15 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28385

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL

TEBLİĞ (SERİ NO: 1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 2)

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)’in “Kapsam” başlıklı bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiş, mevcut dördüncü paragrafta yer alan “20 nci maddesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi” ibaresi eklenmiştir.

“30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “1.5. Gelirin harcanma şekli” başlıklı bölümünün birinci cümlesinde yer alan “ve son bir yılda” ibaresi “ve son bir yılda veya son iki yılın ortalaması bazında” şeklinde değiştirilmiş ve bölümün sonuna aşağıdaki ifadeler eklenmiştir.

“2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında kurulan vakıfların ise yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün, üniversitede sunulan eğitim kalitesinin yükseltilmesine matuf yapılacak fiziki ve teknik yatırımlar ile üniversitede görevli eğitim görevlilerine harcanması gerekmektedir. Zikredilen alanların haricinde yapılacak harcamalar ile eğitim görevlisi olmayan personele yapılan ödemeler amaca yönelik harcama sayılmaz.

Harcama şartının yerine getirilmesinde dikkate alınacak yıllık brüt gelir, vakfa yapılan bağışlar ile vakfın iktisadi işletmesinden elde edilen gelirler de dahil vakfın tüm gelirlerini ifade etmektedir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “1.7. Maliye Bakanlığı merkezi denetim elemanlarınca yapılacak inceleme” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.7. Maliye Bakanlığınca yaptırılacak denetim

Yukarıda sayılan şartların yerine getirilmesi halinde, vergi muafiyeti talebinde bulunan vakfın faaliyet süresine bağlı olarak beş yılı aşmamak ve bir yıldan az olmamak üzere denetime başlama tarihine tekaddüm eden faaliyet ve çalışmaları Bakanlık tarafından vergi müfettişlerine denetlettirilir.

Bakanlık tarafından yaptırılan denetimde; vakfın faaliyetleri ile Devletin kamu hizmeti yükünü ne ölçüde azalttığı ve bu Genel Tebliğ ile belirlenen diğer şartları taşıyıp taşımadığı tespit edilir. Denetim elemanının ilgili vakfa vergi muafiyeti verilip verilmemesi konusundaki görüşü raporda açık olarak belirtilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin “1.7. Maliye Bakanlığı merkezi denetim elemanlarınca yapılacak inceleme” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“1.8. Münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulan vakıfların durumu

Münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıfların yukarıda sayılan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartları da taşımaları halinde bu vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilebilecektir.

- Resmi senetlerinde, amaçlarının münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi olduğunun açık bir şekilde yazılı olması ve başka amaca yer verilmemiş olması,

- Resmi senetlerinde, yıllık brüt gelirlerinin en az dörtte üçünün amacına yönelik olarak harcanacağının yazılı olması ve son bir yılda veya son iki yılın ortalaması bazında bu koşulun fiilen yerine getirilmiş olması,

- Maliye Bakanlığınca yaptırılan denetimde bu şartların sağlandığının tespit edilmiş olması

gerekmektedir

MADDE 5 – Aynı Tebliğin “2. Vergi muafiyetinden yararlanmada usul” başlıklı bölümünde yer alan “3-Kuruldukları tarihten başvuru tarihine kadarki süre içinde” ibaresi “3-Son beş yıl içinde” şeklinde değiştirilmiş ve anılan bölümün son paragrafının birinci cümlesinden sonra gelen kısım aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuruluşlar tarafından olumlu görüş verilirse veya vergi muafiyeti verilmesinde sakınca bulunmadığı bildirilirse, vakfın faaliyetleri ve hesapları Maliye Bakanlığı tarafından denetlettirilir. Denetim sonucu düzenlenen raporun da olumlu olması halinde bu rapor, vakıf resmi senedinin ve başvuru dilekçesinin birer örneği, Bakanlığın bu konudaki görüşünü içeren bir yazı ile Bakanlar Kurulundan vergi muafiyeti kararı alınmak üzere Başbakanlığa gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin “3.2. Gönderilecek mali tablolar ve raporlar” başlıklı bölümünün birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Vakfa ait iktisadi işletme bulunması halinde bunlara ait bilanço ve gelir tablolarının da gönderilmesi zorunludur.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin “3.3. Fon oluşturulması” başlıklı bölümünün birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurulan vakıflarda 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan şartların sağlanması açısından yıllık brüt gelirin en az dörtte üçünün elde edildiği yıl içinde amaçlara harcanması gerektiği tabiidir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin “5.4. Vergisel Avantajlar” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasının 4 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4- 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına göre, kiraya verilmemek ve resmi senedinde yazılı amaçlara tahsis edilmek şartıyla vakfa ait binalar için emlak vergisi muafiyetinden”

Tebliğ olunur.