine,

mracaatta bulunulur.

Devlet ormanlarnda yaplacak aalandrma, erozyon kontrol, imar-ihya almalar ve hak sahibi tespiti

MADDE 12 (1) Devlet ormanlarnda zel aalandrma, zel erozyon kontrol veya zel imar-ihya yaplacak sahalar orman idaresi tarafndan tespit edilir. Tespit edilen bu sahalar;

a) Orman idaresi tarafndan ky tzel kiilii adna aalandrma, erozyon kontrol ve imar-ihya yaplacak sahalar,

b) Gerek ve tzel kiilere zel aalandrma, zel erozyon kontrol veya zel imar-ihya amacyla izin verilebilecek sahalar,

c) Gerek veya tzel kiiler tarafndan eitli gayelerle kullanlmakta iken kesinleen orman kadastrosu veya mahkeme karar ile orman saylan yerler ierisinde kalan zel aalandrmaya konu sahalar,

olmak zere tefrik edilir.

(2) Orman idaresi tarafndan ky tzel kiilii adna aalandrma, imar-ihya veya erozyon kontrol almalar yaplabilir. Bu almalarn yaplaca sahalar ncelikli olarak ky yerleim yerlerine yakn yerlerden seilir. almalarda, yetime muhiti artlarnn uygun olmas halinde ncelikli olarak, odunundan ziyade meyvesinden yararlanlan odun d orman rn veren trler kullanlr. Orman idaresi tarafndan ky tzel kiilii adna tesis edilen aalandrma, erozyon kontrol ve imar-ihya sahalarnn bakmlar ky tzel kiilikleri tarafndan yaplabilecei gibi o kyde ikamet eden hane sahiplerinin nfus saylar dikkate alnarak talep eden hanelere kura usul ile paylatrlmak suretiyle de yaptrlabilir. Sahann bakmn yapanlara, bu sahalardan elde edilen odun d orman rnleri tarife bedeli ile verilir.

(3) Gerek ve tzel kiilerin zel aalandrma, zel erozyon kontrol veya zel imar-ihya yapmalar gayesiyle tefrik edilen alanlar ylda en az bir defa orman idaresine ait internet sitelerinde 30 gn sreyle ilan edilir. Ayrca ilan edilen bu sahalardan ky ve belde mlki hudutlar ierisinde bulunanlar ayn sre ierisinde ilgili ky ve beldenin uygun yerlerine aslmak suretiyle de ilan edilir.

(4) Blge mdrlnce zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya mracaatlarnn deerlendirilmesi iin, blge mdr yardmcs bakanlnda ilgili iletme mdr veya iletme mdr yardmcs, ilgili orman iletme efi, varsa aalandrma ve toprak muhafaza efi ile kadastro ve mlkiyet efinden oluacak en az 3 kiilik komisyon kurulur.

(5) nternet sitelerinde ilan yaplan sahalara; ilan sresi ierisinde tek bir mracaatn olmas halinde mracaat, birden fazla mracaatn olmas halinde ise kura sonucu belirlenen gerek veya tzel kii hak sahibi olur.

(6) Kura ekilii, ayn sahaya birden fazla mracaatn yaplmas halinde ilann biti tarihinden itibaren en ge 30 gn ierisinde yaplr. Kura ekilii iin iletme mdrlnce kura ekiliinin yaplaca yer, tarih ve saat, yatrmalar gerekli bavuru bedeli ve bavuru bedelinin yatrlaca tarih ve saat mracaatlara yazl olarak tebli edilir. Ayrca ilgili ky muhtarlklarna ve belde belediye bakanlklarna, yaplacak kura ekiliinde hazr bulunmalar hususu yazl olarak bildirilir.

(7) Kura ekilii, drdnc fkrada belirtilen komisyon marifetiyle ilgili ky muhtarlar ve belde belediye bakanlarnn hazr bulunduu ortamda yaplr ve ilk kiinin yer ald hak sahiplilii sralama tutana dzenlenir. lk srada yer alan kii hak sahibi olarak belirlenir. lgili ky muhtar ve belde belediye bakannn yazl tebligata ramen kura ekiliine katlmamas halinde bu husus komisyon tarafndan yazl olarak tutanaa balanr. Bu durum kura ekiliine engel tekil etmez.

(8) Mracaatlarn kuraya katlabilmeleri iin ilgili iletme mdrl veznesine bavuru bedelini yatrmalar ve bildirilen yer ve saatte kendilerinin veya noterden onayl zel yetki belgesine sahip temsilcilerinin bulunmalar zorunludur. Bavuru bedelleri her yl ocak ay ierisinde genel mdrlk tarafndan belirlenir. Hak sahiplilii sralama tutananda yer almayan mracaatlarn bavuru bedelleri iade edilir. Hak sahiplilii sralama tutananda yer alan mracaatlarn bavuru bedelleri ise saha izni verildikten sonra iade edilir. Hak sahibinin saha izninden vazgemesi halinde bavuru bedeli orman idaresine gelir kaydedilir.

(9) letme mdrlnce hak sahibinden, izin raporunun dzenlenmesi iin zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya ya konu edilen sahann zerinde gsterildii koordinat zet izelgesi (6 derecelik memleket koordinatlar) istenir. stenen belgelerin en ge 30 gn iinde iletme mdrlne teslim edilmemesi halinde hak sahiplii ortadan kalkar. Hak sahiplilii sralama tutanandaki bir sonraki mracaatya, ilgili belgeleri iletme mdrlne teslim etmesi iin yazl tebligatta bulunulur. kinci hak sahibinin de gerekli belgeleri zamannda sunmad veya hakkndan vazgemesi durumunda, hak sahiplilii sralama tutanandaki nc sradaki mracaatya tebligat yaplr. ayet nc sradaki mracaatda hakkndan vazgeer veya istenen belgeleri zamannda sunmaz ise sz konusu saha tamamen iptal edilerek bir sonraki ilan dnemine braklr. stenen belgeler iletme mdrlne teslim edildikten sonra bu maddenin drdnc fkrasna gre oluturulan komisyon tarafndan tanzim edilen izin raporu blge mdrlnce uygun grlmesi halinde onaylanr.

(10) Gerek veya tzel kiiler tarafndan eitli gayelerle kullanlmakta iken kesinleen orman kadastrosu neticesinde veya mahkeme karar ile orman saylan yerler ierisinde kalan sahalara zel aalandrma ve zel imar ihya gayesi ile mracaatta bulunulmas durumunda; bu sahalarda zel aalandrma ve zel imar ihya yaplmas amacyla orman-halk ilikilerinin bozulmamas iin nceden kullanan gerek veya tzel kiilere izin verilebilir. Bu tr alanlarda Devlet ormanlar iin geerli olan 0,5 hektarlk alt snr aranmaz. Bu ekilde verilecek izinlerde blge mdr veya yardmcs bakanlnda, aalandrma/aalandrma ve silvikltr ube mdr, ilgili iletme mdr, ilgili iletme efinden oluan komisyon marifetiyle izin raporu dzenlenir ve saha izni Genel Mdrlke verilir.

Devlet ormanlarnda saha izni, projelendirme ve saha teslimi

MADDE 13 (1) letme mdrl, hak sahibinden izin raporuna uygun olarak en ge doksan gn ierisinde Genel Mdrlke belirlenen proje dispozisyonuna uygun uygulama projesini ormanclk brolarna tanzim ettirerek teslimini ister. Uygulama projesinin verilen srede teslim edilmemesi durumunda, talep halinde otuz gn ek sre verilebilir. Uygulama projesinin verilen ek sre ierisinde de teslim edilmemesi halinde izin raporu blge mdrlnce iptal edilir. Hak sahiplilii sralama tutanandaki bir sonraki mracaatya yazl tebligat yaplarak zel aalandrma talebinin olmas halinde 15 gn iinde iletme mdrlne mracaat etmesi istenir.

(2) letme mdrl, uygulama projesini en ge 30 gn iinde arazide ve broda inceleyerek onay iin blge mdrlne gnderir. Uygulama projesi uygun bulunmas halinde blge mdr tarafndan onaylanr ve uygulama projesi hari izin raporu ve ekleri saha izni iin Genel Mdrle gnderilir. Genel Mdrlke uygun grlmesi halinde saha izni verilir.

(3) Blge mdrlnce saha izin oluru, onayl uygulama projesi ile birlikte iletme mdrlne gnderilir. letme mdrlnce ilgiliye projenin onayland yazl olarak tebli edilerek 60 gn iinde taahht senedinin verilmesi istenir. Taahht senedinin verilmesini mteakip, saha zerinde boaltlmas gereken orman emvali yok ise on be gn iinde, boaltlmas gereken orman emvali var ise altm gn iinde ilgili orman iletme mdrlnce boaltlarak saha teslimi yaplr. Saha tesliminden itibaren 90 gn ierisinde ie balanmas istenir.

Hazine arazilerinde projelendirme ve saha teslimi

MADDE 14 (1) Mracaata konu saha hazine arazisi ise; iletme mdrl, n izin sahibinden Maliye Bakanlnca verilen n izne gre Genel Mdrlke belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak, uygulama projesini ormanclk brolarna tanzim ettirerek teslimini ister.

(2) letme mdrl, uygulama projesini en ge 30 gn iinde arazide ve broda inceler ve onay iin blge mdrlne gnderir. Uygulama projesi, uygun bulunmas halinde blge mdr tarafndan onaylanarak iletme mdrlne gnderilir. letme mdrlnce onayl uygulama projesinin bir nshas, n tahsis veya kiralama ilemi iin mal mdrlne veya defterdarla gnderilerek ilgiliden taahht senedinin ve saha teslim tutanann iletme mdrlne teslimi istenir.

(3) kinci fkrada belirtilen ilemler Maliye Bakanl tarafndan verilen n izin sresi ierisinde yaplr.

(4) Uygulama projesinin n izin sresi ierisinde teslim edilmemesi halinde iletme mdrl tarafndan bu durum ilgili mal mdrlne veya defterdarla bildirilir.

(5) Kira szlemesi ve saha tahsisi Maliye Bakanlnca, onayl uygulama projesine dayanlarak yaplr.

(6) Saha teslimi, illerde defterdarlk, ilelerde mal mdrlklerince yaplr.

Sahipli arazilerde projelendirme

MADDE 15 (1) Mracaata konu saha sahipli arazi ise; iletme mdrl mracaatdan Genel Mdrlke belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak en ge 90 gn ierisinde uygulama projesini ormanclk brolarna tanzim ettirerek teslimini ister. Uygulama projesinin verilen srede teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gn ek sre verilebilir. Uygulama projesinin verilen ek sre ierisinde de teslim edilmemesi halinde iletme mdrl tarafndan ilgilinin dilekesi ilemden kaldrlr.

(2) letme mdrl, uygulama projesini en ge 30 gn iinde arazide ve broda inceler ve onay iin blge mdrlne gnderir. Uygulama projesi, uygun bulunmas halinde blge mdr tarafndan onaylanarak iletme mdrlne gnderilir. letme mdrlnce uygulama projesinin onayland ilgiliye yazl olarak tebli edilerek 60 gn ierisinde taahht senedinin iletme mdrlne verilmesi istenir. Taahht senedinin verilmesini mteakip 90 gn ierisinde ie balanr.

(3) zel ormanlarda yaplacak zel aalandrma mracaatlar iin ayn sahipli arazilerde olduu gibi ilem yaplr.

Projelendirmeye ait dier esaslar

MADDE 16 (1) Uygulama projesinin tanzimi aamasnda hak sahibinin talep ettii tr veya trlerin yetime muhiti artlar nedeniyle sz konusu sahada kullanlmasna imkan bulunmamas halinde; ormanclk brolar, hak sahibi ile irtibata geerek sahada kullanlabilecek trler hakknda bilgi verir. Hak sahibinin, ormanclk brolarnca kendisine bildirilen sahaya uygun trlerden bir veya birkann kullanlmasna rza gstermesi halinde uygulama projesi tanzim edilir. Aksi takdirde uygulama projesi dzenlenmeden izin raporu blge mdrlnce iptal edilir. Bu ekilde yaplan iptal ileminden dolay orman idaresi sorumlu deildir.

(2) Uygulama projeleri izin sahipleri tarafndan ormanclk brolarna tanzim ettirilir. Ancak, ky tzel kiiliklerine ait uygulama projeleri ky tzel kiiliklerince ormanclk brolarna tanzim ettirilebilecei gibi, talepleri halinde bedelsiz olarak orman idaresi tarafndan da tanzim edilebilir.

(3) Orman blge mdrlkleri tarafndan onaylanan uygulama projeleri, Genel Mdrlke belirlenecek cetvele gre uygun periyodik aralklarla Genel Mdrle bildirilir.

(4) Tm uygulama projelerinin yatrm giderleri Bakanlk birim fiyatlar kullanlarak dzenlenir.

(5) Talep edilmesi ve orman idaresinin uygun grmesi halinde idari, hukuki ve teknik nedenlerle saha izinlerinde veya uygulama projelerinde revizyona gidilebilir. Revizyon projeleri ormanclk brolar tarafndan tanzim edilir. Ky tzel kiiliklerine ait revizyon projeleri, talep etmeleri halinde bedelsiz olarak orman idaresi tarafndan da tanzim edilebilir.

(6) zel aalandrma sahalarnn tamam veya bir blm, 6831 sayl Orman Kanununun 16 nc ve 17 nci maddelerine gre izne konu edilebilir. Bu durumda zel aalandrma sahibinin orman idaresi tarafndan hesaplanan btn giderleri, adna izin verilen gerek veya tzel kii tarafndan zel aalandrma sahibine defaten denir. 6831 sayl Orman Kanununun 16 nc ve 17 nci maddelerine gre izin verilen alana tekabl eden ksm iin kullandrlan hibe veya kredi faizsiz olarak geri alnr. Bedel hesabnda geri alnd yln birim fiyatlar esas alnr.

(7) Devlet ormanlarndaki zel aalandrma, zel erozyon kontrol, zel imar ihya almalarnda verilen sre ierisinde taahht senedinin verilmemesi ve ie balanmamas veya vazgeilmesi halinde saha izinleri iptal edilir ve hak sahiplilii sralama tutananda belirlenen bir sonraki mracaatya saha izni verilir.

(8) Uygulama projeleri onaylanmadan saha teslimi yaplmaz, teslim edilmeyen sahada projelendirme almalar dnda herhangi bir faaliyette bulunulamaz.

Saha bykl

MADDE 17 (1) Devlet ormanlarnda ve sahipli arazilerde en kk paras 0,5 hektardan, hazine arazilerinde ise 2 hektardan kk olan yerler zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya almalarna konu edilemez. Ancak, hazine arazilerinde imar plan iinde kalan ve aalandrlacak alan olarak ayrlan sahalarda 2 hektar saha bykl aranmaz.

(2) Hazine ve sahipli arazilerde gerek ve tzel kiilere bir defada en fazla 300 hektar saha iin zel aalandrma zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya izni verilebilir.

(3) Devlet ormanlarnda zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya almalarnda saha ile ilgili st snr Genel Mdrlke belirlenir.

DRDNC BLM

zel Aalandrma, zel Erozyon Kontrol, zel mar-hya ve

zel Fidanlk Tesisinde Uyulacak Esaslar

zel aalandrma ve zel erozyon kontrol tesisinde uyulacak esaslar

MADDE 18 (1) Odun veya odun d orman rn veren trler ile yaplacak aalandrmalarda uyulacak esaslar aada belirtilmitir.

a) Devlet orman saylan yerlerde; odun rn veren orman aa, aak ve flora trleri ile saf veya kark olarak zel aalandrma ve zel erozyon kontrol almalarna izin verilebilir.

b) Devlet orman saylan yerlerde; odun d orman rn veren orman aa, aak ve flora trleri ile saf veya kark olarak zel aalandrma ve zel erozyon kontrol almalarna izin verilebilir.

c) Devlet orman saylan yerlerde; (a) ve (b) bentlerinde belirtilen trlerin karm ile zel aalandrma ve zel erozyon kontrol almalarna izin verilebilir.

) Devlet orman saylan yerlerde; odun d orman rn veren ve ormanlarda tabii olarak yetien aa, aak ve floralarn tohumu, fidan ve al fidanlarnn veya ayn trlerin a kalemlerinin kullanm ile zel aalandrma ve zel erozyon kontrol almalarna izin verilebilir.

d) Devlet orman saylan yerlerde yaplacak zel aalandrma ve zel erozyon kontrol almalarnda projesinde belirtilmesi kaydyla odun veya odun d orman rn veren aa ve aak trlerinin altnda alt tr olarak; yrede tabii olarak yetien tbbi, aromatik, yumrulu ve soanl bitkilerin yetitirilmesine izin verilebilir.

e) Devlet orman saylan yerlerde; projesinde belirtilmesi kaydyla izin alannn % 5ini gememesi artyla zel aalandrma ve zel erozyon kontrol almalarnda ekolojisine uygun ak alanlarda, biyolojik eitlilii korumak maksadyla yrede tabii olarak yetien tbbi, aromatik, soanl ve yumrulu bitkilerin yetitirilmesine izin verilebilir.

f) Devlet orman saylan yerlerde; projesinde belirtilmesi kaydyla izin alannn % 10 unu gememesi artyla teknik olarak zel aalandrmaya uygun olmayan yerlerde saha btnln salamak ve biyolojik eitlilii korumak maksadyla yrede tabii olarak yetien tbbi, aromatik, soanl ve yumrulu bitkilerin yetitirilmesine izin verilebilir.

g) Devlet orman saylan yerlerde; endstriyel maksatl tesis edilen zel aalandrma sahalarnda erozyonun nlenmesi, topran korunmas ve slah edilmesi, topran bitki besin elementleri bakmndan zenginletirilerek verim gcnn arttrlmas gayesi ile fidan aralarnda yre ormanlarnda tabii olarak bulunan otsu bitkilerin yetitirilmesine izin verilebilir.

) Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde odun ve odun d orman rn veren orman aa, aak ve flora trleri ile saf veya kark yaplacak zel aalandrma ve zel erozyon kontrol almalarna izin verilebilecei gibi, bu trlerle yaplan aalandrmalarn altnda projesinde belirtilmesi kaydyla; tbbi, aromatik, yumrulu ve soanl bitkiler ile her trl tarm rnlerinin yetitirilmesine izin verilebilir.

zel imar-ihya tesisinde uyulacak esaslar

MADDE 19 (1) mar-ihya amacyla talepte bulunan gerek ve tzel kiilere; bozuk orman alanlarnda, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde canlandrma kesimi, alama, boluklarn uygun trlerle ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dntrlmesine izin verilebilir.

(2) Bozuk veya verimsiz orman alanlarnda mevcut trlerden gerekenler korunur, alanr, orman ii boluk alanlar, blgede tabii olarak yetien trlerle ekim, dikim ve alama suretiyle imar-ihya edilerek doldurulabilir.

zel orman fidanl tesisinde uyulacak esaslar

MADDE 20 (1) zel orman fidanl kurmak isteyen gerek ve tzel kiiler; fidanlk kuracaklar arazinin mevkiini ve alann belirttikleri dilekelerine arazinin harita veya krokisini ekleyerek hazine arazilerinde valilik veya kaymakamlklara, sahipli arazilerde ise fidanlk mdrlne, fidanlk mdrlnn olmad yerlerde iletme mdrlne mracaatta bulunurlar.

(2) Hazine ve sahipli arazilerde mracaattan sonra, zel fidanlk uygulama projesi Genel Mdrlke belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak ormanclk brolar tarafndan dzenlenir. Fidanlk mdrlnce, fidanlk mdrlnn olmad yerlerde iletme mdrlnce yaplan inceleme sonucunda uygun grlmesi halinde, uygulama projesi blge mdrlnce onaylanr. Onaylanan projenin bir nshas bilgi iin Genel Mdrle gnderilir.

(3) zel orman fidanlklarnn kurulaca alan byklkleri Genel Mdrlke belirlenir ve uygun vastalarn yan sra Bakanlk veya Genel Mdrlk internet sitesinde ilan olunur.

BENC BLM

na Edilebilecek Tesisler ile zleme ve Denetim

zel aalandrma, zel erozyon kontrol, zel imar-ihya sahalarnda ina edilebilecek tesisler

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre tesis edilen sahalarda uygulama projesinde belirtilmesi artyla;

a) Mlkiyeti hazineye ait olup imar plan dnda bulunan yerlerde proje sahas yatay alannn % 0,1ine kadar aalandrma, bakm ve koruma amal yaplama izni verilebilir. Bu miktar 3000 myi geemez.

b) Sahipli arazilerde 30 dekar ve zeri byklkteki zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya sahalarnda proje sahas yatay alannn % 6sna kadar yaplama izni verilebilir. Sahipli arazilerde 30 dekarn altndaki zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya sahalarnda 10 uncu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen alt snra kadar yaplama izni verilebilir. Sz konusu sahann kredi demesi yaplm sahalardan olmas durumunda, yaplamaya konu edilen alan miktarna tekabl eden kredi bedeli yasal faiziyle birlikte geri alnr.

c) Devlet ormanlarnda tesis edilen zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya sahalarnda; retim, bakm ve koruma amal konteyner veya karavan ile hangar-depo, su deposu, sulama ve yangn havuzu, su isale hatt, su kuyusu, elektrik tesisleri ve B tipi tali orman yolu yaplmasna izin verilebilir.

Uygulama, izleme ve denetim

MADDE 22 (1) Devlet ormanlarnda ve sahipli arazilerde, iletme mdrl tarafndan, projenin onaylanmasndan sonra ilgiliye tebligat yaplarak tebli tarihinden itibaren 60 gn iinde, taahht senedinin iletme mdrlne verilmesi istenir. Devlet ormanlarnda ve hazine arazilerinde saha tesliminden sonra, sahipli arazilerde de taahht senedinin iletme mdrlne tesliminden sonra 90 gn ierisinde ie balanr.

(2) zel aalandrma, zel erozyon kontrol, zel imar-ihya almalarnda onayl uygulama projesindeki i programna uyulmas esastr. program revizyonu; mcbir sebeplerden ve sahann ge teslim edilmesi nedeniyle iin yetime imknnn olmad hallerde yaplr.

(3) letme mdrl tarafndan kurulan ve en az 3 teknik elemandan oluan denetim komisyonu veya yeminli ormanclk brolar tarafndan tm sahalar ylda en az bir defa kontrol edilerek, Genel Mdrlke belirlenen rnek dispozisyona gre dzenlenecek uygulama izleme cetveli her yln sonunda blge mdrlne gnderilir.

(4) Bu Ynetmelik hkmlerine veya taahht senedine veya onayl uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara ve i programna uygun hareket etmedii tespit edilenler, iletme mdrlnce uygun grlen sre sonuna kadar eksikliklerin giderilmesi hususunda yazl olarak ikaz edilir. kazn gereinin, mcbir sebepler dnda verilen sre iinde yerine getirilmesi zorunludur. Bu sre ama d kullanmlarda 30 gn, dier durumlarda 6 ay geemez.

(5) zel aalandrma, zel erozyon kontrol, zel fidanlk, zel imar-ihya tesisi almalarna ilikin teknik esaslar ilgili mevzuata aykr olamaz.

zin ve proje iptali

MADDE 23 (1) Devlet orman ve sahipli arazilerde uygulama projesinin onaylandnn ilgiliye tebli tarihinden itibaren en ge 60 gn ierisinde taahhtnameyi iletme mdrlne teslim etmeyen gerek ve tzel kiilerin saha izni/kira szlemesi ve uygulama projesi iptal edilir.

(2) Devlet ormanlarnda ve hazine arazilerinde saha tesliminden sonra, sahipli arazilerde de taahht senedinin iletme mdrlne tesliminden sonra, 90 gn ierisinde ie balamayan, gerek ve tzel kiilerin saha izni/kira szlemesi ve uygulama projesi iptal edilir.

(3) Uygulama esnasnda onayl uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara uygun hareket etmedii tespit edilenler, iletme mdrlnce uygun grlen sre sonuna kadar eksikliklerin giderilmesi hususunda yazl olarak ikaz edilir. Bu sre 6 ay geemez. kazn gereini mcbir sebepler dnda verilen sre iinde yerine getirmeyenlerin, saha izni/kira szlemesi ve uygulama projesi iptal edilir.

(4) Ama d kullanmn tespit edildii durumlarda idarece verilen 30 gnlk sre sonunda ikazn gereini yerine getirmeyenlerin, saha izni/kira szlemesi ve uygulama projesi iptal edilir.

ALTINCI BLM

Planlama, Faydalanma, Hibe ve Kredilendirme Esaslar ile Sahalarn

Korunmas ve Sularn Takibi

Planlama ve faydalanma esaslar

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre zel aalandrma ve zel imar-ihya sahalar, Genel Mdrlke belirlenen esaslara uygun olarak ormanclk brolarnn tanzim edecei ok amal faydalanmay esas alan amenajman planlarna gre iletilir.

(2) ok amal faydalanmay esas alan amenajman planlar, faydalanmann balad yl ierisinde zel aalandrma ve zel imar-ihya sahipleri tarafndan ormanclk brolarna tanzim ettirilir. Ky tzel kiiliklerine ait zel aalandrma veya imar-ihya sahalarnn ok amal faydalanmay esas alan amenajman planlar ky tzel kiiliklerince ormanclk brolarna tanzim ettirilebilecei gibi, talepleri halinde orman idaresi tarafndan bedelsiz olarak tanzim edilebilir.

(3) zel orman fidanlklarnda retilen fidanlar ile ok amal faydalanmay esas alan amenajman planlarna gre elde edilen her trl orman rn hak sahibi tarafndan deerlendirilir.

(4) zel aalandrma zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya izinleri gerek kiilerin lm halinde, kanuni miraslarnn rzas ve lenin ykmllklerini aynen kabul etmeleri artyla kendilerine intikal eder.

Hibe ve kredilendirme esaslar

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik esaslarna gre; zel aalandrma, zel imar-ihya ve zel orman fidanlklar iin talep halinde, 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayl Resm Gazetede yaymlanan evre ve Orman Bakanl Aalandrma ve Erozyon Kontrol Hizmetlerine likin Usul ve Esaslara uygun olarak hibe veya kredi verilebilir.

(2) Kamu kurum ve kurulular ile dier gerek ve tzel kiiliklere, bu Ynetmelik erevesinde yapacaklar zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya almalar iin talepleri halinde hibe veya kredi yerine, onayl uygulama projesinde belirtilen sayda, evre ve Orman Bakanl Aalandrma ve Erozyon Kontrol Hizmetlerine likin Usul ve Esaslara gre verilebilecek hibe veya kredi tutarn gemeyecek ekilde orman aac ve aa fidan cretsiz olarak verilebilir.

zel Aalandrma sahalarnn devredilmesi, sahaya ortak alnmas ve miraslara intikali

MADDE 26 (1) zel aalandrma, zel erozyon kontrol, zel imar-ihya ve zel fidanlk kurulmas gayesiyle verilen izinler devredilebilir veya ortak alnabilir.

(2) znin devredilmesi veya ortak alnmas aada belirtilen artlara gre yaplr.

a) zin sahibi birden fazla gerek ve/veya tzel kii ise; saha tesliminden sonra ortaklar birbirlerine devir yapabilirler.

b) zin sahibi, saha teslimi yapldktan sonra ortak alabilir. Alnan bu ortaa sahann devredilebilmesi iin saha tesliminden itibaren 2 yl gemesi ve sahann baarl olmas art aranr.

c) zin sahibi tarafndan iznin nc ahslara devredilebilmesi iin saha tesliminden itibaren 3 yl gemesi ve sahann baarl olmas art aranr.

(3) zin sahibi gerek ve tzel kiiler tarafndan devir talebinde veya ortak alnmas talebinde bulunulmas halinde;

a) Devir almak isteyen veya ortak olmak isteyen gerek veya tzel kiilerin noter onayl dilekeleri ile devretmek isteyen veya ortak almak isteyen gerek veya tzel kiilerin noter onayl dilekeleri,

b) Devir almak isteyen veya ortak olmak isteyen gerek veya tzel kiilerden alnacak noter onayl taahht senedi ile kredi kullanlm ise kullanlan kredi miktar kadar bor senedi veya gayrimenkul ipotei,

ile iletme mdrlne mracaat edilir.

(4) letme mdrlnce devir veya ortaklk talebinin uygun grlmesi halinde ormanlk alanlardaki devir veya ortaklk talepleri blge mdrlne, hazine arazilerindeki devir veya ortaklk talepleri defterdarlk veya mal mdrlne belgeleriyle birlikte gnderilir.

(5) Ormanlk alanlardaki devir talepleri Genel Mdrlke, hazine arazilerindeki devir talepleri de Maliye Bakanlnca deerlendirilir. Deerlendirme neticesinde Genel Mdrlk tarafndan uygun grlen devir oluru ile defterdarlk veya mal mdrl tarafndan uygun grlen devire gre dzenlenen kira szlemesi ilgili iletme mdrlne gnderilir.

(6) letme mdrl tarafndan devir veya ortaklk olurlarna gre projelerin ilgili sahifeleri revize edilerek, revize projelerin birer takmlar sahann mlkiyetine gre blge mdrlne veya defterdarla/mal mdrlne gnderilir.

(7) Ky tzel kiilikleri, belediye bakanlklar, tarmsal kalknma kooperatifleri, kylere hizmet gtrme birlikleri, kamu kurum ve kurulular saha devri yapamazlar ve sahaya ortak alamazlar.

(8) Ancak, ky veya belde belediyelerinin tzel kiiliklerinin, baka belde ile veya il belediyelerine dahil edilerek sona ermesi halinde saha tahsisleri dhil olduklar belde, ile veya il belediyesi tzel kiiliine devredilir.

(9) zel aalandrma sahalar blnerek ortaklara veya nc ahslara devredilemez. Ortaklar tm sahadan mtereken sorumludurlar.

(10) Devlet ormanlarnda izin, hazine arazilerinde kira szlemesi ve sahipli arazilerde proje sahibinin lm halinde saha izni/kira szlemesi/proje sahibinin haklar ve ykmllkleri, veraset ilamnda belirtilen miraslara devredilebilir.

(11) letme mdrlne lm halinin resmi belgelerle bildirilmesinden sonra iletme mdrlnce veraset ilamnda belirtilen miraslara yaplacak tebligatlarda;

a) zel aalandrma, zel erozyon kontrol, zel imar-ihya ve zel fidanlk saha izni/kira szlemesi/projesinin tm miraslarca ya da dier miraslarn noter onayl vekletini alan bir ya da birden fazla miras tarafndan devam ettirilebilecei,

b) Bir veya birden fazla mirasnn bu hakkndan feragat ederek talipli olan dier miraslara bu hakkn devretmesinin mmkn olabilecei,

c) Miraslardan hibirinin zel aalandrma, zel erozyon kontrol, zel imar-ihya ve zel fidanlk saha izni/kira szlemesi/projesini devam ettirmeye talipli olmamas halinde saha izni/kira szlemesi/projesi ve yaplmsa kredi tahsisi iptal edilerek, verilen kredinin yasal faizi ile birlikte miraslardan tahsil edilecei,

hususlar belirtilir.

(12) Devir almay talep eden miras veya miraslar;

a) Devir ile ilgili talep dilekesi,

b) Noter onayl taahht senedi,

c) Kredi kullandrlm ise kullandrlan krediye karlk bor senedi veya gayrimenkul ipotei,

ile iletme mdrlne mracaat ederler.

(13) Devir talebinin uygun grlmesi halinde iletme mdrlnce bu maddede belirtilen belgeler, ilgisine gre blge mdrlne, defterdarla veya mal mdrlne gnderilir. Ormanlk alanlardaki devir talepleri Genel Mdrlke, hazine arazilerindeki devir talepleri de Maliye Bakanlnca deerlendirilir. Deerlendirilme neticesinde Genel Mdrlk tarafndan uygun grlen devir oluru ile defterdarlk veya mal mdrl tarafndan uygun grlen devire gre dzenlenen kira szlemesi ilgili iletme mdrlne gnderilir. Sahipli arazilerde ise miraslara devir ilemleri yukarda belirtilen esaslar erevesinde iletme mdrlnce deerlendirilip sonulandrlr.

Sahalarn korunmas ve sularn takibi

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre aalandrlan, imar-ihya, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrol, ve heyelanlarn nlenmesi, mera ve tohum slah almas yaplan sahalarda ilenen orman sularnn takibi 6831 sayl Kanun hkmlerine gre yaplr.

(2) zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya almalarna konu sahalarn korunmas Devletin kontrol ve denetimi altnda sahipleri tarafndan yaplr.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 28 (1) 9/10/2003 tarihli ve 25254 sayl Resm Gazetede yaymlanan Aalandrma Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

zel aalandrma sahalarnda tarm rn yetitirilmesi ile yaplama izni

GEC MADDE 1 (1) Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde bu Ynetmeliin yaymlanmasndan nce zel aalandrma sahas olarak tesis edilen yerlerde teknik ynden uygun olmas halinde onayl uygulama projesinde yer almak ve ek taahhtname almak art ile tesisin altnda tarm rn yetitirilmesine izin verilebilir.

(2) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce 30 dekarn altndaki sahipli arazilerde yaplan zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya almalarnda, projenin revize edilmesi ve yaplamaya konu edilen alan miktarna tekabl eden kredi bedelinin yasal faizi ile birlikte tahsil edilmesi artyla 21 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendine uygun olarak yaplama izni verilebilir.

Tesis yapma izni

GEC MADDE 2 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce zel aalandrma, zel imar-ihya, zel erozyon kontrol ve zel fidanlk sahas olarak tesis edilen yerlerde, uygulama projesinin revizyonunun yaplmas ve ek taahhtname alnmas artyla 21 inci maddede belirtilen tesislerin yaplmasna izin verilebilir.

Mracaatlar

GEC MADDE 3 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce;

a) Devlet ormanlarnda zel aalandrma, zel erozyon kontrol ve zel imar-ihya amacyla yaplan mracaatlardan, orman idaresince izin raporunun dzenlenmesi iin koordinat zet izelgesi, vaziyet plan, orman kadastro, mecere ve memleket haritalarn getirmeleri iin yazl tebligatta bulunulan mracaatlar bu Ynetmelik hkmlerine gre sonulandrlr. Dier mracaatlar deerlendirilmez.

b) Hazine arazilerinde n izin verilen mracaatlar ile sahipli arazilerde bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce yaplan mracaatlar bu Ynetmelik hkmlerine gre sonulandrlr.

Yrrlk

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 30 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Orman Genel Mdr yrtr.