23 Austos 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28390

YNETMELK

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan:

GEMADAMLARI YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA LKN YNETMELK

MADDE 1 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gemiadamlar Ynetmeliinin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayl Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b), (c), (d) ve (f) bentlerine ve 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayl Kanun ile uygun bulunan Gemiadamlarnn Eitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartlar Hakknda Uluslararas Szleme (STCW-78) ve deiikliklerine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn 1, 4, 12, 39, 49, 53, 55, 57 ve 63 numaral bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 78 numaral bentler eklenmi ve 7 numaral bent yrrlkten kaldrlmtr.

1) dare: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl, Deniz ve sular Dzenleme Genel Mdrln,

4) Szleme: STCW-78 Szlemesi ve STCW-2010 Deiikliklerini,

12) Yolcu gemisi: Denizde Can Emniyeti Uluslararas Szlemesi 1974 (SOLAS) ve Deiikliklerinde tanmlanan gemiyi,

39) Uzakyol birinci zabiti: Tonilato ve sefer blgesi snrlamas olmakszn her trl gemide grev yapan ve gemi kaptanndan sonra gelen, ayrca Szlemenin II/2 Kuralnn 1, 2.1, 2.1.1 ve 2.2 paragraflarnda tanmlanan gemiadamn,

49) Gemi yardmc zabiti: Gemide grevli telsiz zabiti ve doktor, salk memuru, hemire ile gemilerin zelliklerine gre bulundurulmas zorunlu olan ve geminin kullanm amacna katkda bulunan elektriki, elektroniki, elektronik, elektrik ve elektro-teknik zabitlerini,

53) Dier tananlar: Gemiadamlar ve yolcular dnda gemide bulunan ve yapacaklar yolculuk iin liman bakanlklarnca yolculuk belgesi verilen, donatann, iletenin, kaptann ve gemiadamlarnn gemide bulunan e ya da ocuklarn, donatan ya da iverenin temsilcisi ve memurlarn, tanan hayvanlarn obanlarn, gemilerin her trl makine, gverte tehizat ve ekipmanlarnn kontrol, testi, bakm ve onarm iin yetkili, sorumlu veya teknik servis elemanlarn, turizm iletmeli belgeli gemilerin rehberlerini, bilim gemilerinde alan bilim adamlar ve benzeri personel ile gemi katibi, gemi katip yardmcs ve kamara memurunu, ayrca kaptann denizde can kurtarma, gvenlik ve profesyonel sualt almalar grevlerinden dolay gemiye ald kiileri,

55) Gros tonilato (GT): Geminin gverte alt ve gverte st kapal yerlerinin hacmini (2.83 m3=1 gros tonilato) ve gemi tasdiknamesi ile dier resmi belgelerde GT olarak belirtilen hacmi,

57) Telsiz grevleri: Telsiz Kurallar ve Denizde Can Emniyeti Uluslararas Szlemesi SOLAS-74 ve deiiklikleri uyarnca IMO neri kararlar dorultusunda gemide haberleme ile ilgili vardiyalar, teknik bakm ve onarmlar,

63) Gemiadam yeterlik belgesi: STCW Szlemesinin II, III, IV veya VII Blmlerine uygun olarak verilen ve belge sahibi gemiadamna belgede belirtilen sorumluluk seviyesindeki tm grevleri yapma hakk veren, gemiadam czdannn ierisinde yer alan veya gemiadamlarnn kimlik bilgilerini de ierecek ekilde gemiadamlar belgesi ad altnda bamsz bir belge olarak dzenlenen, ekli dare tarafndan belirlenmi yeterlik belgesini,

65) Gemiadam uzmanlk belgesi: STCW Szlemesinin II/4, III/4, VII/2, II/5, III/5, III/7, VII/2, V/1-1, V/1-2, V/1, V/2, VI/3, VI/4, VI/5 ve VI/6 blmlerine uygun olarak gemiadam yeterlik belgesi dnda gemiadamlarna verilen ve gemiadamnn Szlemede belirtilen eitim, yeterlilikler veya ak deniz hizmetleriyle ilgili gereklikleri karladn belirten belgeleri,

66) Belge kant: Gemiadam yeterlik belgesi veya gemiadam uzmanlk belgesi dnda Szlemenin ilgili gereksinimlerinin karlandnn gsterilmesi iin kullanlan dokmantasyonu,

67) Usta gemici: Szlemenin II/5 Kural hkmlerine uygun niteliklere sahip gemiadamn,

68) Usta makine tayfas: Szlemenin III/5 Kural hkmlerine uygun niteliklere sahip gemiadamn,

69) Elektro-teknik zabiti: Szlemenin III/6 Kural hkmlerine uygun niteliklere sahip gemiadamn,

70) Elektro-teknik tayfas: Szlemenin III/7 Kural hkmlerine uygun niteliklere sahip gemiadamn,

71) ISPS kodu: Uluslararas Gemi ve Liman Tesisi Gvenlik Kodunu,

72) Gemi gvenlik zabiti: Gemide kaptana kar sorumlu olan; gemi gvenlik plannn srdrlmesi ve uygulanmas da dahil olmak zere gemi gvenliinden, irket Gvenlik Sorumlusu ve Liman Tesisi Gvenlik Sorumlusu ile ilikilerden sorumlu olmak zere irket tarafndan atanan gemi zabitlerinden biri,

73) Gvenlik grevleri: Uluslararas Denizde Can Emniyeti Szlemesi (SOLAS 1974, Deiiklikleri) Blm XI-2 ve Uluslararas Gemi ve Liman Tesisleri Gvenlii (ISPS) Kodunda tanmland zere gemilerdeki tm gvenlik grevleri ve vazifeleri,

74) lke raporu: Szlemenin I/8 Kural ile Kod A-I/8 Ksm uyarnca kalite standartlar kapsamndaki izleme ve deerlendirme faaliyetleri ile ilgili olarak, Szlemenin I/8 Kural ile Kod A-I/8 Ksmna uygun olarak dare tarafndan IMO Genel Sekreterliine be ylda bir gnderilen raporu,

75) Ay: Bir takvim ay veya bir aydan ksa srelerle olumu 30 gn,

76) Deniz ve sular Dzenleme Genel Mdrl: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl Deniz ve sular Dzenleme Genel Mdrln,

77) Mstear: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl Mstearn,

78) Bakan: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakann,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5 Gemiadamlarnn yeterlik isim ve dereceleri aada gsterilmitir.

A) Gverte Snf A) Deck Department

a) Tayfalar a) Ratings

1) Gemici 1) Ordinary Seafarer

2) Usta Gemici 2) Able Seafarer

3) Gverte Lostromosu 3) Boatswain

b) Kaptan ve Gverte Zabitleri b) Master and Deck Officers

1) Snrl Vardiya Zabiti 1) Restricted Watchkeeping Officer

2) Snrl Kaptan 2) Restricted Master

3) Vardiya Zabiti 3) Watckeeping Officer

4) Birinci Zabit 4) Chief Officer

5) Kaptan 5) Master

6) Uzakyol Vardiya Zabiti 6) Unlimited Watchkeeping Officer

7) Uzakyol Birinci Zabiti 7) Unlimited Chief Officer

8) Uzakyol Kaptan 8) Unlimited Master

B) Makine Snf B) Engine Department

a) Tayfalar a) Ratings

1) Yac 1) Oiler/Motorman

2) Usta Makine Tayfas 2) Able Seafarer Engine

3) Makine Lostromosu 3) Donkeyman

4) Elektro-Teknik Tayfas 4) Electro-Technical Rating

b) Bamhendis/Bamakinist ve Makine Zabitleri b) Chief Engineer and Engineer Officers

1) Snrl Makine Zabiti 1) Restricted Engineer Officer

2) Snrl Bamakinist 2) Restricted Chief Engineer

3) Makine Zabiti 3) Engineer Officer

4) kinci Makinist 4) Second Engineer

5) Bamakinist 5) Chief Engineer

6) Uzakyol Vardiya Mhendisi/Makinisti 6) Unlimited Engineer Officer

7) Uzakyol kinci Mhendisi/Makinisti 7) Unlimited Second Engineer

8) Uzakyol Bamhendisi/Bamakinisti 8) Unlimited Chief Engineer

C)Yardmc Snf C) Asistant Department

a) Telsiz Zabitleri a) Radio Officers

1) Ksa Mesafe Telsiz Operatr 1) Short Range Radio Operator

2) Uzun Mesafe Telsiz Operatr 2) Long Range Radio Operator

3) Tahditli Telsiz Operatr 3) Restricted Operator

4) Genel Telsiz Operatr 4) General Operator

5) Telsiz Elektronik Zabiti 5) Radioelectronic Officer

b) Elektrik ve Elektronik Zabitleri b) Electric and Electronic Officers

1) Elektriki 1) Electrician

2) Elektrik Zabiti 2) Electric Officer

3) Elektroniki 3) Electronic Operator

4) Elektronik Zabiti 4) Electronic Officer

5) Elektro-Teknik Zabiti 5) Electro-Technical Officer

c) Salk Zabitleri c) Medical Officers

1) Hemire 1) Nurse

2) Salk Memuru 2) Medical Officer

3) Doktor 3) Medical Doctor

d) Stajyerler d) Cadets

1) Gverte Stajyeri 1) Deck Cadet

2) Makine Stajyeri 2) Engine Cadet

e) Yardmc Hizmetliler e) Cabin Department

1) Kamarot 1) Steaward

2) A 2) Cook

D) Yat Snf D) Yacht Class

a) Yat Kaptan (499 GT) a) Yachtmaster (499 GT)

b) Yat Kaptan (2999 GT) b) Yachtmaster(2999 GT)

c) Yat Kaptan (3000 GT zeri) c) Yachtmaster (over 3000 GT)

E) Balk Snf E) Fishermen Class

a) Balk Gemisi Kaptan a) Skipper

b) Ak Deniz Balk Gemisi Kaptan b) Open Sea Skipper

c) (Ek:RG-28/5/2010-27594) Balk Gemisi c) (Ek:RG-28/5/2010-27594) Fishing

Gverte Tayfas Vessel Deck Department Rating

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Denizcilik ile ilgili eitim, snav ve belgelendirme yapan kurum ve kurulular, Szlemede belirtilen hedefleri salamak iin eitim, yeterlik deerlendirmesi, Szlemenin Kod A-I/9 ksm uyarnca Gemiadam Salk Yoklama belgesi dzenleme prosedrleri de dahil olmak zere belgelendirme, uygunluk onay ve belge yenileme almalar ile eiticilerin ve deerlendiricilerin nitelikleri ile deneyimleri ynnden, Szlemenin I/8 Kural ile Kod A-I/8 Ksm uyarnca kalite standartlar sistemi ile dare tarafndan 67 nci madde hkmne gre devaml olarak izlenir ve deerlendirilir. Bu deerlendirme, en son verilen lke raporundan sonra ulusal mevzuatta yrrle giren tm deiiklikler ile Szlemede yaplan tm deiikliklere uyum amacyla yaplan dzenlemeleri kapsar.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 Gverte snf gemiadamlarnn gemiadam czdan ve/veya gemiadam yeterlik belgesi alabilmeleri iin gerekli ya, eitim-retim ve deniz hizmet sresine dair artlar aada gsterilmitir;

a) Tayfalar:

1) Gemici olmak iin mracaat edenlerden;

- 16 yan bitirmek, en az ilkretim okulu mezunu olmak ve,

- erii ve sresi Eitim ve Snav Ynergesi ile belirlenen gemici eitimini darece uygunluu onaylanan eitim kurumlarnda grm olmak veya

- En az ilkretim okulu mezunu olup askerlik grevinin oniki ayn ya da drt yllk faklte mezunu olup askerlik grevinin en az drt ayn, faal gemilerde gverte eri olarak yaptn belgelemek,

artlarndan birini yerine getirmek ve ayrca Gemici snavn baarmak artn salayanlar Gemici yeterliini almaya hak kazanrlar.

Gemici yeterlii ile birlikte, dare tarafndan yukardaki (1) nolu alt bendin nc paragrafndakilere dorudan, (1) nolu alt bendin ikinci paragrafndakilere ise Szlemede belirtilen artlar karlamalar halinde seyir vardiyas tutma belgesi verilir.

2) Usta Gemici olmak iin mracaat edenlerden;

- Onsekiz yan bitirmek, en az ilkretim okulu mezunu olmak ve,

- Gemici yeterlii ile 18 ay onayl deniz hizmetine sahip olmak veya en az oniki aylk deniz hizmetine sahip olmak ve ierii ve sresi Eitim ve Snav Ynergesi ile belirlenen Szlemenin ngrd Kod A-II/5 usta gemici eitimini dare tarafndan uygunluu onaylanan eitim kurumlarnda grm olmak veya,

- erii ve sresi Eitim ve Snav Ynergesi ile belirlenen Szlemenin ngrd Kod A-II/5 usta gemici eitimini darece onaylanm bir eitim kurumunda grmek ve askerlik grevinin oniki ayn faal gemilerde serdmen ya da porsun eri olarak yaptn terhis belgesi ile belgelemek,

artlarndan birini yerine getirmek ve ayrca usta gemici snavn baarmak artlarn salayanlar Usta Gemici yeterliini almaya hak kazanrlar.

1/1/2012 tarihinden nceki son altm ay ierisinde gemici olarak en az oniki ay deniz hizmetine sahip olanlara dare tarafndan snavla usta gemici yeterlii verilir.

Usta gemici yeterlii ile birlikte, dare tarafndan seyir vardiyas tutma belgesi verilir.

3) Gverte Lostromosu olmak iin mracaat edenlerden;

- Usta gemici olarak yirmidrt ay deniz hizmetine sahip olmak ve gverte tayfasn ynetme yetenei olduunu gemi kaptanndan alnacak belgeyle belgelendirmek veya

- Deniz Kuvvetleri Komutanlndan veya Sahil Gvenlik Komutanlndan ayrlm olanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gverte program veya Astsubay Gverte Snf Okulu mezunu olup bir yl deniz hizmeti olmak zere iki yl grevde bulunmu olmak ya da ikmal veya idari snf astsubay olup be yl grevde bulunmu olmak veya gverte branlarnda yldan daha fazla uzman erbalk yapmak ve gverte tayfasn ynetme yetenei olduunu gemi komutanndan alnacak belge ile belgelendirmek,

artlarndan birini yerine getirmek,

- Gverte lostromosu snavn baarmak,

artlarn salayanlar Gverte Lostromosu yeterliini almaya hak kazanrlar.

Gverte lostromosu yeterlii ile birlikte idare tarafndan seyir vardiyas tutma belgesi verilir.

b) Kaptanlar ve Gverte Zabitleri:

1) Snrl Vardiya Zabiti; yakn kysal sefer blgesinde sefer yapan 500 GTden daha kk gemilerde snrl vardiya zabiti olmak iin mracaat edenlerden,

- Onsekiz yan bitirmi olmak, en az ilkretim okulu mezunu olmak ve en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatr (ROC) yeterlik belgesi bulunmak,

- Aadaki artlardan birini yerine getirmi olmak;

- Gemici, usta gemici veya gverte lostromosu yeterlii veyahut yat kaptan veya balk gemisi kaptan yeterlii ile otuzalt aylk deniz hizmetine sahip bulunmak ve Szlemenin ngrd A-II/3 mfredat programlarna uygun eitimi idare tarafndan uygunluu onaylanan eitimi eitim kurumlarnda grmek,

- Denizcilik Anadolu meslek liseleri, denizcilik meslek liseleri, denizcilik Anadolu teknik liseleri veya ok programl liselerin denizcilik alanlarnn gemi elektronii ve haberleme veya gemi ynetimi dallarndan mezun olup, Szlemenin ngrd A-II/3 mfredat programlarna uygun eitimi idare tarafndan uygunluu onaylanan eitim kurumlarnda grmek ve en ok drt ay liman seferi olmak zere toplam oniki ay deniz eitimini onaylanm bir staj defterine uygun olarak gemide tamamlamak,

- Szlemenin ngrd A-II/3 mfredat programn uygulayan ve idare tarafndan uygunluu onaylanan denizcilik Anadolu meslek liseleri, denizcilik meslek liseleri, denizcilik Anadolu teknik liseleri veya ok programl liselerin denizcilik alanlarnn gemi ynetimi dal veya ayn mfredat uygulayan ve dare tarafndan uygunluu onaylanan yksekretim kurumlarnn nlisans veyahut lisans programlarndan mezun olup, en ok drt ay liman seferi olmak zere toplam oniki ay deniz eitimini onaylanm bir staj defterine uygun olarak gemide tamamlamak,

- Deniz Kuvvetleri Komutanl veya Sahil Gvenlik Komutanlndan ayrlanlardan, Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gverte program seyir dal veya Astsubay Gverte Snf Okullar seyir bran mezunu olmak ya da Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gverte program seyir dal dndaki veya Astsubay Gverte Snf Okullar seyir bran dndaki dier branlardan mezun olup Eitim ve Snav Ynergesi kapsamndaki seyir ve gemi idaresi kursunu, darece onaylanm bir eitim kurumunda grmek veya mfredatn darece onaylanmas kaydyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Gvenlik Komutanlnda grmesi halinde yl gverte deniz hizmeti olmak zere alt yl grevde bulunmu olmak,

- darenin ngrd snrl vardiya zabiti snavnda baarl olmak,

artlarn salayanlar Snrl Vardiya Zabiti yeterliini almaya hak kazanrlar.

Ancak, 30/1/1997 tarihli ve 22893 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gemiadamlarnn Eitim, Belgelendirme, Snav, Vardiya Tutma, Ktklenme ve Donatlma Esaslar Hakknda Ynetmelik artlarna uygun olarak liman kaptan yeterliine sahip bulunanlar, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatr (ROC) yeterlik belgesine haiz olmak artyla, snavsz snrl vardiya zabiti yeterliini almaya hak kazanrlar.

Bu yeterlii alan yat kaptan ve balk gemisi kaptanlarnn eski yeterlik belgeleri iptal edilmek zere dareye gnderilir.

Liman kaptan yeterliine dayal olarak snrl vardiya zabiti yeterliini alanlar, yz ve daha fazla yolcu tayanlar da dahil olmak zere yerel trafikte dzenli sefer yapan 200 GTden kk yolcu ve yk gemilerinde kaptanlk yapabilirler.

2) Snrl Kaptan; yakn kysal sefer blgesinde sefer yapan 500 GTden kk gemilerde snrl kaptan olmak iin mracaat edenlerden,

- Yirmi yan bitirmi olmak, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatr (ROC) yeterlik belgesi bulunmak,

- Aadaki artlardan birini yerine getirmi olmak;

- Snrl vardiya zabiti yeterlii ile yirmidrt ay deniz hizmetine sahip olmak,

- Deniz Kuvvetleri Komutanl veya Sahil Gvenlik Komutanlndan ayrlanlardan Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gverte program seyir dal veya Astsubay Gverte Snf Okullar seyir bran mezunu olmak ya da Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gverte program seyir dal dndaki veya Astsubay Gverte Snf Okullar seyir bran dndaki dier branlardan mezun olup Eitim ve Snav Ynergesi kapsamndaki seyir ve gemi idaresi kursunu darece onaylanm bir eitim kurumunda grmek veya mfredatn darece onaylanmas kaydyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Gvenlik Komutanlnda grmesi halinde ve drt yl gverte deniz hizmeti olmak zere dokuz yl grevde bulunmu olmak,

- darenin ngrd snrl kaptan snavnda baarl olmak,

artlarn salayanlar Snrl Kaptan yeterliini almaya hak kazanrlar.

Ancak, Gemiadamlarnn Eitim, Belgelendirme, Snav, Vardiya Tutma, Ktklenme ve Donatlma Esaslar Hakknda Ynetmelik artlarna uygun olarak ky kaptan yeterliine sahip bulunanlar, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatr (ROC) yeterlik belgesine haiz olmak artyla snavsz snrl kaptan yeterliini almaya hak kazanrlar.

3) Vardiya Zabiti; 500-3000 GT aras gemilerde vardiya zabiti olmak iin mracaat edenlerden,

- Onsekiz yan bitirmi olmak, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatr (ROC) yeterlik belgesi bulunmak,

- Aadaki artlardan birini yerine getirmi olmak;

- Szlemenin ngrd A-II/1 mfredat programlarn uygulayan ve dare tarafndan uygunluu onaylanan drt yllk anadolu denizcilik meslek lisesi gverte blm mezunlar ile iki yllk meslek yksek okulu mezunu olmak ve liman seferi dnda alan 500 GTden byk gemilerde, alt ay kpr stnde eitim olmak zere toplam oniki ay deniz eitimini onaylanm bir staj defterine uygun olarak baar ile tamamlamak,

- En az lise mezunu olmak artyla Szlemenin ngrd A-II/1 mfredat programlarn uygulayan ve dare tarafndan uygunluu onaylanan drt smestr sreli kurslardan mezun olup, liman seferi dnda alan 500 GTden byk gemilerde alt ay kpr stnde eitim olmak zere toplam oniki ay deniz eitimini onaylanm bir staj defterine uygun olarak baar ile tamamlamak,

- Snrl kaptan yeterlii veya Gemiadamlarnn Eitim, Belgelendirme, Snav, Vardiya Tutma, Ktklenme ve Donatlma Esaslar Hakknda Ynetmelik artlarna uygun ky kaptanl yeterlii ile yirmidrt ay deniz hizmeti yaptktan sonra, Szlemenin ngrd A-II/1 mfredat programna uygunluu idare tarafndan onaylanan bir eitimi tamamlamak,

- Deniz Kuvvetleri Komutanl veya Sahil Gvenlik Komutanlndan ayrlanlardan Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gverte program seyir dal veya Astsubay Gverte Snf Okullar seyir bran mezunu olmak ya da Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gverte program seyir dal dndaki veya Astsubay Gverte Snf Okullar seyir bran dndaki dier branlardan mezun olup Eitim ve Snav Ynergesi kapsamndaki seyir ve gemi idaresi kursu nu darece onaylanm bir eitim kurumunda grmek veya mfredatn darece onaylanmas kaydyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Gvenlik Komutanlnda grmesi halinde ve be yl gverte deniz hizmeti olmak zere on yl grevde bulunmu olmak,

- darenin ngrd vardiya zabiti snavnda baarl olmak,

artlarn salayanlar "Vardiya Zabiti" yeterliini almaya hak kazanrlar.

Ancak, Gemiadamlarnn Eitim, Belgelendirme, Snav, Vardiya Tutma, Ktklenme ve Donatlma Esaslar Hakknda Ynetmelik artlarna uygun olarak yaknyol vardiya zabiti, yaknyol birinci zabiti ve snrl vardiya zabiti yeterliine sahip bulunanlar, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatr (ROC) yeterlik belgesine haiz olmak artyla snavsz "vardiya zabiti" yeterliini almaya hak kazanrlar.

Deniz Harp Okulunu bitirmeden ayrlanlardan, Szlemenin ngrd A-II/1 mfredatn eitim ve retimleri srasnda grdklerini belgeleyenlere, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatr (ROC) yeterlik belgesine haiz olmalar ve liman seferi dnda alan 500 GTden byk gemilerde alt ay kpr stnde eitim olmak zere toplam oniki ay deniz eitimini onaylanm bir staj defterine uygun olarak baar ile tamamlamalar artyla snavla vardiya zabiti yeterlii verilir.

Szlemenin ngrd A-II/1 mfredatn eitim ve retimleri srasnda grerek vardiya zabitlii yeterlik belgesini alanlar, Gemiadamlar Donatmnda Asgari Emniyet Belgelerinde iki uzakyol vardiya zabiti yeterlikli personel ile donatlmas ngrlen gemilerde uzakyol vardiya zabitlerinden birinin yerine gemide grev alabilirler.

Bu alt bendte belirtilen artlar salayarak snrl kaptan yeterliinden vardiya zabiti yeterliine gemek iin bavuran gemiadamlarnn, snrl kaptan yeterlii ile alt yeterliklerde yapm olduu deniz hizmetleri geerlidir.

4) Birinci Zabit; 500-3000 GT aras gemilerde birinci zabit olmak iin mracaat edenlerden,

- En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatr (ROC) yeterlik belgesi bulunmak,

- Aadaki artlardan birini yerine getirmi olmak;

- Vardiya zabiti yeterlii ile 500 GTden byk gemilerde liman seferi dnda otuzalt ay vardiya zabitlii yaptktan sonra, Szlemenin ngrd A-II/2 mfredat programn tamamlamak ve idarenin ngrd ve "Eitim-Snav Ynergesinde" baar ve muafiyet esaslar belirtilen ngilizce yeterliini salamak,

- Deniz Kuvvetleri Komutanl veya Sahil Gvenlik Komutanlndan ayrlanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gverte program seyir dal veya Astsubay Gverte Snf Okulu seyir bran mezunu olmak ve birinci zabitlik yeterlii iin Szlemenin ngrd A-II/2 mfredat programndan renimi esnasnda almad fark derslerini darece onaylanm bir eitim kurumunda grmek ya da Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gverte program seyir dal dndaki veya Astsubay Gverte Snf Okulu seyir bran dndaki dier branlardan mezun olup, Eitim ve Snav Ynergesi kapsamndaki seyir ve gemi idaresi kursu ile birinci zabitlik yeterlii iin Szlemenin ngrd A-II/2 mfredat programndan renimi esnasnda almad fark derslerini darece onaylanm bir eitim kurumunda grmek veya mfredatn darece onaylanmas kaydyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Gvenlik Komutanlnda grmesi halinde darenin ngrd ve "Eitim-Snav Ynergesinde" baar ve muafiyet esaslar belirtilen ngilizce yeterliini salamak ve yedi yl gverte deniz hizmeti olmak zere oniki yl grevde bulunmu olmak,

- darenin ngrd birinci zabitlik snavnda baarl olmak,

artlarn salayanlar Birinci Zabit yeterliini almaya hak kazanrlar.

Ancak, Gemiadamlarnn Eitim, Belgelendirme, Snav, Vardiya Tutma, Ktklenme ve Donatlma Esaslar Hakknda Ynetmelik artlarna uygun olarak yaknyol kaptan klas III, yaknyol kaptan klas IV, snrl birinci zabit ile Deniz Kuvvetleri Komutanlndan ayrlan ve yaknyol birinci zabit yeterliine sahip bulunanlar, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatr (ROC) yeterlik belgesine haiz olmak artyla snavsz birinci zabit yeterliini almaya hak kazanrlar.

5) Kaptan; 500-3000 GT aras gemilerde kaptan olmak iin mracaat edenlerden,

- En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatr (ROC) yeterlik belgesi bulunmak,

- Aadaki artlardan birini yerine getirmi olmak;

- Birinci zabit yeterlii ile otuzalt ay 500 GTden byk gemilerde liman seferi dnda birinci zabitlik yapmak,

- Deniz Kuvvetleri Komutanl veya Sahil Gvenlik Komutanlndan ayrlanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gverte program seyir dal veya Astsubay Gverte Snf Okulu seyir bran mezunu olmak ve Szlemenin ngrd A-II/2 mfredat programndan renimi esnasnda almad fark derslerini darece onaylanm bir eitim kurumunda grmek veya mfredatn darece onaylanmas kaydyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Gvenlik Komutanlnda grmesi halinde ve darenin ngrd ve "Eitim-Snav Ynergesinde" baar ve muafiyet esaslar belirtilen ngilizce yeterliini salamak ve en az bir yl gemi komutanl olmak koulu ile on yl gverte deniz hizmeti olmak zere onbe yl grevde bulunmu olmak,

- darenin ngrd kaptanlk snavnda baarl olmak,

artlarn salayanlar Kaptan yeterliini almaya hak kazanrlar.

Ancak, Gemiadamlarnn Eitim, Belgelendirme, Snav, Vardiya Tutma, Ktklenme ve Donatlma Esaslar Hakknda Ynetmelik artlarna uygun olarak yaknyol kaptan klas-I, yaknyol kaptan klas-II, snrl kaptan ile Deniz Kuvvetleri Komutanlndan ayrlan ve yaknyol kaptan klas-III yeterliine sahip bulunanlar, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatr (ROC) yeterlik belgesine haiz olmak artyla snavsz kaptan yeterliini almaya hak kazanrlar.

6) Uzakyol Vardiya Zabiti; 3000 GT ve daha byk gemilerde uzakyol vardiya zabiti olmak iin mracaat edenlerden,

- Onsekiz yan bitirmi olmak, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatr (ROC) yeterlik belgesi bulunmak,

- Aadaki artlardan birini yerine getirmi olmak;

- Bir yllk ngilizce hazrlk eitiminden sonra, Szlemenin ngrd ve darenin onaylad A-II/1 mfredat programn uygulayan drt yllk faklte ve yksekokullarn gverte veya deniz ulatrma iletme mhendislii blmlerinden mezun olmak ve liman seferi dnda alan 500 GTden byk gemilerde alt ay kpr stnde eitim olmak zere toplam oniki aylk deniz eitimini onaylanm bir staj defterine uygun olarak baar ile tamamlamak,

- Bir yllk ngilizce hazrlk eitiminden sonra, Szlemenin ngrd A-II/1 ile A-II/2 mfredat programlarn mterek uygulayan drt yllk faklte veya yksekokullarn gverte veya deniz ulatrma iletme mhendislii blm rencisi olarak altnc smestr sonunda A-II/1 mfredatn baar ile tamamlamak ve liman seferi dnda alan 500 GTden byk gemilerde alt ay kpr stnde eitim olmak zere toplam oniki aylk deniz eitimini onaylanm bir staj defterine uygun olarak baar ile tamamlamak,

- Deniz Harp Okulu mezunu olup Deniz Kuvvetleri Komutanlndan veya Sahil Gvenlik Komutanlndan ayrlanlardan en az yl gverte deniz hizmetine sahip olmak veya liman seferi dnda alan 500 GTden byk gemilerde alt ay kpr stnde eitim olmak zere toplam oniki aylk deniz eitimini onaylanm bir staj defterine uygun olarak baar ile tamamlamak ve Eitim ve Snav Ynergesinde belirtilen ngilizce baar esaslarna gre ngilizce baarsn salamak,

- darenin ngrd uzakyol vardiya zabitlii snavnda baarl olmak,

artlarn salayanlar "Uzakyol Vardiya Zabiti" yeterliini almaya hak kazanrlar.

Ancak, Gemiadamlarnn Eitim, Belgelendirme, Snav, Vardiya Tutma, Ktklenme ve Donatlma Esaslar Hakknda Ynetmelik artlarna uygun olarak uzakyol vardiya zabiti yeterliine sahip bulunanlarn belgeleri, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatr (ROC) yeterlik belgesine haiz olmak artyla snavsz olarak yeniden dzenlenir.

ngilizce hazrlk snf baar ve muafiyet artlar ile renci yerletirme ncelii idare tarafndan belirlenen ve Eitim-Snav Ynergesinde belirtilen esaslara gre yaplr.

7) Uzakyol Birinci Zabiti; 3000 GT ve daha byk gemilerde uzakyol birinci zabit yeterlii almak iin mracaat edenlerden,

- En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatr (ROC) yeterlik belgesi bulunmak,

- Aadaki artlardan birini yerine getirmi olmak;

- Szlemenin ngrd A-II/2 ve A-II/1 mfredat programn mterek uygulayan drt yllk faklte veya yksekokul mezunu olup, uzakyol vardiya zabiti yeterlii ile otuzalt ay 500 GTden byk gemilerde liman seferi dnda vardiya zabitlii yapm olmak,

- Uzakyol vardiya zabiti yeterlii ile otuz alt ay 500 GTden byk gemilerde liman seferi dnda vardiya zabitlii yaptktan sonra, Szlemenin ngrd A-II/2 mfredat programn idare tarafndan uygunluu onaylanan bir eitim kurumunda tamamlamak,

- Deniz Harp Okulu mezunu olup, Deniz Kuvvetleri Komutanlndan veya Sahil Gvenlik Komutanlndan ayrlanlardan; be yl gverte deniz hizmetine sahip olmak, Eitim ve Snav Ynergesinde belirtilen ngilizce baar esaslarna gre ngilizce baarsn salamak ve Szlemenin ngrd A-II/2 mfredat programndan renimi esnasnda almad fark derslerini darece onaylanm bir eitim kurumunda grmek veya mfredatn darece onaylanmas kaydyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Gvenlik Komutanlnda grmesi halinde,

- darenin ngrd uzakyol birinci zabiti snavnda baarl olmak,

artlarn salayanlar Uzakyol Birinci Zabit yeterliini almaya hak kazanrlar.

Ancak, Gemiadamlarnn Eitim, Belgelendirme, Snav, Vardiya Tutma, Ktklenme ve Donatlma Esaslar Hakknda Ynetmelik artlarna uygun olarak uzakyol birinci zabiti yeterliine sahip bulunanlarn belgeleri, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatr (ROC) yeterlik belgesine haiz olmak artyla snavsz olarak yeniden dzenlenir.

8) Uzakyol Kaptan; 3000 GT ve daha byk gemilerde uzakyol kaptan olmak iin mracaat edenlerden,

- En az GMDSS Tahditli Telsiz Operatr (ROC) yeterlik belgesi bulunmak,

- Aadaki artlardan birini yerine getirmi olmak;

- Uzakyol birinci zabit yeterlii ile 500 GTden byk gemilerde liman seferi dnda otuzalt ay birinci zabitlik yapmak,

- Kaptan yeterlii ile yakn kysal sefer dnda alan gemilerde veya yakn kysal sefer yapan 500 GTden byk gemilerde yirmidrt ay en az birinci zabitlik ve oniki ay kaptanlk yaptktan sonra, Szlemenin ngrd A-II/2 eitim programn dare tarafndan uygunluu onaylanan bir eitim kurumunda tamamlamak ve idarenin ngrd ve "Eitim-Snav Ynergesinde" baar ve muafiyet esaslar belirtilen ngilizce yeterliini salamak,

- Deniz Harp Okulu mezunu olup, Deniz Kuvvetleri Komutanlndan veya Sahil Gvenlik Komutanlndan ayrlanlardan; en az bir yl gemi komutanl olmak zere yedi yl gverte deniz hizmetine sahip olmak, Eitim ve Snav Ynergesinde belirtilen ngilizce baar esaslarna gre ngilizce baarsn salamak ve Szlemenin ngrd A-II/2 mfredat programndan renimi esnasnda almad fark derslerini darece onaylanm bir eitim kurumunda grmek veya mfredatn darece onaylanmas kaydyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Gvenlik Komutanlnda grmesi halinde,

- darenin ngrd uzakyol kaptanlk snavnda baarl olmak,

artlarn salayanlar "Uzakyol Kaptan" yeterliini almaya hak kazanrlar.

Ancak, Gemiadamlarnn Eitim, Belgelendirme, Snav, Vardiya Tutma, Ktklenme ve Donatlma Esaslar Hakknda Ynetmelik artlarna uygun olarak uzakyol kaptan yeterliine sahip bulunanlarn belgeleri, en az GMDSS Tahditli Telsiz Operatr (ROC) yeterlik belgesine haiz olmak artyla snavsz olarak yeniden dzenlenir.

dare, yukarda belirtilen ve Szlemenin ngrd A-II/2 eitimi ile ngilizce eitimini birinci zabitlik yeterlii ncesi alanlar bu eitimden muaf tutar.

Grdkleri eitim nedeniyle ilk defa yeterlik belgesi alanlar, oniki ay deniz hizmeti yapmadka kaptan olarak grev yapamazlar.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 9 Makine snf gemiadamlarnn gemiadam czdan ve/veya yeterlik belgesi alabilmeleri iin gerekli ya, eitim-retim ve deniz hizmet sresine dair artlar aada gsterilmitir.

A) Tayfalar:

a) Yac olmak iin mracaat edenlerden;

1) Onalt yan bitirmek, en az ilkretim okulu mezunu olmak ve

- erii ve sresi Eitim ve Snav Ynergesi ile belirlenen yac eitimini dare tarafndan uygunluu onaylanan eitim kurumlarnda grmek,

- Askerlik grevinin oniki ayn ya da drt yllk faklte mezunu olup, askerlik grevinin en az drt ayn faal gemilerde makine eri olarak yaptn belgelemek,

- Yksek retim kurumlarnn makine, iklimlendirme ve soutma, otomotiv teknolojisi, gemi inaat, elektrik, elektronik teknolojisi, gaz ve tesisat teknolojisi nlisans programlarndan veya Anadolu teknik liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri ve endstri meslek liselerinin elektrik-elektronik teknolojisi, gemi yapm, makine teknolojisi, motorlu aralar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, endstriyel otomasyon teknolojileri alanlarndan mezun olmak,

artlarndan birini salamak,

2) darenin ngrd yac snavnda baarl olmak,

artlarn salayanlar Yac yeterliini almaya hak kazanrlar.

Yac yeterlii ile birlikte, dare tarafndan yukardaki (1) nolu paragrafn ikinci alt paragrafndakilere dorudan, (1) nolu paragrafn birinci ve nc alt paragrafndakilere ise Szlemede belirtilen artlar tamalar halinde dare tarafndan makine vardiyas tutma belgesi verilir.

b) Usta Makina tayfas olmak iin mracaat edenlerden;

1) Onsekiz yan bitirmek, en az ilkretim okulu mezunu olmak ve

- Yac yeterlii ile oniki aylk deniz hizmetine sahip olmak veya

- Yac yeterlii ile alt aylk deniz hizmetine sahip olmak ve Szlemenin ngrd Kod A-III/5 eitimini, ierii ve sresi Eitim ve Snav Ynergesi ile belirlenen usta makine tayfas eitimini vermek zere darece uygunluu onaylanan eitim kurumlarnda grm olmak,

artlarndan birini yerine getirmek ve usta makine tayfas snavn baarmak, artlarn salayanlara dare tarafndan Usta Makine Tayfas yeterlii verilir.

1/1/2012 tarihinden nceki son altm ayda oniki ay sre ile liman d sefer yapan ve 750 KWden byk ana makine ile yrtlen gemilerde yac yeterlii ile altn belgeleyenlere usta makine tayfas yeterlii snavla dzenlenir.

c) Makine lostromosu olmak iin mracaat edenlerden;

1) Usta makine tayfas olarak yirmidrt ay deniz hizmetine sahip olmak veya 1/1/2012 tarihinden nce yac yeterlii ile yirmidrt ay deniz hizmetine sahip olmak, makine tayfasn ynetme yetenei olduunu gemi bamhendis/bamakinistinden alnacak belgeyle belgelendirmek,

- Deniz Kuvvetleri Komutanlndan veya Sahil Gvenlik Komutanlndan ayrlanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gemi makineleri ya da elektrik program veya Astsubay Makine Snf Okullar mezunu olmak ve bir yl makine deniz hizmeti olmak zere iki yl grevde bulunmak veya makine branlarnda yldan daha fazla uzman erbalk yapmak ve makine tayfasn ynetme yetenei olduunu gemi baarksndan alnacak belge ile belgelendirmek,

artlarndan birini salamak,

2) darenin ngrd makine lostromosu snavnda baarl olmak,

artlarn salayanlar Makine Lostromosu yeterliini almaya hak kazanrlar.

Makine lostromosu yeterlii ile birlikte idare tarafndan makine vardiyas tutma belgesi verilir.

d) Elektro-teknik tayfas olmak iin mracaat edenlerden;

1) Onsekiz yan bitirmi ve en az ilkretim okulu mezunu olmak,

2) Vardiyadan sorumlu makine snf tayfa yeterlii oniki aylk deniz hizmetine sahip olmak veya

- erii ve sresi Eitim ve Snav Ynergesi ile belirlenen yac eitimini dare tarafndan uygunluu onaylanan eitim kurumlarnda grm olup, bu yeterlik ile alt aylk deniz hizmetine sahip olmak veya,

- Askerlik grevinin oniki ayn ya da drt yllk faklte mezunu olup, askerlik grevinin en az alt ayn faal gemilerde makine eri olarak yaptn belgelemek, veya

- Elektriki veya elekroniki yeterlii ile ay deniz hizmetine sahip olmak veya

- Endstri meslek liseleri, ok programl liseler, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri, Anadolu meslek liselerinin endstriyel otomasyon teknolojileri veya elektrik-elektronik teknolojisi alanlarndan mezun olup yac yeterlii alanlardan, yac yeterlii ile ay deniz hizmetine sahip olmak,

artlarndan birisini salamak ve

- Szlemenin ngrd Kod A-III/7 eitimini ierii ve sresi Eitim ve Snav Ynergesi ile belirlenen elektro-teknik tayfas eitimini vermek zere dare tarafndan uygunluu onaylanan eitim kurumlarnda tamamlamak,

3) darenin ngrd elektro-teknik tayfas snavnda baarl olmak,

artlarn salayanlar elektro-teknik tayfas yeterliini almaya hak kazanrlar.

4) 1/1/2012 tarihinden nceki son altm ayda oniki ay sre ile liman d sefer yapan ve 750 KWden byk ana makine ile yrtlen gemilerde, elektriki veya elektroniki olarak alanlara, elektro-teknik tayfas yeterlii snavsz dzenlenir.

B) Bamhendis/Bamakinistler ve Makine Zabitleri:

a) Snrl Makine Zabiti; 750 kWden daha kk ana makine ile yrtlen ve yakn kysal sefer yapan gemilerde snrl makine zabiti olmak iin mracaat edenlerden,

1) Onsekiz yan bitirmek ve en az ilkretim okulu mezunu olmak ve,

2) Denizcilik Anadolu meslek ve denizcilik Anadolu teknik liselerinin denizcilik alanlarnn gemi makineleri dal veya gemi yapm dal, endstri meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri ve ok programl liselerin motorlu aralar teknolojisi alanlarnn makine bakm onarm dal mezunu olmak veyahut yksek retim kurumlarnn, makine, otomotiv teknolojisi ve gemi makineleri iletme nlisans programlarndan mezun olmak ve darenin onaylad snrl makine zabitlii eitimini, dare tarafndan onaylanm eitim kurumlarnda grmek ve alt ay onaylanm bir staj defterine uygun olarak gemilerde deniz eitimi ve alt ay da onaylanm bir staj defterine uygun olarak darece onayl atlye tesislerinde atlye becerilerini gelitirme eitimi olmak zere toplam oniki aylk onayl eitim programn baar ile tamamlamak veya,

- darenin onaylad snrl makine zabitlii eitimini veren ve dare tarafndan uygunluu onaylanm denizcilik Anadolu meslek liselerinin ve denizcilik Anadolu teknik liselerinin denizcilik alanlarnn gemi makineleri dal veyahut ayn mfredat uygulayan dare tarafndan uygunluu onaylanm yksek retim kurumlarnn nlisans veyahut lisans programlarndan mezun olmak ve alt ay onaylanm bir staj defterine uygun olarak gemilerde deniz eitimi ve alt ay da onaylanm staj defterine uygun olarak darece onayl atlye tesislerinde atlye becerilerini gelitirme eitimi olmak zere toplam oniki aylk onayl eitim programn baar ile tamamlamak veya,

- En az ilkretim okulu mezunu, vardiyadan sorumlu makine snf gemiadam olmak ve otuzalt aylk deniz hizmeti zerine idarenin onaylad snrl makine zabiti eitimini tamamlamak veya,

- Deniz Kuvvetleri Komutanl veya Sahil Gvenlik Komutanlndan ayrlanlardan Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gemi makineleri program ark ya da motor dal veya Astsubay Makine Snf Okulu motor ya da ark bran mezunu olmak ya da Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gemi makineleri program yara savunma dal ya da elektrik program dallarndan veya Astsubay Makine Snf Okulu motor ya da ark bran dndaki dier branlardan mezun olup Eitim ve Snav Ynergesi kapsamndaki gemi makineleri kursunu darece onaylanm bir eitim kurumunda grmek veya mfredatn darece onaylanmas kaydyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Gvenlik Komutanlnda grmesi halinde, yl makine deniz hizmeti olmak zere alt yl grevde bulunmu olmak,

artlarndan birini salamak,

3) darenin ngrd snrl makine zabiti snavnda baarl olmak,

artlarn salayanlar Snrl Makine Zabiti yeterliini almaya hak kazanrlar.

Ancak, Gemiadamlarnn Eitim, Belgelendirme, Snav, Vardiya Tutma, Ktklenme ve Donatlma Esaslar Hakknda Ynetmelik artlarna uygun olarak deniz motorcusu yeterliine sahip bulunanlar, snavsz snrl makine zabiti yeterlii almaya hak kazanrlar.

Deniz motorculuu yeterliine dayal olarak snrl makine zabiti yeterliini alanlar, 370 kWden kk ve liman seferi blgesinde alan yolcu ve yk gemilerinde bamakinistlik yapabilirler.

b) Snrl Bamakinist; 750 kWden daha kk ana makine ile yrtlen ve yakn kysal sefer yapan gemilerde snrl bamakinist olmak iin mracaat edenlerden,

1) Yirmi yan bitirmi olmak,

2) - Snrl makine zabiti yeterlii ile yirmidrt ay deniz hizmetine sahip olmak,

- Deniz Kuvvetleri Komutanl veya Sahil Gvenlik Komutanlndan ayrlanlardan Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gemi makineleri program ark ya da motor dal veya Astsubay Makine Snf Okulu motor ya da ark bran mezunu olmak ya da Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gemi makineleri program yara savunma dal ya da elektrik program dallarndan veya Astsubay Makine Snf Okulu motor ya da ark bran dndaki dier branlardan mezun olup Eitim ve Snav Ynergesi kapsamndaki gemi makineleri kursu nu darece onaylanm bir eitim kurumunda grmek veya mfredatn darece onaylanmas kaydyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Gvenlik Komutanlnda grmesi halinde drt yl makine deniz hizmeti olmak zere dokuz yl grevde bulunmu olmak,

artlarndan birini salamak,

3) darenin ngrd snrl bamakinist snavnda baarl olmak,

artlarn salayanlar Snrl Bamakinist yeterlii almaya hak kazanrlar.

Ancak, Gemiadamlarnn Eitim, Belgelendirme, Snav, Vardiya Tutma, Ktklenme ve Donatlma Esaslar Hakknda Ynetmelik artlarna uygun olarak deniz makinistlii yeterliine sahip bulunanlar, snavsz snrl bamakinist yeterliini almaya hak kazanrlar.

c) Makine Zabiti; 750-3000 kW aras ana makine ile yrtlen gemilerde makine zabiti olmak iin mracaat edenlerden,

1) Onsekiz yan bitirmi olmak,

2) - Szlemenin ngrd A-III/1 mfredat programlarn uygulayan ve dare tarafndan uygunluu onaylanan drtyllk anadolu denizcilik meslek liselerinin gemi makineleri blm mezunlar ile yksek retim kurumlarndan nlisans veyahut lisans mezunu olmak ve alt ay onaylanm bir staj defterine uygun olarak liman seferi dnda alan 750 kWden byk ana makine ile yrtlen gemilerde deniz eitimi ve alt ay da onaylanm bir staj defterine uygun olarak darece onayl atlye tesislerinde atlye becerilerini gelitirme eitimi olmak zere toplam oniki aylk onayl eitim programn baar ile tamamlamak,

- En az lise mezunu olmak artyla, szlemenin ngrd A-III/1 mfredat programlarn uygulayan ve dare tarafndan uygunluu onaylanan drt smestr sreli kurslardan mezun olmak ve alt ay onaylanm bir staj defterine uygun olarak liman seferi dnda alan 750 kWden byk ana makine ile yrtlen gemilerde deniz eitimi ve alt ay da onaylanm staj defterine uygun olarak darece onayl atlye tesislerinde atlye becerilerini gelitirme eitimi olmak zere toplam oniki aylk onayl eitim programn baar ile tamamlamak,

- Snrl bamakinist yeterlii veya Gemiadamlarnn Eitim, Belgelendirme, Snav, Vardiya Tutma, Ktklenme ve Donatlma Esaslar Hakknda Ynetmelik artlarna uygun deniz makinistlii yeterlii ile yirmidrt ay deniz hizmetini yaptktan sonra, szlemenin ngrd A-III/1 mfredat programna uyum salayacak bir eitimi tamamlamak,

- Deniz Kuvvetleri Komutanl veya Sahil Gvenlik Komutanlndan ayrlanlardan Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gemi makineleri program ark ya da motor dal veya Astsubay Makine Snf Okulu motor ya da ark bran mezunu olmak ya da Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gemi makineleri program yara savunma dal ya da elektrik program dallarndan veya Astsubay Makina Snf Okulu motor ya da ark bran dndaki dier branlardan mezun olup Eitim ve Snav Ynergesi kapsamndaki gemi makineleri kursunu darece onaylanm bir eitim kurumunda grmek veya mfredatn darece onaylanmas kaydyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Gvenlik Komutanlnda grmesi halinde be yl makine deniz hizmeti olmak zere on yl grevde bulunmu olmak,

artlarndan birini salamak,

3) darenin ngrd "makine zabiti" snavnda baarl olmak,

artlarn salayanlar, "Makine Zabiti" yeterlii almaya hak kazanrlar.

Ancak, Gemiadamlarnn Eitim, Belgelendirme, Snav, Vardiya Tutma, Ktklenme ve Donatlma Esaslar Hakknda Ynetmelik artlarna uygun olarak yaknyol makine zabiti, yaknyol ikinci makinisti ve snrl makine zabiti yeterliine sahip bulunanlar, snavsz "makine zabiti" yeterlii almaya hak kazanrlar.

Deniz Harp Okulunu bitirmeden ayrlanlardan, Szlemenin ngrd A-III/1 mfredatn eitim ve retimleri srasnda grdklerini belgeleyenlere, alt ay onaylanm bir staj defterine uygun olarak liman seferi dnda alan 750 kWden byk ana makine ile yrtlen gemilerde deniz eitimi ve alt ay da onaylanm staj defterine uygun olarak darece onayl atlye tesislerinde atlye becerilerini gelitirme eitimi olmak zere toplam oniki aylk onayl eitim programn baar ile tamamlamalar artyla, snavla makina zabiti yeterlii verilir.

Szlemenin ngrd A-III/1 mfredatn eitim ve retimleri srasnda grerek makine zabitlii yeterlik belgesini alanlar, Gemiadamlar Donatmnda Asgari Emniyet Belgelerinde iki uzakyol vardiya mhendisi/makinisti yeterlikli personel ile donatlmas ngrlen gemilerde uzakyol vardiya mhendisi/makinistlerinden birinin yerine gemide grev alabilirler.

Bu maddede belirtilen artlar salayarak snrl bamakinist yeterliinden makine zabiti yeterliine gemek iin bavuran gemiadamlarnn, snrl bamakinist yeterlii ile alt yeterliklerde yapm olduu deniz hizmetleri geerlidir.

d) kinci Makinist; 750-3000 kW aras ana makine ile yrtlen gemilerde ikinci makinist olmak iin mracaat edenlerden;

1) - Makine zabiti yeterlii ile otuzalt ay 750 kWden byk ana makine ile yrtlen gemilerde makine zabitlii yaptktan sonra Szlemenin ngrd A-III/2 mfredat programn tamamlamak ve darenin ngrd Eitim ve Snav Ynergesinde baar ve muafiyet esaslar belirtilen ngilizce yeterliini salamak,

- Deniz Kuvvetleri Komutanlndan veya Sahil Gvenlik Komutanlndan ayrlanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gemi makineleri program ark ya da motor dal veya Astsubay Makine Snf Okulu motor veya ark bran mezunu olup, ikinci makinistlik yeterlii iin Szlemenin ngrlen A-III/2 eitim programndan renimi esnasnda almad fark derslerini darece onaylanm bir eitim kurumunda grmek veya mfredatn darece onaylanmas kaydyla, Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Gvenlik Komutanlnda grmesi halinde ya da Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gemi makineleri program yara savunma dal ya da elektrik program dallarndan veya Astsubay Makine Snf Okulu motor ya da ark bran dndaki dier branlardan mezun olup Gemi Makineleri Kursu ile ikinci makinistlik yeterlii iin szlemenin ngrd A-III/2 eitim programndan renimi esnasnda almad fark derslerini darece onaylanm bir eitim kurumunda grmek veya mfredatn darece onaylanmas kaydyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Gvenlik Komutanlnda grmesi halinde darenin ngrd ve "Eitim-Snav Ynergesinde" baar ve muafiyet esaslar belirtilen ngilizce yeterliini salamak ve yedi yl makine deniz hizmeti olmak zere oniki yl grevde bulunmu olmak

artlarndan birini salamak,

2) darenin ngrd ikinci makinist snavnda baarl olmak,

artlarn salayanlar, ikinci makinist yeterliini almaya hak kazanrlar.

Ancak, Gemiadamlarnn Eitim, Belgelendirme, Snav, Vardiya Tutma, Ktklenme ve Donatlma Esaslar Hakknda Ynetmelik artlarna uygun olarak yaknyol bamakinist klas-III, yaknyol bamakinist klas-IV, snrl ikinci makinist ile Deniz Kuvvetleri Komutanlndan ayrlan ve yaknyol ikinci makinist yeterliine sahip bulunanlar, snavsz kinci Makinist yeterliini almaya hak kazanrlar.

e) Bamakinist; 750-3000 kW aras ana makine ile yrtlen gemilerde bamakinist olmak iin mracaat edenlerden,

1) - kinci makinist yeterlii ile otuzalt ay 750 kWden byk ana makine ile yrtlen gemilerde ikinci makinistlik yapmak,

- Deniz Kuvvetleri Komutanlndan veya Sahil Gvenlik Komutanlndan ayrlanlardan; Deniz Astsubay Meslek Yksek Okulu gemi makineleri program ark ya da motor dal veya Astsubay Makine Snf Okulu motor veya ark bran mezunu olup Szlemede ngrlen A-III/2 eitim program kapsamnda almad fark derslerini darece onaylanm bir eitim kurumunda grmek veya mfredatn darece onaylanmas kaydyla Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Gvenlik Komutanlnda grmesi halinde darenin ngrd ve "Eitim-Snav Ynergesinde" baar ve muafiyet esaslar belirtilen ngilizce yeterliini salamak ve bir yl baarkclk yapmak koulu ile on yl makine deniz hizmeti olmak zere onbe yl grevde bulunmu olmak

artlarndan birini salamak,

2) darenin ngrd bamakinist snavnda baarl olmak,

artlarn salayanlar Bamakinist yeterliini almaya hak kazanrlar.

Ancak, Gemiadamlarnn Eitim, Belgelendirme, Snav, Vardiya Tutma, Ktklenme ve Donatlma Esaslar Hakknda Ynetmelik artlarna uygun olarak yaknyol bamakinist klas-I, yaknyol bamakinist klas-II, snrl bamakinist ile Deniz Kuvvetleri Komutanlndan ayrlan ve yaknyol bamakinist klas-III yeterliine sahip bulunanlar, snavsz bamakinist yeterliini almaya hak kazanrlar.

f) Uzakyol Vardiya Mhendisi/Makinisti; 3000 kWden byk ana makine ile yrtlen gemilerde uzakyol vardiya mhendisi/makinisti olmak iin mracaat edenlerden,

1) Onsekiz yan bitirmi olmak,

2) - Bir yllk ngilizce hazrlk eitiminden sonra, Szlemenin ngrd A-III/1 mfredat programlarn uygulayan drt yllk faklte veya yksekokullarn gemi makinalar iletme mhendislii blmlerinden mezun olmak ve alt ay onaylanm bir staj defterine uygun olarak liman seferi dnda alan 750 kWden byk ana makine ile yrtlen gemilerde deniz eitimi ve alt ay da onaylanm bir staj defterine uygun olarak darece onayl atlye tesislerinde atlye becerilerini gelitirme eitimi olmak zere toplam 12 aylk onayl eitim programn baar ile tamamlamak,

- Bir yllk ngilizce hazrlk eitiminden sonra, Szlemenin ngrd A-III/1 ile A-III/2 mfredat programlarn mterek uygulayan drt yllk faklte veya yksekokullarn gemi makinalar iletme mhendislii blm rencisi olarak altnc smestr sonunda A-III/1 mfredatn baar ile tamamlamak ve alt ay onaylanm bir staj defterine uygun olarak liman seferi dnda alan 750 kWden byk ana makine ile yrtlen gemilerde deniz eitimi ve alt ay da onaylanm staj defterine uygun olarak darece onayl atlye tesislerinde atlye becerilerini gelitirme eitimi olmak zere toplam 12 aylk onayl eitim programn baar ile tamamlamak,

- Deniz Harp Okulu mezunu olup, Deniz Kuvvetleri Komutanlndan veya Sahil Gvenlik Komutanlndan ayrlanlardan, en az yl makine deniz hizmetine sahip olmak veya alt ay onaylanm bir staj defterine uygun olarak liman seferi dnda alan 750 kWden byk ana makine ile yrtlen gemilerde deniz eitimi ve alt ay da onaylanm staj defterine uygun olarak darece onayl atlye tesislerinde atlye becerilerini gelitirme eitimi olmak zere toplam 12 aylk onayl eitim programn baar ile tamamlamak ve Eitim ve Snav Ynergesinde belirtilen ngilizce baar esaslarna gre ngilizce baarsn salamak,

- Drt yllk faklte ve yksekokullarn gemi inaat ile gemi makineleri mhendislii veya makine mhendislii veyahut gemi inaat ve deniz teknolojisi mhendislii blmlerinin lisans programndan mezun olmak ve darenin ngrd ve Eitim ve Snav Ynergesinde belirtilen ngilizce Baar Esaslarna gre ngilizce yeterliini salamak, Szlemenin ngrd dare tarafndan onaylanan uzakyol vardiya makinistliine ynelik A-III/1 eitiminde ngrlen derslerden renimi esnasnda sre ve mfredat olarak eksik ald dersleri, dare tarafndan uzakyol vardiya mhendislii eitimi iin yetkilendirilmi eitim kurum/kuruluunda, bu kurumlarn uygulad uzakyol vardiya mhendislii mfredatn ierik ve sre olarak karlayacak ekilde baar ile tamamlamak ve alt ay onaylanm bir staj defterine uygun olarak liman seferi dnda alan 750 kWden byk ana makine ile yrtlen gemilerde deniz eitimi, alt ay da onaylanm bir staj defterine uygun olarak darece onayl atlye tesislerinde atlye becerilerini gelitirme eitimi olmak zere oniki aylk onayl eitim programn baar ile tamamlamak,

artlarndan birini salamak,

3) darenin ngrd "uzakyol vardiya mhendisi/makinisti" snavnda baarl olmak,

artlarn salayanlar, "Uzakyol Vardiya Mhendisi/Makinisti" yeterliini almaya hak kazanrlar.

Ancak, Gemiadamlarnn Eitim, Belgelendirme, Snav, Vardiya Tutma, Ktklenme ve Donatlma Esaslar Hakknda Ynetmelik artlarna uygun olarak uzakyol vardiya mhendisi/makinisti yeterliine sahip bulunanlarn belgeleri, bu Ynetmelie gre snavsz yeniden dzenlenir.

ngilizce hazrlk snf baar ve muafiyet artlar ile renci yerletirme ncelii idare tarafndan belirlenen ve Eitim-Snav Ynergesinde belirtilen esaslara gre yaplr.

g) Uzakyol kinci Mhendisi/Makinisti; 3000 kWden byk ana makine ile yrtlen gemilerde uzakyol ikinci mhendisi/makinisti olmak iin mracaat edenlerden;

1) - A-III/2 ile A-III/1 mfredat programn mterek uygulayan drt yllk faklte veya yksekokul mezunu olup, uzakyol vardiya mhendislii yeterlii ile otuzalt ay 750 kWden byk ana makine ile yrtlen gemilerde vardiya mhendislii yapm olmak,

- Uzakyol vardiya mhendisi/makinisti yeterlii ile otuzalt ay 750 kWden byk ana makine ile yrtlen gemilerde vardiya mhendislii yaptktan sonra, Szlemenin ngrd A-III/2 mfredat programn idare tarafndan uygunluu onaylanan bir eitim kurumunda tamamlamak,

- Deniz Harp Okulu mezunu olup, Deniz Kuvvetleri Komutanlndan veya Sahil Gvenlik Komutanlndan ayrlanlardan be yl makine deniz hizmeti olmak, Eitim ve Snav Ynergesinde belirtilen ngilizce baar esaslarna gre ngilizce baarsn salamak ve szlemenin ngrd A-III/2 eitim programndan renimi esnasnda almad fark derslerini darece onaylanm bir eitim kurumunda grmek veya mfredatn darece onaylanmas kaydyla, Deniz Kuvvetlerinde, Sahil Gvenlik Komutanlnda grmesi halinde

artlarndan birini salamak,

2) darenin ngrd uzakyol ikinci mhendisi/makinisti snavnda baarl olmak,

artlarn salayanlar, Uzakyol kinci Mhendisi/Makinisti yeterliini almaya hak kazanrlar.

Ancak, Gemiadamlarnn Eitim, Belgelendirme, Snav, Vardiya Tutma, Ktklenme ve Donatlma Esaslar Hakknda Ynetmelik artlarna uygun olarak uzakyol ikinci mhendisi/makinisti yeterliine sahip bulunanlarn belgeleri, bu Ynetmelie gre snavsz yeniden dzenlenir.

h) Uzakyol Bamhendisi/Bamakinisti; 3000 kWden byk ana makine ile yrtlen gemilerde uzakyol bamhendisi/bamakinisti olmak iin mracaat edenlerden;

1) - Uzakyol ikinci mhendisi/makinisti yeterlii ile otuzalt ay 750 kWden byk ana makine ile yrtlen gemilerde ikinci mhendislik/makinistlik yapmak,

- Bamakinist yeterlii ile yakn kysal sefer dnda alan gemilerde veya yakn kysal seferde 750 kWden byk gemilerde iki yl en az ikinci makinistlik ve bir yl bamakinistlik yaptktan sonra, Szlemenin ngrd A-III/2 eitim programn dare tarafndan uygunluu onaylanan bir eitim kurumunda tamamlamak ve idarenin ngrd ve "Eitim-Snav Ynergesinde" baar ve muafiyet esaslar belirtilen ngilizce yeterliini salamak,

- Deniz Harp Okulu mezunu olup Deniz Kuvvetleri Komutanlndan veya Sahil Gvenlik Komutanlndan ayrlanlardan bir yl baarklk olmak zere yedi yl makine deniz hizmetine sahip olmak, Eitim ve Snav Ynergesinde belirtilen ngilizce baar esaslarna gre ngilizce baarsn salamak ve Szlemenin ngrd A-III/2 eitim programndan renimi esnasnda almad fark derslerini darece onaylanm bir eitim kurumunda grmek,

artlarndan birini salamak,

2) darenin ngrd uzakyol bamhendisi/bamakinisti snavnda baarl olmak,

artlarn salayanlar, Uzakyol Bamhendisi/Bamakinisti yeterliini almaya hak kazanrlar.

Ancak, Gemiadamlarnn Eitim, Belgelendirme, Snav, Vardiya Tutma, Ktklenme ve Donatlma Esaslar Hakknda Ynetmelik artlarna uygun olarak uzakyol bamhendisi/bamakinisti yeterliine sahip bulunanlarn belgeleri, bu Ynetmelie gre snavsz yeniden dzenlenir.

dare, yukarda belirtilen A-III/2 eitimi ile ngilizce eitimini ikinci makinistlik yeterlii ncesi alanlar bu eitimden muaf tutar.

Grdkleri eitim nedeniyle ilk yeterlik belgesi alanlar oniki ay deniz hizmeti yapmadka bamakinist olarak grev yapamazlar.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 Yardmc snf gemiadamlar yeterlikleri iin gerekli koullar aada gsterilmitir.

a) Telsiz Zabitleri: 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayl Resm Gazetede yaymlanan Telsiz Operatr Yeterlikleri ve Snav Ynetmeliinde tanmlanan yeterlik belgesine sahip kiilerdir.

b) Elektrik ve Elektronik Zabitleri:

1) Elektriki; onsekiz yan bitirmi olmak koulu ile aadaki artlardan birini yerine getiren kiilere Elektriki yeterlii verilir.

- lkretim okulu mezunu olanlardan, Milli Eitim Bakanl tarafndan verilmi elektrik meslek alannda kalfalk belgesi ya da ustalk belgesi sahibi veya Milli Eitim Bakanl ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnca verilmi elektrik tesisatl yetki belgesi sahibi,

- Meslek lisesi, teknik lise veya endstri meslek lisesi elektrik blm mezunu olmak.

2) Elektrik Zabiti; meslek yksekokulu elektrik blm veya yksekokul ya da elektrik mhendislii/mhendislik fakltesi elektrik mhendislii blm mezunu olan kiilere Elektrik Zabiti yeterlii verilir.

3) Elektroniki; Onsekiz yan bitirmi olmak koulu ile aadaki artlardan birini yerine getiren kiilere Elektroniki yeterlii verilir.

- lkretim okulu mezunu olup, elektronik meslek alannda kalfalk belgesi ya da ustalk belgesi sahibi,

- Anadolu denizcilik meslek lisesi gemi elektronii ve haberleme blm, meslek lisesi, teknik lisesi ve endstri meslek lisesi elektronik blm mezunu olmak.

4) Elektronik Zabiti; meslek yksekokulu elektronik blm veya yksekokul ya da elektronik mhendislii/mhendislik fakltesi elektronik mhendisli