18 Ağustos 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28388

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVA ARACI BAKIM EĞİTİMİ KURULUŞLARI

YÖNETMELİĞİ (SHY-147)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hava aracı bakımı alanında eğitim vermek ve bu eğitimlere ilişkin sınavları yapmak üzere talepte bulunan kuruluşların yetkilendirilmeleri ile bu kapsamda yapılacak çalışmaların usul ve esaslarını belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Türkiye'de yerleşik olan Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşlarını, ilgili yönetici personel ile geçerli lisans ve/veya sertifika sahibi olan ve/veya bu eğitimleri alacak olan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, 7/12/1944 tarihli Şikago Konvansiyonunun personel lisansları konulu Ek-1 ve EASA Bölüm 147'ye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) BEKAD: Bakım Eğitimi Kuruluşu Açıklamalar Dokümanını,

b) EASA: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansını,

c) EASA Bölüm 66: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı tarafından alınan Hava Aracı Bakım Personelinin Lisanslandırılması ve Onaylayıcı Bakım Personeli konulu kararları,

ç) EASA Bölüm 145: EASA tarafından Onaylı Bakım Kuruluşu konusunda yayınlanan kararları,

d) EASA Bölüm 147: EASA tarafından Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşu konusunda yayınlanan kararları,

e) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

f) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

g) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

ğ) Hava aracı bakım lisansı: Hava araçlarına belirli tip ve kapsamda bakım yapmak üzere yetkilendirilen teknik personel için düzenlenen lisansı,

h) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunu,

ı) Kuruluş: Hava aracı bakım eğitimi vermek ve bu kapsamda sınav yapmak üzere Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş gerçek ve tüzel kişileri,

i) SHY 66-01: 16/5/2007 tarihli ve 26524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY 66-01)’ni

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hususlar ve Uygulama Esasları

Yönetim teşkilatı ve karşılıklı tanınma

MADDE 4 – (1) Yönetim teşkilatı, Türkiye içerisinde yerleşik bulunan kuruluşlara, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olmaları durumunda Genel Müdürlük tarafından onay verilir.

(2) EASA Bölüm 147 kapsamında karşılıklı tanıma yetkisi bulunan ve Ülkemiz ile ikili hava ulaştırma anlaşması bulunan bir sivil havacılık otoritesi tarafından bu Yönetmelik kapsamında verilmiş olan onaylar, ilave bir işleme tabii tutulmadan Genel Müdürlük tarafından da tanınır.

(3) Yurt içinde yerleşik bir kuruluşun onaylanması için; 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yönetici personelin Türkiye'de ikamet etme koşulu aranır. Ancak; söz konusu personelin başka bir ülkede ikamet etmesi halinde bu personelin yurt içi kuruluşlarda görev yapabilmesine ilişkin yetkilendirmesi, personelin ikametgâhının bulunduğu ülkenin sivil havacılık otoritesi tarafından da yapılabilir. Eğer bu ülke EASA tarafından tanınmamış ise böyle bir yetkilendirme yapılamaz.

(4) Bir kuruluşun yurt içindeki tesislerine ek olarak yurt dışındaki tesislerini de bu Yönetmelik kapsamında kullanmak istemesi durumunda; bakım kuruluşu açıklamalar dokümanının bu tesisleri tanımlamış olması, kontrolü için prosedürler içermesi ve söz konusu tesislerin, kuruluşun dâhili bir parçası olduğunu ispatlaması gereklidir. Bu durumda yurt dışındaki tesisler de yetki sertifikasına yazılarak onay kapsamına alınır.

(5) Yurt dışında bulunan kuruluşların onay talepleri, Genel Müdürlük tarafından değerlendirmeye alınır ve uygun görülmesi durumunda onay verilir. Genel Müdürlük bu başvuruyu kabul etmeden önce eğitim kuruluşuna olan ihtiyacın doğruluğunu inceleme hakkını saklı tutar.

Başvuru ve yetkilendirme

MADDE 5 – (1) Yapılan denetlemeler sonucunda kuruluşun bu Yönetmelikte istenen koşulları sağladığı Genel Müdürlük tarafından tespit edilen kuruluş için Onay Sertifikası süresiz olarak düzenlenir.

(2) Kuruluş, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmediği sürece faaliyetlerine başlayamaz ve bu Yönetmelikte belirtilen koşulları her zaman sağlamakla yükümlüdür.

(3) Genel Müdürlük, bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uygunluğun sürekliliğinin tespiti amacıyla, kuruluş tesislerine denetim yapma hakkına sahiptir. Kuruluşun bu Yönetmelikte belirtilen ilgili gerekliliklerinin tespiti için yapılacak denetleme aralıkları yirmidört aydan fazla olamaz. Bu denetlemelerde; eğitim ve sınav faaliyetleri, BEKAD'ın güncellik durumu ile kuruluşun tüm kayıtları incelenir.

(4) Genel Müdürlük, kuruluşun faaliyetlerini, yazışmalarını, kayıtlarını ve benzer iş ve işlemlerini bu Yönetmelik ve ilgili talimatlarda belirtilen esaslara göre haberli veya habersiz olarak denetler. Ayrıca, uluslararası kuruluşlar tarafından Genel Müdürlüğe yapılan denetimlere katılan uluslararası kuruluşların denetçileri de Genel Müdürlükçe uygun görülmesi koşuluyla kuruluşa yapılacak denetimde gözlemci olarak katılabilir.

Tesis gereklilikleri

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetki almak isteyen Kuruluş; onaylı BEKAD’da belirtilen özelliklerde, eğitimleri vermeye ve sınavları yapmaya uygun tesislere sahip olmalıdır.

(2) Sınav yapılacak yerin; hiçbir öğrencinin sınav boyunca diğer öğrencilerin kâğıtlarını veya bilgisayar ekranlarını kendi bulunduğu yerden göremeyeceği şekilde düzenlenmesi zorunludur.

(3) Kuruluşun uygulamalı bazı eğitimleri ve çalışmaları gerçekleştirmeye yeterli olmadığı durumlarda; bu altyapıya sahip olan başka kuruluşla yapacağı anlaşmaya dayanarak söz konusu eğitimleri ve çalışmaları anlaşma yaptığı başka kuruluşta gerçekleştirebilir.

Personel gereklilikleri

MADDE 7 – (1) Kuruluş tarafından önerilen ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülen bir personel, Kuruluşun tüm eğitim taahhütlerinin finanse edilebilmesini ve bu Yönetmelik hükümlerine uymasını sağlamaktan sorumlu yönetici olarak atanır. Kuruluşun Organizasyonunda doğrudan Sorumlu Yöneticiye bağlı olarak görev yapmak üzere atanacak kalite yöneticisi, teknik eğitim yöneticisi ve sınav sorumlusu personeli de Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirme ve onayın ardından göreve başlar. Bütün eğitmenler ile teorik sınav sorumluları ve uygulama değerlendiricilerinin deneyim, yeterlilik ve yetkilendirme esasları BEKAD’da belirtilir.

(2) Eğitmenlik, teorik sınav sorumlusu ve uygulama değerlendiricilerinin sahip olduğu nitelikler ve bu kişilerin eğitim güncellemeleri BEKAD’da belirtilir. Eğitmen ve sınav sorumlularının eğitim güncelleme periyotları yirmi dört aydan fazla olamaz. Gerekli şartları taşıyan bir kişi eğitmen, sınav sorumlusu ve değerlendirici görevlerini aynı anda üstlenebilir.

Kayıtlar

MADDE 8 – (1) Kuruluş, bünyesinde görev yapan bütün eğitmenler ile teorik sınav sorumluları ve uygulama değerlendiricilerinin aldıkları eğitimlerin, deneyim ve yetkinliklerinin ve verdikleri eğitimlerin kaydını tutar.

(2) Tüm eğitmenler ile teorik bilgi ve sınav sorumluları için yetki alanları belirlenerek, kayıt altına alınır.

(3) Kuruluş, bir öğrenciye ait bütün eğitim, sınav ve değerlendirme kayıtlarını süresiz olarak doğal afetlere ve çalınmaya karşı önlem alınmış bir şekilde saklamak ve bilgisayar yedekleme diskleri, teypleri ve benzeri verilerin zarar görmesini önleyecek bir ortamda ve çalışma diskleri, teypleri ve benzerlerinden ayrı olarak tutmak zorundadır.

(4) Diğer kayıtların saklanma süresi onaylı BEKAD’da belirtilir.

Eğitim teçhizatı

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetki almak isteyen kuruluş bünyesinde, talep edilen yetki kapsamına uygun şekilde ihtiyaç duyulan eğitim donatısı, faal ve kullanıma hazır olarak bulundurulur.

(2) Kuruluşun yetkisi kapsamında verilen eğitimlere uygun teçhizat listesi; onaylı BEKAD’da belirtilir.

(3) Tip eğitim yetkisine sahip Kuruluş, yetkisinde bulunan hava aracı tipine erişim imkânına sahip olmalıdır.

(4) Kuruluş tarafından, bakım eğitimi sırasında gereksinim duyulacak gereç, alınmak istenen lisans kategorisi, alt kategorisi veya hava aracı tip eğitimi ile hava aracı bakım personeli ile ilgili mevzuatta belirtilen müfredata uygun olarak güncel ve kullanıma hazır olarak bulundurulur.

Eğitim prosedürleri ve kalite sistemi

MADDE 10 – (1) Kuruluş, eğitim standartlarının, teorik bilgi sınavlarının ve pratik değerlendirmelerin güvenilirliğinin, eğitim prosedürlerinin yeterliliğinin ve bunların uygulanmasının sağlanması amacıyla sorumlu bir kalite sistem yöneticisi belirler.

(2) Kalite sistem yöneticisi, bağımsız denetleme prosedürünü içeren bir kalite sistemi kurar.

(3) Kalite sistemi ile ilgili tüm görevler BEKAD’da belirtilir.

(4) Güncel ve geçerli SHY-145 yetkili kuruluşu, EASA Part-145 yetkili kuruluşu veya Genel Müdürlük tarafından kabul edilen hava aracı üretici kuruluşu aynı zamanda bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş ise; kalite sistemleri birleştirilebilir.

Sınav şartı

MADDE 11 – (1) Kuruluş, bünyesinde verilen eğitimlerin ardından, öğrencilerin bilgi düzeylerinin tespiti amacıyla onaylı BEKAD’da belirtilen usullere uygun olarak sınav düzenlemek ve bu sınavların emniyetine yönelik gerekli önlemleri almak zorundadır.

BEKAD

MADDE 12 – (1) Kuruluş, kendi eğitim ve sınav faaliyetlerinde kullanılmak üzere BEKAD hazırlar.

(2) BEKAD ve BEKAD üzerinde zaman içerisinde yapılacak değişiklikler Genel Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

(3) BEKAD’da gerçekleştirilen önemsiz değişiklikler yine BEKAD’da belirlenen bir prosedür vasıtasıyla kuruluş tarafından da onaylanabilir.

(4) BEKAD’da yapılan tüm değişiklikler kayıt altına alınır.

İmtiyazlar

MADDE 13 – (1) Sadece bu Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilen kuruluşlar hava aracı bakım personeli eğitimi verme hakkına sahiptirler.

(2) Sadece bu Yönetmelik çerçevesinde eğitim veren kuruluşlar teorik bilgi sınavı ve uygulama değerlendirmesi yapabilirler.

(3) Bu Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilerek eğitim veren ve değerlendirme yapan kuruluşlar, yetkileri kapsamında katılım veya başarı belgesi düzenleyebilirler.

Kuruluştaki değişiklikler

MADDE 14 – (1) Kuruluşun, yetkisini etkileyecek herhangi bir değişiklik Genel Müdürlükten izin almadan uygulamaya konulamaz.

(2) Kuruluşun talep ettiği değişikliklerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek, uygun görülmesi halinde onay sertifikasının geçerlilik teyidi yapılır.

(3) Yapılan değişikliklerin Genel Müdürlüğe zamanında bildirilmemesi ve onay alınmaması durumunda, verilmiş olan yetki belgesi Genel Müdürlük tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluklar

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen esas ve sınırlamaların planlanmasından ve uygulanmasından eğitim kuruluşları ve yönetici personel ile kuruluşta görevli diğer ilgili personel, Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.

İdari yaptırımlar

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan kuruluşa ve ilgili personele Türk Sivil Havacılık Kanununun 143 üncü maddesine göre işlem yapılır.

(2) Ayrıca, Kuruluşa aşağıda belirtilen durumlarda idari yaptırımlar uygulanır:

a) Yapılan denetimde bu Yönetmeliğe aykırı olan ve eğitim standardını düşüren işlemde bulunulmuş olması, hava aracı bakım personeli ile ilgili mevzuatta belirtilen gerekliliklere uymayan eğitim ve sınav işlemleri, eğitim saatleri de dahil her hangi bir zamanda Genel Müdürlük tarafından kuruluşun tesislerinin denetlenmesinin engellenmesi, kuruluşun Genel Müdürlük tarafından onaylı sorumlu yöneticisi ve yönetici personelinin olmaması, eğitim sürecinde ve bu eğitim gerekliliklerini doğrudan ciddi olarak etkileyen ve önemli bir yetersizlik veya kusur tespit edilmesi, sınav esnasında Kuruluşun bilgisi dahilinde herhangi bir kopya olayının gerçekleştiğinin tespit edilmesi durumlarında Genel Müdürlük tarafından yapılan yazılı bildirimden itibaren üç gün içerisinde Kuruluşun ilgili düzeltici faaliyeti gerçekleştirememesi halinde; Kuruluş yetkisi bütünüyle veya kısmen iptal edilir, askıya alınır veya sınırlandırılır.

b) Kuruluş tarafından, yetkisinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda yetki belgesinin aslı, sorumlu yönetici personel onay formları ile BEKAD onay sayfasının aslı Genel Müdürlüğe iade edilir.

(3) Bu Yönetmelik gerekliliklerine aykırı faaliyet yaptığı tespit edilen 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yönetici personelin yeterliliği Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir.

Teknik düzenlemeler

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ve istisnai özellik arz eden teknik konular ile bu Yönetmelikte belirtilen konulara ilişkin uygulama detayları, ICAO ve EASA tarafından bu konulara ilişkin olarak yapılan uygulamalara paralel olarak Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak talimatlar ile düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 30/4/2006 tarihli ve 26154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-147) yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut yetkilerin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Genel Müdürlük tarafından daha önce yetkilendirilmiş olan kuruluşlar, bir yıl içinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir, aksi halde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale gelinceye kadar faaliyette bulunamazlar.

(2) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce eğitim yetkisi almak için Genel Müdürlüğe başvuru yapmış, ancak yetkilendirilmemiş kuruluşlara; 30/4/2006 tarih ve 26154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı Bakım Eğitimi Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-147) kapsamında işlem yapılır. Ancak bu kuruluşlar yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde bu Yönetmelikte belirlenen şartları tamamlamak zorundadır, aksi halde yetki belgeleri geçersiz hale gelir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.