18 Ağustos 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28388

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Gençlik ve Spor Bakanlığının görevleri doğrultusunda yayımlayacağı her türlü yayın ile Bakanlığa satın alma, abonelik, bağış, değişim ve benzeri yollarla alınacak yayınların incelenmesi, değerlendirilmesi, seçimi, basılması ve satın alınmasına ilişkin iş ve işlemleri, basım ve yayın usullerini, Yayın Kurulunun oluşturulması, çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8/A maddesi, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Daire Başkanı: Genel Müdürlüğün yayımlardan sorumlu Daire Başkanını,

ç) Elektronik yayın: Eserlerin her türlü elektronik ortamda sunulmuş şeklini,

d) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim, edebiyat, müzik, güzel sanatlar veya sinema eseri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulünü,

e) Eser sahibi: Bir eseri meydana getiren gerçek ya da tüzel kişiyi,

f) Genel Müdür: Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürünü,

g) Genel Müdürlük: Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünü,

ğ) Genel Müdür Yardımcısı: Genel Müdürlüğün yayımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısını,

h) Yayın: Basılı kitap ve dergi gibi eserler ile basılı olmayan CD, DVD ve benzeri manyetik depolama üniteleri ile Bakanlık internet sitesinde hizmete sunulan elektronik eserleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yayın Kurulu, Eserlerin İncelenmesi ve Seçilmesi

Yayın kurulu

MADDE 4 – (1) Bakanlığa yapılan yayın önerileri ile yayımlanacak eserleri değerlendirmek ve Bakanlığa satın alma, abonelik, bağış, değişim ve benzeri yollarla alınacak her türlü yayını seçmek üzere Yayın Kurulu oluşturulur.

(2) Yayın Kurulu; Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Bakanlık içinden veya dışından alanında uzman dört üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Bakanlık içinden veya dışından seçilecek üyeler ile bunların görev süreleri Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan tarafından belirlenir. Genel Müdürün katılamadığı hallerde Genel Müdür Yardımcısı toplantılara başkanlık eder.

Toplantı ve kararlar

MADDE 5 – (1) Yayın Kurulu, yılda altı defa toplanır. Başkan, gerekli gördüğü hallerde Yayın Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yayın Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(2) Toplantılar, Genel Müdürlükçe hazırlanan gündemle yapılır. Kurulun sekretaryası Genel Müdürlükçe yürütülür.

(3) Yayın Kurulu üyelerinin eserlerinin görüşüldüğü toplantılara eser sahibi üye katılamaz.

Yayın kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Yayın Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Gençlerin eğitiminin desteklenmesi ile bilim, sanat ve kültürel alanlara ilgisini artırmaya yönelik eserlerin hazırlanmasını teklif etmek.

b) Bakanlıkça yayımlanacak veya yayımlanması talebiyle Bakanlığa gönderilecek eserleri inceleyerek veya inceleterek, eserlerin yayımlanıp yayımlanmayacağı konusunda görüş bildirmek.

c) Bakanlığın görev alanına giren konularda, gençlerin ihtiyaçlarını ve isteklerini de göz önünde bulundurarak Bakanlığa satın alma, abonelik, bağış, değişim ve benzeri yollarla alınacak her türlü yayının değerlendirilmesini ve seçimini yapmak.

ç) Gençliğin gelişimine katkı sağlamak, gençlere rehberlik ve danışmanlık yapmak, eğitim hizmet ve imkânlarını geliştirici faaliyetlerde bulunmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapılarak yayınlar yapılması ve yaptırılmasına ilişkin görüş vermek.

d) Bakanlıkça yayımlanacak her türlü yayının yeni baskısının yapılması, çoğaltılması, yayım hakkının eser sahibine veya başka birine devredilmesi konusunda görüş bildirmek.

e) Bakanlıkça yapılacak yayınların teknik özellikleri, baskı şartnamesinin esasları, satış bedelleri veya ücretsiz oluşları, dağıtım esasları, basım adetleri ve yayım süreleri konusunda görüş bildirmek.

f) Telif ve işlenme ücretinin ödenip ödenmeyeceği, bu konuda hangi gösterge rakamının uygulanacağı ve ödenecek telif ve işlenme miktarının tespiti konularında 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre karar vermek.

Yayım başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Eserlerinin yayımlanması için başvuruda bulunanlar;

a) Eserlerin basım ve elektronik ortam teknolojilerine uygun olacak şekilde hazırlanmış hâlini,

b) Kaliteli bir basım ve elektronik ortam için yeterli özellikteki fotoğraf ve diaların baskıya hazır hâlini,

c) Eser sahiplerinin özgeçmişi ve imzalı başvuru dilekçesini,

ç) Ortak eserlerde, eser sahiplerinden birisinin diğerlerinin onay ve vekâletini aldığını gösterir yazıyı,

d) Eserinin daha önce yayınlanmamış olduğuna, eser üzerinde başka kurum veya kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığına ve bu hususta her türlü hukukî sorumluluğu üstlendiğine dair yazıyı,

e) 5846 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre, eserdeki tüm bilgi ve dokümana ait gerekli izinlerin alındığını gösterir yazıyı,

f) Muhtemel maddi hataların düzeltilmesi ve yapılabilecek kısaltmalar konusunda Bakanlığın tasarruf yetkisini kabul ettiklerini gösterir yazıyı,

g) Yayın Kurulunun isteği ve vereceği süre içinde eser üzerinde gerekli tashihleri yapacağını gösterir yazıyı,

ğ) Yayımlanması ve ücret ödenmesi uygun görülen eserinin, elektronik ortamda çoğaltma ve yayma hakkını Bakanlığa devrettiğine dair yazıyı,

teslim etmek zorundadır.

Değerlendirme ilkeleri

MADDE 8 – (1) Eserlerin seçilmesi, yayımlanması, hazırlanması ve dağıtılmasında göz önünde bulundurulacak temel ilkeler şunlardır:

a) Bakanlığın görev alanıyla ilgili olması.

b) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalara uygun olması ve kanunlara göre suç oluşturmaması.

c) Bilimsel yöntemlere göre hazırlanmış olması.

ç) Genel ahlaka aykırı olmaması ve kişiyi, aileyi veya toplumun belirli bir kesimini küçük düşürücü bilgi, belge ve yorumlara yer verilmemesi.

d) Doğru bilgi verici, bilinçlendirici, eğitici, öğretici ya da tanıtıcı nitelikte olması.

e) Kültürel zenginliğimizi yansıtacak, yaşatacak, yaygınlaştıracak, tanıtacak ve gelecek nesillere taşıyabilecek nitelikte olması.

f) Türkçe eserlerin Türk dilinin zengin varlığından faydalanılarak Türkçe kurallarına uygun hazırlanmış olması.

g) Eserlerin teknik ve teknolojik olarak kaliteli olması.

ğ) Bakanlık çalışanları, uygulayıcılar, bilim çevreleri ile kamuoyu için yardımcı ve yol gösterici olması.

h) Kişilerin pratik bilgi ve becerilerini geliştirmesi ve serbest zamanlarını değerlendirmelerine yönelik ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olması.

ı) Hedef kitlelerin ihtiyaç, beklenti ve şartlarını karşılayabilecek, gençlere ve topluma faydalı olabilecek mahiyette olması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hak ve Sorumluluklar

Eserler üzerindeki hak ve sorumluluklar

MADDE 9 – (1) Eser sahipleri, eserlerinin yayımını talep ettikleri tarihten başlayarak bir yıl içerisinde yayımlanmayan eserlerinin iadesini isteyebilir.

(2) Eserleri üzerindeki haklarını Bakanlığa devir ve temlik eden eser sahiplerinin sahnede temsil edilecek ve seslendirilecek eserlerinin, temsil ve seslendirmeden doğan hakları kendilerine, çoğaltma ve yayma hakları ise Bakanlığa aittir.

(3) Eserlerde ileri sürülen görüş ve düşünceler ile bunlardan doğabilecek her türlü sorumluluk eser sahibine aittir.

(4) Bakanlıkça yapılan yayınların tüm hakları saklıdır, izinsiz kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Toplantı ücreti ve harcırah

MADDE 10 – (1) Bakanlık dışından Yayın Kurulu toplantılarına katılan üyelere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre toplantı ücreti ödenir. Toplantıya memuriyet mahalli dışından katılan üyelerin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

Telif haklarının belirlenmesi

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yayımlanacak eserlerin telif veya işlenme ücretleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğe göre hesaplanır ve ödenir. Bakanlık personelinin asli görevi gereği yaptığı çalışmalar sonucunda meydana getirdiği eserleri için telif ve işlenme ücreti ödenmez. Ancak, bunların görevi haricinde meydana getirdikleri eserlerden yayımlanmaya değer bulunanların yayın hakları satın alınabilir. Eser sahipleri telif hakkı dışında hiçbir hak talep edemez.

Yayın kurulu kararı gerekmeyen durumlar

MADDE 12 – (1) Mevzuat yayınları, resmî açıklamalar, kamuoyu açıklamaları ve demeçler, Bakanlık teşkilâtının genelge ve mütalaalarının yer aldığı yayınlar, Bakanlık adına çıkarılan süreli yayınlar, panel, konferans, sempozyum ve benzeri faaliyetlerin sonuç değerlendirme yayınları, Bakanlık birimlerince tek nüsha olarak talep edilen yerli veya yabancı bir eserin satın alınması, hizmet öncesi, hizmet içi ve meslek içi eğitim hizmetlerinde ihtiyaç duyulan kitap ve benzeri yayınların satın alınması ve yayımlanması için Yayın Kurulu kararı alınması zorunlu değildir.

Yayınların, dokümanların ve eserlerin toplanması

MADDE 13 – (1) Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarca Bakanlığın görev alanına giren konularda hazırlanan veya hazırlattırılan kaynak eserler, kitaplar, süreli ve tanıtıcı yayınlar, bilimsel inceleme ve araştırma raporları, uzmanlık tezleri, bilimsel tebliğ ve bültenler ile şiir, fotoğraf, resim, karikatür, afiş gibi benzeri anlatım öğelerinin birer örneği Bakanlık Kütüphanesinde değerlendirilmek ve muhafaza edilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.

Arşiv

MADDE 14 – (1) Genel Müdürlük tarafından Bakanlığa alınan her türlü yayın için arşiv oluşturulur.

Basım ve tedarik işlemleri

MADDE 15 – (1) Yayımlanmasına karar verilen eserlerin basımına, dergilere ve süreli yayınlara abone olunmasına ve kitapların tedarik edilmesi veya satın alınmasına ilişkin iş ve işlemler, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Bakan Oluru ile Genel Müdürlük tarafından yerine getirilir.

(2) Yayım hizmetlerinin yürütülebilmesi için ilgili giderler Genel Müdürlük bütçesinden karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.